Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 162.72 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации10.02.2016
Размер162.72 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/109700.doc

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Энергетика факультеті


Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы


050719 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығының (тарының) студенттеріне арналған


Цифрлық құрылғылар мен микропроцессорлар

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

Энергетика деканы

_________ Кислов А.П.

2010ж.«___»____________


Құрастырушы аға оқытушы : Юсупова А.О.


Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы


050719 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығының


күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған


Цифрлық құрылғылар мен микропроцессорлар


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 2010ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама


Кафедра меңгерушісі __________ Тастенов А.Д. 20__ж. «____» ________


Энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2010ж. «_____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Кабдуалиева М.М. 2010ж. «____»________


Пәннің тақырыптық Нысан

жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/10№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәр.

тәж.

сөж

1

Кіріспе

2

1

5

2

Цифрлық техникасының арифметикалық негіздері

6

2

15

3

Цифрлық техникасының логикалық негіздері

6

3

15

4

Комбинациялық цифрлық кұрылғылар

6

3

15

5

Тізбектілікті цифрлық қүрылғылар

6

3

20

6

Есте сактаушы құрылғылар

4

3

20

Барлығы


30

15

903 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

3.1 Теориялық курстың мазмұны

1 тақырып. Кіріспе

Негізгі анықтамалар мен түсініктер: цифрлық сигнал, цифрлык қүрылғы, микропроцессор (МП), микро-ЭНМ. Цифрлық сигналдың көрсетімін беру формалары.

2 тақырып. Цифрлық техникасының арифметикалық негіздері

Сандардың әртүрлі санау жүйелеріндегі көрсетімдері, олардың бір жүйеден басқасына аударылуы. Екілік кодтау эдістері.

Цифрлық кұрылғыларда сандардың көрсетімін беру формалары: бүтін сандар, үтірі бекітілген сандар, үтірі орын өзгертіп тұратын сандар, ондык сандар.

Екілік сандармен арифметикалық операциялар орындау: оң сандардың косылуы, қосымша кодты пайдалану жолымеи алгебралық қосу, ондық сандарды косу, екілік сандарды көбейту жэне бөлу.

3 тақырып. Цифрлық техникасының логикалық негіздері

Логикалық айнымалы жэне логикалық функция туралы түсініктер. Логикалық функцияның берілу әдістері. Негізгі үш логикалық функциялар және оларды іске асыратын логикалық элементтер.

Құрылымдык формулаларды жазудың екі түрі: жетілген дезьюнктивті нормалді форма (ЖДНФ) жэне жетілген коньюктивті нормалді форма (ЖКНФ). Базис туралы түсінік.

Логика алгебрасының негізгі аксиомалары, зандары және ережелері.

Қүрылымдық формулаларды минимизациялау эдістері: алгебралық, графикалық - Карно карталары немесе Вейч диаграммалары, кіріс айнымалылары көп болғанда (п>5) Мак-Класки эдісі. Толыгымен анықталмаган логикалық функциялардың минимизациясы.

4 тақырып. Комбинациялық цифрлық кұрылғылар

Комбинациялық цифрлық құрылғылар (КЦҚ) туралы түсінік. КІДК-лардын анализі мен синтезі.

КЦҚ мысалдары: қосындылағыштар, дешифраторлар, шифраторлар, код гүрлендіргіштері, мультиплексорлар, демультиплексорлар, компараторлар, программаланатын логикалық матрицалар, арифметика-логикалық күрылгылар.

КЦҚ-лардын тез эрекеттілігі. «Қауіпті жарыстар» жэне оларды жою эдістері.

5 тақырып. Тізбектілікті цифрлық қүрылғылар

Триггер қарапайым акырлы автомат ретінде. Синхронды емес және синхронды автоматтар. Триггерлердің негізгі түрлері: К8-триггер, Т, Э жәнс Ж-триггерлер.

Тізбектілікті құрылгылардың екі түрінің жалпы кұрылымдық схемасы: Мур автоматы жэне Мили автоматы. Бүл автоматгардың триггерлер және логикалық элементтер негізінде синтезделуі.

Санауыштар: екілік және екілік емес, тасымалдары тізбекті, параллель және аралас болатын. Екілік санауыштардың Т-триггерлер негізінде іске асырылуы. Екілік емес санауыштардың кұрылуы. Микросхемалар негізінде жиналған типтік санауыштар. Джонсон санауыштары, сакиналық санауыштар. Импульстер үлестіргіштері.

Регистрлер: параллель және тізбекті әрекет орындайтын; тізбекті-параллель, параллель-тізбекті, реверсивті. Микросхемалар негізіндедегі типтік регистрлер. Буферлік регистрлер.

6 тақырып. Есте сактаушы құрылғылар

Есте сактаушы құрылғылардың (ЖҚ-лардың) атқаратын қызметі, параметрлері жэне жіктелуі. Статикалық есте сактауыш қүрылғылар (8КАМ). Статикалық есте сақтау құрылғылардың есте сактау элементтері. Жады ішінде создердің разрядтыгын және санын өсіру.

Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі


1 тақырып. Кіріспе. Параметрлармен таныстыру.

2 тақырып. Цифрлық техникасының арифметикалық негіздері

Есептеу техникасында қолданылатын санау жүйелері мен кодтар. Үтірі бекітілген және қалқымалы (яғни орнын өзгертіп түратын) ариф-метикалық операциялар.

3 тақырып. Цифрлық техникасының логикалық негіздері

Логикалық есептерді шешу

4 тақырып. Комбинациялық цифрлық кұрылғылар

Түрлі базистерде жиналған комбинациялық қүрылгылардың анализі мен синтезі.

5 тақырып. Тізбектілікті цифрлық қүрылғылар

Триггерлер жұмысын уақыт диафаммалары бойынша талдау.Ақырлы автоматтарды синтездеу.

6 тақырып. Есте сактаушы құрылғылар

Разрядтылығы мен сыйымдылығы берілген жадтайтын құрылғыны кіру. Типтік есептерді микропроцессор мен микроконфоллердің ассембілер тілінде профаммалау тәсілдері.


4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны


4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындықСабаққа қатысуы

5

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

20

3

Зертханалық сабақтарға дайындалу

Қажетті кестелерді дайындау, қажетті материалды оқу

ДС рұқсатнама

15

4

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

Сұрақтарға жауап беру

10

5

Бақылау жұмыстарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Тесттілеу

10

6

Есепті дайындау және зертханалық жұмыстарды қорғау

Есеп

ЗЖ қорғау

10

7

Курстық жұмысты орындау

Есеп

ЕГЖ-ты қорғау

10

8

Бақылау шараларына дайындықМБ1, МБ210Барлығы

90
4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1 тақырып. Кіріспе. Мінездемелермен таныстыру.

2 тақырып. Цифрлық техникасының арифметикалық негіздері.

Шифраторлардың параметрлар есептеу.

3 тақырып. Цифрлық техникасының логикалық негіздері.

Логикалық есептерді шешу.

4 тақырып. Комбинациялық цифрлық кұрылғылар

Дешифраторлардың параметрлар есептеу.

5 тақырып. Тізбектілікті цифрлық қүрылғылар

RS-триггерлер жұмысын уақыт диафаммалары бойынша талдау.

6 тақырып. Есте сактаушы құрылғылар

Разрядтылығы мен сыйымдылығы берілген жадтайтын құрылғыны кіру.

D-триггерлер жұмысын уақыт диафаммалары бойынша талдау.

4.4.3 Курстық жұмыс тақырыптары.


1) Микропроцессор негізінде деректерді жинау қүрылғысы.

2) Микропроцессор негізінде уақыт аралығын өлшеу.

3) Оператордың микропроцессорлық жүйемен байланысын
ұйымдастыру.

4) Жол бағдаршамын басқаратын микропроцессорлық құрылғы.


5 Әдебиеттер тізімі


Негізгі

  1. Бойко В.И., Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника элек­тронных устройств. Цифровые устройства. - СПб.: БХВ - Петербург, 2004. – 512 с.

  2. Бойко В.И., Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. и др. Схемотехника элек­тронных устройств. Микропроцессоры и микроконтроллеры. - СПб.: БХВ -Петербург, 2004. - 464 с.


Қосымша


  1. Пухальский Г.И. Проектирование микропроцессорных систем. Учебное пособие для вузов. - СПб.: Политехника, 2001. - 544 с.
Мамандықтың (тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32
5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»
мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Пән атауы Цифрлық құрылғылар мен микропроцессорлар


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Се-ме-стр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит

тер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат)


бар-лы-ғы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лы-ғы

дәр

пр.

зерт

ЖОБ негі-зіндегі күндізгі

3

135

45

90

5

-

5
5
135

30

15

-

90


Кафедра меңгерушісі __________ А.Д. Тастенов 20__ж. «___»____________Мамандықтың және пәннің оқу-әдістемелік кешеніне қойылатын талаптар
Ұйым стандарты

ПМУ ҰС 7.18.3-10


СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Цифрлық құрылғылар мен микропроцессорлар

» пәні бойынша «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 5В071900 мамандығы бойынша сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған

бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі


СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау түрі

1-сабақта

барлығы

Дәріске қатысу және дайындалу

2

7

1-сабақта

кесте бойынша

қатысу

Тәжірибе сабақтараға қатысу және дайындалу

-

-

-

-

-

Зертханалық жұмыстарға қатысу және дайындалу

4

2

1-сабақта

кесте бойынша

рұқсат алу

Зертханалық жұмысты ресімдеу және қорғау

 1

24
кесте бойынша

қорғау

Бақылау жұмысын орындау

 

2

келесі сессияда оқылады

1 қарашаға дейін

қорғау

Рубеж жұмысын орындау, тапсыру:

 

65

келесі сессияда оқылады

СОӨЖ  кесте бойынша

 

1-бөлім

 

1 қазан

қорғау

2-бөлім

 

15 қазан

қорғау

3-бөлім

 

1 желтоқсан

қорғау

4-бөлім

 

15 желтоқсан

қорғау

 

 

100

 

 

 Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»__________№___Хаттама.


Кафедра меңгерушісі __________ А.Д.Тастенов

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница