1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна
Скачать 272.77 Kb.
Название1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна
Дата конвертации09.02.2016
Размер272.77 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/7821.doc

Студенттерге арналған пән бағдарламасы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы кафедрасы


Жалпы орта білім негізінде, орта кәсіби білім негізінде

050509 «Қаржы» мамандығы студенттеріне

«Бағалы қағаздар нарығы» пәні бойынша

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар

Студенттерге арналған пәннің бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/11

БЕКІТЕМІН

ЌЭФ Деканы

_________Т.Я.Эрназаров


«____»_________20 жҚұрастырушы: ассистент Н.М.Закриянова________________


Қаржы кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

«Бағалы қағаздар нарығы» пәні бойынша

050509 «Қаржы» мамандығы


Бағдарлама «___»_________200__ж жұмыс оқу бағдарлама негізінде өндеген


«___»_____________20 __ жылдың кафедра мәжілісінде ұсынылған
__№ Хаттамасы


Кафедра меңгерушісі ____________________ Л.А. Попп


«____»________20 __ жылы қаржы - экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

№__хаттамасы


ОӘК төрағасы _______________ Л. А. Сидорова


1 Оқытушылар туралы мәліметтер


Кулембаева Анаргуль Сынтасовна – қаржы кафедрасының аға оқытушысы

Закриянова Нагима Мылтыкбаевна – қаржы кафедрасының ассистенті

Кафедрадағы қабылдау сағаттары кеңес беру кестесіне сәйкес жүргізіледі.


2 Пән туралы деректер

«Бағалы қағаздар нарығы» курсының мақсаты – студенттерде бағалы қағаздар нарығының ұйымдастырылу негіздері туралы білімдерін қалыптастыру. Студенттер қазіргі ҚР қор нарығының нормативті-заңнамалар негізін және бағалы қағаздар нарығының қатысушылары қолданатын негізгі мағыналарымен танысу міндетті. Осы курсты менгерген кезде, студенттер бағалы қағаздарға сай ерекшеліктерімен, бағалы қағаздарды шығару және орнату тәртібін, бағалы қағаздар нарығын ұйымдастырылу негіздерін менгеру міндетті.

Мұндай мақсаттарға жету үшін осы пәнді оқу барысында келесі міндеттер қойылған:

 • бағалы қағаз түсінігін және оның түрлерін ашу;

 • қор нарығында бағалы қағаз айналымының ұйымдастырылуын оқу;

 • қор нарығына қатысушарды және бағалы қағаздар нарығында олардың қызметтерін қарастыру;

 • бағалы қағаз дамуының мәселелері мен оларды шешу жолдарын анықтау;

 • бағалы қағаздар шығарушылардың қаржы есептемесіне негізделген бағалы қағаздарды сенімділігінің талдауың өткізуді студенттер дағды алу;

 • бүкіл кәсіпорынның сенімділігің, инвестордын осы кәсіпорынның бағалы қағаздарына салынған қаражаттың қайтарып алу жағынан эмитенттін сенімділігі, және де инвестордың анық бір бағалы қағаздан табыс алуының кепілдіктерді сипаттайтын көрсеткіштермен таныстыру.

Пәнді үйрену нәтижесінде студенттер білу қажет:

 • биржадан тыс нарығының катировка кәсіпорынды;

 • бағалы қағаздар нарығының кәсіптенген қатынасушылардың өзін-өзі реттеитін ұйымдарды;

 • қор нарығында кәсіптенген қызметтін бас бағыттарды;

 • бағалы қағаздар нарығында профессинальды қызметті лицензияландыруының ретін.

Пәнді менгеру нәтижесінде студенттер істей білу қажет:

 • қор индекстерін және нарықтық индикаторларды есептеу;

 • акциялардың құндық бағалауын жасау;

 • бағалы қағаздардың табыстылығын анықтау;

 • бағалы қағаздармен операцияларына салық салыну шарты, және де салық салыну объекті, салық мөлшерлемесі, оның төлеу реті мен уақыты.3 Негізгі және қосымша әдебиеттердің тізіміНегізгі

 1. О рынке ценных бумаг: Закон РК от 2 июля 2003 года №461

 2. Об акционерных обществах: Закон РК от 13 мая 2003 года

 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие/Т.Б. Бердникова.– М. : ИНФРА-М, 2004. – 186с.

 4. Донцов С.С. Оценка качества основных разновидностей ценных бумаг: Учебное пособие для практических занятий / Донцов С.С. Павлодар ПГУ им. С. Торайгырова, 2002.–120с.

 5. Макарова С.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: конспект лекций/ С.А. Макарова.– СПб.: Спец. лит. Ч.1: Рынок ценных бумаг.–2000.– 246с.

 6. Нурсеитов Э.О. Акционерное общество и ценные бумаги (учет, правовое регулирование, аудит). – Алматы. – ТОО «Издательство LEM», 2004.– 96с.

 7. Рынок ценных бумаг: учебник для студ. экон. спец. и направлений вузов/ Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова.– Изд.2-е, перераб. и доп.– М.: Финансы и статистика, 2005.– 417с.

 8. Шарипбаев А.А., Ануарбеков Е.А. Справочник по ценным бумагам Республики Казахстан (виды, выпуск, рынок, налогообложение, бухгалтерский учет). - Алматы: Республиканский издательский кабинет, 1995. – 208с.


Қосымша

 1. Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг : Учебное пособие / Т.Б. Бердникова.–М.: ИНФРА-М, 2004.–143с.

 2. Биржевая деятельность: Учебник для ВУЗов / Под ред. А.Г. Грязновой - М.: Финансы и статистика, 1995.–247с.

 3. Быков А.В., Кондрашин Ю.А. Биржевая торговля. Что это такое? - Красноярск: 1991. - 463с.

 4. Жуков Е.Ф.. Ценные бумаги и фондовые рынки. М.: ЮНИТИ,1995. – 180с.

 5. Иванов А. Н. Обращение и регистрация ценных бумаг. - М.: ИНФРА-М, 1996. –144 с.

 6. Карагусов Ф. Ценные бумаги их регулирование и обращения в Республике Казахстане. - Алматы: Каржы-каражат, 1995. - 56 с.

 7. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. Профессиональный курс в Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации. - М.: «Перспектива», 1995.-532 с.

4 Пәннің тақырыптық жоспары


4.1 050509 «Қаржы» мамандығы жалпы орта білім негізінде күндізгі оқыту түрі


Пәннің тақырыптық жоспары
Ф СО ПМУ 7.18.207

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптың атауыСағат көлімі

Дәріс

Тәжірибелік сабақ

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Қазақстандағы қор нарығының қалыптасуы

2

1

10

2

Бағалы қағаздар нарығын реттеу

2

1

10

3

Акциялар

5

3

10

4

Облигациялар

4

2

10

5

Мемлекеттік бағалы қағаздар

3

2

10

6

Туынды бағалы қағаздар

4

2

10

7

Қор нарығының инфрақұрылымы

4

2

10

8

Қор биржасының қызметін ұйымдастыру

4

1

10

9

Қор индекстер және индикаторлар

2

1

10

БАРЛЫҒЫ

30

15

905 Курстың компоненттері


5.1 Дәріс сабақтарының мазмұны


1 тақырып Қазақстандағы қор нарығының қалыптасуы

Мемлекет меншігін мемлекет иелігінен шығару мен жекешелендіру. Қазақстандағы жекешелендіру кезеңдері. Меншікті сатудың негізгі формалары. Шағын жекешелендіру. Жеке жобалар бойынша жекешелендіру Жекешелендірудің шетелдік тәжірибелі.

Бағалы қағаздар нарығына анықтама. Бағалы қағаздар нарығының қызметтері. Бағалы қағаздар нарығының құрамдас бөліктері.

Бағалы қағаздар нарығының субъектілері мен объектілері. Бағалы қағаздар нарығының эмитенттері мен инвесторлары. Эмитенттердің жіктелуі. Инвесторлардың жіктелуі. Институционалды инвесторлар.

Бағалы қағаздар нарығының қызметтерінің құқықтық негіздері.


2 тақырып Бағалы қағаздар нарығын реттеу

Бағалы қағаздар нарығын реттеудің мазмұны, мақсаты және міндеттері. Оны реттеудің әдістері.

Қазақстанның бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу. Бағалы қағаздар нарығын реттеу органдары.

Өзін-өзі реттейтін ұйымдар: мәртебесі, мүдделері, жауапкершілік аясы, негізгі қызметтері, құқықтары, саясаты.


3 тақырып Акциялар

Акцияларға жалпы сипаттама. Акциялардың жіктеуі. Жай және артықшылығы бар акциялар. Жай акциялардың Қазақстан тәжрибесінде қолдануының әртүрлігі. Артықшылығы бар акциялардың әртүрлігі.

Акцияларды сатудың тәртібі. Акциялардың міндетті реквизиттері.

Акциялардың құндық бағасы. Акциялардың табыстылығы. Акциялар бойынша дивиденттерді төлеудің көздері.


4 тақырып Облигациялар

Облигацияларға жалпы сипаттама. Облигациялардың акциялардан айырмашылығы. Қазақстан республикасында облигациялардың шығарылуынның құқықтық нормалары.

Облигациялардың жіктелуі. Облигациялық займдардың шарттары. Облигация бойынша табыстарды төлеудін әдістері. Табыстарды облигация бойынша купонды өтеу және өсімақыны қоса есептеу жолымен төлеудің ерекшеліктері. Облигацияны өтеудің әдістері. Олардың салыстырмалы сипаттамасы.

Облигацияның табыстылығы. Облигацияның табыстылығын төлеудің көздері.


5 тақырып Мемлекеттік бағалы қағаздар

Мемлекеттік бағалы қағаздардың сипаты. Мемлекеттік бағалы қағаздардың жіктелуі.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік бағалы қағаздардың түрлері. Шығарылу мақсаты және негізгі қатысушылары. МҚМ, ҰЖО, Қазақстандағы евроноталар. Қазақстан Республикасында мемлекеттік бағалы қағаздардың шығарылу көлемі мен динамикасы.

Мемлекеттік бағалы қағаздардың табыстылығы.


6 тақырып Туынды бағалы қағаздар

Туынды бағалы қағаздардың жалпы сипаты. Туынды бағалы қағаздардың түрлері. Опциондар, олардың сипаттамасы, түрлері. Опцион бағасы. Опционды сату шарттары. Фьючерстер және олардың сипаты мен түрлері. Фьючерстердің бағасы. Фьючерстерді сатудың шарттары. Фьючерстердің опциондардан айырмашылығы.

Варанттар және олардың сипаты мен түрлері. Депазитарлық қолхат. Туынды бағалы қағаздың басқа түрлері.


7 тақырып Қор нарығының инфрақұрылымы

Қор нарығы инфрақұрылымының туралы түсінігі. Қор нарық инфрақұрылымының түрлері. Заңнамалық, техникалық және институциональдық инфрақұрылым.

Қор нарығының жағдайың анықтайтын экономикалық факторлардың жіктелуі. Нарыққа әсер етуші объективтік, субъективтік және спекулятивтік факторлардың мазмұны.

Биржалық дағдырыс туралы түсінік және оның пайда болу формалары.

Дағдырыстың пайда болуын тудыратын себептер.


8 тақырып Қор биржасының қызметін ұйымдастыру

Қор биржасының қызмет етуі мен қүрылуының мақсаты. Қор биржасының қызметі. Қор биржасының қызметі бойынша Қазақстан Республикасының іс әрекет ететін заңнамалар.

Қор биржасының акционерлер мен құрылтайшылардың санаттары. Қор биржасының акционерлерінің құқықтары мен міндеттері. Қор биржасын басқару органдарының құрамы. Биржалық кеңес және оның құрамы. Қор биржасының ревизиялық комиссиясының ролі.


9 тақырып Қор индекстер және индекаторлар

Қор индекстерінің мәні. Биржа нарығының конъюктурасына қор индекстерінің әсері. Қор индекстерінің есептеу әдістері. Орта арифметикалық әдіс, орта геометрикалық әдіс, орта салмақты арифметикалық әдіс.

Өнеркәсіптік, транспортық, коммуникациялық және жиынтық Доу-Джонс индекстері.

НИККЕЙ және ТОПИКС индексі. АМЕХ, NASDAQ, NYSE индекстері. S&P, VALUE LINE индекстері. DAX индексі.

Нарықтық индекаторлар. Қазақстан қорлардың индикаиторлары.


5.2 Тәжірибиелік сабақтардың мазмұны


1-тақырып Қазақстан Республикасында қор нарығының қалыптасуы

Мемлекет меншігі мен жекешелендіру бағалы қағаздар нарығын қалыптастырудың бірден-бір жолы

Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру кезендері

Бағалы қағаздар нарығы туралы түсінік

Бағалы қағаздар нарығының қызметтері

Бағалы қағаздар нарығының объектілері мен субъектілері


2 тақырып Бағалы қағаздар нарығын реттеу

Бағалы қағаздар нарығын реттеудің түсінігі

Бағалы қағаздар нарығын реттеу түрлері

Қазақстандағы мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын реттеу

Өзін-өзі реттеу ұйымдары


3 тақырып Акциялар

Акциялардың жалпы сипаттамасы

Акциялардың жіктелуі

Акциялардың құндылық бағасы


4 тақырып Облигациялар

Облигациялардың жалпы сипаттамасы

Облигациялардың жіктелуі

Облигациялардың табыстылығы


5 тақырып Мемлекеттік бағалы қағаздар

Мемлекеттік бағалы қағаздарға жалпы сипаттама

Мемлекеттік бағалы қағаздардың жіктелуі

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бағалы қағаздардың түрлері

Мемлекеттік бағалы қағаздардың табыстылығы


6 тақырып Туынды бағалы қағаздар
Туынды бағалы қағаздардың жалпы сипаттамасы

Туынды бағалы қағаздардың түрлері

Туынды бағалы қағаздардың бағасын анықтау


7 тақырып Қор нарығының инфрақұрылымы
Қор нарығы инфрақұрылымына жалпы сипаттамасы
Қор нарығының инфрақұрылымы туралы түсінік
Нарыққа әсер етуші объективтік, субъективтік және спекулятивтік факторларының мазмұны
Биржалық дағдырыс туралы түсінік


8 тақырып Қор биржасының қызметін ұйымдастыру

Қор биржасының қүрылу және қызмет ету мақсаты

Қор биржасының қызметі

Қор биржасындағы акционерлер мен қүрылтайшылардың санаттары

Қор биржасын басқару органдарының құрамы


9 тақырып Қор индекстер мен индекаторлар

Қор индекстердің мәні

Қор индекстерді есептеу әдістері

Өнеркәсіптік, транспортық, коммуникациялық және жиынтық Доу-Джонс индекстері.

НИККЕЙ және ТОПИКС индексі. АМЕХ, NASDAQ, NYSE индекстері. S&P, VALUE LINE индекстері. DAX индексі.

Нарықтық индекаторлар. Қазақстан қорлардың индикаиорлары.


5.3 СӨЖ сипаттамасы

050509 «Қаржы» мамандығы жалпы орта білім негізінде күндізгі оқыту түрі, 2007 жылы түскенСӨЖ түрі

Есеп нысаны

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріске дайындалу
Сабақтарда жұмыс істеу

18

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй жұмысты істеу

Оқұ дәптері

Сабаққа қатысу, ауызша сұрақтау

18

3

Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалын әзерту

Конспект

Конспекті тексеру

27

4

Бақылау шараларына дайындалу
АБ1, АБ2, тест сұрақтарына жауап беру, есептерді өздік шешу

27

Жинағы:

905.4 Дәрістік материалға кірмеген, бірақ оқытылуға міндетті тақырыптар мазмұны


1 тақырып Қазақстан Республикасында қор нарығының қалыптасуы

Мемлекет меншігі мен жекешелендіру бағалы қағаздар нарығын қалыптастырудың бірден-бір жолы. Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру кезендері. Бағалы қағаздар нарығы туралы түсінік.

Бағалы қағаздар нарығының қызметтері. Бағалы қағаздар нарығының объектілері мен субъектілері.


2 тақырып Бағалы қағаздар нарығын реттеу

Бағалы қағаздар нарығын реттеудің түсінігі. Бағалы қағаздар нарығын реттеу түрлері. Қазақстандағы мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын реттеу. Өзін-өзі реттеу ұйымдары.


3 тақырып Акциялар

Акциялардың жалпы сипаттамасы. Акциялардың жіктелуі. Акциялардың құндылық бағасы.


4 тақырып Облигациялар

Облигациялардың жалпы сипаттамасы. Облигациялардың жіктелуі. Облигациялардың табыстылығы.


5 тақырып Мемлекеттік бағалы қағаздар

Мемлекеттік бағалы қағаздарға жалпы сипаттама. Мемлекеттік бағалы қағаздардың жіктелуі. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бағалы қағаздардың түрлері. Мемлекеттік бағалы қағаздардың табыстылығы.


6 тақырып Туынды бағалы қағаздар
Туынды бағалы қағаздардың жалпы сипаттамасы. Туынды бағалы қағаздардың түрлері. Туынды бағалы қағаздардың бағасын анықтау.


7 тақырып Қор нарығының инфрақұрылымы
Қор нарығы инфрақұрылымына жалпы сипаттамасы. Қор нарығының инфрақұрылымы туралы түсінік. Нарыққа әсер етуші объективтік, субъективтік және спекулятивтік факторларының мазмұны. Биржалық дағдырыс туралы түсінік.


8 тақырып Қор биржасының қызметін ұйымдастыру

Қор биржасының қүрылу және қызмет ету мақсаты. Қор биржасының қызметі. Қор биржасындағы акционерлер мен қүрылтайшылардың санаттары. Қор биржасын басқару органдарының құрамы.


9 тақырып Қор индекстер мен индекаторлар

Қор индекстердің мәні. Қор индекстерді есептеу әдістері. Өнеркәсіптік, транспортық, коммуникациялық және жиынтық Доу-Джонс индекстері. НИККЕЙ және ТОПИКС индексі. АМЕХ, NASDAQ, NYSE индекстері. S&P, VALUE LINE индекстері. DAX индексі. Нарықтық индекаторлар. Қазақстан қорлардың индикаиорлары.


5.5 Аралық үлгеру бақылау шараларының күнтізбелік графигі


050509 «Қаржы» мамандығына жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу түрі

1 рейтинг

Барлығы
1

2

3

4

5

6

7

8

Максималды балл

10

10

20

10

10

20

10

10

100

Дәріс сабақтарына қатысу

Тақырыптың номері

1

2

3

4

5

6

7

8

16

Бақылау формасы

АС

АС

АС

АС

АС

АС

АС

АС

Мак. балл

2

2

2

2

2

2

2

2

Тәжірибелік сабақтарға қатысуы

СӨЖ түрі

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

24

Бақылау формасы

АС

АС

АС

АС

АС

ЕШ

АС

АС

Мак. Балл

3

3

3

3

3

3

3

3

Қосымша материалды дайындау

СӨЖ түрі

40

Бақылау формасы

Мак. Балл

5

5

5

5

5

5

5

5

Курс тақырып бойынша аралық бақылау

Тақырыптың нөмері1220

Бақылау формасы

Мак. Балл1010Аралық бақылау

100

2 рейтинг

Барлығы

Апталар

9

10

11

12

13

14

15Максималды балл

11

25

11

21

10

11

11
100

Дәріс сабақтарына қатысу

Тақырыптың номері

9,10

11

12

13,14

15

16

17
14

Бақылау формасы

АС

АС

АС

АС

АС

АС

АС

АС

Мак. балл

2

2

2

2

2

2

2
Тәжірибелік сабақтарға қатысуы

СӨЖ түрі

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ

ҮЖ
26

Бақылау формасы

Мак. балл

4

3

4

4

3

4

4
Қосымша материалды дайындау

СӨЖ түрі

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК
35

Бақылау формасы

АС

АС

АС

ЕШ

ЕШ

АС

АС
Мак. балл

5

5

5

5

5

5

5
Курс тақырып бойынша аралық бақылау

Тақырыптың нөмері
3
Қорытынды жұмыс

25

Бақылау формасы

Мак. балл
15
10

Аралық бақылау

100

Қ- қатысуы, ҮЖ – үй жұмысы, АБ- ағымдық бақылау, АС – ауызша сұрау, Р – реферат, ЕШ- есеп шығару


6 Курс саясаты


Сабақ кестесіне байланысты СӨЖ орындау мерзімі өзгеруі мүмкін.

Егер сіздер сабаққа кешікпей қатысатын болсаңыздар, барлық сабаққа белсенді дайындаласыздар, барлық тапсырмаларды мерзімінде, сапалы түрде орындаңыздар, сонда ғана ең жоғарғы ұпайды аласыздар.

Бақылау шараларының кестесін немесе сабақ ережесін бұзсаңыздар, сондай-ақ сабаққа кешігіп келсеңіздер жаза беріледі.

Оқу үрдісінде сабаққа қатысуларыңыз керек. Сабаққа белсенді, дайын болуларыңыз шарт, топпен бірге берілген жұмысты талдай білулеріңіз керек.

Сіздердің практикалық сабақтарыңыз сауалнама бойынша тексеріледі, топтық жұмысқа қатысуларыңыз шарт. Егер сіздер сабаққа дайындалмасаңыздар, онда тек қана сіздердің қатысуларыңыз ғана бағаланады.

Сабақты босатқанда және сабаққа дайындалмағанда ұпай 0-ге тең болады.

Егер сіздер сабаққа келмесеңіздер немесе себепті жағдай бойынша бақылау шараларына қатыса алмасаңыздар сіздерге жеке жұмыс жасау мүмкіндігі беріледі және белгіленген уақытта қосымша сабақ өткізіледі.

Егер сіздер емтиханда қанағатсыз баға алсаңыздар (50 ұпайдан төмен), онда рейтинг қорытындысы бойынша мәлімет тізіміне «қанағатсыз» деген баға қойылады.

Аралық бақылау 100 балға тең. Аралық бақылауға ағымды үлгерім балдары болған студенттер жіберіледі.

(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі


(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)АБ*0,3


Егер студент аралық бақылаудан 50 кем балл алса, рейтинг анықталмайды. Сонда декан АБ тапсыруының жеке мерзімін белгілейді.

Емтиханға рұқсат (РР) алу келесі формула бойынша есептеледі


РР = (1Р + 2Р)/2


Егер студент рейтинг рұқсатынан (РР) 50 баллдан кем алса, емтиханға жібарілмейді.

Қорытынды баға (ҚБ) рейтинг рұқсаттың (РРСҮ) және емтиханның қорытынды бақылауының (ЕҚСҮ) салмақтық үлестерінен құралады. ҚБ келесі формала боыйнша есептеледі


ҚБ = РР*РРСҮ + ЕҚ*ЕҚСҮ


Салмақтық үлес Университетін Ғылыми Кеңесімен жылсайын бекітіледі және РР үшін 0,6 дан кем есес, ал ЕҚ үшін 0,4 коп болмау керек. Сонда


ҚБ = РР*0,6 + ЕҚ*0,4


ҚБ 50 кем болса, студент ақылы түрде пәнді қайта оқиды.

Емтихан тест арқылы өткізіледі. Емтиханда алынатын максималды балл - 100 балл.

Похожие:

1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна

1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова

1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Имангалиева Индира Тлеубергенқызы
«Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің дамытудың өзекті нысаналары» пәні бойынша
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна icon1. 7 Оқытушылар туралы мәліметтер. Кулмуканова Куралай Какешевна
Силлабус 051301 «Жалпы медицина» мамандығына арналған «Психология негіздері» пәні бойынша жасалды
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
В050900 «Қаржы» мамандығының жоғары кәсіби білім сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған «Қаржылық талдау»
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Кафедра пму-дің а корпусында осы мекен-жай бойынша орналасқан: Ломов көшесі, 64 үй, байланыс телефоны: 673669 ішкі 1148
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна iconОқытушылар құрамын аттестаттау туралы
Университеттің профессорлық-оқытушылар құрамы кәсіби дамуының мониторингін жүзеге асыру мақсатында
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна icon1. Оқытушылар туралы мәліметтер
Силлабус (студенттiң жұмыс бағдарламасы) биохимия және химиялық пәндер кафедрасында химия пәнi бойынша жұмыс бағдарламасы негізінде...
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович
Оқу жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген, С. Торайғыров атындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница