Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен
Скачать 497.18 Kb.
НазваниеХимия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен
страница4/4
Дата конвертации10.02.2016
Размер497.18 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://irbis.vkgu.kz/portal/downloads/pofb3096.doc
1   2   3   4

1.Екі темір шариктер бір-бірімен күшпен әсерлеседі. Егер екі шариктің бірін зарядталмаған сондай бір шарикпен жанастырса, онда олардың өзара әсер етуші күші неге тең болады:

A)0. B) .

С) .

D) .

E) .


2.Кедергісі 2 0м өткізгішті екіге бүктеп, оны сол тізбекке қосқан. Осы бөліктегі кедергі неге тең болады:

A) 0,25 Ом.

B) 0,5 Ом.

C) 1 Ом.

D) 2 Ом.

E) 4 Ом.


3.Эквипотенциал бетке қатысты электростатикалық өрістің кернеулік сызықтары қалай бағытталған:

А) Параллель.

B) 600 бұрыш жасай.

C) Перпендикуляр.

D) 450 бұрыш жасай.

E) 300 бұрыш жасай.


4. тењдеуі нені көрсетеді:

A) Гаусс-Остроградский теоремасы.

B) Ом зањын.

C) Электромагниттік индукция зањын.

D) Толық ток заңын.

E) Джоуль-Ленц заңын.

5.Эквипотенциал бетті қай қатыс анықтайды A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

6.Найзағай тудыратын бұлттардың екі бөліктері арасындағы потенциалдар айырмасы 108В-тан тұрады. 20 Кл заряд өткенде разряд энергиясы неге тең:

A) 200 Дж.

B) .

C) .

D) .

E) .


7.Зарядтары Кл, Кл екі бірдей шариктерді тиістіріп қайта ажыратады. Шариктердің зарядттары мынаған тең:

A) Кл, Кл.

B) Кл.

C) Кл.

D) Кл.

E) Кл.


8.Егер екі зарядтың бірін 3 есеге арттырсақ зарядтардың өзара әсер күші қалай өзгереді:

A) 3 есеге артады.

B) 3 есеге кемиді.

C) 9 есеге артады.

D) 9 есеге кемиді.

E) Өзгермейді.


9.Үш бірдей зарядталған дене суретте көрсетілгендей орналасқан. А-ның В-ға әсер ету күшіН болса, С-ның В-ға әсер ететін күші неге тең: А 2 см В 1 см С

A) Н.

B) Н.

C) Н.

D) Н.

E) Н.


10.Потенциалдар айырмасы 9 В электростатикалық өрістің екі нүктесі арасындағы нүктелік зарядты орын ауыстырғанда 540 мкДж жұмыс жасалған. Заряд мәнін табыңыз:

A) 60 мкКл.

B) 90мкКл.

C) 30мкКл.

D) 0,3мкКл.

E) 0,9 мкКл.


11.Резистор ұштарындағы 3 Ом потенциалдар айырмасы ќұрайды:

A)4/3В. 10 ом

B) 2/3 В. 2 Ом

C)12В.

D)2В 3 Ом

E) 4 В.


12.Үш бірдей зарядталған денелер суретте көрсетілгендей орналасқан. А-дан В-ға дейін єсер етуші күш Н болса, онда С-ға әсер ететін тең єрекетті к‰ш неге тењ :

A) Н.

B) Н. . A 2 см В 1 см С

C) Н.

D) Н.


13Егер екі зарядты 3 есе кемітсе, зарядтардың өзара әсер күші қалай өзгереді:

A) 3 есеге артады.

B) 3 есеге кемиді.

C) 9 есеге артады.

D) 9 есеге кемиді.

E) Өзгермейді.


14.Қай формуланың көмегімен жекеленген өткізгіш сыйымдылығын есептеуге болады:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .


15.Шексіз ұзын өткізгіштен 5А-ге тең тоқ өтеді. Осы өткізгіштен 2 см қашықта орналасқан нүктедегі магнит өрісінің кернеулігін анықтау керек:

А) 39,8 а/ м.

B) 30,5 а/м.

C) 120 а/ м.

D) .

E) 3,98 а/.м.


16.Радиусы R өткізгіш шарға заряд берілген. Шар бетінен 4R қашықтыққа алыстаған нүктедегі өріс кернеулігі 2 В/м. Шар бетіндегі өріс кернеулігін табыңыз:

A) 16 В/м.

B) 32 В/м.

C) 4 В/м.

D) 50 В/м.

E) 8 В/м.


17. q1=+12 нКл және q2=-4 нКл екі нүктелік зарядтардың ара қашықтығы 40 см. Зарядтардың тура ортасында жатқан нүктедегі өріс кернеулігі мынаған тең:

A) 2050 В/м.

B) 1600 В/м.

C) 4200 В/м.

D) 3150 В/м.

E) 3600 В/м.


18.Кедергісі 60 Ом резистордан 0,15 А тоқ өтеді. Резистордағы кернеу мынаған тең:

А) 400 В.

В) 2,5 мВ.

С) 9 В.

D) 30 В.

Е) 27 В.


19.ЭҚК 15 В батареяны кедкргісі 6 Ом сыртқы кедергіге тұйықтағанда, тізбектегі тоқ күші 2 А-ге тең болады. Қысқаша тұйықталуда тоқ күші мынаған тең:

А) 1,1 А.

В) 10А.

С) 5,5 А.

D) 2,5 А.

Е) 2,75 А.


20.Суретте көрсетілген траекториялар бойынша А нүктесінен В нүктесіне нүктелік q зарядтың электростатикалық өрісінің сыншы зарядты орын ауыстыруда істеген жұмысын салыстырыңыз:


A) А12= А3.

B) А123.

C) А123.

D) А123.

E) А12А3.


БЕРІЛГЕН ТЕСТТІҢ ДҰРЫС ЖАУАБТАРЫ


Сұрақтың №

Дұрыс жауабы

Сұрақтың №

Дұрыс жауабы

1

B

11

D

2

B

12

D

3

В

13

D

4

D

14

A

5

C

15

A

6

B

16

B

7

B

17

E

8

A

18

C

9

C

19

B

10

A

20

A2.9. Курс бойынша емтихан сұрақтары


 1. Механикалық қозғалыс.Түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс,қисық сызықты қозғалыс. Бірқалыпты үдемелі және бірқалыпты кемімелі қозғалыстар.

 2. Ньютонның заңдары.Қозғалыс мөлшерінің сақталу заңы. Дене импульсы. Импульстың сақталу заңы.

 3. Энергия. Механикалық жүйелердегі энергияның сақталу заңы.

 4. Механикалық жұмыс. Қуат.

 5. Қатты дене механикасы. Ілгерілмелі және айналмалы қозғалыс.

 6. Күш моменті және инерция моменті. Қатты дененің қозғалмайтын осьтен айналысы.

 7. Сұйықтың ағын сызықтары мен түтіктері. Бернулли теңдеуі.

 8. Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Стокс заңы.

 9. Гармониялық тербеліс. Гармониялық тербелістің теңдеуі.

 10. Өшетін тербелістер.Еріксіз тербелістер. Резонанс.

 11. Толқынның таралуы. Толқын теңдеуі. Толқын интерференциясы.

 12. Идеал газдардың негізгі заңдары. Клапейрон-Менделеев теңдеуі. Универсал газ тұрақтысы.

 13. Газдардың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі.

 14. Идеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша таралуы. Максвелл заңы.

 15. Больцманның таралу заңы. Молекуланың еркін жүру жолының орташа ұзындығы.

 16. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Көлемі өзгерген кезде дененің істейтін жұмысы.

 17. Термодинамиканың бірінші бастамасын изопроцестерге қолдану. Адиабаталық процесс.

 18. Термодинамиканың екінші бастамасы. Карно циклі.Жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті (П.Ә.К.).

 19. Электростатика. Электр зарядының сақталу заңы. Кулон заңы.

 20. Электростатикалық өріс және оның кернеулігі.Электрлік диполь.Электр өрісінің кернеулік сызықтары.

 21. Кернеулік векторының ағыны. Электрлік ығысу.Остроградский-Гаусс теоремасы.

 22. Электростатикалық өрістің потенциалы.Электр өрісіндегі жұмыс.Потенциал градиенті. Эквипотенциалдық беттер және олардың қасиеттері.

 23. Диэлектриктер және олардың поляризациясы. Диэлектриктердегі өріс кернеулігі.Сегнетоэлектриктер.

 24. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр сыйымдылық.Конденсаторлар және оларды қосу.

 25. Электр тогы және ток күші.

 26. Ом заңдары. Өткізгіштердің кедергісі.

 27. Токтың қуаты және жұмысы. Джоуль – Ленц заңдары.

 28. Тармақталған тізбек үшін Кирхгоф ережелері.

 29. Жарықтың табиғаты. Жарықтың толқындық және корпускулалық теорияларының дамуы.

 30. Жарық толқындарының интерференциясы. Интерферометрлер.

 31. Жарықтың дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі.

 32. Френель дифракциясы.Фраунгофер дифракциясы.Дифракциялық торлар.

 33. Оптикалық приборлардың ажыратқыш қабілеті. Голография туралы түсінік.

 34. Жылулық сәулелену.Кирхгоф, Стефан-Больцман және Вин заңдары.

 35. Жарықтың кванттық теориясының пайда болуы.Оптикалық пирометрия.

 36. Сыртқы фотоэффект құбылысы және оның заңдары. Эйнштейн теңдеуі.

 37. Атомның ядролық моделі.Сутек атомының теориясы.

 38. Атом ядросының құрылысы мен қасиеттері. Ядроның спині мен магнит моменті.

 39. Радиоактивтік.Радиоактивтік сәулелену. Радиоактивті ыдырау заңы.

 40. Ядролық,тізбекті,термоядролық реакциялар. Элементар бөлшектер.Олардың өзара әсерлесуі мен түрленуі
1   2   3   4

Похожие:

Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconӘлеуметтану мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 7 -2008 оқу жылы 5семестр 2-кредит
«Әлеуметтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon«Паскаль программалау тілі» (Таңдау курсы-7) пәнінен ОҚУ-Әдістемелік кешен «Физика»
«Паскаль программалау тілдері» таңдау компонентінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050110 «Физика» мамандығы...
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon050112 «Химия» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған «Химия тарихы»
Жаратылыстану-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon«Растрлық графика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 050111 «Информатика»
«Информатика» мамандығы бойынша дайындау бағытының 3 курс студенттеріне арналған кредиттік оқыту технологиясы бойынша
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
«Web дизайн» пәні бойынша 5В042100 «Дизайн» мамандығына арналған оқу-әдістемелік кешен студенттерге конструкторлық құжаттармен жұмыс...
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconДүниежүзілік тарих және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы
«Әлеуметтанушы» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconДүниежүзілік тарих және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы
«Әлеуметтанушы» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconОҚУ Әдістемелік кешен
ОӘК «Омыртқасыздар зоологияс» пәні бойынша «Биология», «Химия-биология» мамндықтарының студенттеріне арналған
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon«Химия және биология» факультеті “ Химия биология” кафедрасы “ Гидробиология” пәні бойынша
Оқу әдістемелік кешен Университет ғылыми кеңесінде бекітілген бағдарлама негізінде құрастырылған
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon050301 «Құқықтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған Шетелдердің Конституциялық құқық пәні бойынша
«Құқықтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница