Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Скачать 121.98 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации08.02.2016
Размер121.98 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/121283.doc

Әдістемелік нұсқаулар

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіС.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы кафедрасы


5В050900, 050509 «Қаржы» мамандықтарына

«Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу»

пәнін оқуына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Павлодар

Әдістемелік нұсқауларға арналған

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41ОІ жөніндегі проректоры

_________ Н.Э. Пфейфер

201__ ж. «__» __________


Құрастырушы: аға оқытушы Мухамедова М.М. _______________


Қаржы кафедрасы


5В050900, 050509 «Қаржы» мамандықтарына

«Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу»

пәнін оқуына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Кафедра мәжілісінде ұсынылған «____»____________20 ж. Хаттама №____


Кафедра меңгерушісі ___________ Н.С.Кафтункина 201__ж. «___»__________


Қаржы - экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 201__ж. «___»____________№__Хаттама


ОӘК төрағасы ______________А.Б. Темиргалиева 201__ж. «___»____________


КЕЛІСІЛДІ

Қаржы-экономика факультетінің деканы _______Т.Я. Эрназаров

201__ж. «___»____________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы________ А.А. Варакута 201__ж. «___»____________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

201__ж. «___»____________№___ Хаттама

1 Пәннің мақсаттары


«Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу» курсында курсында инвестимция түсінігі, оның типтері,нысандары инвестициялық қызмет, заңдар, сол сияқты инвестициялық жобалар, инвестицияны қаржыландыру көздері, жобалардың микроэкономиквлық фундаменталды талдауы, нақты және портфельді инвестициялау қарастырылады.

«Инвестиция» біздің экономикамызда жаңа термин. Орталықтандырылған жоспарлы жүйеде тек қана «Капитал жұмсалымы» атты түсінік қолданылды. Біздің мемлекетіміздің нарықтық экономикаға көшу жағдайында бұл термин экономиканың ажырамас бөлігі болып табылады. Себебі, инвестиция экономикалық тетіктердің дұрыс қызмет атқаруы үшін қажет. Мемлекеттің экономикасының дамуына инвестицияның маңыздылығын ескере отырып, жоғарғы оқу орындарында, әсіресе экономикалық мамандарды дайындайтын орындарда стандартқа сәйкес «Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу» атты жаңа ғылыми пән енгізілді.

Пәннің мақсаты – студенттермен жобалар талдаудың негіздері бойынша білім алу, және де нақты жобаларды іске асыру барысында теориялық зерттеулердің нәтижелерін қолдануды білу керек

Қазақстан Республикасындағы қазіргі кездегі экономикалық және саясаттық жағдай ерекшеліктері, қаржы банктік сектордың дамуы, құрылатын нарықтағы бәсекелестіктін күшейтуі, қаржы шешімдер қабылдаудағы тәуекелдің жоғары үлесі экономикалық мамандықтар профилді пәндер ішіне осы курс қосуын аңықталған.

Пәннің міндеті - курстың міндеттері бұл пәнді актуалдық зерттеуден шығады, инвестициялық жобаларды талдаудың теориялық негізін, жаңа білімдерді алу, инвестициялық шешімдерді қабылдауға инестициялық жобалардың қаржылық және экономикалық тиімділігін анықтайтын негізгі әдістер мен тәсілдерді әзірлеу.

Пәнді оқу нәижесінде студенттер білу керек:

- инвестицияларды қаржыландыру және несиелендірудің теориялық негізін;

- инвестицияларды қаржыландыру және несиелендірудің тәірибелік негізін.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер істей алу керек:

- инвестициялық қызмет облысында ақпаратты жинау және талдау;

- кәіпорынның, қаржылық құралдардың сенімділігін бағалау;

- инвестициялық тєукелдің дәежесін бағалау;

- құңды қағаздар портфелін басқару.

Пәнді зерттеу мақсаты: жақсы білім алу, қорытындысында студенттер мыналарды:

Білу керек:

- инвестицияларды қаржыландыру және несиелендірудің теориялық негізін;

- инвестицияларды қаржыландыру және несиелендірудің тәжірибелік негізін.

Жасау керек:

- инвестициялық қызмет облысында ақпаратты жинау және талдау;

- кәсіпорынның, қаржылық құралдардың сенімділігін бағалау;

- инвестициялық тєукелдің дәрежесін бағалау;

- құңды қағаздар портфелін басқару.

Студенттің тәжірибелік бағдырлары ақпараттарын жинау мен талдау, кәсіпкерлік тәуекел деңгейін бағалау, жобаларды талдау, басқару шешімдер қабылдау, құнды қағаздармен басқару кезінде көрсетіледі.


2 Дәрістердің мазмұны


1 тақырып. Нарықтық қатынастар жүйесiндегi инвестиция

Инвестицияның экономикалық мазмұны. Инвестицияның рөлi. Инвестициялық жiктелiнуi және түрлерi. Нақты және қаржылық инвестициялар. Тiкелей және портфельдiк инвестициялар. Инвестицияның ақшалай негiзi және оның капитал құраушысы. Инвестицияның субъектiлерi мен объектiлерi. Пассивтi және активтi инвесторлар. Инвестициялық процесс түсiнiгi.

Ивасенко А. Г., Никонова Я. И. Инвестиции: источники и методы финансирования. – М. : Омега-Л, 2009. – 491 с.

Кадерова Н. Н. Финансирование и кредитование инвестиций. – 2008. – 632 с.

Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Инвестиции. – М. : ЭКСМО, 2009. – 374 с.


2 тақырып. Қазақстан экономикасындағы инвестициялық қызмет және инвестициялық климат

Инвестициялық қызмет түсiнiгi. Қазақстанның инвестициялық қызметiнiң заңнамалық қамтамасыз етiлуi. «Инвестициялар туралы» ҚР-ның Заңы. «2015 жылға дейiн Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму стратегиясы». Шетелдiк инвестициялар. Шетелдiк инвестицияларды тартудың негiзгi себептерi, мақсаттары және формалары. Халықаралық қаржылық ұйымдардың қарыздары. Тiкелей шетелдiк инвестициялар. Шетелдiк коммерциялық банктердiң несиелерi. Тiкелей шетелдiк инвестициялардың артықшылықтары. Инвестициялық климат. Тiкелей шетелдiк инвестициялардың тартылуына жағымды әсер ететiн факторлар. Инвестицияларды тартудың жағымсыз факторлары.

Об инвестициях: Закон Республики Казахстан от 8.01.2003 г. № 373-II

Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 991 с.

Гуртов В.К. Инвестиционные ресурсы / В.К. Гуртов. – М. : Экзамен, 2002. – 383 с.


3 тақырып. Мемлекеттiң құрылымдық-инвестициялық саясаты

Инвестициялық саясат түсiнiгi, оның мақсаттары мен мiндеттерi. Инвестициялық саясат — Қазақстанның мемлекеттiк экономикалық саясатының ажырамас бөлiгi. Аймақтық, салалық инвестициялық саясат. Инвестициялық саясат шаруашылық субъектiлерiнiң саясаты. Мемлекеттiң инвестициялық саясатын жүзеге асырудың негiзгi қағидалары мен механизмi. Нақты сектордағы кәсіпорындардың инвестицилық белсенділiгiн ынталандыру. Инвесторлар үшiн жағымды инвестициялық ортаны қалыптастыру. Инвестициялық саясатты жүргiзетін жауапты мемлекеттiк органдар қызметi.

Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана до 2015 года

Стратегия форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана до 2020 года

Программа форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы

Программа «30 корпоративных лидеров Казахстана»


4 тақырып. Қазақстанның қаржылық институттары және олардың инвестициялық процестi кеңейтудегi ролi

Инвестициялық нарықтағы қаржылық институттардың орны мен ролi. Қазақстанның Даму Банкiнiң қызметi. Қазақстанның Даму Банкiнiң несиелiк саясаты. Қазақстан Даму Банкiмен инвестициялық жобаларды несиелеу. Қазақстанның инвестициялық қоры және оның қағидалары, функциялары мен мақсаттары. Ұлттық инновациялық қор және оның инвестициялық қызметi дамуындағы атқаратын рөлi. Экспортттық несиелердi және инвестицияларды сақтандыру бойынша мемлекеттiк сақтандыру корпорациясы, функциялары мен мiндеттерi.

Кадерова Н. Н. Финансирование и кредитование инвестиций. – 2008. – 632 с.

Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Инвестиции. – М. : ЭКСМО, 2009. – 374 с.


5 тақырып. Қаржыландыру қөздерi: инвестициялық қызметтiң құрамы мен құрылымы

Инвестициялық қызметтi қаржыландыру көздерiнiң жалпы сипаттамасы. Инвестицияның iшкi және сыртқы көздерi. Кәсiпорынның меншiктi қаражаттары. Пайда инвесицияны қаржыландыру көзi ретiнде. Амортизациялық аударымдар. Кәсiпорындардың инвестициялық қызметiн өзiн-өзi қаржыландыру әдiсi. Кәсiпорынның инвестициялық қызметiн қаржыландырудың қарыздық және тартылған бюджеттен тыс көздерi. Банктердің несиелерi қаржы нарығындағы шоғырланған ресурстардың ең кең тараған түрi. Портфельдiк қаржыландыру. Лизингтiк қаржыландыру. Бюджеттік инвестициялық ресурстар. Инвестициялық ассигновациялар. Бюджеттiк несиелер.

Ивасенко А. Г., Никонова Я. И. Инвестиции: источники и методы финансирования. – М. : Омега-Л, 2009. – 491 с.

Кадерова Н. Н. Финансирование и кредитование инвестиций. – 2008. – 632 с.


6 тақырып. Қысқа мерзiмдi банктiк несиелеу инвестяциялық жобаларды қаржыландырудың әдiсi ретiнде

Инвестицияны қаржыландыруға арналған несиелердiң формалары. Бір реттiк несие, несиелiк желi, жаңартылған желi. Факторингтiк және форфейтингтiк операциялар. Вексельдiк несиелеу: вексельдi уақытын шегеру арқылы сату және вексельдiк заем. Қысқа мерзiмдi несиелеудiң негiзгi түрлерi. Айналым қаражаттарын толықтыру үшiн берiлетiн несиелер. Несиенi қамтамасыз ету.

Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учеб. пособие. – М. : Инфра-М, 2003. – 270 с.

Рынок ценных бумаг: учеб. пособие для вузов / Под ред. Жукова Е.Ф. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 399 с.

Гуртов В.К. Инвестиционные ресурсы / В.К. Гуртов. – М. : Экзамен, 2002. – 383 с.


7 тақырып. Лизинг — инвестицияны қысқа мерзiмдi қаржыландырудың әдiсі ретiнде

Лизингтiң пайда болу тарихы. Лизингтің негiзгi түсiнiктерi. Лизинг берушi. Лизинг алушы. Лизингтiң түрлерi мен жiктелiнуi. Таза, толық және бөлшек лизинг. Мерзiмдi және жаңартылатын лизинг. Тiкелей, жанама, бөлiнген және қайтарымды лизинг. Қаржылық және жедел лизинг. Iшкi және сыртқы лизинг. Лизингтiң артықшылықтары мен кемшілiктерi.

Философова Т. Г. Лизинг: учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 191 с.

Сейтказиева А.М. и др. Инвестиционная деятельность предприятия: учеб. пособие / Сейтказиев А.М., Байкадамова А.Б., Сариева Ж.И. – Алматы : Экономика, 2002. – 172 с.


8 тақырып Ипотекалық несиелеу — инвестицияны ұзақ мерзiмдi қаржыландырудың әдiсi ретiнде

Ипотекалық несиелеу жүйесiнiң субъектiлерi. Ипотекалық несиенiң көздерi. Қазақстандағы ипотекалық несиелеудiң дамуы. Шет мемлекеттегi ипотекалық несиелеудiң тәжiрибесi. Ипотекалық несиелеудiң классикалық үлгілерi. Ипотекалық несиенің тиiмдiлiгiн анықтау. Қазақстан ипотекалық компаниясы.

Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учеб. пособие. – М. : Инфра-М, 2003. – 270 с.

Бочаров В.В. Корпоративные финансы. – СПб. : Питер, 2004. – 591 с.


9 тақырып. Инвестициялық жоба, оның құрылымы және өмірлік циклы

Инвестициялық шешiмнiң түсiнiгi және жiктелiнуi. Инвестициялық шешiмдi қабылдау және жүзеге асыру сатылары. Инвестициялық сұраныс және қарыз қаражаттарын ұсыну теориялары. Инвестициялық жобаның мазмұны. Инвестициялық жобаның түрлерi. Инвестициялық жобаның өмiрлiк циклы. Инвестициялық жобаны жүзеге асырудың негiзгi кезеңдерi мен сатылары. Жобаны талдаудың түрлерi. Жобаны талдаудың негiзгi қағидалары. Ақша ағымдарын модельдеу. Бүкiл өмiрлiк цикл ағымында инвестициялық жобаны қарастыру.

Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: учебник для вузов. – СПб., 2002. – 621 с.

Кадерова Н. Н. Финансирование и кредитование инвестиций. – 2008. – 632 с.

Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Инвестиции. – М. : ЭКСМО, 2009. – 374 с.


10 тақырып. Инвестициялық жобаны бизнес-жоспарлау

Техника-экономикалық негіхдеменi құру. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспары. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын құру әдiстемесi, мақсаттық арналымы және типтiк құрылымы. Жобаны басқарудың әдiстерi, мақсаттары мен мiндеттерi. Жобаны басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы.

Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: учебник для вузов. – СПб., 2002. – 621 с.

Кадерова Н. Н. Финансирование и кредитование инвестиций. – 2008. – 632 с.

Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Инвестиции. – М. : ЭКСМО, 2009. – 374 с.


11 тақырып. Инвестициялық жобаның микроэкономикалық фундаменталды талдауы

Қаржылық есеп беру және оның құрамы. Қаржылық талдаудың мәнi мен мақсаттары. Жобаның қаржылық талдауының негiзгi аспектiлерi. Жобаның қаржылық жүзеге асырылуының түсiнiгi. Шығынсыздық талдауы. Қаржылық-экономикалық талдаудың әдiстерi. Кәсiпорынның қаржылық қызмет көрсеткiштерiн бағалау.

Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: учебник для вузов. – СПб., 2002. – 621 с.

Кадерова Н. Н. Финансирование и кредитование инвестиций. – 2008. – 632 с.

Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Инвестиции. – М. : ЭКСМО, 2009. – 374 с.


12 тақырып. Инвестициялық жобаның тиiмдiлiгiн бағалау әдiстерi

Инвестициялық жобаның тиiмдiлiгiн анықтаудағы жалпы әдiсгер. Жобаның тиiмдiлiгiнiң көрсеткiштерi. Бағалаудың статистикалық әдiстерi. Жобаның өзiн-өзi өтелуiнiң дисконтталған мерзiмi.

Виленский Ш. Л., Лившиц В. Н., Орлова Е. Р., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебно-практическое пособие. Серия «Оценочная деятельность». – М. : Дело, 2008. – 431 с.

Донцов С.С. Финансово-экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта: учебно-методическое пособие для практических занятий / Донцов С.С. – Павлодар : ПГУ им. С.Торайгырова, 2002. – 72 с.


13 тақырып. Белгiсiздiк және тәуекелдiк жағдайында инвестициялық жобаны бағалау

Белгiсiздiк және тәуекелдiк түсiнiктерi. Жобалық тәуекелдердiң жiктелiнуi. Жобаның тәуекелдерiн сапалы бағалау. Жобалық тәуекелдердiң сандық талдауы. Белгілi бір тәуекел мөлшерiне қатысты математикалық күту, дисперсия және орташа квадраттық ауытқуды қолдану. Ықтималдылықты бөлiп берудi есепке ала отырып тәуекелдердi бағалау әдiстерi.

Риск-анализ инвестиционного проекта: учебник для вузов / Под ред. Грачевой М.В. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 351 с.

Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 991 с.


14 тақырып. Қаржылық инвестициялар, инвестицияның сапасы мен тиiмдiлiгiн бағалау

Бағалы қағаздардың инвестициялық сапасы. Акция, облигация, туынды қаржылық құралдар нарығындағы операциялар. Вексельдермен операциялардың табыстылығы. Қысқа мерзiмдi инвестициялық құралдарды сату мен сатып алу.

Руководство по оценке экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия/ А. Н. Дмитриев, И. Н. Ковалев, Ю. А. Табунщиков, Н. В. Шилкин. – М. : АВОК-ПРЕСС, 2005. – 119 с.

Бузова И. А. Коммерческая оценка инвестиций. – М. : Финансы и статистика, 2010. – 349 с.


15 тақырып. Халықаралық инвестициялар

Халықаралық инвестициялар түсiнiгi. Халықаралық инвестициялардың объектiлерi мен субъектiлерi. Халықаралық инвестициялардың ерекшелiктерi. Халықаралық инвестициялар портфелiн талдау және қалыптастыру. Халықаралық инвестициялар портфелiнiң табыстылығының талдауы. Халықаралық инвестициялар портфелiнiң тәуекелiн бағалау.

Черкасов В.Е. Международные инвестиции: учебно-практическое пособие. – М. : Дело, 2002. – 160 с.

Кожухар В. М. Практикум по иностранным инвестициям. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2008. – 256 с.


3 Негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімі


Негізгі

 1. Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана до 2015 года

 2. Стратегия форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана до 2020 года

 3. Программа форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы

 4. Программа «30 корпоративных лидеров Казахстана»

 5. Бузова И. А. Коммерческая оценка инвестиций. – М. : Финансы и статистика, 2010. – 349 с.

 6. Виленский Ш. Л., Лившиц В. Н., Орлова Е. Р., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебно-практическое пособие. Серия «Оценочная деятельность». – М. : Дело, 2008. – 431 с.

 7. Ивасенко А. Г., Никонова Я. И. Инвестиции: источники и методы финансирования. – М. : Омега-Л, 2009. – 491 с.

 8. Кадерова Н. Н. Финансирование и кредитование инвестиций. – 2008. – 632 с.

 9. Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Инвестиции. – М. : ЭКСМО, 2009. – 374 с.

 10. Кожухар В. М. Практикум по иностранным инвестициям. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2008. – 256 с.

 11. Философова Т. Г. Лизинг: учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 191 с.


Қосымша

 1. Об инвестициях: Закон Республики Казахстан от 8.01.2003 г. № 373-II

 2. Богатин Ю.В., Швандер В.А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций: учебное пособие для эк. спец. вузов. – М. : Финансы, 2001. – 254 с.

 3. Бочаров В.В. Инвестиции: Инвестиционный портфель. Источники финансирования. Выбор стратегии. – СПб. : Питер, 2003. – 286 с.

 4. Булатов А.С. Экономика. – М. : Юрист, 2001. – 365 с.

 5. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: учебник для вузов. – СПб., 2002. – 621 с.

 6. Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 991 с.

 7. Сейтказиева А.М. и др. Инвестиционная деятельность предприятия: учеб. пособие / Сейтказиев А.М., Байкадамова А.Б., Сариева Ж.И. – Алматы : Экономика, 2002. – 172 с.

 8. Черкасов В.Е. Международные инвестиции: учебно-практическое пособие. – М. : Дело, 2002. – 160 с.

 9. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учеб. пособие. – М. : Инфра-М, 2003. – 270 с.

 10. Бочаров В.В. Корпоративные финансы. – СПб. : Питер, 2004. – 591 с.

 11. Гуртов В.К. Инвестиционные ресурсы / В.К. Гуртов. – М. : Экзамен, 2002. – 383 с.

 12. Донцов С.С. Финансово-экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта: учебно-методическое пособие для практических занятий / Донцов С.С. – Павлодар : ПГУ им. С.Торайгырова, 2002. – 72 с.

 13. Риск-анализ инвестиционного проекта: учебник для вузов / Под ред. Грачевой М.В. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 351 с.

 14. Родыгина Н. Ю. Международные лизинговые операции: учеб. пособие. – М. : Экономистъ, 2008. – 188 с.

 15. Руководство по оценке экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия/ А. Н. Дмитриев, И. Н. Ковалев, Ю. А. Табунщиков, Н. В. Шилкин. – М. : АВОК-ПРЕСС, 2005. – 119 с.

 16. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие для вузов / Под ред. Жукова Е.Ф. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 399 с.

Похожие:

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница