Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген
Скачать 44.27 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген
Дата конвертации08.02.2016
Размер44.27 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kaznu.kz/content/files/pages/folder461/Информа письмо журнала.doc
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген, әлемдік деңгейдегі кешенді ғылыми проблемалармен айналысып отырған ғалымдарымыздың ғылымның барлық саласын қамтыған ғылыми-зерттеу мақалаларының үздік үлгілерін жариялап, шет елдерге насихаттау мақсатында 2005 жылдан бастап “Қазақстанның ғылыми әлемі – Научный мир Казахстана” халықаралық ғылыми журналы жариялануда (Мемл.тіркеу: №505726-Ж 18.02.2005ж. Халықаралық тіркеу: ISSN-1815-9486. Париж, 2005 ж.).

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау Комитетінің 29.01.2007 ж. №1 Алқа шешімімен “ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ ҰЙЫМДАРЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ” басылымы болып табылатын “Қазақстанның ғылыми әлемі – Научный мир Казахстана” журналы 07.00.00 - тарих, 08.00.00- экономика, 09.00.00-философия, 10.00.00-филология, 12.00.00 - заң, 13.00.00 - педагогика ғылымдары бойынша ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау Комитеті бекіткен, диссертацияның негізгі ғылыми нәтижелерін жариялайтын басылымдар тізіміне енгізілген.

Журналдағы материалдар қазақ, орыс, ағылшын, түрік, араб, парсы және ТМД халықтары тілдерінде жарияланады.

Қазақстанның ғылыми әлемі – Научный мир Казахстана” журналына “Қазпошта”, “Евразия-пресс” арқылы жазылу бағасы: 6 айға – 2888 теңге, 1 жылға – 5776 теңге. Индекс: 75253. Журнал екі айда бір рет шығады.

Журналға редакция арқылы жазылу бағасы: 6 айға – 2475 теңге.

1 жылға – 4950 теңге,

Журнал редакциясының мекен-жайы:

Астана қ., Қабанбай батыр, 19, тел.: 8 /7172/ 37-02-13;

Алматы қ., әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, заң факультеті, 417 бөлме, тел.: 8 (727) 2-47-02-46 (ішкі: 12-42), Бас редактор +7701 111 88 28, тех.секретарь +7701 188 83 54;

Шымкент қ., әл-Фараби даңғылы, 3, 303 бөлме;

тел / факс: 8 (7252) 24-93-19; +7701 728 43 10, +7701 356 89 16.


E-mail: doctor.u@mail.ru, naukaкaz@mail.ru, Веб-сайт: www.nauka.gylym.kz


Реквизиттер: Шымкент қ., “Тұран-Ғасыр” ЖШС, ОҚФ,

БТА- Банк АҚ, СТН-і 582 100 239 975, МФО 195 801 307,

есеп шоты: KZT – 027 467 174

USD – 305 070 539


Құрметпен, Алауханов Есберген Оразұлы – з.ғ.д., проф., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ заң факультетінің «сот билігі және қылмыстық іс жүргізу» кафедрасының меңгерушісі, журналдың бас редакторы, Қазақстан криминологтар қауымдастығының вице-президенті.


С 2005 года издается международный научный журнал «Қазақстанның ғылыми әлемі – Научный мир Казахстана» (Гос.регистрация: №505726-Ж 18.02.05, Международная регистрация: ISSN-1815-9486 (Париж, 2005 г.).

Журнал, являющийся изданием “КАЗАХСТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ”, решением Коллегии Комитета по надзору и аттестации в сфере образования МОН РК за №1 от 29.01.2007г. включен в перечень изданий для публикации основных научных результатов диссертаций, утвержденный Комитетом по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК по следующим отраслям науки: 07.00.00-история, 08.00.00-экономика, 09.00.00-философия, 10.00.00-филология, 12.00.00-юриспруденция, 13.00.00-педагогика.

Издание широко освещает научный поиск в различных отраслях науки, знакомит своих читателей с передовой теорией и практикой подготовки высококвалифицированных специалистов на уровне мировых стандартов, публикует научные изыскания ведущих отечественных и зарубежных ученых.

Статьи публикуются на казахском, русском, английском, турецком, арабском, персидском и на языках стран СНГ.

Подписка на журнал «Қазақстанның ғылыми әлемі – Научный мир Казахстана» производится через «Казпочту» и «Евразия-пресс». Индекс 75253. Периодичность - 1 раз в 2 месяца / за 6 мес.-2888 тенге, за год-5776 тенге.

Подписка производится и в редакции журнала / за 6 мес. – 2475 тенге, за год – 4950 тенге/.

Адрес редакции журнала:

г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 19, тел.: 8 /7172/ 37-02-13;

г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, юридический факультет, каб.417, тел.: 8 (72-7) 2-47-02-46 (вн.: 12-42), гл.ред. сот.: +7 701 111 88 28, тех.секретарь +7 701 188 83 54;

г. Шымкент, пл.аль-Фараби, 3, каб.303; тел / факс: +7 (7252) 24-93-19; +7 701 728 43 10, +7 701 356 89 1.


E-mail: doctor.u@mail.ru, naukaкaz@mail.ru, Веб-сайт: www.nauka.gylym.kz


Реквизиты: г.Шымкент, ТОО «Тұран - Ғасыр», ЮКФ,

АО БТА-Банк, РНН 582 100 239 975, МФО 195 801 307,

KZT р/с 027 467 174,

USD р/с 305070539.


С уважением, Алауханов Есберген Оразович - д.ю.н., проф., зав.кафедрой «судебной власти и уголовного процесса» юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби, вице-президент Казахстанской криминологической ассоциации, гл.ред. журнала «Научный мир Казахстана».


International Scientific journal “Scientific world of Kazakhstan” is issued since 2005: registration in Kazakhstan № 505726-zh, the International registration: ISSN – 1815-9486 (Paris, 2005).

The journal being the edition of “Kazakhstan Association of Higher Education organizations” is included in the basic scientific results of the dissertations by the decision of Board Committee on supervision and Certifications in educational sphere from № 1, 29.01.2007 MES RK (Ministry of Education and Science) on supervision and certification in the sphere of education and science on the following branches:

07.00.00 – history, 08.00.00 – economy, 09.00.00 – philosophy, 10.00.00 – philology, 12.00.00 – jurisprudence, 13.00.00 – pedagogics.

The edition widely covers scientific search in various branches of science, acquaints the readers with the advanced theory and practice of highly skilled experts at a level of the world standards, publishes scientific researches of leading domestic and foreign scientists.

Articles are published in several languages: Kazakh, Russian, English, Turkish, Arabic, Persian and others. Articles should be made out according to the following requirements:

the text of the article should be typed in editor Word, a font “Times New Roman Kz”, “Uz Bold”, “Traditional Arabic” and others according to working languages of fonts, the size – 12, a line spacing – 1. The material is placed in the following order: the name of the article (capital letters), the full information about the author (a name, a surname, a patronymic, a scientific degree, a rank, establishment, the name of the city, the address, phone, a fax and

E-mail), the name of establishment and the city through a line – the text. The link to the used literature is given in the text should be in square brackets under the order with indication of pages, and the list of the literature (Bibliography) is applied after the article. An article written in a state language, should contain the resume in Russian and English if article is in Russian the resume should be in Kazakh and English. In other cases the resume should be in English and Kazakh languages. The volume of the article mustn’t be more than 7 pages (including figures). Materials of the article should be brought in a disc (diskette).

The journal and its editorial board leave the right of inclusion of articles behind themselves.

The materials which have been made out not under requirements are not published and don’t return to authors. For reliability of the published materials the editioners don’t carry the responsibility. You can order the journal “Scientific world of Kazakhstan” through “Kazpost” or “Eurasia Press” Index 75253. Periodicity – once in two months.

The subscription is also made made in the edition of journal, it costs 4950 tenge a year or 2475 tenge for 6 months.

The registration payment (for a covering of organizational and publishing charges) makes 4950 tenge (including the journal) for one article.

As to article sent by E-mail, it is necessary to apply a copy of the payment blank.

Texts of the articles should be brought to the address:

Astana, Kabanbai batyr str, 19, 8 /7172/ 37-02-13;

Almaty, Kazakh National University named after Al-Farabi, Law Faculty, room 417, Mob.: +7701-188-83-54; tel.: 8 (7272) 47-02-46 (1242);

Shymkent, Al-Farabi square, 3, room 303, tel /fax: 8 (7252) 24-93-19, +7701-728-43-10, +7701-356-8916.

E-mail: naukaкaz@mail.ru, web-site: www.nauka.gylym.kz


Properties: Shymkent, “Turan-Gasyr” company, South Kazakhstan, “BTA Bank”,

TRN 582100239975, MFO 195801307;

KZT 027467174

USD 305070539.Похожие:

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген iconЖОҒары оқу орындарында студенттердің Өзіндік оқу іс-әрекетін ұйымдастыру тәжірибесін талдау
Көрсеткіштері жоғары оқу орындары түлегінің өзгеретін ортаға, қоғамға тез бейімделе алуы, түлектің жаңа мамандықтарды меңгеруге уақыт...
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген iconЖоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік оқу бағдарламаларын
Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сәйкес әзірленді және азаматтарды жоғары оқу орындарының (бұдан әрі – жоо) магистратурасына,...
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген iconҚазақстан Республикасының Заңы
Осы Заң ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейдi, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылыми жүйесінің...
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген icon1 Глоссарий
Сыртқы академиялық ұтқырлық – шетелдік жоғары оқу орындарында білім алу, оқытушы-зерттеушілердің білім беру салалары мен ғылыми мекемелердегі...
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген iconҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2006/2007 оқу жылына
Республикасының азаматтары болып табылатын, Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында экономикалық мамандықтар (оқудың күндізгі...
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген iconҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2007 / 2008 оқу жылына
Республикасының азаматтары болып табылатын, Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында экономикалық мамандықтар (оқудың күндізгі...
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген iconЖоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың
Тын Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарына (бұдан әрі – жоғары оқу орындары) жалпы орта, кәсіптік бастауыш (техникалық және...
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген icon2014 жылы Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарында пәндік олимпиада өткізу кестесіне
«2014 жылы Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарында пәндік олимпиада өткізу кестесіне» сәйкес Қорқыт Ата атындағы Қызылорда...
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген iconҚазақстан Республикасындағы туристiк қызмет туралы
Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., n 13-14, 175-құжат; "Егемен Қазақстан" 2001 жылғы 26 маусым n 129
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет жасап, егемен еліміздің ғылымын дамытуға өзіндік үлестерін қосып жүрген iconРеспубликалық ғылыми-практикалық конференцияның ұйымдастырушысы: Қр білім және ғылым министрлігі, Абай атындағы ҚазҰПУ
Хандығының 550 жылдығы, Қазақстан Республикасы Конститутциясының 20 жылдығы, Қазақстан Халқы Ассамблеясы жылына арналған «Қазақстанның...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница