Регламентін бекіту туралы
Скачать 248.77 Kb.
НазваниеРегламентін бекіту туралы
Дата конвертации08.02.2016
Размер248.77 Kb.
ТипРегламент
источникhttp://www.abay-akimat-karaganda.kz/files/3150810604622.doc
«Абай ауданың Әкім аппараты»

мемлекеттік мекемесінің

регламентін бекіту туралы


Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңына сәйкес:

1. «Абай ауданың Әкім аппараты» мемлекеттік мекемесінің регламенті қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. Осы өкімнің орындалуын бақылау аудан әкімі аппаратының басшысы Қ.О. Мүслімоваға жүктелсін.


Аудан әкімі Т.Алтынбеков


Келісілді

Аудан әкімінің орынбасары М.Жаңабергенов

Аудан әкімінің орынбасары І.Ісләмов

Аудан әкімінің орынбасары Н.Сергеева

Аудан әкімі аппаратының басшысы Қ.Мүслімова


орынд. Мұрсәлімов

40591


Абай ауданының әкімі

Т.А.Алтынбековке


Қызметтік жазба


Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңын, Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңын басшылыққа ала отырып, аудан әкімінің аппаратымен «Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің регламентін бекіту туралы» әкімдіктің өкімі дайындалды.

Осы өкімге қол қоюыңызды сұраймын.


Аудан әкімі аппаратының басшысы Қ. Мүслімова


орынд. Мұрсәлімов

40591

Абай ауданы әкімінің «Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің регламентін бекіту туралы» өкіміне

түсіндірме хатЖобада көрініс табуға тиіс


мәліметтер тізбесі


Мемлекеттік орган-

әзірлеушінің ақпараты

1

Құқықтық акті жобасының атауы

«Абай ауданы әкімінің аппараты»

мемлекеттік мекемесінің

регламентін бекіту туралы»

2

Жобаны әзірлеуші

Абай ауданыны әкімі

3

Құқықтық актіні қабылдау қажеттілігінің нормативтік негіздемесі

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңы

4

Жобаны жүзеге асырумен байланысты күтілетін қаржы шығындары

-

5

Жобаны қабылдаған жағдайда күтілетін нәтижелердің нақты мақсаттары мен мерзімдері, енгізілген ұсыныстардың тиімділігі


Әкім аппаратының жұмысын ұйымдастыру

6

Жобада көрініс тапқан мәселелер құзіретіне енетін мемлекеттік орган басшысы визасының болмау себептері

-

7

Жобада қаралатын мәселелер бойынша бұрын қандай құқықтық актілері қабылданғаны туралы мәліметтер

-

8

Қолданыстағы құқықтық және өкімдік актілерге бұрын өзгерістер, толықтырулар енгізілді ме

-

9

Осы акті Әділет департаментінде тіркелуге жатады ма

-

10

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланым туралы мәліметтер

-


Мемлекеттік құқықтық

бөлімнің бастығы З. Мұрсәлімов


Абай ауданы әкімінің «Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің регламентін бекіту туралы» өкімінің жобасына

КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ
Бөлімдер

атаулары
Сараптама нәтижелері


Ескертулерсіз келісілген (қолы,күні)

Келісуден бас тарты-лды (қолы, күні)


Мемлекеттік құқықтық бөлім

Бақылау және құжаттамамен қамтамасыз ету бөлімі


Құжатты орындаушы З. Мұрсәлімов 40591


Құжатты орындау үшін жауапты Қ.Мүслімова 43776


Абай ауданы әкімінің өкімін жіберу

М Е Г З Е Г І Ш І

Бірдейлендіру нөмірі _____________________________________ _____________________________________________________

Құжаттын атауы: «Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің регламентін бекіту туралы»

Құжаттын шығару № __________________________________________

р/с


ММ аты

Құжат

қабылда

ғанның

Т.А.Ж.,

лауазымы

Көшір

меніңКүні

Қолы

Ескерту

1.

Абай ауданының әділет басқармасы
2.

Мемлекеттік құқықтық бөлімі
3.

Бақылау және құжаттамамен қамтамасыз ету бөлімі
4.

Ұйымдастыру және кадр жұмысы жөніндегі бөлімі
5.

Әлеуметтік бағдарламаларды талдау және мониторингі бөлімі


Барлығы: ___ бетте.


Орындаушы: З. Мұрсәлімов «____»_____________ 200 __ ж.

Құжат кеңсеге тапсырылды «____»_____________ 200__ ж. Құжат жіберілді «____»_____________ 200 __ ж.


Об утверждении регламента

государственного учреждения

«Аппарат акима Абайского района»


В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах»:

1. Утвердить регламент государственного учреждения «Аппарат Акима Абайского района» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата акима района Муслимову К.О.


Аким района Т.Алтынбеков


Согласовано

Заместитель акима района М.Джанабергенов

Заместитель акима района И.Ислямов

Заместитель акима района Н.Сергеева

Руководитель аппарата акима района К.Муслимова


исп. Мурсалимов

40591


Утвержден

распоряжением акима

Абайского района

от «__» _______ 2009 г. №__


РЕГЛАМЕНТ

работы государственного учреждения «Аппарат акима Абайского района»


  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Настоящий Регламент разработан на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе», Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» и других нормативных правовых актов Республики Казахстан.

1.2. Порядок работы, установленный настоящим Регламентом, обязателен для всех работников государственного учреждения «Аппарат акима Абайского района» (далее - аппарат).

1.3. Ответственность за организацию, планирование работы, ведение делопроизводства, контроль за исполнением, учетом, сохранностью и своевременным прохождением документов в отделах аппарата возлагаются на их начальников.
1.4. Контроль за соблюдением во всех звеньях аппарата настоящего Регламента осуществляют отдел организационной и кадровой работы и отдел контроля и документационного обеспечения аппарата.

1.5. Служебная переписка с физическими и юридическими лицами ведется на государственном и русском языках в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

1.6. Аппарат осуществляет контроль и оказывает помощь в организации работы, ведении делопроизводства в аппарате акима города Абая, в аппаратах акимов сельских и поселковых округов, а также в других местных органов исполнительной власти, финансируемых из средств районного бюджета.

1.7. Аппарат осуществляет информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности отделов аппарата.


  1. АППАРАТ АКИМА АБАЙСКОГО РАЙОНА


2.1. Руководитель аппарата координирует и направляет работу отделов, обеспечивает оперативные контакты акима района с аппаратом акима города, акимами сельских и поселковых округов, службами, учреждениями и организациями, финансируемых из средств местного бюджета.

2.2. Аппарат имеет две печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан, печать акима Абайского района хранится у руководителя аппарата, печать аппарата акима Абайского района хранится у главного специалиста - главного бухгалтера аппарата. Отделы аппарата действуют на основании Положения об аппарате акима Абайского района, утвержденного акимом района и положений об отделах, утвержденных также акимом района.

2.3. Структура, штатная численность утверждаются акимом района в пределах лимитов, установленных Правительством Республики Казахстан.

2.4. Аппарат акима района является государственным учреждением, содержащимся за счет местного бюджета.

2.5. Заместители акима района еженедельно по скользящему графику, составленному руководителем аппарата, на планерных совещаниях докладывают о состоянии дел в районе и о работе отделов аппарата акима района.

2.6. Заместители акима района проводят по мере необходимости совещания с работниками курируемых отделов, служб, а также с руководителями учреждений и предприятий, финансируемых из средств местного бюджета.

2.7. Руководитель аппарата проводит аппаратные совещания с начальниками отделов и работниками аппарата по мере необходимости.

2.8. Еженедельно в выходные и праздничные дни в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан составляются утвержденные акимом района графики дежурства сотрудников аппарата, представленные последним под роспись. Кроме того, в приемной акима района ежедневно в период с 18:00 часов до 09:00 часов дежурят диспетчера, работающие в аппарате по трудовым договорам. По окончанию дежурства работники аппарата и диспетчера вносят записи о всех поступивших звонках в журнал регистрации рапортов, о проблемных вопросах и аварийных ситуациях информируют ответственных заместителей акима.

2.9. Заместители акима осуществляют дежурство посредством объезда и контролируют санитарное состояние в районе, принимают меры по ликвидации аварийных ситуаций, а также осуществляют контроль в местах проведения массовых мероприятий, предоставляют отчеты о сложившейся обстановке в районе за дни дежурства.

2.10. Выезды заместителей акима района, акимов города Абая, сел и поселков за пределы района согласовываются с акимом района, либо с руководителем аппарата. Выезды начальников отделов аппарата за пределы района согласовываются с руководителем аппарата акима района.

2.11. Режим работы, время отдыха, оплата труда работников аппарата регулируется законодательством Республики Казахстан.

  1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ АППАРАТА АКИМА РАЙОНА


3.1. Работа аппарата строится на плановой основе. Планы аппарата акима района разрабатываются, исходя из стратегии «Казахстан-2030», ежегодных посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана, решений вышестоящих органов государственного управления, планов социально-экономического развития. Планы работы составляются на год, полугодие, квартал, месяц и неделю, также составляются стратегические и перспективные планы работ. Руководители отделов, других структурных подразделений свои предложения по планам работы, согласованные с соответствующими заместителями акима района, представляют в отдел организационной и кадровой работы аппарата для их обобщения и составления проектов планов работы аппарата, которые затем вносятся на утверждение акиму района. Общее руководство по составлению планов работы осуществляет руководитель аппарата акима района.

3.2. Отделы аппарата акима района составляют планы своей работы, в которых предусматривают изучение вопросов, подготовку их на заседания акимата района, проверку хода выполнения Законов Республики Казахстан, актов Президента и Правительства Республики Казахстан, решений и распоряжений акимов области и района, а также постановлений акиматов области и района.

3.3. Еженедельный план работы акима составляется в четверг на неделе предшествующей реализации мероприятия с уточнением до 10:00 часов в понедельник. Подготовка плана возлагается на руководителя аппарата с учетом предложений руководителей отделов и служб района.

3.4. Общий контроль за выполнением планов работы аппарата акима района возлагается на руководителя аппарата.


4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ, РАЗМНОЖЕНИЯ И РАССЫЛКИ РЕШЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ АКИМА РАЙОНА, ПОСТАНОВЛЕНИЙ АКИМАТА РАЙОНА


4.1. Аким издает решения нормативно-правового характера и распоряжения по вопросам административно-распорядительного, оперативного и индивидуального характера.

4.2. Акты акима, принятые в пределах его компетенций имеют  обязательную силу на территории Абайского района.

4.3. Вносимые на подпись акиму района проекты решений и распоряжений акима, постановления акимата района должны быть согласованы с соответствующими заместителями акима района, руководителем аппарата, начальником государственно-правового отдела, а также с соответствующими руководителями отделов и другими заинтересованными лицами. Ответственность за подготовку, полноту и достоверность прилагаемых документов к нормативно-правовым актам акима несет исполнитель. Персональную ответственность за их качество, своевременность подготовку и представления несут начальники соответствующих отделов аппарата и отдел контроля и документационного обеспечения аппарата. Согласование осуществляется путем визирования. Проект документа, выполнение которого требует финансового обеспечения обязательно согласовывается с финансовыми органами, а также с заместителем акима района по экономике. Визы согласования проставляются на первом экземпляре проекта.
В случае несогласия с проектом все возражения представляются в письменном виде.

4.4. В проекте решения, распоряжения, а также постановления должны быть указаны конкретные сроки и ответственные за исполнение документа.

4.5. К подготовленному проекту решения, постановления исполнителем составляется справка, в которой должно быть изложено краткое содержание вопроса и обоснование необходимости принятия данного документа, а также служебная записка на имя акима района и лист согласования с соответствующими органами.

4.6. Если подготовка решения, распоряжения, постановления поручается нескольким отделам, то координацию и обобщение материалов осуществляет отдел (руководитель отдела), указанный в поручении первым, по согласованию с соисполнителями. Проект документа не должен превышать 5 страниц текста, напечатанного через два интервала на государственном и русском языках.

4.7. Проект решения, распоряжения, постановления если они подготовлены подведомственными организациями, представляется в соответствующий отдел аппарата акима района с соблюдением всех вышеуказанных требований после согласования с курирующим заместителем акима района.

4.8. Окончательно отработанный проект решения, распоряжения, постановления печатается на бланке установленного образца и со всеми визами представляется на подпись акиму района через отдел контроля и документационного обеспечения аппарата и руководителя аппарата.

4.9. Ответственность за качественное и своевременное оформление решения распоряжения и постановления на всех стадиях его прохождения в аппарате несет исполнитель.
4.10. Подписанные подлинники решений и распоряжений акима, постановлений акимата с приложениями, передают в отдел контроля и документационного обеспечения. В случае недоукомплектованности пакета документов, исполнитель обязан не позднее трехдневного срока представить недостающие материалы. Запрещается внесение исправлений в подлинник документа после его подписания.

4.11. Подлинник решения, распоряжения, постановления подписанный акимом района передается в отдел контроля и документационного обеспечения аппарата с приложенным к нему указателя рассылки, составленным исполнителем. Данный отдел проверяет правильность оформления и наличие всех необходимых документов поступающих к акиму района на подпись.

4.12. В отделе контроля и документационного обеспечения аппарата поступившие на выпуск решения, распоряжения, постановления регистрируются, им присваиваются порядковые номера в пределах календарного года.

4.13. Ответственность за своевременный выпуск и рассылку адресатам подписанных решений, распоряжений и постановлений возлагается на отдел контроля и документационного обеспечения аппарата, который обеспечивает размножение решений, распоряжений и постановлений в количестве согласно указателю рассылки с учетом необходимого резерва экземпляров.

4.14. Акты акима, содержащие признаки нормативного правового акта подлежат государственной регистрации в территориальном органе Министерства юстиции Республики Казахстан, которые направляются в установленном законодательством порядке.

4.15. На государственную регистрацию в течение двух недель направляются оригинал решения либо постановления на государственном и русском языках и его копия с приложением справки-обоснования, которую готовит государственно-правовой отдел аппарата, за подписью руководителя аппарата и курирующего заместителя акима района.

4.16. Решения акима района, а также постановления акимата района подлежащие опубликованию, направляются отделом контроля и документационного обеспечения аппарата по согласованию с руководителем аппарата в средства массовой информации.


5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ


5.1. Аппарат акима района осуществляет контроль за ходом выполнения актов Президента и Правительства Республики Казахстан, решений и распоряжений акимов области и района, постановлений акиматов области и района, других местных органов исполнительной власти. Ответственность за организацию контроля и проверки исполнения возлагается на заместителей акима района, руководителя и начальников отделов аппарата.

Контроль за сроками исполнения актов вышестоящих органов, собственных решений, распоряжений и постановлений в аппарате акима района возлагается на отдел контроля и документационного обеспечения аппарата.

5.2. Документы без установленных сроков исполняются, как правило, в течение одного месяца,  а при наличии грифа «срочно» десятидневный срок со дня получения исполнителем. Срок исполнения исчисляется со дня поступления их в аппарат за исключением сроков, указанных в документах, поступивших из вышестоящих органов, которые исчисляются со дня подписания документа. Срок исполнения контрольного документа продлевается на основании записки исполнителя, резолюцией лиц, подписавших данный документ. О продлении срока сообщается в отдел контроля и документационного обеспечения аппарата.

5.3. При наличии резолюции о взятии на контроль делается отметка в базе данных компьютера и контрольной карточке по срокам исполнения документа, затем передается на исполнение. На акты, подлежащие контролю, заполняются контрольные карточки в двух экземплярах. Одна из них направляется в отдел-исполнитель, другая хранится в отделе контроля и документационного обеспечения аппарата.

Если поручение касается нескольких отделов, то заполняется необходимое количество карточек. В этих случаях контроль за исполнением документа в целом возлагается на руководителя, указанного в поручении первым.

5.4. Исполнитель на контролируемое поручение акима по актам Президента и Правительства Республики Казахстан заводит “Накопительную папку”, где концентрируются все материалы о ходе его реализации, материалы проверок, информации.
5.5. По получению контрольного документа отдел-исполнитель, в зависимости от характера и значимости вопросов, разрабатывает мероприятия по их реализации.
5.6. Решения, распоряжения акима и документы, взятые им под личный контроль, снимаются с контроля только акимом, остальные документы - соответствующими должностными лицами.

5.7. О снятии с контроля исполненных документов и переводе их на рабочий контроль должно быть сообщено в отдел организационной и кадровой работы и в отдел контроля и документационного обеспечения аппарата. Ответственность за сообщение несет исполнитель.

5.8. Отдел контроля и документационного обеспечения аппарата проводит комплексные и выборочные проверки хода выполнения документов на местах, готовит перечень документов предупредительного характера в отделы, районные службы. Выносит вопросы контроля и проверки исполнения документов, для обсуждения на оперативных совещаниях, проводимых руководителем аппарата.

5.9. Если возникли объективные причины, по которым невозможно своевременно исполнить документ, то соответствующий отдел готовит руководству записку о продлении сроков его реализации с подробным обоснованием. Документы снимаются с контроля после полного разрешения поставленных в них вопросов и уведомления об этом соответствующего органа.

Направляемые в акимат области отчеты, информации должны содержать исчерпывающие сведения о выполнении актов и поручений, их объем не должен превышать трех, а по крупным вопросам - пяти страниц. Поднятые в отчетах вопросы излагаются четко, последовательно, кратко.

5.10. На документах, исполненных в оперативном порядке (внутренняя корреспонденция) руководитель соответствующего отдела (исполнитель) делает необходимую отметку и заверяет их своей подписью, в контрольную карточку вносится запись о результатах решения вопросов.

5.11. Все материалы с “Накопительной папкой” после отметки отдела контроля и документационного обеспечения аппарата в контрольной карточке хранятся в делах отдела.

5.12. Отдел контроля и документационного обеспечения аппарата отслеживает по срокам и готовит руководству по итогам каждого полугодия информацию о состоянии исполнительской дисциплины и работы с документами в аппарате.

5.13. Отдел организационной и кадровой работы аппарата осуществляет контроль за исполнением поручений акима района, а также несет ответственность за организацию семинаров, совещаний, активов, а также других встреч проводимых в аппарате.


6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН


6.1. Ответственность за организацию работы с обращениями граждан и представителей юридических лиц в аппарате несет отдел контроля и документационного обеспечения аппарата.

6.2. Регистрация писем физических и юридических лиц, поступивших в аппарат, ведется в отделе контроля и документационного обеспечения аппарата в день их поступления, рассматриваются они руководством в трехдневный срок. Указание об исполнении, как правило, дается в форме резолюции акима, его заместителей, руководителя и начальников отделов аппарата.

6.3. Должностные лица аппарата при работе с обращениями граждан и представителей юридических лиц руководствуются Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года “О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц”.

6.4. Обращения физических и юридических лиц рассматриваются и по ним принимаются решения в срок до одного месяца со дня поступления в аппарат акима района, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней. В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительной проверки, сроки могут быть продлены, но не более чем на один месяц, о чем сообщается заявителю.
6.5. Обращения граждан считаются рассмотренными, когда решены поставленные в них вопросы, по ним приняты необходимые меры и даны ответы заявителю. Если решение вопросов переносится на длительный срок, то обращение ставится на дополнительный контроль вплоть до окончательного исполнения.

6.6. В тех случаях, когда рассмотрение обращения поручено нескольким отделам координацию осуществляет отдел, указанный в резолюции первым. Им же готовится справка по итогам проверки, которая подписывается всеми начальниками отделов, принимавшими участие в проверке.

6.7. Должностные лица аппарата акима района обязаны:

1) принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц, относящиеся к их компетенции, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

2) принимать законные и обоснованные решения;

3) обеспечить контроль за исполнением принятых решений;

4) сообщать физическим и юридическим лицам о принятых решениях в письменной или устной форме, ответы давать на языке обращения;

5) не направлять жалобы должностным лицам, действия которых обжалуются;
6) исключать случаи возложения проверок на лиц, в отношении которых имеются основания полагать, что они не заинтересованы в объективном решении вопроса;
7) анализировать и обобщать обращения физических и юридических лиц, содержащиеся в них критические замечания, изучать общественное мнение с целью совершенствования работы и устранения причин, порождающих жалобы физических и юридических лиц;

8) систематически проверять состояние работы по рассмотрению обращений физических и юридических лиц.

6.8. Передача писем физических и юридических лиц из одного подразделения в другое производится только через отдел контроля и документационного обеспечения аппарата, который вносит соответствующую отметку в карточке учета писем и приема посетителей.

6.9. Прием граждан и представителей юридических лиц по личным вопросам проводится акимом района, его заместителями, согласно утвержденному графику. Прием граждан и представителей юридических лиц начальниками отделов аппарата осуществляется ежедневно.

6.10. Прием граждан осуществляется акимом, его заместителями и руководителем аппарата в следующие дни и часы недели:


Принимающее лицо

Дни недели

Время

Аким района

первый, третий понедельник месяца

16:00 – 18:00

Заместитель акима по вопросам экономики, промышленности, транспорта, связи, предпринимательской деятельности, развития сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания

вторник

16:00 – 18:00

Заместитель акима по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства.

среда

16:00 – 18:00

Заместитель акима по вопросам внутренней политики, образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, туризма, спорта.

среда

16:00 – 18:00

Руководитель аппарата акима района, вопросы координации работы отделов аппарата и служб района

ежедневно

09:00 – 18:00


6.11. Запись обратившихся граждан производится отделом контроля и документационного обеспечения аппарата. Общий список записавшихся на прием, с указанием вопросов с которыми они обращаются, соответственно передаются акиму района или его заместителям. Учет приема посетителей ведется по карточкам с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и должности, домашнего адреса, краткого содержания обращения, поручения и результатов рассмотрения.

6.12. Каждый четвертый понедельник месяца в аппарате акима района проводится «День открытых дверей» с участием руководителей учреждений и предприятий, финансируемых из средств местного бюджета.

6.13. Должностные лица, осуществляющие прием, информируются исполнителями о результатах рассмотрения обращений граждан и принимают решение о снятии их с контроля.

6.14. Телефон доверия для жителей района в аппарате работает ежедневно.

6.15. Работники отдела организационно-кадровой работы аппарата поступившие от граждан жалобы, сигналы и сообщения на телефон доверия оперативно направляют заместителям акима района, курирующим соответствующие отрасли либо руководителю аппарата.

6.16. Непосредственный контроль за исполнением сроков поручений, данных во время приема граждан акимом и его заместителями осуществляется работниками отдела контроля и документационного обеспечения аппарата.


7. ОРГАНИЗАЦИЯ МАШИНОПИСНЫХ И КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫХ РАБОТ


7.1. Все исполнители машинописных работ несут личную ответственность за правильное использование полученных официальных бланков аппарата акима района.

7.2. Документы с грифом “секретно” печатаются только работниками, имеющими допуск к выполнению этих работ в специальном отведенном помещении.

7.3. Для снятия копий на множительных аппаратах представляется подлинник документа, составленный с соблюдением установленных требований и оформленный бланк заказа.


8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ИПРОВЕДЕНИЯ АКТИВОВ, СОВЕЩАНИЙ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ


8.1. Активы, совещания и другие мероприятия с приглашением руководителей учреждений, предприятий и организаций района, акима города Абая, акимов сельских и поселковых округов района проводятся по отдельному плану, утвержденному акимом района.

8.2. Аппаратное совещание с участием акима района и руководителей всех подразделений и ведомств района проводится еженедельно каждый вторник в 10:00 часов.


9. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ В ОТДЕЛАХ АППАРАТА АКИМА РАЙОНА


9.1. Отдел контроля и документационного обеспечения аппарат регистрирует всю служебную корреспонденцию в день ее поступления. Корреспонденцию с пометкой «срочно» немедленно доставляют на рассмотрение руководства.

9.2. Копии исходящих документов визируются исполнителями, руководителями соответствующего подразделения аппарата, заместителем акима, курирующим данное направление, а по правовым вопросам - начальником государственно-правового отдела аппарата. Виза включает в себя личную подпись с указанием фамилии и даты.

9.3. Аким района подписывает исходящую документацию, адресованную акиму области и его заместителям, а также в территориальные подразделения центральных органов власти, иным руководителям, в том числе, директорам управлений, департаментов, агентств и ведомств, и иным физическим и юридическим лицам. Заместители акима района по курирующим направлениям, руководитель аппарата акима подписывают документы в пределах своей компетенции. Начальники отделов аппарата также подписывают соответствующие документы.

9.4. Получение входящей и отправка исходящей корреспонденции на имя акима района, заместителей акима района и руководителя аппарата района, передача документов из отдела в отдел или в другие организации, осуществляется только через отдел контроля и документационного обеспечения аппарата. Работникам отделов аппарата и приемной акима запрещается принимать документы адресованные на имя вышеуказанных должностных лиц без регистрации в отделе контроля и документационного обеспечения аппарата.

9.5. При подписании договоров акимом, не связанных с государственными закупками, в государственно-правовом отделе аппарата производится рассмотрение соответствия законодательству и условий заключения договора, после чего в обязательном порядке производиться визирование начальником отдела и парафирование одного экземпляра.

9.6. Соблюдение принципа исключения контакта юридических и физических лиц в ходе решения вопроса с соответствующими должностными лицами аппарата и его служб, а также информирование вышеуказанных лиц об окончательных результатах, осуществляется работниками отдела контроля и документационного обеспечения аппарата.

9.7. В аппарате имеется специальное, исключающее несанкционированное получение конфиденциальной информации посторонними лицами, помещение для хранения секретной документации, а также по защите государственных секретов. Доступ к данной корреспонденции возможен только в служебных целях и под ответственность ответственного лица, закрепленного распоряжением акима района и имеющего соответствующий уровень доступа к секретной документации, прошедшего специальную проверку.

9.8. Ответственность за сохранность документов и недопущение утечки служебной информации несут начальники отделов аппарата.

9.9. Документы в аппарате вручается исполнителям под роспись.

9.10. В аппарате имеется архив, организация деятельности которого осуществляется начальником отдела контроля и документационного обеспечения аппарата. Передача документов в районный архив осуществляется на основании нормативных документов, подготовительная работа возлагается на отдел контроля и документационного обеспечения аппарата.


10. РЕШЕНИЕ КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ


10.1. В соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе» на занятие административной государственной должности осуществляется на основе конкурсного отбора.

Аким района формирует конкурсную комиссию, уполномоченную осуществлять отбор кандидатов на занятие вакантных административных государственных должностей. Решение конкурсной комиссии является основанием для занятия вакантной должности.

10.2. Вопросы освобождения кадров решаются акимом района в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан.

10.3. Ответственность за подготовку проектов решений, распоряжений, постановлений и других документов по кадровым вопросам несет начальник отдела организационной и кадровой работы аппарата.

10.4. Обеспечение набора на вакантные должности аппарата, не являющиеся государственными, осуществляет отдел организационной и кадровой работы аппарата.


Настоящий регламент вступает в силу с момента его утверждения и может быть дополнен или изменен только акимом района.

Похожие:

Регламентін бекіту туралы iconРегламентін бекіту туралы
«Қазақстан Рес-публикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 9-бабына, Қазақстан Республикасы...
Регламентін бекіту туралы iconЭлектрондық мемлекеттік қызметтің үлгі регламентін бекіту туралы
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 26 қазандағы №1116 қаулысының 2-тармағын іске асыру мақсатында, «Әділет органдары туралы» Қазақстан...
Регламентін бекіту туралы iconРегламентін бекіту туралы
Павлодар облыстық әкімдігінің 2015 жылғы 28 мамырдағы №157/5 қаулысы. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 07 шілдеде...
Регламентін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери жарғыларын бекіту туралы
Және «Республикалық, облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) терроризмге қарсы...
Регламентін бекіту туралы iconДенсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу ережесін бекіту туралы
«Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 12 қазандағы №1559...
Регламентін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасының аумағында аң аулау ережесін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасының аумағында аң аулау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы...
Регламентін бекіту туралы iconТауарлық және сұйытылған мұнай газын тұтыну нормаларын есептеу және бекіту қағидаларын бекіту туралы
«Газ және газбен жабдықтау туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы Заңының 5-бабының 14 тармақшасына сәйкес Қазақстан...
Регламентін бекіту туралы iconШетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қою және миссионерлік қызметпен айналысатын азаматтарды есептік тіркеуге (қайта тіркеуге) қою жөніндегі мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын бекіту туралы Алматы облысы әкімдігінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі №75 қаулысы
Кіметінің 2007 жылғы 30 маусымдағы «Мемлекеттік қызмет көрсетудің үлгі стандартын бекіту туралы» №558, 2007 жылғы 30 маусымдағы «Заңды...
Регламентін бекіту туралы iconӘлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы
«Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау...
Регламентін бекіту туралы iconДиссертациялық кеңес туралы үлгі ережені бекіту туралы
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница