2011 – 2020 жылдарға арналған
Название2011 – 2020 жылдарға арналған
страница4/13
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.37 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.mektep3-oskemen.kz/Bagdarlama 2010-2020.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Мүмкіндіктер:

Мемлекет үшін:

қазақстандық білімнің бəсекеге қабілеттілігін арттыру;

адами капиталдың сапасын арттыру;

балалардың өмір сапасының əлеуметтік құқықтық кепілдіктерін

қамтамасыз ету;

еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру;

ұлттық экономиканы тұрақтандыру;

халықаралық ұйымдар мен жұмыс берушілер тарапынан білімді

инвестициялық қолдау;

білім беру саласында басқарудың жаңа тиімді əдістерінің пайда болуы;

оқушылар арасында спортты өрістету;

бюджет қаражатын пайдаланудың тиімділігін арттыру;

білім беру саласының қолжетімділігін, тартымдылығын, сапасын,

ашықтығын арттыру;

ел экономикасының орнықты өсуін қамтамасыз ету;

халықаралық рейтингтердің көрсеткіштерін жақсарту;

ата-аналардың бала тəрбиелеудегі жауапкершілігін арттыру.

Ата-аналар үшін:

білім беру ұйымдарын таңдау мүмкіндігі;

білім беруді басқаруға қатысу;

мектепке дейінгі тəрбиенің жəне оқытудың еркін қолжетімділігін

қамтамасыз ету;

баланың жетістіктері туралы қашықтықтан ақпараттық хабарландыру

арқылы ата-ана – білім беру ұйымы – бала байланысын жүзеге асыру.

Педагог үшін:

педагог кəсібінің тартымдылығы;

мансаптық өсу жүйесін қамтамасыз ету;

барлық қызмет аясында білім алу, оның ішінде шетелде жəне кəсіптік

құзыреттілікті дамыту.

Білім алушылар үшін:

баршаға бірдей сапалы білімге қол жеткізу;

үздік білім беру ресурстары мен технологияларына қол жеткізу;

коммуникативтік жəне кəсіптік құзыреттілікті дамыту.

Қауіп-қатер:


13
білім берудің жеткіліксіз қаржыландырылуына байланысты алға

қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізбеу;

педагог еңбегінің төмен уəждемесі, мұғалім кəсібінің беделсіздігі;

педагогтердің басым бөлігі даярлығының төмен деңгейі;

педагог кадрлардың өздігінен білім алуға жəне кəсіби

ұмтылысының жеткіліксіздігі;

өсуіне

электрондық оқыту жүйесін қолданудағы пайдаланушылардың төмен

уəждемесі;

демографиялық процестерге (туудың өсуі) жəне көші-қон жағдайларына

байланысты мектепке дейінгі ұйымдардан орын алуға кезек пен оқушы

орны тапшылығының өсуі;

білім сапасының нашарлауы;

білім беру ұйымдарын пайдалануға беру мерзімдерінің бұзылуы;

апаттық деп танылған мектептер санының ұлғаюы;

мүмкіндігі шектеулі балалардың жəне мүгедек балалардың көбеюі;

еңбек нарығында мамандарға деген болжамның жоқтығы;

саладағы еңбекақы деңгейі мен елдегі жалақының орташа деңгейінің

арасындағы сəйкессіздіктен туындаған техникалық жəне кəсіптік білім

жүйесінен кадрлардың кетуі;

Қазақстанның ЖОО-да білім алуды қалайтын шетел азаматтары

санының қысқаруы;

өзінің ғылыми əлеуетін іске асырудың анағұрлым қолайлы перспекти-

валарын іздеумен ғалымдардың басқа мемлекеттерге кетуі;

ғылымға жастардың аз келуі;

бағдарламаны іске асыру барысында қоса орындаушылардың

үйлессіздігі.

Осылайша, аталған бағдарлама білім беру жүйесін

одан əрі

жаңғыртуды жəне оның еуропалық деңгейге шығу перспективаларын бол-

жайды.


4. Бағдарламаның мақсаттары, міндеттері, нысаналы

индикаторлары жəне іске асыру нəтижелерінің көрсеткіштері


Басты мақсаты:

Экономиканың орнықты дамуы үшін сапалы білімнің қолжетімділігін

қамтамасыз ету арқылы адами капиталды дамыту, білімнің бəсекеге

қабілеттілігін арттыру


Бағдарламалық мақсаттар:

білім беру қызметіне тең қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағдарланған

қаржыландыру жүйесін жетілдіру;

педагог мамандығының беделін көтеру;

білім беруді басқарудың мемлекеттік-қоғамдық жүйесін қалыптастыру;

білім беру процесінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ре-

сурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету;

балаларды мектепке дейінгі сапалы тəрбиемен жəне оқытумен толық

қамтудың, оларды мектепке даярлау үшін мектепке дейінгі тəрбиелеу мен

оқытудың əр түрлі бағдарламаларына тең қол жеткізуді қамтамасыз ету;

жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының


14
зияткерлік, дене бітімі жəне рухани дамыған азаматын қалыптастыру, тез

өзгеретін əлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім алудағы

қажеттілігін қанағаттандыру, еліміздің экономикалық əл-ауқаты үшін

бəсекеге қабілетті адами капиталды дамыту. 12 жылдық оқыту моделіне

көшу;

қоғамның жəне экономиканың индустриялық-инновациялық даму

сұраныстарына сəйкес ТжКБ жүйесін жаңғырту, əлемдік білім беру

кеңістігіне кірігу;

еңбек нарығының, еліміздің индустриялық-инновациялық даму

міндеттері мен жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын жəне

білім беру саласындағы үздік əлемдік тəжірибелерге сай келетін жоғары

білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу;

өмір бойы білім алу жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, əлеуметтік

жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік жəне

көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру.


Нысаналы индикаторлар:


Индикатор

2015 жылдан бастап ШЖМ-нан басқа,

барлық білім беру ұйымдарында жан ба-

сына шаққандағы қаржыландыру тетіктері

енгізіледі

педагогтердің жалпы санынан жоғары жəне

бірінші санаттағы біліктілігі жоғары педагог

қызметкерлердің үлесі

білім беру ұйымдарында қамқоршылық

кеңестер құрылған

білім беру ұйымдарының басшылары ме-

неджмент саласында біліктілігін арттырған

жəне қайта даярлаудан өткен

орта білім беру ұйымдарында электрондық

оқыту жүйесі пайдаланылады

3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мек-

тепке дейінгі тəрбиемен жəне оқытумен

қамтамасыз ету

2020 жылға қарай 12 жылдық оқыту моделіне

толық көшу жүзеге асырылған

Қазақстанның барлық өңірлеріндегі «На-

зарбаев Зияткерлік мектептері» жобасының

шеңберіндегі мектептердің саны

жаратылыстану-математика пəндері бойын-

ша білім беру оқу бағдарламаларын жетік

меңгерген оқушылардың үлесі


15

2010


0%


42%


40%


29%


0


40%

1 шілдеде


0


6


50%

2015


60%


47%


45%


50%


50%


73,5%


1,5,11

сыныптар


20


60%

2020


60%


52%


60%


100%


90%


100%


1-10, 12

сыныптар


20


70%
PISA:

PISA:

PISA, TIMSS, PIRLS халықаралық салыстыр-

TIMSS: 50–55

малы зерттеулердегі қазақстандық жалпы

7-11 орын,

білім беретін мектептер оқушыларының

орынTIMSS:

нəтижелері

10–15 орын

мектептердің жалпы санынан инклюзивті

білім беру үшін жағдайлар жасалған 10% 30%

мектептердің үлесі

жұмыс берушілер қоғамдастығында

біліктілікті тəуелсіз бағалаудан алғашқы 40% 60%

реттен өткен ТжКБ бітірушілерінің үлесі

ТжКБ оқу орындарында мемлекеттік тап-

сырыс бойынша оқуды бітіргеннен кейінгі

68,5% 78%

алғашқы жылы жұмыспен қамтылған жəне

жұмысқа орналасқан түлектердің үлесі

ұлттық институционалды аккредиттеу

0% 10%

рəсімінен өткен колледждердің үлесі

жұмыс берушілер қоғамдастығында

біліктілікті тəуелсіз бағалаудан алғашқы

0% 10%

реттен өткен ЖОО түлектерінің оған

қатысқандардың жалпы санынан үлесі

жоғары оқу орындарында мемлекеттік тапсы-

рыс бойынша білім алған түлектердің ЖОО

50% 78%

бітіргеннен кейін бір жыл ішінде мамандығы

бойынша жұмысқа орналасқандардың үлесі

əлемнің үздік университеттері рейтингінде

көрсетілген Қазақстанның жоғары оқу 0 1

орындарының саны

халықаралық стандарттар бойынша

тəуелсіз ұлттық институционалды аккре-

16% 50%

диттеуден өткен жоғары оқу орындарының

үлесі

халықаралық стандарттар бойынша

тəуелсіз ұлттық мамандандырылған аккре-

0% 20%

диттеуден өткен жоғары оқу орындарының

үлесі

отандық ғылыми зерттеулердің нəтижелерін

өндіріске енгізудің негізінде білім мен

ғылымды кіріктіру жолымен инновациялық 0% 2%

қызметті жүзеге асыратын жоғары оқу

орындарының үлесі

соңғы 5 жылда импакт-факторлы ғылыми

журналдарда жарияланымдары жарық

көрген ЖОО-ның профессор-оқытушы 0% 2%

құрамының жəне ғылыми қызметкерлердің

үлесі

барлық жастағы адамдар үшін əртүрлі білім

беру нысандары мен типтері енгізіледі


16

40–45 орын,

TIMSS:

10–12 орын,

PIRLS:

10–15 орын


70%


80%


80%


30%


80%


80%


2


65%


30%


5%


5%
жастардың жалпы санынан жастар саяса-

ты мен патриоттық тəрбие саласындағы

іс-шараларды іске асыруға белсенді түрде

қатысатын жастардың үлесі

25%

27%

55%

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

2011 – 2020 жылдарға арналған icon2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын Павлодар облысында іске асыру жөніндегі 2014-2016 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 2-тармағына, Қазақстан...
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы
Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы
Президентінің 2014 жылғы 12 тамыздағы №893 Жарлығымен Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі...
2011 – 2020 жылдарға арналған icon1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары
Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2011 -2015 жылдарға арналған әлеуметтік...
2011 – 2020 жылдарға арналған icon«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы»
Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында тiлдердi дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2014 2016 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы
Республикасында тiлдердi дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2014 2016...
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы
Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница