Кодекс Куманикус лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі
Скачать 214.39 Kb.
НазваниеКодекс Куманикус лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі
Дата конвертации08.02.2016
Размер214.39 Kb.
ТипКодекс
источникhttp://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder301/филология_.doc
«Бекітемін»

Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі

проректоры М.К. Орунханов

______________________________

«______» «_____________» 2008 ж.


Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ магистратурасының

6№0205 «Филология» мамандығы бойынша оқуға қабылдану

емтихандарының бағдарламасы

Қазақ бөлімі


 1. «Тіл теориясы» пәні

    1. Жалпы тіл білімі: нысаны, пәні, мақсаты, міндеттері.

    2. Ежелгі дәуір тіл білімі (жалпы сипаттамасы).

    3. Әдіс, әдістеме, тәсіл терминдерін ажырату мен қолдану.

    4. Ежелгі Греция мен Римдегі сөз таптары туралы ілім.

    5. Қазақ графикасы мәселелері (А. Байтұрсынов, Қ. Жұбанов, Е.Омаров).

    6. Тіл және мәдениет. Лингвомәдениеттану.

    7. Ежелгі Үндістан тіл білімі.

    8. Лексикография – Адам танымынң құралы.

    9. Тіл және қоғам. Әлеуметтік лингвистика.

    10. Панини грамматикасы.

    11. Америка этнолингвистикасы (жалпы сипаттамасы).

    12. Негізгі лингвистикалық зерттеу әдістері.

    13. Араб тіл білімі. М. Қашқаридың «Дивани лұғат ат-түрк» еңбегі.

    14. Ғылыми әдістердің топтамасы.

    15. Орхон-Енисей жазбалары. «Күлтегін» көне жазба ескерткіші.

    16. Жас грамматикалық бағыт (жалпы сипаттамасы).

    17. Тіл прагматикасы.

    18. Кодекс Куманикус – лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі.

    19. ХХ ғ. Салыстырмалы-тарихи тіл білімі. Реконструкция мәселелері. Тілдік қауымдастық туралы ілім.

    20. Лингвистикалық типология. Құрылымдық изоморфизм.

    21. ХҮІ – ХҮІІІ ғ. тіл білімі. Тілдер туыстығын дәләлдеудің алғашқы қадамы: Постеллиус, Скалигер, Гишар.

    22. Қазақстан тіл білімі (жалпы сипаттамасы).

    23. Жалпы және жеке лингвистикалық әдістер.

    24. Пор-Рояль жалпы грамматикасы – жалпы лингвистикалық теориялар мен аймақтық грамматикалар жасаудың алғашқы қадамы.

    25. Глоссематика (Дания немесе Копенгаген структурализмі: негізгі өкілдері, көтерген мәселелері).

    26. Қазіргі қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері.

    27. Философтар еңбектеріндегі тіл мәселелері (Ф.Бэкон, Р. Декарт, Лейбниц).

    28. Женева лингвистикалық мектебінің негізгі принциптері. Ш. Балли, А. Сешенің көзқарастары.

    29. Тіл білімі және оның жаңа бағыттары.

    30. В.фон Гумбольдтың философия-лингвистикалық концепциясы. Тілдің ішкі формасы туралы түсінік. Тіл және ойлау. Халықтық рух түсінігі.

    31. Қазақ тіл білімі – жалпы түркітанудың құрамдас бөлігі (Н.И. Ильминский, В.Радлов, С. Малов, Нұрмаханов, Қ. Өмірәлиев, А.С. Аманжолов, т.б.).

    32. Тіл және ойлау. Психолингвистика, нейролингвистика.

    33. Ф. Де Соссюрдің философия-лингвистикалық концепциясы. Тілдің таңбалық сипаты туралы.

    34. Қазақ тіл білімі туралы ілім (Қ. Жұбанов, С. Аманжолов, Ә. Қайдаров, Р.Сыздықова).

    35. Тіл білімі және коммуникация теориясы. Сөйлеу актілер теориясы.

    36. Лингвистикалық типология. Тіл типтері.

    37. Сепир –Уорф лингвистикалық салыстырмалы болжам теориясы.

    38. Когнитивтік лингвистика.

    39. Контраститік лингвистика және лингвистикалық пәндер.

    40. Прага мектебіндегі функционалды бағыты: В.Матезиус, Н.Трубецкой.

    41. Интерлингвистикалық пәндер: психолингвистика, әлеуметтік лингвистика, контрастивтік лингвистика , т.б.

    42. Фонетика мен фонология. Тіл дыбыстарын зертеудегі акустикалық, биологиялық және лингвистикалық (функционалды) аспектілері.

    43. Тіл синтаксисі. Синтаксистік бірліктер: синтаксема, сөз тіркесі және сөздер тіркесуі, предикативтік бірлік және сөйлем.

    44. Тіл білімінің әдіснамасы.

    45. Қолданбалы лингвистиканың пәні мен негізгі бағыттары.

    46. Әлеуметтік лингвистика: тәл мен қоғам арақатысы.

    47. Прагмалингвистика: сөйлеу акті, интенция, қарым-қатынас.

    48. Лексикография – қолданбалы пән. Лексикографияның пәні, мақсаттары мен міндетттері.

    49. Тілдің жүйесі мен құрылымы.

    50. Әлеуметтік типология. Тірі, өлі және ауыру тілдер мәселесі.

    51. Тілдік әлем бейнесі. Ұлттық тілдік әлем бейнесі.

    52. Тіл – қарым-қатынас құралы.

    53. Қазіргі тіл біліміндегі тілдік таңбалар туралы концепциялар. Тілдік таңбалар туралы билатералды және унилатералды концепциялар.

    54. Морфологи және морфемика. Сөз таптарының классификациясы.

    55. Тілдік бірліктердің арасында пайда болатын синтагматикалық, парадигматикалық және сатылық қатынастар.

    56. Тілдің деңгейлік стратификациясы.

    57. Тілдердің аймақтық жіне әлеуметтік саралануы.

    58. Тілдердің дамуындағы стадиалық концепциясы (В. Фон Гумбольдт, А. Шлейхер).

    59. Коммуникативтік таңба, оның белгилері мен қасиеттері.

    60. Ф. де Соссюрдің лингвистикалық көзқарастары. Сөйлеу әрекеті, сөйлеу, тіл.Жоғары білім пәні бойынша типтік бағдарлама негізіндегі қазақ

әдебиеті пәніне арналған магистратураға қабылдау емтиханының

бағдарламасы


 1. Х. Ерғалиев шығармашылығы

 2. «Қорқыт Ата» кітабы.

 3. Әдебиеттің ұлттық ерекшелігі, ұлттық характер туралы түсінік.

 4. Т. Кәкішев – сыншы ғалым.

 5. Ақтамберді жырау.

 6. Қазіргі қазақ драматургиясындағы тартыс.

 7. Шортанбай жырларының тақырыптық, көркемдік ерекшелігі.

 8. «Қазақ солдаты» жазылу, жариялау тарихы.

 9. Орхон-Енисей жазбалары туралы зерттеулер.

 10. Қазтуғанның өмірі және шығармашылығы.

 11. С. Торайғыровтың «Кедей» және «Адасқан өмір» поэмалары.

 12. Қазақ әдебиеті пәнінің дәуірлеу мәселелері.

 13. ХІХ ғасырдағы ағартушы демократтар әдебиет жайлы.

 14. «Абай жолы» эпопеясы: Базаралы бейнесі.

 15. Қазақ әдебиетіндегі романтизм. Тарихы, теориясы, зерттелуі.

 16. Т. Айбергеновтің лирикалары.

 17. Қазақ әдебиетіндегі ежелгі дәуір туралы түсінік.

 18. С. Сейфуллиннің шығармашылық өнеріндегі дәстүр мен жаңашылдық.

 19. Ә. Нұрпейісов «Соңғы парыз» дилогиясы.

 20. Жыраулық поэзия туралы зерттеулер.

 21. С. Мұқанов шығармашылығындағы заман шындығы.

 22. Тоныкөк жәдігерлігі.

 23. Абайдың аудармалары.

 24. Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағымдардың басты бағыттары.

 25. Ш. Қанайұлының жырлары.

 26. «Өскен өркен» романы. Әлеуметтік өмір шындығы және көркемдік шешім.

 27. «Күлтегін» жәдігерлігі. Мазмұны, құрылысы.

 28. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті.

 29. З. Қабдоловтың шығармашылығы.

 30. «Білге қаған» жәдігерлігі көркемдік идеясы. Мазмұны, құрылысы.

 31. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті.

 32. Шалкиіз жырау өлеңдерінің басты тақырыптары және поэттикасы.

 33. І.Есенберлиннің тарихи романдары: «Көшпенділер» трилогиясы.

 34. «Әдеби мұра» туралы айтыстар.

 35. Ж. Молдағалиевтің шығармашылығындағы азаматтық пафос және дәуір көріністері.

 36. Қазақ әдебиетіндегі ежелгі түркі дәуірі (І-ХІІ)

 37. Ғ. Мүсірепов – сөз зергері.

 38. «Қисса сұл әнбие» мазмұны, құрылысы.

 39. Орта ғасырлардағы қазақ әдебиеті

 40. Ғ. Мұстафин шығармашылығындағы дәуір тынысы.

 41. Ақындар айтысы: «Жамбыл-Құлмамбет».

 42. ХІІІ ғасырдағы қазақ әдебиеті.

 43. Ә. Тәжібаев шығармашылығының басты салалары және негізгі

бағыттары.

 1. «Оғыз наме». Көркемдік-идеялық мазмұны, құрылысы.

 2. ХІХ ғасырдағы тарихи жырлар мәселелері.

 3. Б. Майлин әңгімелерінің көркемдігі.

 4. Шалгез өлеңдері.

 5. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ әдебиеті.

 6. Әл-Фарабидің өмірі мен еңбектері.

 7. Т. Ахтанов шығармашылығының негізгі арналары мен басты бағыттары.

 8. ХІІІ ғасырдағы тарихи жырлары. Әдебиеттің эстетикалық мәні.

 9. Доспанбет жырау.

 10. «Оянған өлке» және «Жат қолында» романдары.

 11. Мифтер мен аңыздардың көркем әдебиеттегі қолданысы.

 12. Жиенбет жырау жырлары.

 13. Қ. Жұмаділовтің романдары.

 14. Жастар поэзиясындағы қазіргі көркемдік-идеялық ізденістер.

 15. Қ. Аманжолов: өмірі, шығармашылығы

 16. «Құтты білік» мазмұндық-идеялық, құрылымдық ерекшеліктер.

 17. Қазақ әдебиетіндегі поэма жанрының қалыптасу жолдары.

 18. Бұхар жырау шығармашылығы. Зерттелуі.

 19. Ә. Нұршайықов («Ақиқат пен аңыз»).

 20. Қазіргі қазақ поэзиясындағы көркемдік ізденістер.

 21. Махамбет ақындығы.

 22. «Аққан жұлдыз» дилогиясы.

 23. Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиеті.

 24. Махамбет жырларындағы Исатай тұлғасы.

 25. М. Әуезовтің «Қараш-қараш оқиғасы» повесі.

 26. Әдебиеттегі дәстүр мен жаңашылдық.

 27. А. Иассауи шығармашылығы. «Хикметтер» кітабының мәні.

 28. «Абай жолы» – қазақ өмірінің энциклопедиясы.

 29. Қазіргі қазақ әдебиеті (90-жылдар)

 30. «Абай жолы» эпопеясындағы Құнанбай.

 31. Көркем әдебиеттің қоғамдық сипаты.

 32. Ғ. Ормановтің шығармашылығы.

 33. Дулат Бабатайұлының «Еспембет» поэмасы.

 34. Әдеби сын және халықтық эстетика.

 35. Мұрат шығармашылығының негізгі бағыттары.

 36. Ж. Аймауытовтың «Ақбілек» романы.

 37. Қазақ әдебиеті дамуындағы шығыс әдебиетінің әсері.

 38. А. Байтұрсыновтың өмірі мен шығармашылығы.

 39. «Махаббат-наме». Көркемдік-идеялық мазмұны. Құрылысы. Зерттелуі.

 40. Қазақ әдебиетіндегі ағартушы-демократтық бағыт.

 41. Ыбырай Алтынсарин – педагог жазушы.

 42. Ф. Оңғарсынованың лирикасы.

 43. «Батыр наме»: жанры, құрылымы, көркемдігі.

 44. Қазақ әдебиетінің тарихи тақырыптары.

 45. Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы.

 46. «Қазақ солдаты» романы.

 47. Қазақ әдебиетіндегі сын жанрының қалыптасу жолдары.

 48. Б. Күлеев шығармашылығы.

 49. Әдеби байланыстардың көркем дамуға ықпалы.

 50. Тәкен Әлімқұлов шығармашылығы.

 51. «Батыр Баян» поэмасындағы тартыстық сипаты.

 52. Мемуарлық әдебиет туралы түсінік.

 53. Е. Исмайылов – әдебиет сыншысы.

 54. Ж. Аймауытовтың «Қартқожа» романы.

 55. Әдеби байланыстар: Қазақ және Татар әдебиеті.

 56. Б.Кенжебаев – қазақ әдебиетінің тарихын зерттеуші.

 57. «Бабыр наме» ақындығы.

 58. ХХ ғасыр басындағы қазақ публицистикасы.

 59. «Орхон-Енисей» жазбалары: зерттеу жайы.

 60. Қ. Мұхаметжановтың драматургиясы.

 61. Көркем әдебиеттегі психологизм.

 62. Қ. Жұмалиев – әдебиет зерттеушісі.

 63. «Гүлстан бит Түрки».

 64. ХХ ғасыр басындағы қазақ романы.

 65. О. Сүлейменовтің шығармашылығындағы ұлттық сипат.

 66. Х. Есенжановтың «Ақ Жайық» трилогиясы.

 67. Қазақ әдебиетіндегі нәзиралық шығармалар.

 68. С. Ерубаевтың өмірі мен шығармашылығы және «Менің құрдастарым» романы.

 69. Шернияз өлеңдері.

 70. Қазіргі қазақ романы. Идеялық-көркемдік ізденістері.

 71. С. Қирабаев – әдебиет зерттеушісі.

 72. Н. Байғанин дастандары.

 73. Қазіргі қазақ поэмасы.

 74. Б. Момышұлы шығармашылығы. Әскери тақырып және соғыс шындығы.

 75. «Жүсіп-Злиха». Зерттелуі, құрлымы, мазмұны.

 76. Әдебиеттің ұлттық сипаты.

 77. А. Байтұрсыновтың теориялық еңбектері.

 78. Д. Исабековтің повестері.

 79. Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдардағы қазақ прозасы.

 80. Шәңгерей шығармашылығындағы дүниетаным, өмір, философиялық мәселелері.

 81. М. Өтемісұлының жырлары.

 82. Қазіргі қазақ әңгімесі. Көркемдік-идеялық ізденістер.

 83. М. Мақатаев шығармашылығының негізгі салалары және ақын ізденістері.

 84. Жыраулық поэзия.

 85. Ежелгі дәуір әдебиеті және тарих.

 86. Иса Байзақовтың өмірі мен шығармашылығы.

 87. «Құдатғу білік»: зерттелу тарихы және құрылымдық, мазмұндық ерекшеліктері.

 88. Майдангер қаламгерлер шығармашылығы.

 89. Ә. Қоңыратбаев әдебиеттанушы.

 90. «Адасқандар» романы.

 91. Қазақ әдебиетіндегі ежелгі дәуір туралы зерттеулер.

 92. Жыраулық өнер поэтикасы.

 93. «Біз жанбасақ» дилогиясы.

 94. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіндегі сентиментализм.

 95. Ә. Марғұлан шығармашылығы.

 96. ХХ ғасыр басындағы қазақ драматургиясы.

 97. Шал шығармашылығындағы дәуір шындығы.

 98. «Тар жол, тайғақ кешу» романындағы тарихи шындық және көркемдік шешім.

 99. Қазақ әдебиетіндегі дедективтік жанр.

 100. Ә. Нәжмеденов поэтикасы.

 101. «Кездеспей кеткен бір бейне» поэмасы.

 102. Әдебиеттің эстетикалық мәні.

 103. Қазақ тарихи романындағы М.Әуезов дәстүрі.

 104. Ы. Алтынсарин әңгімелері. Тақырыптық, идеялық-көркемдік ерекшеліктері.

 105. ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақ әдебиетіндегі романтизм.

 106. Қ. Жалайри шығармашылығы.

 107. А. Сүлейменовтің драмалық шығармашылығы.

 108. Повесть жанры.

 109. Х. Досмұхамедов – әдебиет зерттеушісі.

 110. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы халық прозасы.

 111. Ш. Уәлиханов – филолог.

 112. Т. Айбергеновтің лирикасы.

 113. Тарихи жырлар.

 114. Абай – жаңа реализм әдісін дамытушы.

 115. М. Шахановтың поэзиясы.

 116. Ағартушылық реализм.

 117. Ғ. Қарашевтің өмірі мен шығармашылығы.

 118. О. Бөкеев әңгімелері.

 119. Роман – дәуірнама.

 120. М. Мағауин шығармашылығы.

 121. «Майдан» пъесасы.

 122. Қазақ прозасындағы батырлар бейнесі.

 123. «Оғыз намені» зерттеу жайы және көркем мазмұны.

 124. М.Көпеев жырлары.

 125. Қазақ прозасындағы Аналар тақырыбы.

 126. «Ұлпан».

 127. Қазіргі қазақ драматургиясы.

 128. Қазақ прозасындағы Майлин дәстүрі.

 129. «Қозы Көрпеш – Баян сұлу».

 130. Қазіргі әдеби процесс және әдеби сын.

 131. М.Әуезов өмірі мен шығармашылығы.

 132. «Бозжігіт» хиссасы.
«Бекітемін»

Оќу ж±мысы жµніндегі проректор

_____________ _М.К. Орунханов

«___» ____________ 2009 ж.
єл-Фараби атындаєы Ќаз¦У-дыњ 6N0207 «Аударма ісі» мамандыѓы бойынша магистратураѓа

т‰сушілерге арналѓан баѓдарламасы


Ќазаќ бµлімі


1. Пєн атауы «Аударма теориясы мен тєжірибесі»

 1. Джек Лондон шыѓармаларыныњ ќазаќ тіліне аударылуы.

 2. ¤збек єдебиеті ‰лгілерініњ ќазаќ тіліндегі аудармалары.

 3. Драмалыќ шыѓармаларды аудару ерекшеліктері.

 4. Э.По шыѓармалары ќазаќ тілінде.

 5. М.Єуезовтіњ аударма мєселесі туралы айтќан келелі ой-пікірлері.

 6. Ќ±рмалас сµйлемдерді аудару ерекшеліктері.

 7. И.В.Гете шыєармаларыныњ аударылуындаєы Абай салѓан дєст‰р жалѓастыѓы.

 8. І.Жанс‰гіровтіњ аударма жанрына ќосќан їлесі.

 9. Жанр жєне аударма.

10. Шекспир шыѓармалары ќазаќ кµркем аудармасында.

11..М.Єуезовтіњ аудармашылыќ тєжірибесі

12. Сюжет жєне аударма.

ІЗ. Э.Хемингуэй шыєармаларын аударудаѓы жетістік пен кемшілік.

14. Кµркем шыєармада кездесетін халыќаралыќ терминдердіњ аударылу

барысы.

15. ¦лттыќ-мєдени ерекшелік жєне аударма.

І6.Шекспир поэзиясы. Шекспир сонеттерін аударудаѓы аќындыќ бєсекелестік. Х.Ерєалиев пен М.Маќатаев аудармасындаєы кµркемдік шешімдер.

17. Ш.Айтматовтыњ шыѓармашылыѓын ќазаќ тіліне аудару тєжірибелері.

18. Стиль жєне аударма.

19. Аѓылшын - ќазаќ єдеби байланыстарыныњ басты арнасы – кµркем аударма.

20. Абайдыњ орыс поэзиясын аудару шеберлігі.

21 .Ырѓаќ жєне аударма

22. Ќазаќ аударматану ѓылымыныњ тарихы.

23. Кµркем аударманыњ сыны.

24.¤лењ аудармасындаѓы ±йќас пен ырѓаќ.

25.С.Есенин шыѓармаларын ќазаќ тіліне аударудаѓы кµркемдік ерекшеліктер.

26.¦лттыќ колориттер аудармасы.

27.Л.Толстой шыѓармаларыныњ ќазаќ тіліне аударылуы.

28.Дж.Свифт - сатиралыќ єдістерді дамытушы ќаламгер. Свифттіњ памфлеттерініњ єлеуметтік мєн-мањызы. "Гулливердіњ саяхаты" романын ќазаќшалаудаѓы алѓашќы ќадам.

29.Шетел єдебиеті жєне аударма.

ЗО.Неміс єдебиетініњ тарихы жєне даму кезењдері. Неміс-ќазаќ єдеби

байланыстарындаѓы аударманыњ орны.

31.В.Гоголь шыѓармаларын ќазаќ тіліне аудару тјжірибелері.

32.Аќтањдаќтардыњ аударма тєжірибелері.

33.В.Скотт - тарихи роман жанрыныњ атасы. Скотт тарихи шыєармаларыныњ таќырыптыќ ауќымы. "Айвенго" аудармасындаѓы аудармашылыќ тєсілдер.

34.Ќ.Шањѓытбаев - шыєыс жэне батыс поэзиясыныњ аудармашысы (Омар Хайям, Р.Бернс поэзиясы аудармасы туралы).

35.Мерзімді баспасµздегі аударма н±сќалар.

36.И.В.Гете лирикасына тєн ерекшелік. Гете лирикаларыныњ ќазаќ

поэтикалыќ аудармасындаєы кµрінісі.

37.Низамидіњ µмірі мен шыѓармашылыѓы: ќазаќ тіліндегі аудармалары.

38.ТМД халыќтарыныњ єдебиеті жєне аударма н±сќалар.

39.Гетеніњ єлемге єйгілі "Фауст" шыѓармасы. "Фаустты" ќазаќ тіліне

аударудаѓы М.Ќ±рманов шеберлігі.

40. "Гамлет" трагедиясы жєне аударылуы.

41.Тарихи шыѓармаларды аудару ерекшеліктері.

42.Чарльз Диккенс - јлеуметтік сыншыл реализм µкілі. Диккенс шыєармаларыныњ єлеуметтік мєні. Диккенс прозасы - ќазаќ кµркем аудармасында.

43.Ќараќалпаќ жєне ќазаќ єдеби байланыстарындаѓы аударманыњ ќызметі.

44.Маќал-мєтелдерді аудару ерекшеліктері.

45.Г.Гейне - неміс поэзиясыныњ классигі. Г.Гейне лирикалары мен

поэмаларын аударудаѓы іркілістер мен ізденістер.

46.Ќазаќ кµркем аудармасыныњ дамуы.

47.Ќазаќ єдебиеті шыѓармалары орыс тілінде.

48.Э.По єдістерін аѓылшын єдебиетінде жалѓастырушы А.Конан Дойл.

"Шерлок Холмстыњ басынан кешкендері" шыѓармасыныњ жазылу

тарихы жэне ќазаќша аударылу жайы.

49.М.Єуезовтіњ «Абай жолы эпопеясыныњ кµркемдік мањызы мен орыс тіліне аударылуы.

50.XX ѓасырдыњ басындаєы Ќазаќстандаєы аударма ењбектер.

51.Р.Киплингтіњ аќындыќ, жазушылыќ, журналистік ќыры. Р.Киплинг

шыєармасындаѓы ‰нді фольклорыныњ пайдаланылуы. Киплинг

прозасы - ќазаќ кµркем аудармасында.

52.Ќазіргі ќазаќ кµркем аудармасы.

53.Поэзиялыќ шыєармаларды аудару ерекшеліктері.

54.С.Моэм - єњгіме жанрыныњ шебері. С.Моэм прозасы.С.Моэм

єњгімелерін аударудаѓы аудармашылыќ ізденіс.

55.Ќырѓыз-ќазаќ єдеби байланысы.

56.Лирикалыќ шыѓармаларды аудару ерекшеліктері.

57.С.Моэм - єњгіме жанрыныњ шебері. С.Моэм прозасы. С.Моэм

єњгімелерін аударудаѓы аудармашылыќ ізденіс.

58.Кµркем аударманыњ жасаудыњ ќиындыќтар.

59.Ќазіргі кезењдегі аударма мєселелері.

60.Аѓылшын поэзиясы жєне Байрон романтикасы. Байрон поэзиясын

аударудаѓы поэтикалыќ тєржіма тєжірибелері.

61.Абайдыњ ќара сµздеріндегі тєлім-тєрбие негізі жєне оныњ орыс тілінде кµрініс табуы.

62.Аударма - термин жасам кµзі.

63.Француз-ќазаќ єдеби байланыстарыныњ жања кµкжиектері жєне аударма.

64.Татар єдебиеті ќазаќ тілінде.

65.Ауыз єдебиеті ‰лгілерініњ орыс тіліне аударылу жайы.

66.Гете поэзиясы жєне Шыѓыс таќырыбы. Гете поэзиясыныњ

аудармасындаѓы ізденістер.

67.І.Жанс‰гіровтіњ Г.Гейне жєне А.С.Пушкин µлењдерін аударудаѓы аудармашылыќ шеберлігі.

68.Аударма жјне стилистика.

69.Ф.Шиллер поэзиясыныњ кµркемдік-идеялыќ жєне эстетикалыќ

ќ±ндылыѓы. Балладаларын аударудаѓы тєржімалыќ тєсілдер.

70. Єлішер Науаидіњ µмірі мен шыѓармашылыѓы: ќазаќ тіліндегі аудармалары бойынша.

71.Кµркем аударма жєне єлем єдебиеті.

72.Башќ±рт єдебиетіндегі єњгіме жанры жєне оныњ ќазаќ тіліне аударылуы.

«ФИЛОЛОГИЯ – 050205 (Мамандану: Фольклортану)»

мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған

БАҒДАРЛАМАФилология факультеті Ғылыми кеңесінің 14.01.2009 ж. мәжілісінде БЕКІТІЛДІ /№ 5 хаттама/.

Филология факультетінің деканы, профессор Қ.Әбдезұлы

______________

МАГИСТРАТУРА

“6N0205 – Филология” мамандығы “Фольклортану” мамандануы бойынша қабылдау емтиханының бағдарламасы 1. Фольклордағы тұтастану мәселесі.


 2. Тіл қызметі.

 3. Көркем шығармашылық табиғаты туралы XX ғасырдағы эстетикалық теориялар.

 4. Қазіргі қазақ прозасындағы адам концепциясы.

 5. Тіл антиномиясы – гносеологиялық мәселе.

 6. «Қазақ» газеті және сынның туу жай-күйі.

 7. Тіл – жүйе.

 8. Мәдениет пен өнердің, әдебиеттің ұлттық болмысы және бүкіл адамзаттың табиғаты.

 9. Қазіргі қазақ тіл біліміндегі жаңа лингвистикалық бағыттар туралы.

 10. Эпикалық жанрдағы сюжет және мотив.

 11. 1950 жылдан кейінгі қазақ тілі фонетикасының ғылыми сипаттамасы және ЖОО оқулықтарына негіз болған фонетикалық жүйені қалыптастырушы ғалымдар.

 12. Абай “Қара сөздеріндегі” философиялық ойлардың ерекшелігі.

 13. Тілдің әлеуметтік табиғаты.

 14. Қазіргі әлемдік драматургия мен қазақ драматургиясы арасындағы байланыстар мен ерекшеліктер.

 15. 60-80 жж. лексикография мәселелері.

 16. Қазіргі теориялық әдебиеттанудың әдістанымы.

 17. В.-фон Гумбольдтың лингвистикалық тұжырымдамасының философиялық негіздері.

 18. А.Байтұрсынұлының сыни ойлары.

 19. Қазақ тілін социолингвистика тұрғысынан зерттеу мәселелері.

 20. Фольклорлық туындылардағы образ жасау тәсілдері.

 21. Қазақ тілінің тарихи, этимологиялық аспектілерінің зерттелуі (І.Кеңесбаев, Ә.Мұсабаев, Ә.Қайдар, т.б.).

 22. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі азаттық, тәуелсіздік ұғымдарының көркем бейнеленуі.

 23. Тіл білімінің әдістанымы.

 24. ХІХ-ХХ ғасырлар тоғысындағы әдебиеттің көркемдік ізденістері.

 25. Тіл деңгейлері, оның негізгі бірліктері.

 26. Көркемдік үдеріс типологиясының мәселелері.

 27. Қазақ тіл білімінің қалыптасу кезеңдері. Топонимия мен терминологияның зерттелуі.

 28. 28 Тарихи аңыздар мен жырлардың көркемдік ерекшеліктері.

 29. Тіл биологиялық және әлеуметтік өнім ретінде.

 30. Ә.Бөкейхановтың публицистикасы.

 31. Тіл – лингвистикалық объект.

 32. Шәкәрім философиясының негізі.

 33. Қоғам әлемі тіл мәселелері.

 34. Қазіргі әдебиеттану мен фольклористиканың даму бағдарлары.

 35. ХХ ғасыр 30-40 жж. қазақ тілінің даму бағыттары, ерекшеліктері. Теориялық еңбектердің жазылуының алғышарттары.

 36. Қазіргі қазақ лирикасының даму ерекшеліктері.

 37. Тіл және қоғам мәселелері.

 38. М.Дулатовтың сын ойлары.

 39. Семантикалық топ және оның тіл жүйесіндегі орны.

 40. Фольклорлық дәстүр және жазба әдебиет.

 41. Тілдің семантикалық жүйесін танудағы тың тұжырымдар, әдістер.

 42. Қазақ әдебиеті тарихындағы ақтаңдақтар туралы қазіргі зерттеу еңбектері және оның негізгі бағыттары.

 43. Қ.Жұбанов еңбектеріндегі қазақ тілінің тарихы, тарихи грамматикасы, т.б. қатысты өзекті мәселелері.

 44. О.Бөкеев прозасындағы адам жалғыздығы мәселесі.

 45. Қазақ тілі мәдениетінің мәселелері.

 46. Әдеби шығарманың бүтіндігі.

 47. Индивидтердың тілдік қабілетін, сөйлеу қабілетін қалыптастыру мәселелері.

 48. Сыншыл реализмнің өркен жаюы.

 49. Қазақ тілінің мемлекеттік статусына байланысты лингвистикалық мәселелер.

 50. Қазіргі әлемдік әдеби процесс және оның даму бағыттары.

 51. Қазіргі әдебиеттегі тұлғаның рухани әлемі.

 52. Әдебиет және көркем өнер жүйесі.

 53. Тілдің әлеуметтік сипаты.

 54. 54 ХХ басындағы (20-30 жж.) қазақ тіл білімінің қалыптасуы және оқу орындары оқулықтары мен оқу құралдарының, оқу бағдарламаларының түзілуі арасындағы сабақтастық.

 55. Философияның негізгі категориялары және тіл туралы ғылым.

 56. Қазіргі қазақ прозасындағы адамгершілік мәселелері.

 57. «Айқап» журналының қазақ әдебиеті сынын тудырудағы ролі.

 58. Қазіргі әдебиетке әсері бар философиялық ілімдер.

 59. Тіл, философия және танымның жалпы теориясы.

 60. Қазіргі қазақ прозасындағы модернистік және постмодернистік белгілер.«ФИЛОЛОГИЯ – 050205 (Мамандану: ӘДЕБИЕТ ТЕОРИЯСЫ)»

мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған

БАҒДАРЛАМА


Филология факультеті Ғылыми кеңесінің 14.01.2009 ж. мәжілісінде БЕКІТІЛДІ /№ 5 хаттама/.

Филология факультетінің деканы, профессор Қ.Әбдезұлы

______________

МАГИСТРАТУРА

“6N0205 – Филология” мамандығы “Әдебиет теориясы” мамандануы бойынша қабылдау емтиханының бағдарламасы


1. Әл-Фарабидің эстетикалық тұғырнамасы.

2. Классицизм поэтикасы.

3. Әдебиеттегі типтік пен даралық.

4. Платон өнер шынайылығы туралы.

5. Роман жанрлық түрі.

6. Тілдің көп мағыналылығы.

7. Әдебиеттанудағы формализм мен структурализм.

 1. Монологтың экспрессивті-семантикалық қызметі.

9. Көркем әдебиеттегі уақыт пен кеңістік.

10. Көне шығыстағы эстетикалық ой.

 1. Идея, тақырып, сарын.

 2. «Әдебиет теориясы» пәнінің предметі, мақсаты мен міндеттері.

13. Орта ғасыр және қайта өрлеу дәуірінің эстетикасы.

14. Социалистік реализм туралы жаңа түсінік.

15. Сөз өнері және мүсін өнері.

16. Гегельдің эстетикасы.

 1. Әдебиеттанудағы негізгі ғылыми мектептер.

 2. Новелла – жанрлық түр.

 3. И. Кант әсемдік туралы.

 4. Романдағы мекеншақ (хронотоп).

 5. Стиль – суреткер даралығы.

22. Гердер әдебиет туралы.

23. Автор және кейіпкер.

 1. Көркемдік әдіс пен стиль.

 2. Әдебиеттің эстетикалық мұраты.

 3. Трагедия жанры.

 4. Ұйқас түрлері.

28. Сентиментализм.

29. Қаһарман портреті.

30. Әсемдік туралы ұғым.

31. Романтизм поэтикасы.

 1. Асқақтық туралы ұғым.

33. Метафора.

34. Өлең өлшемдері.

 1. Модернизм.

36. Құбылту турлері.

37. Баллада табиғаты.

 1. Ырғақ пен ұйқас.

39. Мәтін жайлы постмодернистік тұжырымдар.

40. Әдебиеттанудағы психологиялық мектеп.

 1. Толғау (медитативті) лирика.

42. Кейіпкер және түптұлға (прототип).

43. Әдебиеттанудағы компаративизм мектебі.

44. Теңеу табиғаты.

 1. Текстология ұстанымдары.

46. Прозадағы драматизм.

47. Әдебиеттанудағы тарихи-мәдени мектеп.

48. Шығармадағы диалог.

 1. Әдебиеттанудағы мифологиялық мектеп.

50. Эпикалық жанрлар.

51. Көркем деталь.

52. Драманың жанрлық түрлері.

53. Көркем әдебиеттің мәні.

 1. Әдебиеттанудағы интуитивизм мектебі.

55. Көркем образдың эстетикалық мәні.

56. Сонет заңдылықтары.

57. Трагедияның жанрлық ерекшелігі.

58. Мәтін және интертекст.

 1. Әдебиеттанудағы фрейдистік тұжырымдамалар.

60. Әдеби шығарманы салыстырмалы-типологиялық зерттеу ұстанымдары.

Похожие:

Кодекс Куманикус лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі iconКодекс республики казахстан
...
Кодекс Куманикус лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі iconКодекс республики казахстан
Настоящий Кодекс определяет правовые, экономические и организационные основы таможенного дела в Республике Казахстан и направлен...
Кодекс Куманикус лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі iconКомпенсация морального вреда
Гражданский кодекс рф, Налоговый кодекс рф, Федеральный закон о госрегистрации прав на недвижимость, монографий и статей. Преподает...
Кодекс Куманикус лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі iconКодекс может применяться по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
Кодекс может применяться саморегулируемыми организациями, а также отдельными компаниями, агентствами, средствами массовой информации...
Кодекс Куманикус лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі iconКодекс Республики Казахстан
Настоящий Кодекс регулирует властные отношения по установлению, введению порядку исчисления и уплаты налогов и других обязательных...
Кодекс Куманикус лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі iconКодекс Республики Казахстан
Кодекс устанавливает правовые и организационные положения (основы) технического регулирования в Республике Казахстан, меры защиты...
Кодекс Куманикус лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі iconКодекс принятых норм поведения невольно отражал тенденции развития общества: уклад жизни, мировоззрение людей, классовые различия.
Этикет своеобразный кодекс хороших манер и правил поведения людей дома, на работе, в транспорте принятых в данном обществе
Кодекс Куманикус лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі iconБірінші проректор оқу-әдістеме жұмысы жөніндегі бірінші проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Кодекс Куманикус лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі iconКодекс корпоративного управления волго-каспийского акционерного банка
Волго-Каспийский Акционерный Банк [далее Кодекс] является основополагающим документом, определяющим основные принципы и стандарты,...
Кодекс Куманикус лингвистикалық энциклопедияның бірінші тәжірібиесі iconАудиториялық сабақтардың материалдары
«Көркем мәтінді лингвистикалық талдау» курсының мазмұны мен мақсаты, зерттелу жайы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница