2011 – 2020 жылдарға арналған
Название2011 – 2020 жылдарға арналған
страница11/13
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.37 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.mektep3-oskemen.kz/Bagdarlama 2010-2020.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім


Мақсаты:

Еңбек нарығының, еліміздің индустриялық-инновациялық даму

міндеттерін жəне жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын жəне

білім беру саласындағы үздік əлемдік тəжірибелерге сай келетін жоғары

білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу.


Міндеттері:

1. Еліміздің индустриялық-инновациялық даму жобаларына сай

келетін жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен

қамтамасыз ету.

2. Жоғары білімнің еуропалық аймағына кірігуді қамтамасыз ету.

3. Білімнің, ғылымның жəне өндірістің кірігуін қамтамасыз ету, зияткерлік

меншік пен технологиялардың өнімдерін коммерцияландыру үшін жағдай

жасау. Жоғары білікті ғылыми жəне ғылыми-педагог кадрларды даярлау.


Нысаналы индикаторлар:

Жұмыс берушілер қоғамдастығында біліктілікті тəуелсіз бағалаудан

бірден өткен жоғары оқу орындары түлектерінің оған қатысқандардың жал-

пы санынан үлесі (2020 жылы – 80 %).

Мемлекеттік тапсырыс бойынша жоғары оқу орындары түлектерінің

мамандығы бойынша жоғары оқу орнын бітірген жылы жұмысқа

орналасқанының үлесі (2015 жылы – 78 %, 2020 жылы – 80 %).

Əлемнің таңдаулы университеттері рейтингінде көрсетілген Қазақ-

станның жоғары оқу орындарының саны (2015 жылы – 1, 2020 жылы – 2).

Халықаралық стандарттар бойынша тəуелсіз ұлттық институционалды

аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесі (2015 жылы – 50 %,

2020 жылы – 65 %).

Халықаралық

стандарттар

бойынша

тəуелсіз

ұлттық

мамандандырылған аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесі

(2015 жылы – 20 %, 2020 жылы – 30 %).

Отандық ғылыми зерттеулердің нəтижелерін өндіріске енгізудің

негізінде білім мен ғылымды кіріктіру жолымен инновациялық қызметті

жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының үлесі (2015 жылы – 2 %, 2020

жылы – 5 %).

Соңғы 5 жыл ішінде импакт-факторлы ғылыми журналдарда жария-

ланымдары жарық көрген профессор-оқытушы құрамының жəне ғылыми

қызметкерлердің үлесі (2015 жылы – 1 %, 2020 жылы – 5 %).42
Еліміздің индустриялық-инновациялық дамуының жобаларына

сəйкес келетін жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар

кадрлармен қамтамасыз ету

Мемлекеттік білім беру тапсырысының құрылымы үдемелі

индустриялық-инновациялық дамудың сұраныстарына сəйкес өзгертілетін

болады.

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі 2010 – 2014

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның (бұдан əрі – ҮИИДМБ)

басымдықтарына сəйкес келетін мамандықтар бойынша мемлекеттік білім

беру тапсырысы ұлғайтылады.

Білім ұйымы, кəсіпорындар мен ҮИИДМБ жобалары үшін мамандар

даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарында мемлекеттік тапсы-

рыс бойынша оқитын студенттермен практикадан өту жəне жұмысқа орна-

ласу жөнінде шарттар жасалатын болады.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға

мемлекеттік білім беру тапсырысының көлемі: магистратурада жəне PhD

докторантурада, оның ішінде Назарбаев Университеті үшін ұлғаяды.

«Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша стипендиаттардың

100 %-ы магистратурада, докторантурада, ғылыми тағылымдамаларда

оқитын болады, бакалавриатта – бір семестрден академиялық бір жылға

дейін.

ЖОО-ның кафедрааралық байланысы негізінде жоғары жəне жоғары

білімнен кейінгі білімді мамандар даярлау қарастырылады.

Жоғары білім беру жүйесінде педагогикалық жəне техникалық

мамандықтардың студенттеріне өндірісте кеңейтілген практика енгізілетін

болады.

ЖОО-лар базасында ғылымды қажетсінетін өнімдер мен қызметтер

жасау үшін ЖОО-лардың, бейінді ғылыми ұйымдар мен кəсіпорындардың

консорциумдары құрылатын болады.

Əлеуметтік əріптестер ҮИИД-ға кадрларды даярлау үшін гранттар мен

стипендиялар (ҮИИДМБ-дің əр жобасынан 5 грант/стипендия) бөледі.

ҮИИД-ің жобаларын іске асыратын кəсіпорындарда өндірістік практика

базалары құрылатын болады.

Жоғары білімнің мазмұны мен құрылымын Болон процесінің

параметрлеріне сəйкес келтіру арқылы жоғары білімнің еуропалық

аймаққа кірігуін қамтамасыз ету

Болон процесінің шеңберінде мынадай міндетті, ұсынымдық

параметрлері орындалады:

академиялық еркіндік – білім беру бағдарламаларының құрылымы мен

мазмұнында таңдау бойынша компонент көбейеді: бакалавриатта 70%-ға

дейін, магистратурада 80%-ға дейін, докторантурада 90 – 95%-ға дейін;

Болон декларациясы принциптерінің бірі ретінде академиялық

ұтқырлықты дамыту мақсатында студенттер оқудың барлық кезеңінде

кемінде бір академиялық мерзімде шетелде оқытылады, оның ішінде

Президенттің «Болашақ» бағдарламасының гранты есебінен;

ЖОО-лардағы тəрбие жұмыстарын күшейту;

сыбайлас жемқорлық деңгейін едəуір төмендету;

ЖОО-лардың академиялық, қаржылық жəне басқарушылық қызметінде

ЖОО-лардың автономдық ұстанымдары іске асырылады;


43
12 жылдық білім беруді іске асыру шеңберінде бакалавриаттың білім

беру бағдарламаларының құрылымындағы жалпы білім беретін пəндер

циклінің үлесі 25 %-дан 15 % -ға дейін азаяды;

еңбек нарығының сұраныстарына арналған еліміздің жоғары оқу

орындарының білім беру бағдарламаларының икемді əрекет ету тетігі

енгізіледі – модульдік білім беру бағдарламалары əзірленеді;

Болон процесінің жəне академиялық ұтқырлық орталығы құрылады.

Еңбек жəне жұмыспен қамтудың уəкілетті органымен бірлесіп, салалық

министрліктер мен жұмыс берушілердің қатысуымен Ұлттық біліктілік

жүйесі құрылады:

білім берудің түрлі деңгейлеріндегі қазіргі біліктіліктер ұлттық жəне

халықаралық еңбек нарықтарында танылатын көпдеңгейлі біліктілік

жүйесіне біріктіріледі;

жұмыс берушілер бірлестіктері нақты мамандықтар шеңберінде

біліктілік талаптарына сай келетін кəсіптік стандарттарды əзірлейді;

мамандардың кəсіби дағдылары мен біліктіліктерінің сапасын тəуелсіз

бағалау мен сертификаттау жүйесі енгізіледі.

ЖОО-лар əзірлеген білім беру бағдарламалары Ұлттық біліктілік

жүйесі талаптарына сай келетін болады.

Білім беру бағдарламаларын іске асыруға жəне ғылыми-зерттеу

қызметін жүзеге асыру көлеміне байланысты мынадай республиканың

ЖОО жіктеуішінің жүйесі құрылады: ұлттық зерттеу университеттері,

ұлттық жоғары оқу орындары, зерттеу университеттері, университеттер,

академиялар мен институттар.

Назарбаев Университеті моделі негізінде білім, ғылым, қаржы,

халықаралық жəне басқа қызметті жүзеге асыруда дербес болу деп

түсіндірілетін жоғары оқу орындары автономиясының принциптері

əзірленетін болады. Мемлекеттік ЖОО-лар автономды коммерциялық емес

ұйымдар болады. Сонымен қатар ЖОО-лар есеп беруге тиісті қамқоршылық

кеңестер, сондай-ақ жоғары оқу орындарының қызметі айқындалатын

тетіктер құрылады. Мемлекеттік ЖОО-лар үшін ректорларды тағайындау

тетігі жетілдіріледі.

Еліміздің ЖОО-ларына кезең-кезеңімен автономия беру үшін

жағдайлар жасалады. 2015 жылдан бастап автономия ұлттық зерттеу

университеттеріне, 2016 жылдан бастап – ұлттық жоғары оқу орындарына,

2018 жылдан – қалған жоғары оқу орындарына беріледі.

2016 жылдан бастап үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың

басым салаларының салалық біліктілік шеңберіне сəйкес білім беру

бағдарламаларын əзірлеу жұмысы жалғастырылатын болады.

Жоғары білім сапасын бағалау жүйесінің жоғары тиімділігін

қамтамасыз ету

Уəкілетті органның тізіліміне енгізілген аккредиттеу ұйымдары жоғары

оқу орындарын аккредиттеуді жүргізеді.

2020 жылға қарай ұлттық аккредиттеу органдары Аккредиттеу

агенттіктерінің тізіліміне енеді (Еуропалық сапаны қамтамасыз ету

агенттіктерінің тізілімі).

2012 жылдан бастап аккредиттеуді коммерциялық емес үкіметтік емес

аккредиттеу агенттіктері жүзеге асырады.

ЖОО-ын ұлттық аккредиттеуден өтуге уəждейтін шарттар əзірленеді.


44
Атап айтқанда, Уəкілетті органның тізіліміне енгізілген агенттіктерде

институционалдық жəне арнайы аккредиттеуден өткен ЖОО-лар аккре-

диттеу мерзімінде аккредиттеу бағдарламалары бойынша мемлекеттік

аттестаттаудан босатылады. Олар өзіндік үлгідегі дипломдар бере ала-

ды, анағұрлым жоғары деңгейдегі бағдарламаларды іске асыра алады,

мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқыта алады.

2015 жылдан бастап ЖОО мен колледждер үшін мемлекеттік аттестат-

тау ұлттық институционалды аккредиттеуге толық ауысады. Мемлекеттік

бақылауды мемлекеттік органдар лицензиялық тексерістер нысанында

жүзеге асырады.

Ұлттық ЖОО-лар ұлттық аккредиттеумен қатар халықаралық

мамандандырылған аккредиттеуден өтеді.

Қазақстандық ЖОО-лардың 65%-ы халықаралық стандарттарға сəйкес

тəуелсіз ұлттық институтционалды аккредиттеуден өтеді. Сонымен қатар

ЖОО-лар тəуелсіз ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өтетін бо-

лады.

Ұлттық тəуелсіз рейтингтер өткізуде мемлекеттік қаржылық қолдау

көрсетіледі.

Қазақстанның ЖОО-лары əлемнің үздік университеттерінің рейтингіне

қатысады. Кемінде екі ЖОО əлемнің үздік университеттерінің рейтингінде

аталады.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

2011 – 2020 жылдарға арналған icon2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын Павлодар облысында іске асыру жөніндегі 2014-2016 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 2-тармағына, Қазақстан...
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы
Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы
Президентінің 2014 жылғы 12 тамыздағы №893 Жарлығымен Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі...
2011 – 2020 жылдарға арналған icon1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары
Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2011 -2015 жылдарға арналған әлеуметтік...
2011 – 2020 жылдарға арналған icon«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы»
Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында тiлдердi дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2014 2016 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы
Республикасында тiлдердi дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2014 2016...
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы
Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница