«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан
Скачать 325.79 Kb.
Название«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан
Дата конвертации10.02.2016
Размер325.79 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/78284.doc


Программа дисциплины Форма

для студентов Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Салалық экономика кафедрасы


«Туризмдегі маркетинг» пәнінен
050902 «Туризм» мамандығынан
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАПавлодар

Лист утверждения Форма
к программе дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/11

для студентов

БЕКIТЕМIН

ҚЭФ деканы

____________ Т.Я.Эрназаров

2007ж. __________ «___»


Құрастырушы: доцент Р.П.Титкова __________

Аударған: Г.Қ.Матаева __________

Салалық экономика кафедрасы


«Туризмдегі маркетинг» пәнінен

050902 «Туризм» мамандығынан

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


Бағдарлама 2007 ж. «28» қараша бекітілген жұмыс оқу бағдарламаның негізінде әзірленген.


Салалық экономика кафедра отырысында ұсынылған 2007ж. «3» қараша

№ 3 хаттама


Кафедра меңгерушісі __________________ Р.П.Титкова


Қаржы – экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

2007ж. «____»__________№____ хаттама


ӘК төрайымы ________________Л.А.Сидорова


КЕЛІСІЛГЕН

География кафедрасының меңгерушісі

___________ А.Г.Царегородцева

«____»____________2007г.


1 «Туризмдегі маркетинг» пәнінен студенттерге арналған бағдарлама


1.1 Оқытушы туралы мәлімет

Титкова Римма Павловна – Салалық экономика кафедрасының доценті, № 523А аудиториясы


1.2 Пән туралы мәлімет

Атауы: «Туризмдегі маркетинг»

Сағаттар саны - 135

Курс 4 семестрде оқылады.

Семестрде 15 сағат дәріс, 30 тәжірибелік сағат, 90 сағат өзіндік сабақтар ескерілді, бақылау түрі – емтихан.

Сабақтарды өткізу орны – кесте бойынша.


1.3 Пререквизиттер

Пәнді оқыту үшін келесі пәндерді білу қажет:

 • Мамандыққа кіріспе;

 • Туризмология негіздері;

 • Туризмдегі кәсіпкерлік қызметіні негіздері.

Сыбайлас пәндер: «Туризмдегі менеджмент», «Туризмнің және әлеуметтік ортаның маркоэкономикасы», «Туристік қызметінің психологиясы».


1.4 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Пәннің мақсаты

Курсты оқыту мақсаты – туризм саласында негізгі концепциясын және қа-зіргі заманғы маркетингтің практикалық тәсілдерді қолдануды білуі.

Пәннің міндеттері

«Туризмдегі маркетинг» пәнінің негізгі міндеттері келесі болады:

 • маркетингтің ұғымдық-категориялық аппаратын оқу;

 • студенттерді маркетинг құралдары және тәжірибеде алған білімді қол-дану жолдарымен таныстыру;

 • маркетингктік жұмыстын формалары мен әдістерін игеру;

 • бәсекелестерден артықшылықтарға жетуді, нарықтың болашақ өзгеріс-терін болжауды, жарнаманы жақсартуды, тұтынушылардың лояльділігін бекітуді және сатуды өсіруді қамтамасыз ететін басқарушылық шешімдерді қабылдауда практикалық қызметте маркетингті қолдану.

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

 • нарықты қалай сегменттеуді, қызметтерді жайғастыруды;

 • өндірілген қызметтерге қалай баға қалыптастыруды;

 • қалай маркетингтік арнаны таңдауды, қызметтерді тұтынушыға жеткізуді;

 • қалай тауарлар мен қызметтерді жарнамалауды;

 • халықаралық маркетингтің ерекшеліктері мен мәнін;

 • туристік материтингтің теоретикалық негіздері

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • өндірілген қызметтерге баға қалыптастыруды;

 • маркетингтік арнаны таңдауды, қызметтерді тұтынушыға жеткізуді;

 • нарықты қалай сегменттеуді, қызметтерді жайғастыруды1.5 Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


Негізгі

 1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учеб. для вузов. – М. : Аспект-пресс, 2001.

 2. Азар В.И. Введение в экономику иностранного туризма.– М., 1975

 3. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма: Турист. спрос / учеб. пособие.– М. : Изд-во МГУ, 1996

 4. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга. – М. : Фолиум, 1996

 5. Аренков К.А. Маркетинговые исследования: Основы теории и методики. СПб. : Изд-во Санкт-Петербург ун-та экономики и финансов, 1992

 6. Бейкер С.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М. :: Аспект-пресс, 1995

 7. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Путешествия. Туризм и турист. Туристская деятельность. Туристская индустрия. Туристский продукт. Туристские услуги, работы, товары. Виды и разновидности туризма. Законодательство о туризме. / Нац. акад. туризма, 5-е изд., перераб. и доп.– М. : СПб. : Невский фонд: изд. дом. «Герда», 2003Қосымша

 1. Власова И.Б. Основы туристской деятельности / И.Б.Власова, И.В. Зорин, Е.Н.Ильина. – М. : Рос. междунар. ин-т туризма, 1992

 2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М. : Финпресс, 1998

 3. Запесоцкий А.С. Стратегический маркетинг в туризме: теория и практика. - СПб. : СПб ГУП, 2003

 4. Исмаев Д.К. Маркетинг иностранного туризма в Российской Федерации. Теория и практика деятельности туристских фирм. / учеб. пособие. – М. : Мастерство, 2002

 5. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник для вузов. /2-е изд. перераб. и допол. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002

 6. Ополченов И.И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции./ учебное пособие. – М. : Советский спорт, 2003

 7. Сапрунова В. Туризм: Эволюция. Структура. Маркетинг. М. : Ось-89, 1997

 8. Туризм, гостеприимство, сервис: Сл.-справ. / Под ред. Л П.Воронковой. М. : Аспект-пресс, 2002

 9. Туризм и отраслевые системы: учеб. для вузов / Ред. кол.: В.А.Квартальное (гл. ред.), И.В.Зорин (науч.ред.) и др. – М. : Финансы и статистика, 2002

 10. Экономика современного туризма / Под ред. Г.А.Карповой. М. ; СПб. : Изд–во: торг. дом «Герда», 1998

 11. Янкевич В.С. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме. Рос. и междунар. Опыт / В.С.Янкевич, Н.Л.Безрукова / Под ред. В.С.Янкевич. – М. : Финансы и статистика, 20021.6 Пәннің тақырыптық жоспары

«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығына арналған пәннің тақырыптық жоспары

Оқу түрі – күндізгі, жалпы білім беру негізінде

Оқуға түскен жылы – 2006 ж.


Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/сТақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәр.

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

4 семестр

1

Кіріспе. Туристік материтингтің теоретикалық негіздері

110

2

Қазіргі замандағы жағдайда туризмнің функциялаудың экономикалық механизмі

1

4
10

3

Туристік маркетингтің мазмұны

2

5
10

4

Маркетингтің принциптері мен функциялары

2

5
10

5

Баға және бағалық стратегия

2

6
10

6

Тауарды жылжыту: жарнама және тауарды (қызметті) өткізуді ынталандыру

2

5
10

7

Маркетинг қызметінің тақтикасы және стратегиясы

2

5
10

8

Халықаралық маркетинг

210

9

Туризмдегі саланы маркетингтік басқару

110

Барлығы

15

30
902 Курстың компоненттері


2.1 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


Тақырып 2 Қазіргі замандағы жағдайда туризмнің функциялаудың экономикалық механизмі

Қазіргі замандағы жағдайда туризмнің функциялаудың экономикалық меха-низмінің негізгі кезеңдерін қалыптастыру; туризмнің қазіргі заманғы жүйсінде шаруашылық субъектілерді атау.

Тақырып 3 Туристік маркетингтің мазмұны

Туристік өнімнің деңгейінің және маркетинг кешенінің құрымындарын си-паттау және сызба нұсқа түрде бейнелеу.

Тақырып 4 Маркетингтің принциптері мен функциялары

Туристік маркетингтің функцияларын және принциптерін кесте түрде бей-нелеу және қалыптастыру

Тақырып 5 Баға және бағалық стратегия
Туристік өнімнің бағасын есептеу


Тақырып 6 Тауарды жылжыту: жарнама және тауарды (қызметті) өткізуді ынталандыру

Туристік өнімді сатуды ұйымдастыру тәсіолдерін қалыптастыру


Тақырып 7 Стратегия и тактика маркетинговой деятельности

Маркетинг бюджетін әзірлеу


2.2 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны

Студенттердің өзіндік жұмысыны кіреді:

 • дәріс сабақтарға дайындалу;

 • тәжірибелік сабақтарға дайындалу;

 • курстың жеке тақырыптарын өздігінен меңгеру;

 • межелгі бақылауға дайындалу.


СӨЖ көлемі сағатпен кестеде көрсетілді (күндізгі оқу түрі)


СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есептеу формасы

Бақылау түрі

Көлем, сағ.

1

Дәріс сабақтарға дайындалу
Сабаққа қатысу

14

2


Тәжірибелік сабақтарға

дайындалу

Жұмыс дәптері, кесте-лерді, формулаларды дайындау

Сабаққа қатысу

23

3


Курстың жеке тақырыптарын

өздігінен меңгеру

Конспект

Конспекті қарау

44

4


Межелгі бақылауға

дайындалу
МБ1, МБ2

9
Барлығы

90


СӨЖ көлемі сағатпен кестеде көрсетілді (сырттай оқу түрі)


СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есептеу формасы

Бақылау түрі

Көлем, сағ.

1

Дәріс сабақтарға дайындалу
Сабаққа қатысу

18

2


Тәжірибелік сабақтарға

дайындалу

Жұмыс дәптері, кесте-лерді, формулаларды дайындау

Сабаққа қатысу

29

3


Курстың жеке тақырыптарын

өздігінен меңгеру

Конспект

Конспекті қарау

58

4


Межелгі бақылауға

дайындалу
МБ1, МБ2

12
Барлығы

1172.3 Курстың жеке тақырыптарын өздігінен меңгеруге арналған сүрақтар


 1. Бәсеке және бәсекеге қабілеттілік. Туристік фирмалардың нарықтық бәсекесі

 2. Туристік маркетинг ж‰йесі

 3. Халықаралық қоғамдастық туристік саясат және маркетинг субъектісі ретінде.

 4. Аймақ туристік саясат және маркетинг субъектісі ретінде.

 5. Қонақжайлық пен туризм саласындағы интернет

 6. Туристік маркетинг коммуникациялары. Коммуникациялық саясат. Жарнама. Жарнамамен байланысты негізгі шешімдер.

 7. Өткізуді ынталандыру. Паблик рилейшнз. Паблик рилейшнз қызметінің түрлерінің негіздері.

 8. Маркетингтің стратегиялық жоспарын қалыптастыру алғы шарттары мен технологиялары

 9. Маркетингтің тактикалық жоспарының негізгі кезеңдері

 10. Ішкі маркетинг. Қызметкердің қанағаттануы мен клиенттің қанағаттануы арсындағы өзара тәуелділік. Ішкі маркетинг процесі

 11. Қызмет көрсету мәдениетін қалыптастыру. Адамдар ресурсын басқаруда маркетингтік тәсілді жасау

 12. Бағытталу орны маркетингі. Орындар маркетингі

 13. Туризм индустриясын глобализациялау. Бағытталу орны экономикасы ‰шін туризм маңыздылығы

 14. Халықаралық маркетинг мәні мен ерекшеліктері. Халықаралық маркетинг ортасы

 15. Шетел нарықтарына ену техникасы

 16. Халықаралық маркетингте нарықты сегменттеу.

 17. Шетел нарықтарындағы маркетинг-микс.

 18. Глобальды маркетинг.

 19. Туристік қызметтердің сапасын анықтау. Сапаны қамтамасыз етудің қазіргі заманғы стратегиялары. Тұтынушылық талаптарға қойылатын нормативтік құжаттардың сәйкестігі

 20. Латенттік тәсіл. Сапаны қамтамасыз ету саласындағы фирма саясаты

 21. Сапа шығындарын есепке алу және талдау

 22. Туристік фирмадағы қызмет сапасы ж‰йесінің моделі

 23. Сапа ж‰йесін қалыптастыру

 24. Сапаны талдау мен оның қызмет етуі.2.4 Межелгі бақылау сұрақтары


Межелгі бақылау І

   1. Туризм қызмет ретінде. Туризмні даму кезеңдері. Туристік қызметтерінің түрлері.

   2. Туризм формалары. Туризм дамуына әсер ететін факторлар. Туризм субъетілердің әрекеттесуі.

   3. Туризмдегі маркетинг мәні. Туристік маркетинг принциптері.

   4. Туризмде маркетингті басқарудың негізгі ерекшеліктері. Маркетингтің құрылу кезеңдері және дамуы.

   5. Маркетинг қағидалары. Маркетингтің даму бағыттары. Маркетинг моделі. Маркетингтің базалық категориялары.

   6. Туристік қажеттіліктер. Туристік өнім. Туроператордың қызметі. Турагентік қызмет.

   7. Туристік өнімді тұтыну ерекшеліктері. Туристік фирмалардың функциялау принциптері.

   8. Бәсеке және бәсекеге қабілеттілік. Туристік фирмалардың нарықтық бәсекесі. Бизнесте фирманың мінез-құлықтық мотивациясы.

   9. Бәсекелестік артықшылықтар. Нарық бәсекелестігінің т‰рлері. Туристік өнімнің бәсекеге қабілеттілігі. Институциялық тұтынушыға қатысты бәсекеге қабілеттілік. Жеке тұлғаларға қатысты бәсекеге қабілеттілік. Нарықтық қатынастардың қозғаушы к‰штерінің қағидалары.

   10. Қарсылас фирмалардың бәсекелік позициясын зерттеу. Фирма бәсекелесін талдау. Бәсекелік ортадағы турфирманың позициялары. Бәсекелік к‰ресте қозғаушы факторлардың мәні.

   11. Туристік маркетинг ж‰йесі. Халықаралық қоғамдастық туристік саясат және маркетинг субъектісі ретінде.

   12. Аймақ туристік саясат және маркетинг субъектісі ретінде. Туристік фирмалар. Туристік фирмалардың бірігуі. Туристік индустрия кәсіпорындары.

   13. Туристердің қоғамдық бірлестіктері. Маркетингтік зерттеулердің арнайы маманданған субъектілері.

   14. Маркетингтік ақпараттық ж‰йе. Маркетингтік ақпараттық жүйе. Компанияның ақпаратқа қажеттілігін бағалау.

   15. Ақпаратпен жұмыс. Ішкі қайнар көздер. Корпоративтік клиенттер мен нарықтық делдалдар туралы ақпарат. Маркетингтік барлау.

   16. Маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік зерттеулер процесі.

   17. Маркетинг кешені. Өнім және өнімнің өмірлік циклі. Туристік өнім, оның деңгейлерінің құрылымы. Қонақжайлық және туризм индустриясындағы қызмет ерекшелігі. Туристік өнімнің өмірлік циклі, өмірлік цикл стратегиялары.

   18. Туристік өнімді жобалау. Туристік өнім маркасы. Туристік өнім имиджі.

   19. Маркетингтің функционалды–мақсаттық құрылымы. Маркетингтік қызметі-нің мақсатын таңдау. Негізгі принциптер. Маркетингтік қызмет.

   20. Нарықты сегменттеу және жайғастыру. Нарық. Нарықтық сегменттеу. Туристік нарықты сегменттеу критерилері. Мақсатты нарықты анықтау. Нарықты жаулап алу стратегияларын таңдау.

Межелгі бақылау ІІ

   1. Туристік өнімді жайғастыру (позициялау). Жайғастыру стратегияларын таңдау.

   2. Сегметтеу признактар: географикалық, демографикалық, әлеуметті-экономикалық, психографикалық. Туристік маркетингтің принциптері.

   3. Маркетинг кешенінде және өнімді өткізуінде бағаның рөлі. Баға саясаты. Туристік өнім бағасының ұғымы. Маркетингтік баға қалыптастыру. Баға саясатының мақсаттары және баға стратегиялары.

   4. Туризм индустриясында бағаны анықтау әдістері. Жаңа өнімге баға т‰рлері.

   5. Туристік индустрияның арналарын және қызметтірді тарату. Өткізу арна-ларының экономикалық ролі. Делдалдарды қолдануды негіздеу. Өткізу арналары деңгейлерінің саны. Туроператорлар, турагенттер.

   6. Қонақжайлық пен туризм саласындағы интернет. Өткізу арналарын ұйымдастыру мен таңдау критерилері. Келісім-шарттық тік маркетингтік ж‰йелер. Одақтар. Көлденең маркетингтік ж‰йелер.

   7. Туристік маркетинг коммуникациялары. Коммуникациялық саясат. Жарнама. Жарнамамен байланысты негізгі шешімдер. Өткізуді ынталандыру. Паблик рилейшнз. Паблик рилейшнз қызметінің түрлерінің негіздері.

   8. Маркетинг стратегиясы және оны өткізу бағыты.

   9. Маркетинг бағдарламалары. Маркетингті жоспарлау.

   10. Маркетингтің стратегиялық жоспарын қалыптастыру алғы шарттары мен технологиялары.

   11. Маркетингтің тактикалық жоспарының негізгі кезеңдері.

   12. Маркетинг бюджетін жасау.

   13. Маркетингтік бақылау.

   14. Ішкі маркетинг. Қызметкердің қанағаттануы мен клиенттің қанағаттануы арсындағы өзара тәуелділік. Ішкі маркетинг процесі. Қызмет көрсету мәдениетін қалыптастыру.

   15. Адамдар ресурсын басқаруда маркетингтік тәсілді жасау. Бағытталу орны маркетингі. Орындар маркетингі. Туризм индустриясын глобализациялау. Бағытталу орны экономикасы ‰шін туризм маңыздылығы.

   16. Халықаралық маркетинг мәні мен ерекшеліктері. Халықаралық маркетинг ортасы. Шетел нарықтарына ену техникасы.

   17. Халықаралық маркетингте нарықты сегменттеу. Шетел нарықтарындағы маркетинг-микс. Глобальды маркетинг.

   18. Туристік қызметтердің сапасын анықтау. Сапаны қамтамасыз етудің қазіргі заманғы стратегиялары. Тұтынушылық талаптарға қойылатын нормативтік құ-жаттардың сәйкестігі.

   19. Латенттік тәсіл. Сапаны қамтамасыз ету саласындағы фирма саясаты. Сапа шығындарын есепке алу және талдау.

   20. Туристік фирмадағы қызмет сапасы ж‰йесінің моделі. Сапа ж‰йесін қалыптастыру. Сапаны талдау мен оның қызмет етуі.3 Курстың саясаты

Студент дәріс, тәжірибелік сабақтарана қатысуға, курстың жеке сұрақтарын өздігінен меңгеруге міндетті: уақытында тәжірибелік тапсырмаларды орындау, студенттік ғылыми конференцияларына қатысу. Студент дәріс және тәжірибелік сабақтарындың талқылағанда және топтың жұмысында белсенді болу, топтастардың оқытуына жәрдем беру керек. Сабақтан кейін студенттен дәріс конспектің көрсетуді сұрау оқытушыда құқығы бар. Сабақ үстінде тәртіп ережелерді бұзғанда студент осы жоспарланған бақылау түрінен баллдардан айырылады немесе аудиториядан қуып шығарылады, бұл университеттің ішкі тәртібін бұзушылық ретінде саналады студентті максималды жазалау түрінде университеттен шығарады.

Келесі штрафтық санкциялар қойылады:

 • себепсіз дәріс, тәжірибелік сабақтарды босатқан үшін –осы бақылау түріне қойылған, рейтингтің максималды балл қойылады;

 • тәжірибелік тапсырмалар, өздігінен меңгеруге курстың сұрақтары уақытында тапсырылмаса – осы бақылау түріне қойылған, рейтингтің максималды балл 50% қойылады.

Семестр бойы екі шеқара бақылау жазбаша түрде қарастырылды. Олар өтілген материалдар бойынша пәндердің тақырыптарына сәйкес жүргізіледі.

Шекаралық бақылауда болмағанда немесе шекаралық бақылауды өтпегенде студентке деканаттын рұқсатымен сабақтан тыс уақытта өтуге мүмкіндік беріледі.

Қорытынды формасы – емтихан (4 семестр) жазбаша түрде сұрақтар бойынша өткізіледі.

Емтиханда көшіреге болмайды.


4 Ағымдағы үлгерімнің бақылау іс-шаралардың күнтізбелік графигі

Әр рейтинг (Р1,Р2) үшін қорытынды ағымдағы үлгерім бойынша жалпы балл дәріске қатысуынан, уақытында орындалған және тапсырылған тәжірибелік тапсырмалардан, курсты жеке тақырыптарын өздігінен меңгеруінен, межелгі бақылау қорытындысынан алынған балдардан жиналады.


1 рейтинг (4 семестр)

Бар-лығы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Аптадағы максималды балл

10

10

10

10

10

10

10

30

100

Дәріс сабақтарына қатысу

СӨЖ түрі

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД


32

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4

Тәжірибелік тапсырмалар-ға қатысу, оларды орын-дау, тапсыру

СӨЖ түрі

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД


32

Бақылау формасы

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4

Курстың жеке тақырыпта-

рын өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі

КС

КС

КС

КС

КС

КС

КС

КС


16

Бақылау формасы

К

К

К

К

К

К

К

К

Макс. балл

2

2

2

2

2

2

2

2

Межелгі бақылау

тақырыптар №


1-4

20

Бақылау формасы


МБ1

Макс. балл


20

2 рейтинг (4 семестр)

Бар-лығы

Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Аптадағы максималды балл

12

12

12

11

11

11

31
100

Дәріс сабақтарына қатысу

СӨЖ түрі

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

28

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4
Тәжірибелік тапсырмалар-ға қатысу, оларды орын-дау, тапсыру

СӨЖ түрі

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

28

Бақылау формасы

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО
Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4
Курстың жеке тақырыпта-

рын өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі

КС

КС

КС

КС

КС

КС

КС

24

Бақылау формасы

К

К

К

К

К

К

К
Макс. балл

3

3

3

3

3

3

3
Межелгі бақылау

тақырыптар №5-8

20

Бақылау формасыМБ 2
Макс. балл20

Шарт қойылған белгілер: СД – сабаққа дайындалу, Қ – сабаққа қатысу, ТО – тапсырманы орындау, КС – курстың сұрақтары, К – конспект


5 Бақылау түрлері бойынша өлшеуішті бөліктер

«Туризмдегі маркетинг» пәнінен қорытынды бақылауын ағымдағы үлгерімнің бақылауына сынақ және емтихан кіреді.

Ағымдағы үлгерімнің бақылауына ағымғы және межелгі бақылау кіреді.

Қорытынды бақылаудың өлшеуішті бөліктер кестеде келтірілген.
Қорытынды бақылаудың түрі

Бақылау түрі

Өлшеушті бөліктер

1

емтихан

Ағымдағы үлгерімді бақылау

Емтихан

0,6

0,4


Пән бойынша балдармен қорытынды рейтинг келесі формуламен анықталады

мұндағы Р1, Р2, э – 100 балдық шкала бойынша анықталатын бірінші және екінші рейтинг, емтихан қорытындысы бойынша сәйкес алынған балдар.

ВДту, ВДэ – семестр, емтихан бойы ағымдағы үлгерімнің өлшеуішті бөліктері.


6 Қорытынды рейтинг (аралық аттестацияның бағалауы)

Әр семестр жартысы (бірінші және екәнші рейтинг) үшін қорытынды ағымдағы үлгерім бойынша жалпы балл дәріске қатысуынан, өзіндік жұмысынан, тапсырылған тәжірибелік тапсырмалардан, студенттік ғылыми конференциясы жұмысына қатысуынан, межелгі бақылау қорытындысынан алынған балдардан жиналады.Лист согласования Форма

программы дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/08

для студентов


2007-2008 оқу жылына

«Туризмдегі маркетинг» пәнінен


студенттерге арналған бағдарламасына

келісу парағы

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Шығару кафедрасы

Кафедра меңгерушінің

аты-жөні

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

География кафедрасы

А.Г.Царегородцева

Похожие:

«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан icon«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан студенттерге арналған бағдарлама
«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Туризмдегі маркетинг» пәнін оқып білу үшін 050902 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан icon050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм»

«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнін оқып білу үшін 050902 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан icon5В090200 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
«Туризмдегі кәсіпкерлік қызметінің негіздері» пәні бойынша 5В090200 «Туризм» мамандық студенттерінің
«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан iconСӨЖ (СӨЖО) Үшін әдістемелік ұсыныстар мен оқу-тәжірибелік материал
Ш., доцент Сүйіндіков Ж. С. және оқытушы Мусатаева А. А. 050902 «Туризм» мамандығын дайындау бағытындағы жұмыс «Әлеуметтік саладағы...
«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан icon«Менеджмент және маркетинг» кафедрасының аға оқытушысы
Республикасы Үкіметінің туризм саласындағы белгілеген барынша маңызды міндеттерінің бірі Қазақстанды орталық азиялық өңірдегі туризм...
«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан iconТест тапсырмалары «Халықаралық туризмнің тарихы» пәні бойынша экономикалық бағыттағы топтар үшін 050902 Туризм
Адамзат тарихы және алғашқы ұйымдасқан саяхаттардың әлеуметтік-экономикалық себептері
«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан icon«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен
«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығынан
«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан icon«Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг» пәнінен
«Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг» пәнінен 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығынан
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница