Диплом ж±мысы Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті
Скачать 464.67 Kb.
НазваниеДиплом ж±мысы Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті
страница1/3
Дата конвертации06.02.2016
Размер464.67 Kb.
ТипДиплом
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/abitova.doc
  1   2   3
Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі

Сырдария” университеті


“ Экономика ” кафедрасы
Диплом ж±мысы
Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудитіЌорѓауѓа жіберілсін: “_____” ______2007 _ ж


Кафедра мењгерушісі э.ғ.к. доц. Б.Серіков

(ѓыл. атаѓы, аты-жµні)


Студент : Молдабеков Сабит Сейдуллаұлы

(аты-жµні)

Ѓылыми жетекші э.ғ.к. доц. Б.Серіков

(ѓыл. атаѓы, аты-жµні)Жетісай 2007ж
МазмұныКіріспе


1 тарау. Қазақстан Республикасының салық саясаты және салық жүйесі

    1. Қазақстан Республикасының салық кодексі------------------------------------

    2. Қазақстан Республикасының салық саясаты және жүйесі-------------------

    3. “Мырзакент корпорациясы” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржылық жағдайын талдау --------------------------------------------------------

2 тарау. “Мырзакент корпорациясы” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің салық есебін жетілдіру және аудиті


2.1 “Мырзакент корпорациясы” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің салықтарды есептеу және төлеу тәжірибесі------------------------------------------

    1. Жүргізілген талдау нәтижелелеріне сүйеніп жетілдіру жолдарын

Белгілеу---------------------------------------------------------------------------------------

    1. Қазақстан Республикасының Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті аудитеу тәжірибесі---------------------------------------------------------------------

Ќорытынды------------------------------------------------------------------------------------


Пайдаланѓан єдебиеттер--------------------------------------------------------------------


Кіріспе.


Жалпы бухгалтерлік кєсіпорынѓа оныњ ќаржылыќ жаѓдайын жоспарлау, баѓалау, баќылау жєне талдау секілді функцияларды орындауы ќажет. Сонымен ќатар бухгалтерлік есеп кєсіпорынныњ активтері менміндеттемелері,капиталы жєне µндірілген µнімдерімен олардыњ сатылѓандыѓы туралы аќпараттарды жинаќтап кµрсетеді. Тек ќана бухгалтерлік есеп арќылы кєсіпорынныњ табыстары мен шыѓыстарын жєне шаруашылыќ ќызметініњ соњѓы ќаржылыќ нєтижелерін аныќтауѓа болады.

Мєселеніњ ќойылуы – “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке кіретін шаруашылыќта егістік кµлемін кµбейтудіњ жєне маќта µнімділігі мен µндірілген µнімніњ кµлемін арттыру жоспарларын жасау. Сонымен ќатар ќазіргі талапќа жауап беретін соњѓы ‰лгідегі техникалыќ ќ±рал-жабдыќтармен жараќтандыру. Кєсіпорынныњ экономикалыќ жаѓдайын т±раќтандыру.

Кєсіпорынныњ міндеті – халыќтан маќта талшыѓын жинау, ќабылдау,яѓни сатып алу,келісілген баѓамен наќты аќшасын беру.

Халыќты ж±мыспен ќамтамасыз ету, ж±мысшылардыњ айлыќ жалаќыларын уаќытылы кешіктірмей беру, таѓы басќа да ж±мысшылардыњжаѓдайын жасау.

Кєсіпорынныњ маќсаты – жиналѓан маќта талшыѓын µњдеу-µндіру,сату, пайда табу жєне тиімділігін арттыру-асыру,дамыту,таѓы басќа ж±мыстардыњ д±рыс ж‰ргізілуін кµздейуі.

Экономиканыњ барлыќ саласында кєсіпорындардыњ иелері мен ењбек ±жымдары шикізат пен материалдарды ±ќыпты ж±мсауѓа, µндіріс ќалдыќтарын азайтуѓа, ысырапты жоюѓа,бєсекеге жарамды µнімдерін µндіруге , оныњ сапасын кµтеруге,µзіндік ќ±нын тµмендетуге,ќоршаѓан ортаны саќтауѓа м‰дделі.

Кєсіпорынныњ сыртќы экономикалыќ байланыстарын жандандыру ‰шін оныњ ењ алдымен зањдылыќ базасын тиісті єлемдік ‰лгілерге келтіруді талап етеді жєне µндірілген µнімніњ сапасын єлемдік стандартќа сай етуі тиіс.

Экономика саласындаѓы мамандар,яѓни соныњ ішінде,бірінші кезекте, бухгалтерия ќызметкерлері есепке алудыњ жєне есеп берудіњ барлыќ ж‰йесін жаќсы білулері,оларды оњтайластыруды ќарастыру ќажет. Ењ бастысы кєсіпорынныњ негізгі жєне айналым ќорларын пайдалану бойынша В.К. Радостовецтіњ “Кєсіпорындаѓы бухгалтерлік есеп” оќулыѓын пайдаланылды.

Сонымен ќатар Жауапкершілігі шектеулі серіктестік жарѓысы бойынша жалпы т‰сініктемелер Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініњ жалпы жєне ерекше бµлімдерінде кењінен кµрсетілген. Бірќатар мєліметтер К.Ш Д‰йсебаев. Э.Т.Тµлегенов жєне Ж.Г. Ж±маѓалиевалардыњ “Кєсіпорынныњ ќаржылыќ жаѓдайын талдау”оќулыѓынан алынса негізгі жєне айналым ќорларыныњ тиімділігі туралы мєліметтер Ќ.К.Кеулімжаев, З.Н.Єжібаева, жєне Н.А.Ќ±дайбергеновтердіњ “Бухгалтерлік есеп принциптері”оќулыѓы пайдаланылды.

Меніњ таќырым: Жауапкершілігі шектеулі серіктестік негізі жєне айналым ќорларын пайдаланудыњ тиімділігін арттыру жолдары.

1-бµлімде Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ ќ±рылуы жєне ќызметтері кµрсетілген, онда Ќазаќстан Республикасыныњ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік туралы т‰сінік, кєсіпорынныњ жарѓысы, ќ±рылуы, ќ±ќыќтары жєне маќсаты мен міндеттері сонымен ќатар бухгалтерлік есепті ж‰ргізу стандарттары кењінен ќарастырылады.

2-бµлімде “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ шаруашылыќ, ќаржылыќ жаѓдайын талдау. Ќарастырылѓан мєселелер “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ ќаржылыќ м‰мкіндіктері, негізгі жєне айналым ќорларыныњ есебін ж‰ргізу жєне оларды пайдалану жолдары терењірек зерттеліп ќосымша пікірлер ќойылды.

3- бµлім негізінен “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ негізі жєне айналым ќорлар есебін басќаруды тиімді ±йымдастыруѓа баѓытталѓан. Онда кєсіпорынныњ негізгі жєне айналым ќорларыныњ тиімділігін арттыру жолдары кµрсетіліп болашаќта кєсіпорынныњ ауќымын кењейтудіњ бірнеше жолдарын ашып кµрсеттім.


1 тарау. Қазақстан Республикасының салық саясаты және салық жүйесі
  1   2   3

Похожие:

Диплом ж±мысы Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconҚорытынды Пайдаланған әдебиеттер Кіріспе
Оның мазмұнын төмендегідей маңызды терминдер сипаттайды: салық міндеттемесінің есебі, міндеттеме тәсілімен табыс салығының есебі,...
Диплом ж±мысы Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconДиплом жұмысы тақырыбы: «Негізгі құралдардың есебі мен аудиті»
Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында кәсіпорындардың күрделі экономикалық тетігін нақты, жақсы жолға қоймайынша, сондай-ақ толық,...
Диплом ж±мысы Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconIi салық берешегі бойынша айыппұлдар және оларды есептеу және рәсімдеу
Салық тексеруі Қазақстан Республикасы салық заңдамасының орындалуын салық қызметі органдары жүзеге асыратын тексеру түрі
Диплом ж±мысы Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconIi салық берешегі бойынша айыппұлдар және оларды есептеу және рәсімдеу
Салық тексеруі Қазақстан Республикасы салық заңдамасының орындалуын салық қызметі органдары жүзеге асыратын тексеру түрі
Диплом ж±мысы Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconҚазақстан Республикасындағы салық жүйесі даму және құрылу кезеңдері
Салық туралы ғылым қаржы ғылымының мамандырылған бір бөлігі. Мемлекетте қаржы туралы оқу салық мәнінің және салық механизмінің теориялық...
Диплом ж±мысы Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconҚазақстан Республикасының Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық кодексi)
Осы Кодекс салықты және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi белгiлеу, енгiзу және есептеу мен төлеу тәртiбi жөнiндегi...
Диплом ж±мысы Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconЛекция: 45 обсөЖ: 45 СӨЖ: 45 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Салық және салық салу»
«Есеп және аудит» 3-курс студенттеріне 6 семестрде “Салық және салық салу” пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3-кредит (135 сағат)...
Диплом ж±мысы Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconБарлығы – 90 сағат Орал 2010 ж
...
Диплом ж±мысы Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconСалық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы
Осы Кодекс салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді белгілеу, енгізу және есептеу мен төлеу тәртібі жөніндегі...
Диплом ж±мысы Таќырыбы: “Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті iconКодексінің (Салық кодексі) 56-бабы 4-тармағына
Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін, шаруа және фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілерге...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница