Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Скачать 445.04 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
страница1/7
Дата конвертации10.02.2016
Размер445.04 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/7095.doc
  1   2   3   4   5   6   7
Студенттерге арналған Ф СО ПМУ 7.18.2/06

пән бағдарламасы

формасы


Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Шетел филологиясы кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

«Классикалық филология»

050210, «Филология: шетел филологиясы» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін


Павлодар

Студенттерге арналған Ф СО ПМУ 7.18.2/11

пән бағдарламасы формасы

бекітілу беті


БЕКІТЕМІН

Шетел тілдер факультетінің

деканы ________ Калиева А.К.

"___" __________200_ж.Құрастырған: доцент Ислям К.С.


Шетел филологиясы кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Классикалық филология

050210 «Филология: шетел филологиясы» мамандығы студенттер үшін


Кафедраның мәжілісінде ұсынылған. 200__ж. «___»__________ № __ хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________________ Каирбаева А.К.


Шетел тілдер факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданған.

200__ж. «___»__________ № __ хаттама

ӘК төрайымы___________________ Дукембай Г.Н.
Мұғалім жөнінде мағлұматтар

Шетел филологиясы кафедрасының доценті

Ислям Канат Сериковна

Кафедрадағы қабылдау уақыты: күнде сағат 15-тен 17-ге дейін

№422 ауд.

Тел. 606997


Пән жөнінде:

Бұл пән төртінші семестрде оқылады, пәнге 135 сағат берілген, оның ішінде дәріс 30 сағат, тәжрибе 15 сағат, СӨЖ 90 сағат. Қорытынды бақылау – төртінші семестрдің соңында


Пререквизиттер:

Классикалық филологияны үйрету ең алдымен, тілді басқа оқу пәндермен тығыз байланыста оқытқанда ғана толыға түседі.

Бұл пәнді басқа пәндермен, қоршаған ортамен, музыкамен, бейнелеу өнерімен, еңбекпен т.б. байланыстыра оқыту нәтижесінде ғана қарым-қатынас әрекеті жүзеге асады. Әсіресе латын мен грек тілдерін қазақ және орыс тілдерімен байланыстыра оқытудың маңызы зор. Бұл пәндер тілді мәдениеттің бір бөлігі ретінде үйретіп қана қоймай, жалпы адамзаттың мәдениетінен үлгі, тәжірибе алуға, өз елінің мәдениетін бойына жақсы сіңіругу сөйлеу әрекеті арқылы мүмкіндік тудырады. Латын мен грек тілдері «Лексикология», «Грамматика», «Фонетика», «Тіл тарихы», «Тарих», «Психология (педагогика)», «Валеология», «Социология» пәндерімен тығыз байланысты.

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Классикалық филология пәнінің мақсаты

Классикалық филология курсы болашақ маманның мәдениеттік, филологиялық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.

Осы пәннің мақсаты жанжақты маман дайындау, дайындық маманның лингвистикалык, коммуникативтік, лингводүниетанымдық проффесионалды-адаптивтік компетенциясының құрылуын қарастырады.Үйрену процессінде пәндік және ойлау жұмысы студенттің логикалық ойлауын, шетел тілде сөйлеу қабілетін дамытады.

Пәннің міндеті:

 • қазіргі кезеңдегі тілдік білім жүйесінің құрылуын және дамуын ескертетін студенттердің объектілі факторлары туралы ғылыми көзқарасын құрастыру;

 • студенттерді қазіргі кезеңдегі қазіргі заман тілдік білім жүйесінің негізгі даму тендецияларымен және басқаратын принциптарымен таныстыру;

- курстың негізгі тапсырмасы 1- 3 курстағы білімінің негізін және алған білім құндылығын менгеру;

- үш негізгі бағыт: әртүрлі коммуникативтік қатынасу жағдайларында негізінен жазба білім құндылықтарын дамытып творчестволық түрде қолдану.

Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

- студент функционалдық стильдермен тәжірибеде танысуды жалғастырып, бұл студенттің үйреніп жатқан тілде коммуникативті және стилистикалық сөздерді дұрыс пайдалануын қамтуы тиіс

- студенттердің жиі қолданылатын сөздігі 800 лексикалық единицалармен толады, олар нақты оқу жылының тақрыптық спецификасын көрсетуі тиіс

- курста лексикамен жұмыс істеуде лексикалық единицаларды сөйлеу стиліне, қатынасу жағдайына байланысты пайдалану құндылықтарына көп көніл бөлінуі тиіс

Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиіс:

- әдебиеттен мәтінді қазақ немесе орыс тіліне аудара білуге тиіс

- лексико- грамматикалық тест жаза білуге тиіс

- қанатты сөздерді жатқа білу.

- 1-3 курстың лексикалық минимум ішінде әрбір студент орфографиялық және грамматикалық зандылықпен зерттеп оқуды менгеруі керек..

- жат жазу жаза білуге тиіс


«Классикалық филология» пәні бойынша қолданылатын әдебиет

Негізгі әдебиет:

 1. Кацман Н.Л., Покровская З.А. Латинский язык. Учеб. для вузов. –5-е изд.- М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС , 1999. – 456 с.

 2. Розенталь И.С. Учебник латинского языка для юридических факультетов и институтов. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.- 320 с.

 3. Ярхо В.Н. Латинский язык. Под общ. Ред. В.Н.Ярхо. М.: Просвещение, 1983. - 319 с.Қосымша әдебиет:

 1. Боровский Я. М. Учебник латинского языка для гуманитарных факультетов университетов. Изд. 4, доп. М., «Высш.школа».1975. Мельниченко Г.Г. Хрестоматия по русской диалектологии. – М., 1985

 2. Винничук Л. Латинский язык: Самоучитель для студ. Гуманит. Фак. Ун-тов и пед. Вузов. – М.: Высш. Школа, 1980 – 325 с.

 3. Городкова Ю.И. Латинский язык. 1988

 4. Дворецкий И.Х. Латино-русский словарь (50 000 слов) М., 1978-1980,

 5. Ислям К.С. Латын тілінің шығу тарихы. Павлодар: Кереку, 2007 – 80 бет.

 6. Ислям К.С. Латын тілі (Грамматика). Павлодар: Кереку, 2007 – 100 бет.

 7. Курс: Древние языки и культуры. Для студентов современного Гуманитарного Университета. М.: 2001

 8. Малгаждарова Р.У., Кулобаева З.К., Рахимгулова Р.Т. Латинский язык. 1995.

 9. Овруцкий Ю.В. Крылатые латинские выражения. 1962.Шульц М.Н. Пособие по латинскому языку для студентов медико-биологических факультетов. М.: 1970

 10. Столяров А.А. Латинский язык. 1998

 11. Чернявский М.Н. Учебный латино-русский и русско-латинский медицинский терминологический словарь. 1967.

 12. Цымбалюк Ю.В., Краковеская Г.А. Крылатые латинские изречения. 1976

 13. Шульц Ю.Ф. Латинский язык и основы терминологии. 1982.


Қосымша құралдар:

17 Латинский язык в таблицах и схемах. / Методические указания для студентов-филологов 1-П курсов. / Состав. Л.Э. Комарова. – Отв. за выпуск Н.К. Фролов. – Тюменский госуд. университет, 1999.

18 Рабочая программа и методические материалы по классическим языкам. / Состав. Л.А.Летаева, Н.В. Разумкова, И.В.Гендлер, Н.В.Данилова. – Тюменский госуд. ун-т, 2000. Отв. за вып. Н.К Фролов
Студенттерге арналған Ф СО ПМУ 7.18.2/06

пән бағдарламасы

формасы

р\с

Тақырыптың аталуы

Дәріс

Тәж.

Сөжм

Сөж

1

2

3

4

1

Кіріспе. Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Буын құрау және буынға бөлу. Екпін.

Латын тілінің үндіөевропалық тілде алатын орны. Латын тілінің дамуындағы төрт кезең.

2

1
6

2

Латын тілі .Ұзақтық пен қысқалық..Тұрақты әріптер тіркесі

Ерлі-зайыптар арасындағы қарым-қатнас.

2

1
6

3

Зат есім. Жалпы сипаттама.Септеудің бірінші түрі(тибі)

Рим тәрбие-білімінің грек халқының тәрие-білімімен байланысы.

2

1
6

4

Зат есім.Септеудің екінші түрі (тибі)

Уақыт ж\е календарь. Рим империсының ақша бірліктері. Салмақ және ұзындық бірліктері

2

1
6

5

Зат есім, септеудің үшінші түрі(тибі)

Шешендік өнері. Латын шешендері:Марк Туллий Цицерон мен Марк Фабий Квинтилиан

3

1
6

6

Зат есім, септеудің төртінші және бесінші түрі (тибі)

Ежелгі Рим философиясы. Драма мен поэзиясы, прозасы. Вергилий, Гораций, Овидий

3

1
6

7

Етістік. Жалпы сипаттама. Осы шақ..

Рим халқының тұрмыс-салты

2

1
6

8

Етістіктің бұйрық райы, келер шағы


Cәулет өнері. Мүсін өнері

2

1
6

9

Етістіктің өткен және баяғы өткен шақтары

Республика кезіндегі Рим театры. Ойын-сауықты ұйымдастыру

2

1
6

10

Сын есім. Жалпы сипаттама. Айтылу ерекшеліктері

Бізге жеткен медициналық еңбектер. Санитарлық-тазалық жұмыстар. Медицинаның дамуы

2

1
6

11

Күрделі сөйлем

Рим құқығының негізгі екі кезеңі

2

1
6

12

Сын есім мен үстеудің шырайлары

Рим әскері мен флоты. Рим әскерінің қару-жарағы

2

1
6

13

Сөйлемнің типтері. Құлысы және қызметі

Латын ғалымдары

2

1
6

14

Сан есім. Көлемдік және реттік сан есім

Латын тілінің дамуындағы жаңа кезең. Халық латын тілі

2

1
6

15

Есімдік. Жалпы сипаттама. Есімдіктің ерекшеліктері. Үстеу. Жалпы сипаттама

Орта ғасыр кезеңіндегі латын тілі

2

1
6Пән бойынша барлығы:

30

15

90

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 2015 ж. 29 қазанында...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Алқасының 2003 ж. 23 маусымдағы (№8 хаттама)...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының
Республикасы Білімжәне ғылым министрлігі Білім және ғылымсаласындағы бақылау комитеті ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница