2011 – 2020 жылдарға арналған
Название2011 – 2020 жылдарға арналған
страница5/13
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.37 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.mektep3-oskemen.kz/Bagdarlama 2010-2020.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Алға қойылған мақсаттарға жету үшін мынадай міндеттерді шешу

қажет:

сапалы білімге қолжетімділікті арттыруға бағытталған білім беруді

қаржыландырудың жаңа тетіктерін əзірлеу;

білім беру жүйесін жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету;

педагог қызметкерлердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталанды-

руды күшейту;

білім берудегі менеджментті жетілдіру, оның ішінде корпоративтік

басқару принциптерін енгізу, білім беруде мемлекекеттік-жеке əріптестік

жүйесін қалыптастыру;

білім беруді дамытудың мониторинг жүйесін жетілдіру, оның ішінде

халықаралық талаптарды ескере отырып, ұлттық білім статистикасын құру;

оқу процесін автоматтандыруды енгізу үшін жағдай жасау;

мектепке дейінгі ұйымдардың желісін ұлғайту;

мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың мазмұнын жаңарту;

мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың ұйымдарын кадрлармен

қамтамасыз ету;

12 жылдық оқыту моделіне көшуді білім беру мазмұнын жаңғыртумен

жүзеге асыру;

шағын жинақталған мектептердің проблемаларын шешу;

мектептегі инклюзивті білім жүйесін жетілдіру;

экономиканың индустриялық-инновациялық даму сұраныстарын еске-

ре отырып, ТжКБ мазмұнының құрылымын жаңарту;

экономика салалары үшін кадрлар даярлаудың инфрақұрылымын да-

мыту;

ТжКБ-да білім алудың беделін арттыру;

еліміздің индустриялық-инновациялық даму жобаларына сай келетін

жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз

ету;

жоғары білімнің еуропалық аймағына кірігуді қамтамасыз ету;

білімнің, ғылымның жəне өндірістің бірігуін қамтамасыз ету, зияткерлік

меншік пен технологиялардың өнімдерін коммерцияландыру үшін жағдай

жасау. Жоғары білікті ғылыми жəне ғылыми – педагог кадрларды даярлау;

өмір бойы оқыту, баршаға білім алу үшін жағдай жасау;

жастарды отансүйгіштікке тəрбиелеу жəне олардың азаматтық

белсенділігін, əлеуметтік жауапкершілігін жəне əлеуетін ашу тетіктерін

қалыптастыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру.17
Міндеттерге қол жеткізу мынадай көрсеткіштермен өлшенетін бо-

лады:


Көрсеткіш

ваучерлік-модульдік қаржы-

ландыру принципі бойынша

біліктілікті арттырудан өткен

педагогтердің үлесі

2010


0%

2015


20%

2020


100%

Орындаушылар

жергілікті

атқарушы орган-

дар (бұдан əрі

–ЖАО, БҒМ

кемінде кемінде

магистр дəрежесі бар бейіндік

мектеп педагогтерінің үлесі

педагогтердің жалпы саны-

нан ағымдағы жылы білім беру

ұйымдарына жаңадан жұмысқа

келген жас мамандардың үлесі

жаратылыстану -математика

циклі пəндерін ағылшын тілінде

оқытатын педагогтердің үлесі

академиялық жəне ғылыми

дəрежесі бар біліктілікті арттыру

жүйесі мамандарының үлесі

біліктілігін арттыру мен

тағылымдамадан өткен, оның

ішінде өндірістік кəсіпорындар

базасында, ТжКБ ұйымдарының

инженер-педагог кадрларының

үлесі

елімізде біліктілігін арттырудан

жəне қайта даярлаудан өткен

жоғары оқу орындарының про-

фессор-педагог кадрларының

үлесі, жыл сайын

азаматтық жоғары оқу орын-

дарына корпоративті басқару

принциптерін енгізу

оқытуда АКТ-ны пайдалану

бойынша біліктілігін арттыру-

дан өткен педагогтердің үлесі,

олардың жалпы санына шаққанда

1 компьютерге келетін оқушы-

лардың саны

мектепке дейінгі ұйымдардың

жалпы санынан мектепке дейінгі

шағын орталықтардың үлесі

мектепалды дайындығымен

қамтамасыз етілген 5 – 6 жастағы

балалардың үлесі

0%


2,6%


0,6%


3,4%


20%


6%


44%


0%


18


59,7%


83%


18

10%


4,5%


10%


5%


20%


20%


65%


90%


10


50%


100%

20%


6%


15%


15%


20%


20%


90%


90%


1


52,7%


100%

БҒМ


ЖАО, БҒМ


БҒМ


ЖАО, БҒМ


ЖАО, БҒМ,

жұмыс берушілер

қауымдастығы,

салалық

министрліктер


БҒМ


БҒМ


ЖАО, БҒМ


ЖАО, БҒМ


ЖАО, БҒМ


ЖАО, БҒМ
балабақшалардың жалпы са-

нынан жекеменшік балабақ-10%

шалардың үлесі

бейіндік мектептердің жалпы

санынан жаратылыстану-мате-

0%

матика бағытындағы бейіндік

мектептердің үлесі

мектептердің жалпы санынан

сервистік қызмет көрсететін

жаңа модификациялы кабинет-

тері (химия, биология, фи-31,7%

зика, лингафондық жəне

мультимедиалық кабинеттер) бар

мектептердің үлесі

мектептердің жалпы санынан

апатты жағдайдағы мектептердің 2,6%

үлесі

кемінде кемінде

ЖАО, БҒМ

12%15%


15%35%

кем кем ЖАО, БҒМ

емесемес


40% 80%ЖАО, БҒМ


2%ЖАО, БҒМ 1%

оқушы орнының тапшылығы

үш ауысымда сабақ жүргізетін

мектептер үлесі

көлікпен жеткізуге мұқтаж

балалардың жалпы санынан мек-

тепке жəне мектептен үйлеріне

сапалы əрі ыңғайлы тасы-

малдаумен қамтылған мектеп

оқушыларының үлесі

«тірек мектептер» – ШЖМ-ға

арналған ресурстық орталықтар

саны

оқушылардың жалпы саны-

нан білім беру ұйымдарындағы

спорт секциялары қызметімен

қамтылған орта білім беру

ұйымдарындағы оқушылардың

үлесі

оқушылардың жалпы санынан

балалар-жасөспірімдер спорт

мектебімен қамтылған оқушылар

үлесі

көркем, музыкалық, техникалық,

ғылыми шығармашылықпен

қамтылған мектеп жасындағы

балалардың үлесі

оқушылардың жалпы санынан

спорт секциялары қызметімен

ЖОО-ғы оқитындардың қамтылуы

74,3 мың45 мың30 мың

0,9% 0,2%0


63% 80% 100%


0160 160


20% 25% 30%


8% 12% 14,5%


21,5% 23% 38%


* 20% 40%


19

ЖАО, БҒМ

ЖАО, БҒМ


ЖАО, БҒМ


ЖАО, БҒМ


ЖАО, БҒМ


ТСМ


ЖАО, БҒМ


БҒМ
даму

мүмкіндігі

шектеулі

балалардың жалпы санынан

9% 25% 50%

инклюзивті біліммен қамтылған

балалардың үлесі

тұрмысы төмен отбасылар-

дан шыққан оқушыларды

70% 100% 100%

тегін дəрумен қосылған ыстық

тамақпен қамтамасыз ету


мамандықтардың жалпы са-

нынан кəсіптік стандарттар-

0% 30% 90%

мен қамтамасыз етілген ТжКБ

мамандықтарының үлесі


кəсіптік стандарттар негізінде

əзірленген мемлекеттік жалпыға

0% 50% 90%

міндетті білім беру стандарттары

(бұдан əрі – МЖБС) үлесі

халықаралық талаптарға сəй-

кес əзірленген білім беру 20% 40% 70%

бағдарламаларының үлесі


ТжКБ оқу орындарында мем-

лекеттік тапсырыс есебінен

оқитындардың жалпы санынан

кəсіпорындар базасында практи-80% 85% 90%

кадан өтуге арналған орындар-

мен қамтамасыз етілген білім

алушылар үлесі

білім алушылардың жалпы саны-

нан жұмыс берушілер қаражаты

0,6% 1% 2%

есебінен ТжКБ-да білім алушы-

лардың үлесі

техникалық жəне кəсіптік біліммен

қамтылған типтік жастағы 17,6% 20% 23%

жастардың үлесі

2 660 16 940

ТжКБ жүйесінде енгізілген оқушы

0 оқушы оқушы

орындарының саны

орныорны

жатақханалардағы ТжКБ оқу-

13001500

шылары үшін жаңадан енгізілген 0

орынорын

орын саны


20

ЖАО, ЕХƏҚМ,

БҒМ


ЖАО, БҒМ


ЕХƏҚМ, Инду-

стрия жəне жаңа

технологиялар

министрлігі,

салалық

министрліктер,

жұмыс берушілер

қауымдастығы

БҒМ, ЖАО,

жұмыс

берушілер

қауымдастығы

БҒМ, ЖАО,

жұмыс

берушілер

қауымдастығы

ЖАО, БҒМ,

салалық

министрліктер,

жұмыс

берушілер

қауымдастығы,

«Атамекен»

Одағы

ЖАО, БҒМ,

жұмыс

берушілер


ЖАО, БҒМ


ЖАО, БҒМ


ЖАО
ТжКБ оқу орындарының жал-

пы санынан қазіргі заманғы

оқу

жабдықтарымен

жарақ-

36%

75%

90%

ЖАО, БҒМ

тандырылған оқу орындарының

үлесі

бакалавриаттың

мемлекеттік

тапсырыс көлемінен магистра-

тура бағдарламалары бойынша

мемлекеттік тапсырыс бойынша

оқитындар үлесі

оның ішінде, бакалавриаттың

мемлекеттік тапсырыс көлемінен

біржылдық магистратура бағдар-

ламалары бойынша оқитындар

үлесі

2012 жылдан бастап мемлекеттік

8%


1,6%

20%


14%

40%


25%

БҒМ


БҒМ

тапсырыстың жылдағы өсуімен

PhD докторлық бағдарламалары 200

бойынша мемлекеттік тапсырыс

бойынша білім алушылар үлесі

Қазақстан Республикасын-

да кредиттерді ауыстырудың

еуропалық үлгісі (ECTS) бойын-

19%

ша кредитті қайта ауыстырудың

қазақстандық моделін енгізген

ЖОО үлесі

2015 жылдан бастап «Болашақ»

бағдарламасының стипендиат-

тары магистратурада, доктор-

антурада, бакалавриатта – бір 69%

семестрден бір академиялық

жылға дейін оқиды, ғылыми

тағылымдамадан өтеді

Республикалық ЖОО-аралық

электрондық кітапханаға қол-

26%

жетімділігі бар жоғары оқу

орындарының үлесі

мамандықтар бойынша жоғары

жəне жоғары оқу орнынан

кейінгі МЖБС-дағы жоғары оқу

65%

орындарының академиялық

еркіндігін кеңейту, таңдау

компонентін ұлғайту

жоғары импакт-факторлы ғылыми

журналдарда жарияланған

мақалалары бар Назарбаев 0%

Университетінің магистранттары

мен докторанттарының үлесі


21

кемінде кемінде

1000 2000 БҒМ

адам адам


100 % 100 %БҒМ


100% 100%БҒМ


55% 100%БҒМ


БҒМ, жұмыс

70% 80%

берушілер


10% 30%БҒМ
жоғары білім беру жүйесіндегі

шетелдік студенттердің, оның

ішінде коммерциялық негізде

оқитындардың үлесі

техникалық жоғары оқу орын-

дарының жалпы санынан иннов-

ациялық құрылымдар, ғылыми

зертханалар, технопарктер, орта-

лықтар құрған

жоғары оқу орындарының үлесі

жоғары оқу орындарының жалпы

санынан ғылыми жəне жобалау-

конструкторлық ұйымдардың

құрылымдық бөлімшелерін құрған

жоғары оқу орындарының үлесі

магистратура мен докторан-

тураны аяқтаған жəне жоғары

оқу орындарын бітірген жылы

жоғары оқу орындары мен

ғылыми ұйымдарға жұмысқа

орналасқан жоғары оқу орында-

ры түлектерінің үлесі

азаматтық жоғары оқу орнының

білім беру қызметін мемлекеттік

жеке əріптестік есебінен

қаржыландырудың үлесі

азаматтық жоғары оқу орнының

ғылыми жəне инновациялық

қызметін мемлекеттік-жеке

əріптестік есебінен қаржылан-

дырудың үлесі

жұмыс берушілермен бірлесіп,

техникалық жəне қызмет көрсету

еңбегінің қызметкерлерін

қайта даярлау жəне біліктілігін

арттырудың қысқа мерзімді

курстары үшін модульдік оқу

бағдарламаларының саны

барлық деңгейлердегі өкілді

органдардағы сайланушы жас-

тардың үлесі

жастар ұйымдарының қызметіне

қатысатын жастардың үлесі

мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс

шеңберінде əлеуметтік маңызы

бар жобаларды іске асыруға

тартылған республикалық жастар

ұйымдарының үлесі

* – статистика жүргізілмейді

1,5%


14%


*


*


*


*


0


*


22%


12%


22

2,5%


20%


10%


10%


10%


10%


20

бірлік


6%


25%


20%

3%


50%


25%


30%


50%


50%


25

бірлік


15%


29%


24%

БҒМ


БҒМ


БҒМ


БҒМ


БҒМ


БҒМ


БҒМ, жұмыс

берушілер,

ЕХƏҚМ


БҒМ, ЖАО


БҒМ, ЖАО,

үкіметтік емес

ұйымдар


БҒМ, ЖАО,

үкіметтік емес

ұйымдар
Бағдарламаны іске асырудың мақсатына, нысаналы индикаторла-

рына, міндеттері мен нəтижелердің көрсеткіштеріне Білім жəне ғылым

министрлігі Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау, Байланыс жəне

ақпарат, Индустрия жəне жаңа технологиялар, Туризм жəне спорт, Ішкі

істер, Мəдениет министрліктерімен, салалық министрліктерімен, жергілікті

атқарушы органдармен, жұмыс берушілер қауымдастығымен, «Атамекен»

одағымен, ҮЕҰ-мен бірлесе отырып жететін болады.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

2011 – 2020 жылдарға арналған icon2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын Павлодар облысында іске асыру жөніндегі 2014-2016 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 2-тармағына, Қазақстан...
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы
Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы
Президентінің 2014 жылғы 12 тамыздағы №893 Жарлығымен Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі...
2011 – 2020 жылдарға арналған icon1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары
Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2011 -2015 жылдарға арналған әлеуметтік...
2011 – 2020 жылдарға арналған icon«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы»
Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында тiлдердi дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2014 2016 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы
Республикасында тiлдердi дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2014 2016...
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы
Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница