Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118
Скачать 51.14 Kb.
НазваниеЖялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118
Дата конвертации06.02.2016
Размер51.14 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.presscouncil.az/metbuat-shurasi/reyler-qerarlar/qerarlar/2008/qerar_118.doc
Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри
Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршыАзярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118
Шикайятин бахылма тарихи: 19 сентйабр 2008-жи ил


Шикайятин мязмуну:

Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов Азярбайжан Мятбуат Шурасына «Кирпи» ъурналынын бу илин майында чыхан 4-жц сайында бюлэя мцхбири Шащин Сямядлинин имзасы иля онун шяряф вя ляйагятинин, ишэцзар нцфузунун тящгириня йюнялян йазы дярж олунмасы иля ялагядар шикайят мяктубу цнванлайыб. Т.Ящмядов бялядиййя йарадыландан щямкяндлиляри тяряфиндян бу гурума сядр сечилдийини, етимады доьрултмаг цчцн бцтцн сяйлярини ясирэямядийини вурьулайараг щямин вязифянин тяйинатлы олмадыьы щалда мягалядя «бялядиййя гуруму йаранандан кяндин йерли юзцнцидаряетмя органынын сядрлийи креслосундан еля йапышыб ки, гопмаг билмир» кими йанлыш фикирля она вя сечижиляриня гаршы щюрмятсизлик эюстярилдийини билдириб. Шикайятчи гейд едиб ки, мцяллиф щяля йазынын тягдиматынадяк етик принсиплярля бир арайа сыыьмайан щярякятляри вя мадди тямяннасы иля гаршы тяряфдя наразылыг доьуруб. Мясяляйя беля йанашма нятижясиндя ъурналда эедян материалларда ону нцфуздан салмаьа йюнялян «бялядиййя сядри кими фяалиййяти галсын бир кянара, кимин цстцня эялди чыьырыб баьырмаг, тящгир етмяк, сюймяк онун эцндялик ишидир», «мяня Тащир дейярляр, габаьымда щеч ким ат ойнада билмяз», «аьзы кюпцкляня-кюпцкляня данышан бялядиййя», «зяли» кими тящгирамиз фикирляря вя ироник ифадяляря йер верилиб. Т.Ящмядов билдириб ки, йазыда «кянд йолунун цстцндяки зибил топаларыны йыьышдырсын, кцчя вя йоллары абыра миндириб, сонра дилини ишя салсын» тянгидлярини сясляндирян мцяллиф илк нювбядя мцяййянляшдирмяли иди ки, щямин ярази доьрудандамы Сярщядабад бялядиййясиня аиддир. Шикайятчи билдириб ки, «Кирпи» ъурналы бцтцн бунлары ясас эютцряряк щямин йазы иля ялагядар ондан цзр истямяли, тякзиб вермяли вя бюлэя мцхбири Ш.Сямядли барядя юлчц эютцрцлмялидир. О, Азярбайжан Мятбуат Шурасындан мцражиятин мцзакиря олунараг мцвафиг тядбир эюрцлмясини хащиш едиб.

Жавабдещин изащаты: Изащат тягдим олунмайыб.

Жялилабад районунун Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Т.Ящмядовун Азярбайжан Мятбуат Шурасына «Кирпи» ъурналынын бу илин майында чыхан 4-жц сайында бюлэя мцхбири Шащин Сямядлинин имзасы иля онун шяряф вя ляйагятинин, ишэцзар нцфузунун тящгириня йюнялян йазы дярж олунмасы иля ялагядар мяктубу Шуранын катиблийиндя арашдырыларкян ъурналын баш редактору Полад Гасымов шикайятдяки бир сыра мягамларла разылашдыьыны, ейни заманда пешя етикасына зидд щярякятляриня эюря мцяллиф барядя юлчц эютцрцляжяйини билдириб.

Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары

Азярбайжан Мятбуат Шурасы Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Т.Ящмядовун «Кирпи» ъурналынын бу илин май айында чыхан 4-жц сайында эедян «Аьзы кюпцклц бялядиййя» сярлювщяли йазыда шяряф вя ляйагятин тящгириня, ишэцзар нцфузунун лякялянмясиня йюнядян фикирлярин йер алмасы иля ялагядар мцражиятини вя топланмыш материаллары мцзакиря едяряк щямин мягалянин етик принсипляря сайьысызлыгла тягдим олундуьу гярарына эялиб. Шура бу гянаятдядир ки, гейри-пешякарлыг, мясяляйя шяхси мараг мцстявисиндян йанашылмасы, ашкар гярязчилик мейлляри мягалядя «Азярбайжан Ъурналистляринин Пешя Давранышы Гайдалары»нын бир сыра тялябляринин позулмасына сябяб олуб. Мцхбир фактлары дягигляшдирмяк, дилимизин зянэин ещтийатларындан файдаланмаг явязиня тянгид щядяфи кими сечдийи шяхси «аьзы кюпцклц бялядиййя сядри», «зяли» кими ироник формада тясвир етмиш, шяряф вя ляйагятинин, ишэцзар нцфузунун тящгириня йюнялян «бялядиййя сядри кими фяалиййяти галсын бир кянара, кимин цстцня эялди чыьырыб баьырмаг, тящгир етмяк, сюймяк онун эцндялик ишидир», «мяня Тащир дейярляр, габаьымда щеч ким ат ойнада билмяз», «аьзы кюпцкляня-кюпцкляня данышан бялядиййя» фикирлярини ишлятмишдир. Мцяллифин щямин бялядиййя яразисиня аид олмадыьы щалда йазыда «кянд йолунун цстцндяки зибил топаларыны йыьышдырсын, кцчя вя йоллары абыра миндириб, сонра дилини ишя салсын» кими фикря йер вермяси дя онун мясяляйя гейри-обйектив йанашмасындан иряли эялиб. Шура гярара алыр ки, «Кирпи» ъурналы АЪПДГ-нын «Щягигятя хидмят, дягиглик вя обйективлик» адлы 1-жи принсипинин 1.1 бяндинин «ъурналистиканын али мягсяди щягигяти йаймагдыыр, обйективлик ися ясас пешякарлыг мейарыдыр», 1.2 бяндинин «ъурналист щазырладыьы йазыда тянгид обйектинин мювгейини юйряниб билдирмялидир. Бу, мцмкцн олмадыгда, тянгид обйекти тяляб едярся, юз фикирлярини чатдырмаьа чох гыса вахтда она шяраит йаратмалыдыр. Плцрализм принсипиня ямял едилмялидир», «Информасийа гайнагларына сайьылы йанашма» адлы 2-жи принсипинин 2.2 бяндинин «гейри-рясми мянбялярин мялуматлары онларын щягигятя уйьунлуьу вя информасийа дяйяри йохланылмадан йайылмамалыдыр», «Шяряф вя ляйагятин горунмасы, шяхси щяйатын тохунулмазлыьы» адлы 3-жц принсипинин 3.2 бяндинин «ъурналист эюрцшдцйц, щаггында йаздыьы щяр бир шяхсин шяряф вя ляйагятиня, шяхси щяйатынын тохунулмазлыьы принсипиня щюрмятля йанашмалыдыр» тяляблярини позуб. Мятбуат Шурасы бцтцн бунлары нязяря алараг «Кирпи» ъурналы рящбярлийиня щямин йазыда етик принсипляр позулдуьуна эюря гаршы тяряфдян – Жялилабад районунун Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Т.Ящмядовдан цзр истянилмяси вя тякзиб верилмясинин тювсиййя олунмасыны мянтиги сайыб. Шура щямчинин Мятбуат Шурасына мягалянин мцяллифи Шащин Сямядлинин пешя етикасы иля бир арайа сыьмайан щярякятляри барядя яввялляр дя мцражиятлярин олундуьуну, мягалядя АЪПДГ-нын «Ъурналистин юзцнцн вя чалышдыьы органын репутасийасынын горунмасы» адлы 4-жц принсипинин 4.2 бяндиндяки «ъурналист редаксийада чалышдыьы вахтда онун вя йа ишлядийи информасийа органынын репутасийасына кюлэя салан, обйективлийиня инамы азалдан щяр щансы башга ишля мяшьул олмагдан чякинмялидир» тялябляринин позулдуьунун гярар чыхарыларкян нязяря алынмасыны мягсядя мцвафиг щесаб едиб. Бюлэя мцхбири иля ялагядар айрыжа мясяля мцзакиря едиляряк мцвафиг тядбир эюрцлмяси ъурнал рящбярлийиня тювсиййя олунуб.

Азярбайжан Мятбуат Шурасы бцтцн бунлары нязяря алараг Гярара Алыр:

  1. «Кирпи» ъурналы 2008-жи илин май айындакы 4-жц сайында эедян «Аьзы кюпцклц бялядиййя» сярлювщяли йазыда «Азярбайжан Ъурналистляринин Пешя Давранышы Гайдалары»нын «Щягигятя хидмят, дягиглик вя обйективлик» адлы 1-жи принсипинин 1.1 бяндинин «ъурналистиканын али мягсяди щягигяти йаймагдыыр, обйективлик ися ясас пешякарлыг мейарыдыр», 1.2 бяндинин «ъурналист щазырладыьы йазыда тянгид обйектинин мювгейини юйряниб билдирмялидир. Бу, мцмкцн олмадыгда, тянгид обйекти тяляб едярся, юз фикирлярини чатдырмаьа чох гыса вахтда она шяраит йаратмалыдыр. Плцрализм принсипиня ямял едилмялидир», «Информасийа гайнагларына сайьылы йанашма» адлы 2-жи принсипинин 2.2 бяндинин «гейри-рясми мянбялярин мялуматлары онларын щягигятя уйьунлуьу вя информасийа дяйяри йохланылмадан йайылмамалыдыр», «Шяряф вя ляйагятин горунмасы, шяхси щяйатын тохунулмазлыьы» адлы 3-жц принсипинин 3.2 бяндинин «ъурналист эюрцшдцйц, щаггында йаздыьы щяр бир шяхсин шяряф вя ляйагятиня, шяхси щяйатынын тохунулмазлыьы принсипиня щюрмятля йанашмалыдыр» тяляблярини позуб.

  2. «Кирпи» ъурналы 2008-жи илин май айындакы 4-жц сайында эедян «Аьзы кюпцклц бялядиййя» сярлювщяли йазынын тягдиматында «Азярбайжан Ъурналистляринин Пешя Давранышы Гайдалары»нын «Ъурналистин юзцнцн вя чалышдыьы органын репутасийасынын горунмасы» адлы 4-жц принсипинин 4.2 бяндиндяки «ъурналист редаксийада чалышдыьы вахтда онун вя йа ишлядийи информасийа органынын репутасийасына кюлэя салан, обйективлийиня инамы азалдан щяр щансы башга ишля мяшьул олмагдан чякинмялидир» тяляблярини позуб.

  3. «Кирпи» ъурналына 2008-жи илин май айындакы 4-жц сайында эедян «Аьзы кюпцклц бялядиййя» сярлювщяли йазы иля ялагядар шикайятчи тяряфдян – Жялилабад районунун Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Т.Ящмядовдан цзр истямяси, тякзиб вермяси тювсиййя олунсун.

  4. Гярар «Кирпи» ъурналынын нювбяти сайында дярж едилсин.Яфлатун Амашов Азярбайжан Мятбуат Шурасынын сядри


1. 8.
2. 9.
3. 10
4. 11.
5. 12
6. 13.
7. 14.

Похожие:

Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118 iconНясими адына дилчилик институту сямяд вурьунун бядии дилинин изащлы лцьят и
Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Нясими адына Дилчилик Институту Елми Шурасынын 29 ийун 2011-жи ил тарихли ижласынын (4 №-li протоколу)...
Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118 iconПаспорт программы Наименование муниципальной программы Программа «МЫ» по профилактике экстремизма в молодежной среде по муниципальному району Баймакский район Республики Башкортостан на период 2012-2014 годы Основание для разработки программы
Программа «МЫ» по профилактике экстремизма в молодежной среде по муниципальному району Баймакский район Республики Башкортостан на...
Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118 iconПатентам и товарным знакам (19)
А1, 23. 11. 1990. Su 1581343 А1, 30. 07. 1990. Ru 97102919 А, 20. 03. 1999. Николадзе г. И. Водоснабжение. М.: Стройиздат, 1989,...
Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118 iconПроектная декларация
Государственная регистрация: 25 мая 2006 года Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Челябинска
Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118 iconРешением от 5 декабря 2003 года исковые требования удовлетворены
Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району города Красноярска на решение от 5
Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118 iconКодекса Российской Федерации явилось нарушение юридическим лицом требований закона о
По иску Инспекции по Октябрьскому району города Барнаула Алтайского края Министерства
Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118 iconПротокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших
...
Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118 iconНачальник омвд россии по Инжавинскому району Глава администрации Инжавинского
Лет ссср, Белинского, Гагарина,Застанционная, Ленинградская, Мичурина, Палатова, Поселковая, Саратовская, Совхозная. Спортивная,...
Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118 icon2013 жылғы 30 қазан №500 Астана қаласы Бюджеттік бағдарламалар әкiмшiлерiнің және бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті уәкiлеттi органдардың шоғырландырылған
Азақстан Республикасы Бюджет кодексінің 118-бабын iске асыру мақсатында бұйырамын
Жялилабад району Сярщядабад кянд бялядиййясинин сядри Тащир Ящмядов «Кирпи» ъурналына гаршы Азярбайжан Мятбуат Шурасынын Гярары №118 iconПлан работы методического отдела нимц по Октябрьскому району на 2007 2008 учебный год
Директор нимц начальник управления образования администрации городского округа город Уфа
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница