Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен
Скачать 497.18 Kb.
НазваниеХимия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен
страница1/4
Дата конвертации10.02.2016
Размер497.18 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://irbis.vkgu.kz/portal/downloads/pofb3096.doc
  1   2   3   4
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


Физика, математика,

информатика және техника

институты эксперименттік

және теориялық физика

кафедрасы


050606 - «Химия» мамандығы үшін

«Физика» пәні бойынша


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


Өскемен, 2005 ж


Құрастырған эксперименттік

және теориялық физика

кафедрасының оқытушысы

Жапарова М.С.ОӘК ЭжТ кафедра отырысында

талқыланған

№ 8 Хаттама” 02” ақпан 2005 ж.

ОӘК ФМИжТ институтының

әдістемелік кенесінің отырысында

бекітіліген № 6 Хаттама ” 31” наурыз 2005 ж.
Физика қазіргі табиғат танудағы озат ғылымдардың бірі болып тыбылады. Ол ғылымның, техниканың, өңдірістің әр түрлі салаларына зор ықпалын тигізіп отыр. Сонымен қатар физиканың химияны, геолгияны және тағы басқа жаратылыстану ғылымдарың жаңа ролі зор.Физика сол сияқты техниканың барлық салаларындағы революциялық түрленулердің басты себептісі болып табылады. Мысалы, энергетика, байланыс, теледидар, өнеркәсіп тағы басқа да өңдірістердің дамуы тікелей физикамен байланысты.


Химия мамандығы бойынша ҒБК студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен / Дайындаған Жапарова М.С.- Өскемен: ШҚМУ Баспасы, 2005 .- 45 б.

C.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті, 2005


I. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

1. Жалпы мәліметтер


1.1 Пән атауы : жалпы физика курсы

1.2 Кафедра: эксперименттік және теориялық физика

1.3 Оқытушының аты-жөні: Жапарова Мейрамгүл Серікқан-қызы

1.4 Қатыстық ақпарат: 57-65-07(үй), 47-78-80(жұмыс) кафедрада болу уақыты ----------------------------------------------------------------------------


1.5 Өткізу орны: №7 корпус, 104 зертхана

1.6 Несиелер саны: 2

1.7 Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кре-дит

Лек-

циялар

Лабор.

жұмыстар


СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

1

2

3

15

30

45

45

135

экзамен1.8 Пререквизиттері: бұл пәнді оқу үшін студент физика пәнің орта мектеп деңгейінде, физика курсының «Механика» бөлімін ЖОО физика мамандығы шеңберінде білуі қажет және түрлі функцияларды дифференциаладау мен интеградауды, екінші қатарлы векторлар мен тензорлорды қолдана біліу керек.

-Физиканың негізгі заңдарын, сонымен қатар белгілі бір жағдайда кейбір физикалық параметрлердің өзгерісін туғызатын екінші параметрлердің өзгеріс заңдылықтарын білуі қажет;

-Құбылыстың физикалық механизмінің мәнің ашуды, нақтылы процестерде орын алатын термодинамикалық параметрлер өзгірісін талдауды және статистикалық әдісті қолдануды білуі қажет;

-Молекулалық жүйелермен жүргізілетін физикалық эксперименттер техникасы тәжірибесін меңгеруі керек;


-Процестердің термодинамикалық параметрлерін, константаларын өлшеуді;

-Өлшеу қателіктерін бағалауды;

-Компьютерлерді қолдану және нәтижелерді статистикалық өңдеу қорытындыларын сенімді интервал түрінде құрастыруды білуі шарт.

1.9 Постреквизиттері:Оқытылатын пәнде алған білімдерінің қолданылатын басқа пәндердің тізімі төмендегідей:

 1. Термодинамика және статистикалық физика;

 2. Кванттық физика;

 3. Атомдық физика;

 4. Жылу өткізгіштік теориясы;

 5. Физиканың компьютерлік әдістері;

 6. Физикалық процестерді математикалық моделдеу;

 7. Статистикалық физиканың қосымша тараулары;

 8. Нақты газдар физикасы;

 9. Ван-дер-Ваальс күштері;

 10. Физикалық химия;

 11. Кванттық механика;

 12. Химиялық физика;

 13. Техникалық термодинамика;

 14. Жылулық техника;

 15. Жылулық физика және Экология сұрақтары т.б. бөлімдерде.


2. Пәннің қысқаша мазмұнында

2.1 Пәннің мақсаты: студенттерді физиканың негізгі идеялары мен тәсілдерімен таныстыру, сол арқылы дүнеиге ғылыми көзқарастық қалыптастыру.Физиканың заңдылықтарын мағыналарын түсіне біліп, оларды есеп шығаруда, лабораториялық тәжірибелер жасауда қолдана білуге үйрету. Өз бетінше кітаптармен жұмыс істеуге машықтандыру.


2.2 Пәннің міндеттері «Физика» курсын оқытудағы негізгі міндет-материяның жалпы қозғалыс формаларын (механикалық, жылулық, электромагниттік т.б) зерттеп оқыту. Оқыту барысында

cтуденттер физикалық негізгі ұғамдар мен заңдарың меңгеріп, есеп шығару әдістері мен қарапайым тәжірибелік зерттеулер жүргізуді үйренулері керек.Студенттерің үлгерімің күнделікті үй тапсыпмасың, өздік жұмыс, семестірлік бақылау, лабораториялық жұмыстармен бағаланып, тестік тексеру,

теориялық тексеріс (коллоквиум) арқылы бағаланып, үш модульдік қорытынды арқылы семестрдің соңында қорытындысы көрсетілмек.

2.3 пәннің мазмұны:

. Оқыту нәтижесінде студенттер төменде келтірілген тізімдерді білулері керек:

- физика заңдарын, термодинамика негіздерін,белгілі бір физикалық параметрдің өзгеру заңдылығы екінші бір параметрдің белгілі бір жағдайда өзгеруімен байланыстылығын;


-физикалық құбылыстың механизмін ашу, белгілі процестегі термодинамикалық параметрлердің өзгерісін сараптауды,


-құралдарды пайдалана және молекулалық жүйенің негізгі макропараметрлерін өлшеу әдістерін меңгеру


-молекулалық жүйелермен жұмыс істеуде, физикалық эксперименттерде, практикалық қолдануда, термодинамикалық параметрлерді өлшеуде, өлшеу қателіктерін бағалау, компьютерді пайдаланып және өлшеу нәтижелерін статистикалық өңдеуді сенімділік аралығында көрсетуді


-жалпы физика бөлімдерінен есептерді шығару


3. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесіне мыналар енеді:
Жұмыс -тың түрлері

Тапсырма -лар мақсаты мен мазмұны

Әде-биет-

тер

Тапсыру уақыты

орындаумерзімі

балдар

Бақы-лау түрі

1

Қателер теория сы Өлшеуіш қүралдар-мен танысу.

Бұл жұмыста жасалған жұмыс -тың қаншаға қате жібергенімізді математи -калық есептеу арқылы табу ережесін үйрену. Штанген –циркуль -дің көмегі -мен праллипепедтің көлемін табу. Тікелей өлшем арқылы және жанама өлшем арқылы осы өлшем -дерден шыққан процент -тік қателік -терді салыс -тыру.

Мет.

нұс -қау.

16, 18.


Сабақ -тың соныңда бақылау сұрақта -рына жауап беру.

Және эксперименттк жолы -мен құбылыстарды бақылап қана қоймай тәуелді және қажетті параметрлерді есептеп шығару

сондай ақ теория -лық нәтиже -лермен салыстыру тақырыпты толық менгер –ген студент -ке тиісті баға қойыла-ды.


1-ші жұ-ма

4

Отчеттапсыру істе –ген жұмысы бойынша.


2


Математи-калық маятник -тің еркің түсу үдеуін анықтау.


Математикалық маятник тің

көмегі мен экспериментті түрде еркің түсу үдеуің тауып, теория -лық мәнімен салысты -ру және математ. маятник-тің

массасынамплитудасынан ұзынды-ғынан тәуелділігің зерттеп дәлелдеу керек.


Мет.

нұс -қау.


2, 14.

2-шіжұма

4Отчет тапсы-ру іс теген жұмы-сы бойынша


3


Электр өлшеуіш құрал-дармен танысу


Бұл

жұмыста электр өлшеуіш құралдармен таныс -тыру.Кез келген прибор -мен жұмыс жасай алатын дай дәрежеде оқытып үйрету, прибор -лардың сезімтал -дығын,

.бөлік құның анықтап неше процент -тік қателігің анықтау -ға үйрету


Мет.

нұс-қау


3, 4, 14

3-шіжұма


4


Отчет тапсы-ру істе –ген жұмы-сы бойынша4


Өткізгіш-тің

меншікті

кедергі –сің

анықтау.


Кедергі дегеніміз не, меншікті кедергіні тәжірибе жүзінде қалай анықтай -мыз және есептеген кезде қанша -лықты қате жібергенімізді есептеп табу


Мет.

нұс- қау


3,4,14 –ші жұма
4


Отчет тапсы-ру істе –ген жұмы-сы бойынша
5


Тамшы

әдісімен

сұйықтар -дың

беттік

керілу

коэффи-

центің

анықтау.


Сұйықтар -дың беттік керілу коэффициентің тәжірибе жүзінде анықтап оны теория -лық берілген

мәнімен салыс-тырып есептеп

табу


Мет. нұс -қау


3,4,15 –жұма
4


Отчет тапсы-ру істе –ген жұмы-сы бойынша6


Дифрак -циялық

тордың

көмегі –мен

жарық –тың

толқын

ұзынды -ғын

анықтау.


Диф.тордан өткен жарық жіктелген спектр -лер көрсетеді осы көрінген

спектр -лердің арақашықтығын өлшеп берілген формула-ға салып толқын ұзынды -ғын

табамыз
Мет.

нұс- қау


3,4,16 –ші жұма


4


Отчет тапсы-ру істе –ген жұмы-сы бойынша

7


Больцман

тұрақ-тысын

анықтауАцетон

Немесе

(эфир)

мен экс-

перимент

жасап

Больцман

тұрақты-сын табу.


Мет.

нұс- қау


3,4,1


7 –жұма


4


Отчет

8Сұйықтың тұтқырлық коэффициентің

Стокс әдісімен

анықтау


Глицирин-нің тұт-

қырлық

коэффи -циентің

Стокс әдісімен

анықту.

Мет.

нұс- қау

8–жұма

4

Отчет

9Механи калық энергия-

ның сақ-

талу заңын тексеру


Энергия-ның сақ-

талу заңын

эксперимент жасап

дәлелдеу

(анықтау)

Мет.

нұс- қау

9–жұма

4

Отчет

10

Олейндік қышқыл молекула –сының

өлшемін

анықтау

Ленглюр

мен Девоның

тәсілімен

қышқыл-дардың

молекула-ларының

өлшемін

анықтау.

керекті

құрал жабдық –тар (штатив, пипетка, тальк, су, сызғыш).

Мет.

нұс- қау

10–жұма

4

Отчет

11

Жинағыш

линзаның

көмегімен

фокус ара-

қашықты -ғын анықтау.

Жинағыш

және ша-

шырат –қыш линзаның

көмегі –мен тәжі-

рибе жа-

сап фокус ара-

қашық -тықты тексеріп

анықтай -мыз.

Мет.

нұс- қау

11–жұма

4

Отчет12


Фото -элементтің

көмегімен жарықта -лыну заңын

тексеру


Фотоэле-менттін

көмегі –мен жарықта -лыну заңын

анықтауМет.

нұс- қау


12–жұма


4


Отчет

13


Менделеев әдісімен

сызықтық ұлғаю

коэффициентің анықтау


Берілген 3 стер –жень(бо –лат, шы-ны, аллю-минии)

тәжірибе

түрінде

сызық –тық коэф-

фициент-

ін анық-

тау.


Мет.

нұс- қау


13–жұма


4


Отчет

14

Ауа молекула -сының

тиімді диаметрі

мен орта-

ша жүріс

ұзынды -ғын анықтау.

Ауа молекула -сының

тиімді диаметрі

мен орта-

ша жүріс

ұзынды –ғын

тәжірибе

түрінде

анықтау.


Мет.

нұс- қау


14–жұма


4


Отчет

15

Клемона-Дезорма

әдісімен

жылу сыйымдылықтын қатынасын

анықтау

Изопро –цесестер

мен адиабата-

лық про-

цестің

заңдылы-ғын зерт-теу,бөлме

темпера-

турасын –дағы

ауаның

адиабаталық көрсеткішін эксперимент жасап

анықтау

Мет.

нұс- қау

15 жұма


4

Отчет
  1. Пайдалануға ұсынылатын негізгі әдебиеттер:

 1. Савельев И.В. Жалпы физика курсы т. 1,2.

 2. Полатбеков. Жалпы физика курсы.

 3. Матвеев А.М. Электр және магнитизм. М. МГУ 1983ж

 4. .Парселл Э. Электр және магнитизм. 1975ж.

 5. МатвеевА.Н.Молекулярнаяфизика.М Высш.шк1987г.360с

 6. Кикоин А.К,Кикоин И.К Молекулярная физика М.Высш.шк.1976г.

 7. Т.И.Трофимова Курс физики Москва Высшая школа 2000г.

 8. Б.М.Ысқақов, А.А.Ағұлықов, Н.Б.Шамбулов «Физикадан есеп шығару мысалдары» (5-10, 21-21-32, 36-42, 46-53, 60-66, 73-78, 82-88, 90-92, 99-104, 112-116, 121-126 б.) Алматы «Мектеп» 1987

 9. Ж.Абдулаев «Физика курсы» Алматы «Білім» 1994

 10. Р.И.Грабовский Курс физики Санкт-Петербург 2002г. Стр.15-26.

 11. Хорошавина Т.И. Справочник по физике.Қосымша әдебиеттер:

 1. Сивухин Д.В. Молекулярная физика М.Наука Молекулярная

физика.М.Наука1976-480 с 1979-552с


 1. БазаровИ.П.Термодинамика.Учебн.длявузов.-4-е изд.,перераб. и доп. М.Высш. шк., 1991г.-376с.3.

 2. Булатов.Н.К., Лундин А.Б.Термодинамика необратимых физико- хими-ческих процессов -М.Химия.1984г.-336с.

 3. Новодворская Е.М., Дмитриев Э.М. Методика проведения упражнений по физике во втузе:Учебн.пособие для студентов втузов.-3е изд., перераб. и -доп., -М: Высш.шк1981г.-318с.

 4. Иродов И.Е. Задачи по общей физике.Изд.2-е.М: Наука, 1988.-415с.

 5. ГинзбургВ.Л.,Левин О.М.,Сивухин Д.В.,Яковлев И.А., (под.ред. Д.В.Сивухина) Сборник задач по общему курсу физики, часть 2 (термодинамика и молекулярная физика) М: Наука, 1976.-208с.

 6. Фейнман Р., Лейтон Р Фейнмановские лекций по физике. Том 3-4.т4. Кинетика. Теплота. Звук.М.Мир 1978г.-496с.

 7. Х


  айтун С.Д. Механика и необратимость.М:Янус.1996г.-448с

 8. А.С.Касаткин, М.В.Немцов Электротехника для студентов вузов Москва 1983 стр 8-26.

 9. Ю.М.Борисов,Д.Н.Липатов Общая электротехника Москва Высшая школа 1974 Стр. 5-11

 10. Шредингер Физика. М.:Атомиздат.1972г.3.7.Рейтинг шкаласы төменгідей:Бақылау түрі

Балдар

Ағымдық

30

Аралық

30

Қорытынды

40

Барлығы

1003.8 Баға туралы ақпараттар:


1.Зертханалық жұмысты толық орындап, математикалық өңдеу толық жүргізіліп, өлшеу қателіктері белгілі дәлдікпен орындалған жағдайда 4 балл қойылады. Ал бақылау сұрақтарына толық жауап берген жағдайда 4 балл қойылады. Эксперименттік есеп бөлімін немесе қосымша ғылыми немесе методикалық бөлімде үлес қосқан жағдайда 4 балл алады

Барлық зертханалық жұмысқа қажетті

талаптарды орындаған жағдайда студент толық 4 балл алады.


2. Үй тапсырмасын,берілген есептерді толық физикалық және математикалық орындаған жағдайда , сол есептің шығарылуы талдап көрсетілсе . Талдау барысында қосымша сұрақ туған жағдайда жауап толық болса және дәлелдемесі толық келтірілсе 4 балл қойылады.


3.Сабаққа қатысу тек аудиторияға келу ғана емес сондай-ақ қойылған талаптарды қанағаттандыру сабаққа қатысуға 4 балл қойылады.

Берілген қосымша сұраққа толық жауап беру теориялық дәлелдемесіме 6 балл.


Барлығы ағымдық бақылау – 30 балл.

4. Аралық бақылау тест – 30 балл. 5.Қорытынды (емтихан ) - 40 балл.

Барлығы 100 балл

  1   2   3   4

Похожие:

Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconӘлеуметтану мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 7 -2008 оқу жылы 5семестр 2-кредит
«Әлеуметтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon«Паскаль программалау тілі» (Таңдау курсы-7) пәнінен ОҚУ-Әдістемелік кешен «Физика»
«Паскаль программалау тілдері» таңдау компонентінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050110 «Физика» мамандығы...
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon050112 «Химия» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған «Химия тарихы»
Жаратылыстану-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon«Растрлық графика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 050111 «Информатика»
«Информатика» мамандығы бойынша дайындау бағытының 3 курс студенттеріне арналған кредиттік оқыту технологиясы бойынша
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
«Web дизайн» пәні бойынша 5В042100 «Дизайн» мамандығына арналған оқу-әдістемелік кешен студенттерге конструкторлық құжаттармен жұмыс...
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconДүниежүзілік тарих және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы
«Әлеуметтанушы» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconДүниежүзілік тарих және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы
«Әлеуметтанушы» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconОҚУ Әдістемелік кешен
ОӘК «Омыртқасыздар зоологияс» пәні бойынша «Биология», «Химия-биология» мамндықтарының студенттеріне арналған
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon«Химия және биология» факультеті “ Химия биология” кафедрасы “ Гидробиология” пәні бойынша
Оқу әдістемелік кешен Университет ғылыми кеңесінде бекітілген бағдарлама негізінде құрастырылған
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon050301 «Құқықтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған Шетелдердің Конституциялық құқық пәні бойынша
«Құқықтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница