Программа дисциплины для студентов
Скачать 268.22 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины для студентов
Дата конвертации08.02.2016
Размер268.22 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/11809.doc

Программа дисциплины для студентов

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.207

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіС.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Есеп және аудит кафедрасы


050508 «Есеп және аудит» мамандығының

«Салық есебі» пәні бойынша

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Лист утверждения к программе дисциплины для студентов

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.211
БЕКІТЕМІН

ҚЭФ деканы

Т.Я. Эрназаров ________

200__ ж «___»___________


Құрастырушы: аға оқытушы____________ Темірғалиева А.Б.


Есеп және аудит кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Салық есебі пәні бойынша

050508 «Есеп және аудит» мамандығының жалпы орта білім негізінде оқитын студенттеріне арналған


Пән бағдарламасы 200__ж «___»_________ «Салық есебі» курсының жұмыс бағдарламасы негізінде әзірленген.


№ __хаттама «___»_____________200__ж кафедра мәжілісінде ұсынылған


Кафедраның меңгерушісі ____________________ И. Н. Шамрай


№ __хаттама «___»_____________200__жылы қаржы - экономика факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған


ӘК төрағасы _______________ Л. А. Сидорова


1 Оқытушылар туралы мәліметтер


Темірғалиева Айжан Беркінқызы– есеп және аудит кафедрасының аға оқытушысы (дәрістер, тәжірибелік сабақтар). Кафедрада (А-426), (тел: 67-36-43).

Қабылдау сағаттары: бейсенбі 11.00 ден 12.00 дейін


2 Пән туралы мәліметтер


Пәнді оқыту мақсаты - бухгалтерлік есептің, есептіліктің негіздері, ұйымның есептік саясатын қалыптастыру саласындағы студенттердің теориялық және тәжірибелік білімдер алу.

Пәнді оқыту міндеттері:

 • шаруашылыќ іс-єрекет ж‰ргізетін субъектініњ экономикасын басќару ж‰йесіндегі салыќтыќ есебініњ рµлін игеру;

 • салыќтыќ есебініњ зањнамалыќ негізін оќу;

 • салыќтыќ есепте ќолдану ‰шін бухгалтерлік есептегі мєліметтерден аќпаратты ашу даѓдыларын ќалыптастыру;

 • аѓымдаѓы салыќ есебі регистрлерін пайдалана отырып, жылдыќ жиынтыќ табыс жєне шыѓынды аныќтау єдістерін ‰йрену;

 • корпорациялыќ табыс салыѓы бойынша Декларацияны толтыру даѓдыларын мењгеру.

Пәнді оқыту «Бухгалтерлік есептің қағидалары», «Қаржылық есеп I», «Қаржылық есеп II» «Салық және салық салу» пәндерін оқыту уақытысында алынған білімдерге негізделеді.
Пәнді оқытудын нәтижесінде студент:

 • бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылыќ операцияларды кµрсетуді;

 • табыстар мен жылдыќ жиынтыќ табыстардан шегерімдердіњ салыќтыќ есебі бойынша аналитикалыќ ќ±жаттарды толтыруды;

 • корпорациялыќ табыс салыѓы бойынша Декларацияѓа ќосымшаларды толтыруды;

 • корпорациялыќ табыс салыѓы бойынша Декларацияны толтыруды істей білу керек.

Тәжірибелік сабақтарға қатысып және СӨЖ тапсырмаларды орындау барысында студент:


 • салыќтыќ есебініњ зањнамалыќ негізін;

 • салыќытыќ есебініњ принциптерін жєне єдістемесін;

 • кєсіпорындаѓы салыќтыќ есебініњ ±йымдастыру негіздерін білу керек.3 Ұсынылатын әдебиеттің тізімі


Негізгі

 1. «Салық Кодексі» ҚР Заңы, 2008ж. 10 желтоқсанынан №100-IV

 2. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңы, 28ақпан 2007 ж. №234-II

 3. Қаржылық есеп берудің №1 ұлттық стандарты 2007 ж. 21 маусым 218

 4. Қаржылық есеп берудің №2 ұлттық стандарты 2007 ж. 21 маусым 217

 5. Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары


Қосымша

6. Бухгалтерский и налоговый учет в Казахстане


4 Пәннің тақырыптық жоспары


4.1 050508 «Есеп және аудит» мамандығы күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім негізінде оқитын студенттерге арналған. Түскен жылы-2006


Тематический план дисциплины

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.211
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Салық есебі, оның есеп жүйесінде алатын орны және ҚР салық есебінің дамуы

1

1

5

2

Салық есебінің арнайы ережелері және тәсілдері

3

3

8

3

Қосылған құн салығы: ҚҚС бойынша есепке тұру және есептен шығу

2

3

8

4

ҚҚС салынатын объектілердің салықтық және қаржылық еесбі

2

2

8

5

Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысының салық есебі

2

1

7

6

Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысынан шығынның салық есебі

1

1

6

7

Тіркелген активтер бойынша шығынның салық есебі

1

1

6

8

Жиынтық жылдық есептен алынып тасталмайтын шығынның салық есебі және шығынды ауыстыру

1

1

6

9

Бірлескен табыс салығы бойынша декларация

1

1

6
БАРЛЫҒЫ

15

15

605 Курстың компоненттері


5.1 Дәрістік сабақтардың тізімі


Тақырып 1 Салық есебі, оның есеп жүйесінде алатын орны және ҚР салық есебінің дамуы

Салық есебі, оның есеп жүйесінде алатын орны. Салық есебін ұйымдастыру және жүргізу тәртібін анықтайтын заңнамалық негіздер. Салық есебінің әдістемесі.

ҚР нарықтық қатынастардың дамуына байланысты салық есебінің одан әрі дамуы.

Кәсіпорынның есептік және салықтық саясаты.


Тақырып 2 Салық есебінің арнайы ережелері және тәсілдері

Есептік және салықтық саясат.

Есептік және салықытық саясатын қалыптастыру тәртібі.

Салық есебінің әдістері, және әдіснамасы.


Тақырып 3 Қосылған құн салығы: ҚҚС бойынша есепке тұру және есептен шығу

Қосылған құн салығы: ҚҚС бойынша есепке тұру тәртібі. Салықы салу объектілерін анықтау. ҚҚС бойынша салықтық есептен шығу.


Тақырып 4 ҚҚС салынатын объектілердің салықтық және қаржылық есебі

Салық Кодексіне сәйкес қосылған құн салығы салынатын объектілерді анықтау, салықтық есепке алу. ҚҚС бойынша синтетикалық есепті жүргізу.


Тақырып 5 Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысының салық есебі

Жиынтық жылдық табысты анықтау. Жиынтық жылдық табысқа кіретін табыстар.

Жиынтық жылдық табыс есебінің ағымдағы салық есебін №1 пішінді тізімдеме бойынша жүргізу «Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысын есепке алу тізімдемесі».

Тауарды сатудан түскен табысты есепке алу.

Ғимарат, құрылыстарды сатуда үстеме пайданы, амортизацияға жатпайтын активтерді есепке алу.

Күдікті міндеттемелер бойынша табысты есепке алу.

Мүлікті жалға беруден түскен табысты есепке алу.

Кәсіпкерлік қызметті шектеу немесе тоқтатуға келісуден түскен табысты есепке алу.

Дивиденд, сыйақы және басқа табысты есепке алу.

Бірлескен жылдық табыс бойынша декларация қосымшасында табысты көрсету.

Жиынтық жылдық жоспарға өзгеріс енгізу.


Тақырып 6 Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысынан шығынның салық есебі

Заңды тұлғаларға берілетін жеңілдіктердің сипаттамасы.

Жиынтық жылдық табыс есебінің ағымдағы салық есебін №2 пішінді тізімдеме бойынша жүргізу «Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысынан салықты ұстап қалғандағы табысты есепке алу тізімдемесі».

Сыйақы бойынша ұстап қалуды есепке алу.

Күдікті талаптар бойынша ұстап қалуды есепке алу.

Әлеуметтік төлемдерге кететін шығынды ұстап қалуды есепке алу.

Теріс бағамдық айырымнан ұстап қалуды есепке алу.

Салық бойынша ұстап қалуды есепке алу.

Жиынтық жылдық табыс есебінен ұстап қалуды есепке алу.

Бірлескен жылдық табыс бойынша декларация қосымшасында ұстап қалуды көрсету.


Тақырып 7 Тіркелген активтер бойынша шығынның салық есебі

Тіркелген активтер сипаттамасы.

Тіркелген актив құнын анықтау.

Тіркелген актив амортизациялық топтамаларының құндық балансын анықтау.

Тіркелген актив бойынша амортизациялық төлемдерді көрсету.

Қаржылық лизинг жағдайында берілген тіркелген активтерді салықтық еспке алу.

Жөндеуге кеткен шығынды ұстап қалу.

Инвестициялық салықтық преференциялар.


Тақырып 8 Жиынтық жылдық есептен алынып тасталмайтын шығынның салық есебі және шығынды ауыстыру

Жиынтық жылдық табыстан ұсталмайтын шығын.

Құнды қағаздарды сатуда келген шығын. Салық төлеушінің кәсіпкерлік қызметінде келген шығыны. Оларды ауыстыру тәртібі.


Тақырып 9 Бірлескен табыс салығы бойынша декларация

Салық салынатын табыс түсінігі.

Салық салынатын табысты есептеу және бірлескен кіріс салығын анықтау. Бухгалтерлік және салық есебінің табыс және шығын бөлігін анықтау жолдарының айырмашылықтары.

Тұрақты және уақытша айырмашылықтар түсінігі.

Бірлескен кіріс салығы бойынша декларацияны жасау және ұсыну тәртібі.

Декларация бойынша табысты қаржылық есеп бойынша табысты салыстырып тексеру.


5.2 Тәжірибелік сабақтардың тізімі


Тақырып 2 Салық есебінің арнайы ережелері және тәсілдері

Есептік және салықтық саясат.

Есептік және салықытық саясатын қалыптастыру тәртібі.

Салық есебінің әдістері, және әдіснамасы.


Тақырып 3 Қосылған құн салығы: ҚҚС бойынша есепке тұру және есептен шығу

Қосылған құн салығы: ҚҚС бойынша есепке тұру тәртібі. Салықы салу объектілерін анықтау. ҚҚС бойынша салықтық есептен шығу.


Тақырып 4 ҚҚС салынатын объектілердің салықтық және қаржылық есебі

Салық Кодексіне сәйкес қосылған құн салығы салынатын объектілерді анықтау, салықтық есепке алу. ҚҚС бойынша синтетикалық есепті жүргізу.


Тақырып 5 Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысының салық есебі

Жиынтық жылдық табыс есебінің ағымдағы салық есебінің №1 пішінді тізімдемені «Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысын есепке алу тізімдемесі» толтыру.

Бірлескен жылдық табыс бойынша декларацияның №№1,2,3,4 қосымшаларын толтыру.

Тақырып 6 Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысынан шығынның салық есебі

Жиынтық жылдық табыс есебінің ағымдағы салық есебінің №2 пішінді тізімдемесін «Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысынан салықты ұстап қалғандағы табысты есепке алу тізімдемесі» толтыру.

Бірлескен жылдық табыс бойынша декларацияның №№5,6,7,8 қосымшаларын толтыру.


Тақырып 7 Тіркелген активтер бойынша шығынның салық есебі

Тіркелген актив амортизациялық топтамаларының құндық балансын анықтау.

Тіркелген актив бойынша амортизациялық төлемдерді көрсету.

Бірлескен жылдық табыс бойынша декларацияның №№9 қосымшасын толтыру.


Тақырып 8 Жиынтық жылдық есептен алынып тасталмайтын шығынның салық есебі және шығынды ауыстыру

Жиынтық жылдық табыстан ұсталмайтын шығынды анықтау.

Құнды қағаздарды сатуда келген шығын, салық төлеушінің кәсіпкерлік қызметінде келген шығынын анықтау.


Тақырып 9 Бірлескен табыс салығы бойынша декларация

Салық салынатын табысты есептеу және бірлескен кіріс салығын анықтау.

Бірлескен кіріс салығы бойынша декларацияны жасау және ұсыну тәртібі.

Декларация бойынша табысты қаржылық есеп бойынша табысты салыстырып тексеру.


5.3 Студенттердің өздік жұмыс түрлерінің тізімі


5.3.1 Студенттердің өздік жұмыс түрлерінің мазмұны

050508 «Есеп және аудит» мамандығы күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім негізінде оқитын студенттерге арналған. Түскен жылы-2006СӨЖ-ның түрі

Есептеменің формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәрістерді талқылау
Сабақтарда жұмыс істеу

40

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындау

Жұмыс дәптері

Сабақтарда жұмыс істеу, тапсырмаларға жауап беру

20

3

Бақылау шараларға дайындалу
МБ тапсырмаларды тапсыру

30

Барлығы

905.4 Дәрістік материалға кірмеген, бірақ оқытылуға міндетті тақырыптар мазмұны


1-тақырып Салық есебі, оның есеп жүйесінде алатын орны және ҚР салық есебінің дамуы

Салық есебі, оның есеп жүйесінде алатын орны. Салық есебін ұйымдастыру және жүргізу тәртібін анықтайтын заңнамалық негіздер. Салық есебінің әдістемесі.

ҚР нарықтық қатынастардың дамуына байланысты салық есебінің одан әрі дамуы.

Кәсіпорынның есептік және салықтық саясаты.


Тақырып 2 Салық есебінің арнайы ережелері және тәсілдері

Есептік және салықтық саясат.

Есептік және салықытық саясатын қалыптастыру тәртібі.

Салық есебінің әдістері, және әдіснамасы.


Тақырып 3 Қосылған құн салығы: ҚҚС бойынша есепке тұру және есептен шығу

Қосылған құн салығы: ҚҚС бойынша есепке тұру тәртібі. Салықы салу объектілерін анықтау. ҚҚС бойынша салықтық есептен шығу.


Тақырып 4 ҚҚС салынатын объектілердің салықтық және қаржылық есебі

Салық Кодексіне сәйкес қосылған құн салығы салынатын объектілерді анықтау, салықтық есепке алу. ҚҚС бойынша синтетикалық есепті жүргізу.


Тақырып 5 Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысының салық есебі

Ғимарат, құрылыстарды сатуда үстеме пайданы, амортизацияға жатпайтын активтерді есепке алу.

Күдікті міндеттемелер бойынша табысты есепке алу.

Мүлікті жалға беруден түскен табысты есепке алу.

Кәсіпкерлік қызметті шектеу немесе тоқтатуға келісуден түскен табысты есепке алу.

Дивиденд, сыйақы және басқа табысты есепке алу.

Жиынтық жылдық жоспарға өзгеріс енгізу.


Тақырып 6 Заңды тұлғаның жиынтық жылдық табысынан шығынның салық есебі

Сыйақы бойынша ұстап қалуды есепке алу.

Күдікті талаптар бойынша ұстап қалуды есепке алу.

Әлеуметтік төлемдерге кететін шығынды ұстап қалуды есепке алу.

Теріс бағамдық айырымнан ұстап қалуды есепке алу.

Салық бойынша ұстап қалуды есепке алу.

Жиынтық жылдық табыс есебінен ұстап қалуды есепке алу.


Тақырып 7 Тіркелген активтер бойынша шығынның салық есебі

Тіркелген актив құнын анықтау.

Тіркелген актив бойынша амортизациялық төлемдерді көрсету.

Қаржылық лизинг жағдайында берілген тіркелген активтерді салықтық еспке алу.

Инвестициялық салықтық преференциялар.


Тақырып 8 Жиынтық жылдық есептен алынып тасталмайтын шығынның салық есебі және шығынды ауыстыру

Жиынтық жылдық табыстан ұсталмайтын шығын.

Құнды қағаздарды сатуда келген шығын. Салық төлеушінің кәсіпкерлік қызметінде келген шығыны. Оларды ауыстыру тәртібі.

Тақырып 9 Бірлескен табыс салығы бойынша декларация

Салық салынатын табысты есептеу және бірлескен кіріс салығын анықтау. Бухгалтерлік және салық есебінің табыс және шығын бөлігін анықтау жолдарының айырмашылықтары.

Тұрақты және уақытша айырмашылықтар түсінігі.

Бірлескен кіріс салығы бойынша декларацияны жасау және ұсыну тәртібі.

Декларация бойынша табысты қаржылық есеп бойынша табысты салыстырып тексеру.


5.5 Ағымдағы үлгерімнің бақылау шараларының күнтізбелік графигі


050508 «Есеп және аудит» мамандығы күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім негізінде оқитын студенттерге арналған. Түскен жылы-2006

1 рейтинг (3 семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлыѓы

Бір аптада алынатын максималды балл

1

24

3

24

3

24

3

18

100

Дєрістерге ќатысу жєне дайындау

С¤Ж т‰рі
Ќ

Ќ

Ќ

Ќ


16

Баќылау формасы
С
С
С
С

Максималды балл
4
4
4
4

Тєжірибелік сабаќтарѓа ќатысу жєне дайындау

С¤Ж т‰рі

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

22

Баќылау формасы

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

Максималды балл

1

3

3

3

3

3

3

3

Ќосымша материалмен ж±мыс істеу

С¤Ж т‰рі
ЕШ
ЕШ
ЕШ
ЕШ

41

Баќылау формасы
КТ
КТ
КТ
КТ

Максималды балл
10
10
10
11

Курс таќырыптары бойынша білімдердіњ аѓымдаѓы баќылау

Таќырып №-і
1-2
3-4
5-621

Баќылау формасы
ТД
ТД
ТДМаксималды балл
7
7
7Межелік бақылау

100

2 рейтинг (3 семестр)

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Барлыѓы

Бір аптада алынатын максималды балл

3

29

3

29

3

30

3

100

Дєрістерге ќатысу жєне дайындау

С¤Ж т‰рі
Ќ
Ќ
Ќ
12

Баќылау формасы
С
С
С
Максималды балл
4
4
4
Тєжірибелік сабаќтарѓа ќатысу жєне дайындау

С¤Ж т‰рі

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

ҮТ

21

Баќылау формасы

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

Максималды балл

3

3

3

3

3

3

3

Ќосымша материалмен ж±мыс істеу

С¤Ж т‰рі

ЕШ

ЕШ

ЕШ

ЕШ

ЕШ

ЕШ

ЕШ

45

Баќылау формасы

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

КТ

Максималды балл
15
15
15
Курс таќырыптары бойынша білімдердіњ аѓымдаѓы баќылау

Таќырып №-і
9
10
11-12
22

Баќылау формасы
ТД
ТД
ТД
Максималды балл
7
7
8
Межелік бақылау

100

Қ - оқу процессіне қатысу; ‡Т - үй тапсырма; КТ - конспектті тексеру;
С - сұрастыру; ЕШ - есептердің шешімдерің шығару; ТД - тақырыптық диктант; АБ1, АБ2 - бірінші және екінші аралық бақылау.


6 Курстың саясаты


Пәнді игеру барысында тақырыптық жоспармен бақылау шараларының күнтізбелік кестесіне сәйкес Сіздер келесі аудиториядан тыс жұмысты орындауға міндеттісіз:

 • әрбір тәжірибелік сабаққа дайындалу, яғни үй тапсырмаларын орындау;

 • әрбір тәжірибелік жұмысты орындау үшін қажетті оқу материалдарын оқу;

 • тапсырмаларды дербес түрде орындау;

 • дәрістік материалдарға кірмеген, зерттеуге міндеттікурс тақырыптарын өндеу және конспект құрастыру.

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу және пән бойынша қосымша материалдарды өндеу үшін тапсырмалар, оларды рәсімдеу талаптары мен орындаудың әдістемелік нұсқаулар алдағы сабақта юерілетін болады.

СӨЖ орындау мерзімдері сабақтардың кестесіне сәйкес өзгеру тиіс.

Егер Сіздер барлық сабақтарға уақытысында келіп, барлық сабақтарға белсенді қатысып және дайындалып келіп , тапсырмаларды сапалы орындап, белгіленген мерзімде тапсырсаңыздар, онда бақылау шаралар кестесінің күнтізбелік кестесіне белгіленген максималды баллды аласыз.

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу дәрежесі сұраумен, үй тапсырмалардың орындалуын тексеру, топта жұмыс істеу, бақылау шаралар кестесінің күнтізбелік кестесіндегі бөлек тақырыптары бойынша тексеру жұмыстарын жазу арқылы тексеріледі. Тәжірибелік және дәріс сабақтарына қалмай келгенінің үшін Сіз 1 балл аласыз. Сабаққа қалып келгені үшін аптасына 0,5 балл шегеріледі. Ал егер дайындалмай келсеңіз, тек қана келуіңіз бағаланады.

Пәннің тараулары бойынша оқыған материалды игеру деңгейін тексеру үшін екі межелік бақылау өткізіледі.

Егер Сіз межелік бақылауға дәлелді себептермен қатыспасаңыз, онда Сіз оқытушы белгілеген уақытысында жеке тапсырманы орындау арқылы сәйкес баллды ала аласыз.

Жұмыс істеу нәтижелері бойынша семестрде екі рет ағымдағы үлгерімінің қортынды балы (рейтинг) анықталады. 50 баллдан төмен баға қанағаттанарлық болып саналады.

Межелік бақылау 100 балға тең. Межелік бақылауға ағымды үлгерім балдары болған студенттер жіберіледі.

(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі


(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)МБ*0,3


Семестірде пән бойынша күндізгі оқу түрінің студентінің қортынды бақылауға жіберу рейтингін бағалау келесі формула арқылы анықталады:


ЖР=(1Р+2Р)/2

Қортынды бақылау билеттер бойынша жазбаша түрде өткізіледі. Пән бойынша баллдағы қортынды баға келесі формула арқылы анықталады:


Қ=ЖР*ЖРСҮ+ҚБ*,


осында ЖРСҮ, ҚБСҮ – бақылауға жіберу және қортынды бақылау үшін Университеттің Ғылыми Кеңесімен жылсайын бекітілетін салмақтық үлестер

0,6 және 0,4 - университеттің ғылыми кеңесімен белгіленген сәйкес салмақтық үлестер.

Емтихан билет бойынша өткізіледі. Билетте екі сұрақ, бір есеп болады. Бірінші сұраққа 25 балл, екінші сұраққа 25 балл, ал есеп 50 баллмен бағаланады. Емтиханда алынатын максималды балл - 100 балл.

Егер де сіз емтиханда қанағаттанарлақ баға (50 баллдан төмен) алсаңыз, онда пән бойынша сіздің қорытынды рейтингіңіз анықталмайды, ал ведомостқа «қанағаттанарлық» бағасы енгізіледі.


Сәттілік тілеймін!

Похожие:

Программа дисциплины для студентов iconПрограмма дисциплины для студентов
Дисциплины «Введение в специальность» для специальности 050719 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»
Программа дисциплины для студентов iconРабочая программа для студентов специальности 030301 «Психология»
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базовых знаний об антропологии. Задачи освоения дисциплины заключаются...
Программа дисциплины для студентов iconРабочая программа учебной дисциплины
Справка к рабочей программе дисциплины «Фтизиопульмонология» для студентов лечебного факультета очно-заочного отделения
Программа дисциплины для студентов iconКостриков С. П. рабочая программа дисциплины "История" для студентов специальностей «Менеджмент», «Экономика»
Ильюхов А. А., Костриков С. П. Рабочая программа дисциплины "История" для студентов специальностей «Менеджмент», «Экономика». – М.:...
Программа дисциплины для студентов iconПрограмма дисциплины теория спиноров Цикл дс
Рабочая программа дисциплины "Теория спиноров" предназначена для студентов 3 курса
Программа дисциплины для студентов iconПрограмма дисциплины для студентов

Программа дисциплины для студентов iconПрограмма дисциплины для студентов

Программа дисциплины для студентов iconПрограмма дисциплины для студентов

Программа дисциплины для студентов iconПрограмма дисциплины для студентов

Программа дисциплины для студентов iconПрограмма дисциплины для студентов

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница