Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Скачать 221.77 Kb.
НазваниеФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Дата конвертации09.02.2016
Размер221.77 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/19418.doc


Студенттерге арналған

пән бағдарламасы


Ф

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетіДеректер базасының жүйесі пәні бойынша


05003 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының

Студенттеріне

арналған бағдарлама
ПавлодарСтуденттерге арналған пәннің бағдарламасын келісу парағыФ

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/11БЕКІТЕМІН

ФМ және АТ факультетінің деканы

___________ Тлеукенов С.К.

«__»____________________2007 ж.

Құрастырушы: оқытушы Ақанова А.С.Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Деректер базасының жүйесі пәні бойынша

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған

пән бағдарламасыПән бағдарламасы «__»_______________________2008 ж. бекітілген жұмыс жоспары негізінде әзірленген.


Кафедраның отырысында қарастырылған

«__»_______________________2008 ж.

№_____ хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.К.Нұрбекова

(қолы)


Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған

______________________________________

«___»___________2008 ж. №______ хаттама


ӘК төрайымы ____________ А.Т.Кишубаева

(қолы)
1. Оқытушылар туралы мәліметтер


Ақанова Ақерке Сапарқызы информатика магистрі, «Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасының оқытушысы

Қабылдау уақыты: Кеңес беру кестесіне сәйкес А-542 ауд.

  1. Пәнді оқыту мақсаттары:

мәліметтер қорыны жобалаудың негізгі теорияны оқыту, деректермен жүргізілетін негізгі әрекеттер, деректерді өңдеу және іздеуді ұйымдастыру әдістері.


  1. Пәннің міндеттері:

- сипаттау тілінің құралдары және деректермен манипуляцияларды жасау;

- деректер моделінің жобалау принциптері;

- мәліметтер қорының басқару жүйесінде оларды қолдану.


1.3 Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

- сипаттау тілінің құралдары және деректермен манипуляцияларды жасау;

- деректер моделінің жобалау принциптері;

- мәліметтер қорының басқару жүйесінде оларды қолдану.


1.4 Пререквизиттер:

1. информатика;

2. программалау тілдері және технологиялары;

3. нысандық-бағытталған программалау;


4 Әдебиет

Негізгі:

 1. 1 Балдин К.В., Уткин В.Б, Информатика. Учебник для вузов.- М.: Проект, 2003. С.304

 2. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика: универсальный курс. – М.: АСТ – Пресс; Инфорком – Пресс, 1999. –480с.

 3. Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: универсальный курс. – М.: АСТ – Пресс; Инфорком – Пресс, 1999. –480с.

 4. Острейковский В.А. Информатика: учебник для ВУЗов. – М., Высшая школа, 1999. –511с.:ил.

 5. Зайцева Л.В., Новицкий Л.П., Грибкова В.А. Разработка и применение автоматизированных обучающих систем на базе ЭВМ. –Рига, Зинатне, 1989, -174 с.

 6. Экспертные системы: принципы работы и примеры. //под ред. Р. Форсайта. –М.: Радио и связь, 1987. –223 с.

 7. Д. Поспелов . "Справочник по ИИ том-2".

 8. Люгер, Джордж, Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е издание. : Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2003. - 864 с.-С. 777-840.Қосымша әдебиеттер

 1. Болотова Л.С., Комаров М.А., Смольянинов А.А. Системы искусственного интеллекта. Теоретические основы СИИ и формальные модели представления знаний: Учеб. пособие - М.: МИРЭА, 1998. - 108 с.

 2. Искуственный интеллект. Кн.1 Системы общения и экспертные системы/ Под ред. Э.В.Попова. – М.: Радио и связь,2000

Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10

2 Пәннің тақырыптық жоспары

2.1 Күндізгі жалпы орта білім негізінде оқитын студенттерге арналған «Мәліметтер қорының жүйесі» курсының тақырыптық жоспары, түскен жылы 2006.

тақырыптар

Количество часов

дәріс

тәжір

Лаб.

СӨЖ

1

Деректер базасы жене ДББЖ

2,5

1

1

10

2

Деректер моделi

3

2

2

10

3

Қазiргi заманғы ДББЖ-да деректер базасын құру.

8

6

6

35

4

Деректер базасын жобалау

9

6

6

35
Барлығы

22,5

15

15

90


3 Теориялық курс мазмұны

3.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны

1 Деректер базасы жене ДББЖ

Ақпарат жене мәлiметтер. Ақпаратгық қатынастар жене деректердiң өзара

байланыстары. Деректер базасының заттық салада ақпараттық модель ретiнде корсетiлуі. Деректер банкi. Деректер сөздiгi.

Деректер базасын баскару жуйесi (ДББЖ) деректер базасын құру және өңдеу қуралдары. Деректер банкiнің қолданушылары. Деректер базасының әкiмi және оның функциялары.

Деректер банкiдегі сураныстарды өндеу. Деректер базасында қолданатын деректер қасиеті, теуелсiздiлiк, интеграция, қорғау, қосалқылау. Деректердiң бүтiндiгi. Схема және схема бөлшектері.

Деректер банкiнде колданатын тiлдер: деректерді суретгеу тiлi, деректердi қимылдату тiлi жене сұраңыстар тiлi. Деректердi ұсыну денгейлерi: сыртқы, концептуалды, ішкі.

Базадағы деректерге қолданылатын негiзгi операциялар: жүктеу, түзету, iздеу, сұрыптау, қайта құру, реструктуризациялау.

2 Деректер моделi

Деректердiң абстракты түрi, құрылымы және оларға колданатын негiзгi операциялар.

Деректер моделiн таңдау. белшектерi.

Иерархиялық тораптық және реляциялық моделдер, олардың құрылымы, түрлерi. Қатынас, атрибут. Деректер базасында қатынастарды бірыңғайлау. Реляциялық алгебра мел реляциалық есептеу. SQL және QBE сұраныс тілдері. SQL тiлiнде деректердi өңдеудің негiзгi операторлары. Реляцлялық модельдiң кемшiлiктерi мен артықшылықтары.


3 Қазiргi заманғы ДББЖ-да деректер базасын құру.

ДББЖ-нын негiзгi терезесi және онымен жұмыс істеу. Деректер базасына кіру. Деректер базасымен жұмыс iстейтiн басқару элементтерi, олардың қасиеттерi мен әдiстерi.

ДББЖ-да деректердi өңдеудегі негiзгi операцялардың орындалуының программалық

мысалдары: жазбаларды қосу және жою. Түрлi критерийлер бойынша iздеу, деректер базасы бойынша жаңартулар. ДББЖ-да қосымшаларды оңдеу үлгiлерi.

4 Деректер базасын жобалау

Деректер базасының өмiр денгейiнiң ұзақтығы. Деректер базасын жобалауының жалпы реті. Талаптарды түрге келтiру және талдау. Концептуалды жобалау. Логикалыж жобалау. Физикалық жобалау.

Деректер базасы теориясының даму тенденциялары. Деректер базасының ғылымда, техника мен бизнесте қолданылуы.


3.2 Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны

Тақырып №1 Ақиқат- байланыс әдісін қолданумен жобалау;;

Тақырып №2. Қазіргі заманғы деректер қорларын басқару жүйесін (ДҚБЖ) таңдау арқылы үйрену

Тақырып №3. SQL-да сұраныс жасау

Тақырып №4. Асcеss бағдарламасында жасалған деректер қорын Дельфи программалау ортасымен қосу.

Тақырып №5. Дельфидағы ADO компонентің пайдаланып программа жасау.

Тақырып №6. Database Desktop базасында жұмыс жасау.

Тақырып №7 Дельфидағы Table, Quire компоненттерін пайдаланып программа жасау.

Тақырып №8 Paradox-e қорында деректер қорын жасау.


3.3 СӨЖ мазмұны

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

күндізгі

Сағат саны

сырттай

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

15

25

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, ұй жұмыстарын әзірлеу.

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

15

25

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект т.б

Коллоквиум т.б

20

25

4

Семестріллік тапсырмаларды орындау

Реферат т.б

СТ қорғау

20

25

5

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБ1,МБ2, коллоквиум (тест және т.б)

20

23
Барлығы90

123


Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары:


СӨЖ1: TDateModule компонентасын қолданып «Қойма» деректер қорын мысал бойынша орындау (1-3 апта).

СӨЖ2: Аccess бағдарламасында «Мектеп» деректер қорын құру. Барлық формаларды, басқару батырмаларын пайдалану. (4 апта).

СӨЖ3:Аccess бағдарламасында «Поликлиника» деректер қорын құру және оны Дельфимен байланыстыр.(5-6 апта).

СӨЖ4: Database Desktop-тағы Paradox-та «Таурлар» деректер қорын құру.(7 апта).

СӨЖ5: Database Desktop-тағы Paradox-та «Сұлулық салоны» деректер қорын құру (8-9 апта).

СӨЖ6: Database Desktop-тағы Paradox-та «Азық-түлік дүкеніндегі тауарларға есеп жүргізу» деректер қорын құру (10-11 апта).

СӨЖ7: Database Desktop-тағы Paradox-та «Компьютер дискілер сату» деректер қорын құру (12-13 апта).

СӨЖ8: Дельфи программалау ортасын пайдаланып «Жиһаздар цехіндағы таурларға есеп жүргізу» деректер қорын құру (14-15 апта).


5. Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг

Ағынды білім сапасы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

100

Дәрістерге қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

2

2

2

2

2

2

2

14

Тәжірибелік жұмысын орындау және уақытында тапсыру

ТЖ1

6

ТЖ1


ТЖ1

6

ТЖ2


ТЖ2

6

ТЖ2

8
26

Зертханалық жұмысын орындау және уақытында тапсыру

ЗЖ1

ЗЖ1

5

ЗЖ1

ЗЖ1

5

ЗЖ2

ЗЖ2

5

ЗЖ2

5

20

СӨЖ орындау және қорғау

СӨЖ1

СӨЖ1

10

СӨЖ1

СӨЖ2

10

СӨЖ3


СӨЖ3

10

СӨЖ4

10

40

Межелік бақылау


100

2 рейтинг

Ағынды білім сапасы
Апталар

8

9

10

11

12

13

14

15Дәрістерге қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

2

2

2

2

2

2

2

2

16
Тәжірибелік жұмысын орындау және уақытында тапсыру

ТЖ3


ТЖ3

6

ТЖ3


ТЖ3

6

ТЖ4


ТЖ4

6

ТЖ4


ТЖ4

8

26
Зертханалық жұмысын орындау және уақытында тапсыру

ЗЖ3

ЗЖ3

5

ЗЖ3

5

ЗЖ4

ЗЖ4

5

ЗЖ5

ЗЖ5

5

ЗЖ5

5

20
СӨЖ орындау және қорғау

СӨЖ5

СӨЖ5

10

СӨЖ6


СӨЖ6

10

СӨЖ7


СӨЖ7 10

СӨЖ8

СӨЖ8

10

40
Межелік бақылау

100

Бақылау түрлері: ПР – практикалық жұмыс, СӨЖ – студенттің өздік жұмысы, МБ –межелік бақылау.


Сырттай бөлім студенттеріне арналған бақылау шаралары:

1 рейтинг

Ағынды білім сапасы

Апталар

1 апта

2 апта

3 апта

100

Дәрістерге қатысу

10

10

10

30

Тәжірибелік жұмысын орындау және

10

10

10

40

СӨЖ орындау және қорғау

30

Межелік бақылау
100


6. Курс саясаты

«Мәліметтер қорының жүйесі» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

1 Семестрдің ортасы және аяғында 100 балдық шкаламен ағымды үлгерім анықталады (АҮ)

2 МБ бағасыда 100 балльной шкаламен анықталады.

Межелік бақылауға ағымды үлгерімнен баллдары бар студенттерғана жіберіледі.

3 АҮ және МБ қорытынды бағалары мен пәннің рейтингі анықталады (Р1 және Р2)

Р1(2) = ТУ 1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3.


Егер студент МБ өте алмаса онда және 50 ден төмен балл алса, онда деканат МБ жеке тапсырудың уақытын тағайындайды.

4 Студенттің рейтингтен өту (РӨ) бағасын келесі түрде есептейді

РӨ = (Р1+Р2)/2.

Егер пәнен жұмыс жоспары бойынша курстық жұмыс және емтихан болса онда рейтингтан өтуі анықталу кезінде курстық жұмыстың бағасы ескеріледі.

РӨ = (Р1+Р2)* 0,7/2 + КР*0,3.

Сырттай оқитын студенттерге рейтингтен өту бағасы келесі түрде есептеледі

РӨ = Р1 немесе РӨ = Р1*0,7 + КР*0,3.

Қорытынды бақылауға келесі студенттер жіберіледі:

- жұмыс бағдарламасы бойынша барлық талаптарын: СӨЖ жұмыстарын, барлық зертқаналық және тәжірибелік тапсырмаларды жасап өткізген жағдайда

- курстық жұмыстан жақсы баға алса және соған орай рейтингі 50 –ден жоғары болу керек.

5 Студенттің әр пәннен оқу жетістіктерінің денгейін (соның ішінде қорытынды баға ретінде МЕ болса да) қорытынды бағамен анықталады (Қ), қорытынды баға РӨ және ҚБ (қорытынды бағалау – емтихан, диф. есеп, немесе курстық жұмыс)

И = РД*0,6 + ИК*0,4


6 КП/КЖ комиссия алдында қорғалады. Қорытынды баға, егер студент РӨ және қорытынды бағалаудан жақсы баға алған жайдағана есептеледі. Егер қорытынды бағалауға сепесіз келмесе, онда ло «қанағатанралық емес» деп қабылданады Емтиханның нәтижесі сол күні немесе ерьенгі күні жарияланады.

 1. Қорытынды бағалауда алған бағаны жақсы бағаға көтеру үшін қайта тапсырылмайды.

 2. Егер академиялық қарыздар болса, онда студен сол пәнді ақылы түрде қайта оқиды.

Қорытынды бақылау екі тапсырмадан тұрады:

1. Тест (50 сұрақ)

2. Тәжірибелік тапсырма

Баға жүйесі.

Балмен берілген қорытынды баға (Қ)


Балдардың цифрлық эквиваленті (Ц)

Әріп жүйесінде берілген баға

Дәстүрлі жүйемен берілген баға

Емтихан, дифзачет

зачет

95 - 100

4

A

Өте жақсы

есептелді

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жақсы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

қанағаттанарлық

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 - 49

0

F

Қанағаттанарлық емес

есептелмедіПМУ ҰС Н 4.01.1/02
Танысу парағы
Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан уақыты

Қолы

Қолдың айқындалуы
Похожие:

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница