Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 351.6 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница5/5
Дата конвертации09.02.2016
Размер351.6 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/48100.doc
1   2   3   4   5

Ағымдағы үлгерімнің бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

СӨЖ

түрі

Ең жоғарғы балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру

мерзімі

Бақылау түрі

1 сабақта

Барлығы


Дәріс сабақтарға қатысу және дайындалу

2

24

1 сабақта

кесте бойынша

Сабаққа қатысу, дәрістерге арналған тапсырмаларды тапсыру

Тәжірибелік сабақтарға қатысу және дайындалу

3

18

1 сабақта

кесте бойынша

Сабаққа қатысу, тәжірибелік сабақтарға арналған тапсырмаларды тапсыру

ӨСӨЖ тапсырмаларын дайындау

1

18

Тұрақты сессияда

Негізгі сессияға дейін

қорғау

Жеке тапсырма дайындау
40

Тұрақты сессияда

Негізгі сессияға дейін

қорғау

Барлығы

 

100

 

 

 6 Курс саясаты


Семестр уақытында студент барлық оқу кестелерімен және бақылау жұмыстарын тапсыру кестелерімен сәйкес барлық оқу сабақтарына қатысуы тиіс.

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес әр дәрістік және тәжірибелік сабаққа студент дайындалып, қарастырылған мәліметтерге талқылама жасап, белсенді қатысуды қабылдауы тиіс.

Белсенділік қатысу сапасы негізінде бағаланады. Белсенділіктің максималды бағасы әр сабақта хабарланып тұрады.

Студенттің өздік жұмыстары СӨЖО уақытында бағаланады, баллдар бақылау шараларынның күнтізбелік кестесіне сәйкес қойылады. Тапсырмалар оқытушы қойылған мерзімінде орындалады. Қойылған мерзімнен кейін жұмысты тапсырса 5% бағаға төмендетіледі. Барлық жұмыстар жұмыс дәптерлеріне жазбаша түрде ресімделеді.

Ағымдағы үлгерім (АҮ) бағасы 100 балдық шкала бойынша анықталады. Межелік бақылауды (МБ) бағалау 100 балдық шкала бойынша анықталады. Межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері бойынша балдары бар студентер жіберіледі. АҮ және МБ бағалау нәтижесі арқылы пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады:

Р1(2) = АҮ1(2)*0,7 + МБ1(2) *0,3

Егер де студент МБ өтпесе немесе МБ бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің жіберілу рейтінгісінің (ЖР) бағасы төмендегідей анықталады:

ЖР=(Р1+Р2)/2.

Пәнді оқып білу барлық өткен мәліметтермен қоса емтиханмен қорытындыланады.

Емтиханға кіру үшін міндетті түрде:

  1. Тапсырма бағдарламасындағы қарастырылғандарды орындау;

  2. 50 баллдан төмен емес жіберілу рейтінгісіне ие болуы тиіс;

Емтихан 100 баллмен бағаланады. Емтихан жазбаша түрде өткізіледі, түрі - тестілеу. Тест тапсырмаларының емтихандық нұсқаларында 25 сұрақ. Әрбір сұрақ 4 балмен бағаланады.


Қорытынды баға формула бойынша есептелінеді


Қ=ЖР*0,6+Е*0,4,


мұнда

ЖР – жіберілу рейтінгісі

Е – емтихан.

Бірігіп жұмыс істеген кезде келесі ережелер сақталуы тиіс:

1) оқытушы мен студенттер арасында бір-біріне деген сыйластық болуы тиіс.

2) сабаққа міндетті түрде кешікпеуі тиіс. Сабаққа қатысу әр сабақта белгіленеді;

3) сабақ барысында ұялы телефонды өшіру тиіс;

4) себепті салдарға байланысты сабаққа келмегендерге қайта жұмыс жасау мүмкіндігі бар;

5) барлық тапсырмалар өз уақытында орындалуы тиіс;

6) сабаққа студенттер дайын болып келулері тиіс;

7) сабақта белсенді болыңдар;

8) академиялық тәртіптің саясаты және этика университетіміздің ішкі тәртіп ережелерімен сәйкес болуы тиіс.


7. Әдебиеттер тізімі


Негізгі

1 Баймуратов У., Инвестиции и инновации: нелинейный синтез/ Ураз Баймуратов.-Алматы:БИС,2005.-320 с.-(Избранное: в 7 т./УразБаймуратов; т. 3).- ( Мировая экономическая наука)

2 Бочарников, А. П. Основы инвестиционной деятельности:учеб.пособие/ А. П. Бочарников.- М.:Омега-Л,2007.-295 с.

3 Батраченко, О. Настольная книга международного инвестора:информ. Справочник/ О. Батраченко.-М.:Омега-Л,2005.-372 с.

4 Вахрин, П.И. Инвестиции:учебник/П.И.Вахрин, А.С.Нешитой.-Изд3- е, перераб. и доп.- М. : Дашков и К,2005

5 Донцов, С. С. Теория и практика портфельного инвестирования в Республике Казахстан:учеб. пособие для студ. и магистрантов экон.спец./С. С. Донцов.-Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2006.-244 с.

6 Донцов, С. С. Реальное инвестирование: теория и практика:учеб. пособие для студ. и магистрантов экон. спец./МОН РК; ПГУ им.С. Торайгырова; С. С. Донцов.-Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова,2007-190 с.

7Игошин,Н.В. Инвестиции: Организация, управление, финансирование:учебник/Н.В.Игошин.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ,2005., 447с.

8 Караваев, Е. П. Промышленные инвестиционные проекты:теория и практика инжиниринга/ Е. П. Караваев.-2-е изд., испр.-М.:Руда и Металлы,2006.-269 с.

9 Кольцова, И. В. Практика финансовой диагностики и оценки проектов: [ пособие по оценке финансового состояния организаций и анализу эффективности инвестиционных проектов]/И. В. Кольцова, Д.А. Рябых.-М.; СПб.; Киев:Вильямс,2007.-411 с.-(Практика реального бизнеса)

10 Кузнецов, А. В. Интернационализация российской экономики:инвестиционный аспект/А. В. Кузнецов.-М.:КомКнига,2007.-288 с

11 Кожухар, В. М. Практикум по иностранным инвестициям/В. М.Кожухар.- 2- е изд.- М. : Дашков и К, 2008.- 256 с.

12 Кожухар, В.М. Практикум по экономической оценке инвестиций:учебное пособие/В.М.Кожухар.-М.,2005

13 Староверова, Г. С. Экономическая оценка инвестиций:[учеб.пособие для студ по спец. "Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)"]/Г. С. Староверова, А. Ю. Медведев, И. В. Сорокина.-2-е изд., стер.-М.:Кнорус,2009.-312 с.


Қосымша

14 Вахрин, П.И. Организация и финансирование инвестиций (сборник практ. задач и конкретных ситуаций):учебное пособие/П.И.Вахрин- Изд. 2- е, испр. и доп.-М.:Информационно-внедренческий центр"Маркетинг",2000

15 Блохина, В.Г. Инвестиционный анализ/В.Г.Блохина.-Ростов н/Д:Феникс, 2004

16 Донцов, С.С. Финансово-экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта: учеб.-метод. Пособие для практ. Занятий/Донцов С. С.-Павлодар:ПГУ им. С.Торайгырова,2002

17 Иванов, Г.И. Инвестиционный менеджмент:учебное пособие/Г.И.Иванов.-Ростов н/Д:Феникс,2001

18 Мыльник, В. В. Инвестиционный менеджмент/В.В.Мыльник.-М.:Академический Проект,2002

19 Орлова, Е.Р. Инвестиции:курс лекций/Е.Р.Орлова.-М.:Омега-Л,2003

20 Ромаш, М.В. Финансирование и кредитование инвестиций:учебное пособие/М.В.Ромаш, В.И.Шевчук.-Минск:Книжный Дом:Мисанта,2004

21Радионова, С.П. Оценка инвестиционных ресурсов предприятий:( инновационный аспект )/С.П.Радионова, Н.В.Радионов.-СПб.:Альфа,2001

22 Станиславчик, Е.Н. Бизнес план: Управление инвестиционными проектами/ Е. Н. Станиславчик.- М. : Ось-89,2001

23 Слепнева, Т.А. Инвестиции:учебное пособие/Т.А.Слепнева, Е.В.Яркин.- М. : ИНФРА- М, 2003.-275с.-(Высшее образование)

24 Филин, С. А. Страхование инвестиционных рисков:учебное пособие для студ. по спец. "Национальная экономика"/С.А.Филин.-М.:Благовест-В,2005.-216с.-(Б-ка хозяйственного руководителя;Кн.2(69)

25 Хмыз, О. В. Привлечение иностранных инвестиций в Россию:Особенности/О.В.Хмыз.-М.,2002

26 Евсенко, О. С. Инвестиции: в вопросах и ответах:учеб.

пособие/ О. С. Евсенко.- М. : Проспект,2004.-252 с.

27 Иванова, Н. Н. Экономическая оценка инвестиций:учебное пособие/ Н. Н.Иванова, Н.А.Осадчая.-Ростов н/Д:Феникс,2004

28 Кузнецов, Б.Т. Управление инвестициями/Б.Т.Кузнецов.-М.:Благовест-В,2004.- 196с.-(Библиотека хозяйственного руководителя;Книга 4(65)

29 Слепнева, Т. А. Инвестиции:учеб. пособие/Т. А. Слепнева, Е.В. Яркин.-М.:ИНФРА-М,2004.-174 с.-(Высшее образование)

1   2   3   4   5

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница