«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Скачать 131.5 Kb.
Название«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Дата конвертации08.02.2016
Размер131.5 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kaznu.kz/content/files/pages/folder9724/Информац система каз.doc
әл-фараби атындағы қазақ ұлттық УНИВЕРСИТЕТі


Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми - әдістемелік кеңесінің

2012 ж. «_____»_____ мәжілісінің

____ хаттамасымен

бекітілген
«6M070300 – Ақпараттық жүйелер»

мамандығы бойынша

МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ


АЛМАТЫ 2012

Бағдарлама «6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушы _______________________ т.ғ.д., профессор У.А. Төкеев


Бағдарлама кафедра мәжілісінде қарастырылған ________________

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Кафедра меңгерушісі__________________ У.А. Төкеев


Факультеттің әдістемелік бюросында мақұлданған ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Әдістемелік бюро төрағасы __________________ А.А. Елеуов


Ғылыми кеңес мәжілісінде бекітілген

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Ғылыми кеңес төрағасы,

Факультет деканы __________________ Д.Ж. Ахмед-Заки

Ғалым хатшы __________________ Л. Оразбекова


БАҒДАРЛАМА МАЗМҰНЫ


1. Мамандық бойынша түсу емтиханның мақсаты мен міндеттері

Түсушілерге арналған емтиханның мақсаты теориялық дайындық деңгейін қарастыру, магистратураға түсушілерге конкурстық қатысу негізінде дербес ұсынылуын нақтылау.

Түсушілерге емтихан бағдарламасы келесі пәндерден тұрады: "Алгебра және геометрия" , " математикалық талдау", "Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика", "Информатика", " Web-технология", "Мәліметтер қоры", "Компьютерлік желілер", "Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау", "Алгоритмдеу және программалау тілдері" 050703 –ақпараттық жүйелер МҚБЖ ҚР 3.08329 – 2006. міндетті компоненттерден типтік оқу бағдарламасы бойынша жасалған.

Магистратураға түсушілер емтихан кезінде терең кең ауқымды білімдерін, ғылыми-педагогикалық потенциалын магистрлік бағдарламаны және магистрлік диссертацияны қорғау кезінде мамандығының тематикасы бойынша керекті оқу бағдарламасын жақсы меңгеруін талап етеді.

Тапсырушы қазіргі жаңа әдебиеттермен, ақпараттық технология аумағында өзінің жетістіктерін көрсете білуі керек, дипломдар және сертификаттар, авторлық басылымдар түрінде өзінің жетістіктерін көрсете білуі керек.


2. Магистратураға тапсырушыларға арналған дайындық деңгейінің талаптары

Магистратураға тапсырушыларға арналған деңгейінің талаптары

Магистратураға тапсырушылар алдыңғы деңгей білімі:

мамандық бойынша (бакалавриат) жоғары базалық білім:

- 050703 –Ақпараттық жүйелер;

- 050602 – Информатика;

- 050704 –Есептеуіш техника және программалық жабдықтау және т.б.

Тапсырушы мемлекеттік жоғары білім деңгейіне сай құжаты болуы керек.

Конкурстық іріктеп алу шарттары жоғарғы оқу орнының Типтік ережесі бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен 1 сәуір 2008 жылғы №161 қарастырылады.

6M070300-Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы ақпараттық жүйелер кафедрасында жасалды.


3. Оқыту бағдарламасының пререквизиттері


Білім алып жатқан тұлғалардың алдыңғы деңгейі, магистратураның оқыту бағдарламасын меңгергісі келген - жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі оқыту келесі мамандықтар бойынша жүзеге асырылады: 050602 – Информатика, 050703 – Ақпараттық жүйелер, 050704 – Есептеу техникасы және программалық жабдықтау және т.б.

Пререквизиттері: Алгебра және геометрия; Математикалық талдау; Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Информатика; Web-технологиялар; Мәліметтер қорлары жүйелері; Компьютерлік желілер; Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау: Алгоритмдер және программалау тілдері.


4. Емтихан тақырыптарының тізімі

1. «Алгебра және геометрия» пәні

 1. Комплекс санның алгебралық және тригонометриялық түрі. Комплекс саннан n-дәрежелі түбір табу формуласы.

 2. Векторлық кеңістіктің аксиомалары. Векторлар жүйесінің сызықты тәуелділігі мен тәуелсіздігі. Сызықтық тәуелділіктің қасиеттері.

 3. Көпмүшеліктердің бөлінгіштік қасиеттері. Көпмүшеліктердің ең үлкен ортақ бөлгіші. Ең үлкен ортақ бөлгішті табудың Евклид алгоритмі.


 4. Кері матрица. Матрицаның керілену белгісі.

 5. Векторлардың векторлық және аралас көбейтінділері және олардың геометриялық мағынасы.

 6. Жазықтықтағы түзудің теңдеулерінің түрлері. Нүктеден түзуге дейінгі арақашықтық. Жазықтықтағы екі түзудің арасындағы бұрыш.

 7. Жазықтықтың теңдеулерінің түрлері. Нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтық. Екі жазықтықтың арасындағы бұрыш.2. «Математикалық талдау» пәні

 1. Жинақты сандық тізбектердің қасиеттері

 2. Бір айнымалыға тәуелді функциялар үшін Тейлор формуласы

 3. Анықталған интегралдың орта мәні туралы теорема

 4. Кесіндідегі үзіліссіз функциялардың қасиеттері

 5. Функционалдық қатарлардың жинақтылығының қажетті шарты

 6. Ең кіші квадраттар әдісі туралы ұғым3. «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» пәні

 1. Шартты ықтималдық. Ықтималдықтарды көбейту формуласы.

 2. Толық ықтималдықтар формуласы. Байес формулалары.

 3. Кездейсоқ шамалар. Кездейсоқ шаманың үлестірім заңы мен функциясы. Дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалар.

 4. Кездейсоқ шаманың математикалық күтімі мен дисперсиясы. Қасиеттері. Ковариация. Корреляция коэффициенті. Қасиеттері.

 5. Орталық шектік теорема.

 6. Эмпирикалық үлестірім функциясы. Таңдамалық орта және таңдамалық дисперсия4. «Информатика» пәні

 1. ЭЕМ жұмыс істеу принциптері. фон- Нейман қағидалары (принциптері). Дербес компьютер архитектурасы. Негізгі блоктары және олардың атқаратын қызметі.

 2. Компьютердің операциялық жүйелері (ОЖ). ОЖ файлдар жүйесін ұйымдастыру.

 3. ЭЕМ-дегі ақпаратты өлшеу және бейнелеу. Ақпаратты жіктеу (классификация) және кодтау.

 4. Мәтіндік процессорлар (редакторлар) және олардың кешендік мәтіндерді форматтау тәсілдері.

 5. Компьютерлік вирустар. Вирустар жұққандығының негізгі белгілері. Антивирустық программалар түрлері және олардың негізгі мүмкіндіктері.


5. «Web-технологиялар» пәні

  1. Қазіргі web-технологияларға шолу. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар: клиент-сервер архитектурасы, WWW(World Wide Web), URL (Uniform Resource Locator), HTTP (HyperText Transfer Protocol). Статикалық web-парақтарды ұйымдастыру. Тәгтер мен олардың атрибуттары. HTML құжаттарында фреймдер мен формаларды қолдану.

  2. HTML-құжаттардағы web-палитралар арқылы графикамен жұмыс істеу. web-құжаттардағы түстер және өлшем бірліктері. Графикалық бейнелер форматтары мен ерекшеліктері.

  3. Стильдердің сатылы кестелерін – CSS-терді қолдану. Стильдердің тәгтерге, файлдарға және сайтқа толық әсер ету мүмкіндіктері. Стильдердегі динамикалық элементтер. CSS стильдерінің мұра ретінде берілуі. Контекстік селекторлар және кластар. Web-парақ элементтерін абсолюттік түрде орналастыру.

  4. Web-парақтарда JavaScript тілін қолдану технологиялары. Терезе ашу, оның параметрлерін тағайындау, терезеге мәлімет шығару.

  5. JavaScript кластары мен объектілері. Тілдің құрамындағы объектілер (Date, Array, window, document). Олардың қасиеттері мен тәсілдерін пайдалану. JavaScript тілінің оқиғаларды өңдеу мүмкіндіктерін пайдалану. Тышқанды шерту, курсорды қозғалту, пернелерді басу әрекеттерін программалау.

  6. Web-сайттарда PHP тілін қолдану. РНР тілінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Тіл синтаксисі мен грамматикасы ерекшеліктері. РНР тіліндегі мәліметтер типтері: null, resource (ресурстар), object. Тілдің мәліметтер базаларымен байланысу мүмкіндігі.6. «Мәліметтер қорлары жүйелері» пәні

 1. Ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйлерді құрудың итерациялық процедуралары. Деректер қорының концепциясы.

 2. Деректер банкіндегі қолданылатын тілдер: деректерді сипаттау тілі, деректерді түрлендіру тілі, сұраныс тілі.

 3. Қатынастарды нормалау. I, II,III, IV нормалау формалары. Нормалау шарттары.

 4. Атрибуттардың функционалдық, транзитивтік тәуелділігі.

 5. Инфологиялық модельдеудің негізгі инструменталдық құралдары. Пәндік аймақтық ER- диаграммасы. Физикалық модельге көшу. Логикалық және физикалық модельдеудің инструменталдық құралдары. Деректер схемасы және бүтіндігі түсініктері.

7. «Компьютерлік желілер» пәні

 1. Компьютерлік желі туралы түсінік. Желі типтері. Негізгі топологиялар. Желердін таптаструы. Локальды және глобальды желелер.

 2. Кабельдердін типтері. Коаксиальды кабель. UDP. Оптоталшық кабель. Сигналдардың тапсыруы. Өткізгішсіз желелер. Желілі адаптер платасы.

 3. Көпдеңгейлі OSI жүйесі және стандарттау проблемасы.

 4. IP маршрутизация. Статикалық маршрутизация. Динамикалық маршрутизация. RIP хаттамасы. OSPF хаттамасы.

 5. Жергілікті есептеу желілерінің негізгі технологиялары. Ethernet технологиясы. Token Ring, AppleTalk технологиялары.

 6. Желердегі маршрутизация. IР-желілердегі адрестеу. IР-адрестерінің кластары. DHCP қызметі.

8. «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттарды қорғау» пәні

     1. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі түсінігі. Қауіпсіздікке қарсы қатерлерді классификациялау: әдейі жасалған және кездейсоқ қатерлер; ақпараттардың таралуының тікелей және жанама арналары; адам факторымен, техникалық жабдықтармен, форс-мажорлық жағдайлармен байланысты қатерлер.

     2. Ақпараттарды қорғау әдістері мен құралдарын классификациялау Шифрлеу әдістерінің классификациясы.

     3. Блокты, ағымдық және аралас шифрлер ұғымдары. Орын ауыстыру және алмастыру шифрлері. Гаммалау әдісі. Құпия кілтті криптографиялық жүйе. Симметриялық криптографиялық жүйенің үлгісі. Блокты шифрлерді қолдану тәртіптері.

     4. Криптосенімділікті бағалау. Ақпараттарды рұхсатсыз енуден қорғау принциптері. Идентификациялау, аутентификациялау и авторизациялау. Ашық кілтті криптографиялық жүйе.

     5. Біржақты функциялар. Хэш-функциялар. Операциялық жүйелердің қорғалғандығының стандарттары.

9. «Алгоритмдер және программалау тілдері» пәні

 1. Алгоритм, программа ұғымдары. Алгоритм қасиеттері және оларды жазу жолдары. Алгоритмдердің әртүрлі құрылымдық типтерін бейнелеу.

 2. С тіліндегі жиым (массив), вектор, матрицаларды пайдалану. Тілдің жиымдарды өңдеу тәсілдері.

 3. С тілінде нұсқауыштарды пайдалану, оларды жариялау жолдары. Нұсқауыштармен атқарылатын операциялар.

 4. С программалау тіліндегі тұтынушы функцияларын (ішкі программаларды) сипаттау және анықтау жолдары.
 5. С программалау тіліндегі мәліметтердің тіркестік (жолдық) типтері және солармен жұмыс істейтін функциялар.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

 1. Курош А. Г., Курс высшей алгебры.

 2. Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии

 3. Моденов П.С., Аналитическая геометрия. – М.: Изд-во МГУ, 1969.

 4. Кострикин А.И., Введение в алгебру. Т.1 Основы алгебры. – М.: Физматгиз, 2001.

 5. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: Наука, 1978.

 6. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – М.: Наука, 1982.

 7. Цубербиллер О.Н., Задачи и упражнения по аналитической геометрии. – М.: Наука, 1970.
 1. В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. Основы математического анализа,ч.1,2, 1973 г.

 2. В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Б.Х. Сендов. Математический анализ, 1979 г.

 3. В.С. Шипачев. Высшая математика, 1990 г.

 4. Г.Н. Берман. Сборник задач по курсу математического анализа, 1985 г.

 5. А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, И.Г. Шандра. Математика в экономике, ч. 2, М. 2003 г.

 6. Л.Э.Эльсгольц. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М. 1965.

 7. Томас Коннолли, Каролин Бегг - Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика 3-е издание, Москва, Вильямс, 2003 г, 1440 стр

 8. Ребекка М. Райордан - Основы реляционных баз данных. Базовый курс. Теория и практика. Москва, Русская Редакция, 2001 г, 384 стр

 9. Саукап Рон. Основы Microsoft SQL Server 6.5.М.; Русская редакция. 1998.

 10. Майер Д. Теория реляционных баз данных. М., Мир, 1987.

 11. Бойко В.В, Савинков В.М. Проектирование баз данных и информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 1989.

 12. Р. Джеммингс. Access в подлиннике. 1,2 том, Санкт-Петербург, BHV, 1997.

 13. Информатика: учебник//Под ред. проф. Н.В.Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 14. Мартин Д. Организация баз данных в вычислительных системах. М., Мир, 1987.

 15. Пәннің тірек конспектісі.

 16. Microsoft Corporation. Компьютерные сети. Учебный курс: Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки: Пер. с англ. - 2-е изд., испр. и доп. - М: Издательско-торговый дом «Русская редакция»,1999.- 576с.

 17. Марк С., Ричард П., Джеймс К. Компьютерные сети. Книга 2: Network essentials. Пер. с англ. - Диасофт, 1999. - 432 с.

 18. Дүйсебекова К.С. Жомартова Ш.Ә. Есептеу желілері. Казақ университеті. 2006ж.

 19. Защита информации./Сб. Под. Ред. Васильева Б.М., 1990.

 20. Касперский Е. Компьютерные вирусы в MS-DOS, 1992.

 21. 3ащита программного обеспечения: Перевод с английского./ Под редакцией Д.Гроувера. - М.: Мир 1992.

 22. Мафтик С. Механизмы защиты в сетях ЭВМ. 1993.

 23. Гайкович В., Першин А. Безопасность электронных банковских систем. – М.: Единая Европа, 1994.

 24. Как противостоять вирусной атаке. Справочник пользователя./Под ред. Зегжда, Мешкова и др., 1995.

 25. Фролов А.В., Фролов Г.В. Осторожно: компьютерные вирусы. (ПК – шаг за шагом, т.5), 1996.

 26. А.В. Домашев, В.О. Попов Программирование алгоритмов защиты информации – М.: изд. «Нолидж», 2000.

 27. Бөрібаев Б., Дүйсебекова К. Си тілінде программалау: Оқу-әдістемелік құрал. –Алматы: Қазақ университеті, 2007. -208 б.

 28. Бөрібаев Б. Программалау тілдеріне кіріспе: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық . –Алматы: АЭСА, 2008. -376 б.

 29. Құралбаев З.Қ. Алгоритмдеу және программалау тілдері. –Алматы: «TST-company» баспасы, 2008. -354 б.

 30. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си. -М.: ФиС, 2004. –600 с.

 31. Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А. Язык программирования Си. -М.: Финансы и статистика, 2004.

 32. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. -М.: Мир,1989.-360с.

 33. Абрамов С.А., Гнездилова Г.Г., Капустина Е.И., Селюн М.И. Задачи по программированию. -М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит. 1988. -224 с.

 34. Культин Н.Б. С/С++ в задачах и примерах. –СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 368 с.

 35. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня.-СПб.: Питер, 2006. -461 с.

 36. Дунаев В. Web-программирование для всех. –СПб.: БХВ-Перербург, 2008. – 560 с.

 37. Дженифер Нидерст. Web-мастеринг для профессионалов. -СПб.: Питер, 2001. -576 с.

 38. Шапошников И.В. Самоучитель HTML 4. –СПб.: БХВ-Петер­бург, 2001. – 288 с.

 39. Кирсанов Д. Веб-дизайн. -СПб.: Символ-Плюс, 2001. -376 с.

 40. Создание Web-страниц и Web-сайтов: уч. пособ. -М: Триумф, 2001. -496 с.

 41. Савельева Н.В. Основы программирования на РНР: курс лекций для ст-тов.-М.: Интернет-университет информационных технологий, 2005. -264 с.

 42. Мазуркевич А. РНР: настольная книга программиста.–М.: Новое знание, 2004. -479 с.

 43. Жумагалиев Б.И. Лабораторный практикум по Интернет-технологиям: уч.пособ. –Алма­ты, ААЭСА, 2003. –63 с.

 44. Бөрібаев Б., Мадьярова Г. Web-технологиялар. -Алматы: Қаз ККА баспасы,2007.-188 б.

 45. Бөрібаев Б. Web-технологиялар: лабораториялық практикум. «Ақпараттық жүйелер» маман­дығы студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау. -Алматы: Қазақ университеті, 2009. -214 б.

 46. Кремер Н.Ш., Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ,1000.

 47. Колемаев В.А. и др., Теория вероятностей и математическая статистика. – 1991

 48. Агапов Г.И.Задачник по теории вероятностей– М.:ВЦ,1988

 49. Васильев А.Н. Самоучитель С++ с задачами и примерами. Книга + CD. –СПб.: Наука и техника, 2010. -480 с.

 50. Информатика. Учебник/ Под редакцией Н.В. Макаровой. –М.: Финансы и статистика, 2007. -768 с.

 51. Информатика. Практикум по технологии работы на компью­тере / Под редакцией Н.В. Макаровой. –М.: Финансы и статис­тика, 2007. -256 с.

 52. Балапанов Е., Бөрібаев Б., Дәулетқұлов Информатикадан 30 сабақ. –Алматы: ЖТИ, 2009. -440 б.

 53. Бөрібаев Б.Б. Информатика және компьютер.-Алматы: Ғылым, 1997.

 54. Информатика. Базовый курс. Под редакцией С.В. Симоновича. Учебник для ВУЗов. –СПб.: Питер, 2008. -640 с.

 55. Бөрібаев Б.Б. Компьютердің арифметикалық негіздері. «Ақпараттық жүйелер» мамандығында оқитын студенттерге арналған оқу құралы. –Алматы: Қазақ университеті, 2009. -80 б.

 56. Информатика: Базовый курс для ВУЗов /Симонович С.В. и др. – СПб: Питер 2006. -640 с.
Қосымша әдебиет

 1. Дейт К. Введение в системы баз данных. М., Наука, Главное изд-во физ-мат. литературы, 1980.

 2. Острейковский В.А. Информатика: Учеб. для вузов. –М.: Высш. шк., 2004. –511с.

 3. Экономическая информатика: Учебник. –М.: Под ред. В.П.Косарева. –М.: Финансы и статистика, 2004. -592 с.

 4. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. Проф. В.В.Евдокимова. СПб.: Питер, 1997.

 5. Безручко В.Т. Практикум по курсу «Информатика». Уч. пособ. –М.: Финансы и статистика,2006. –544 с.

 6. Практикум по экономической информатике: Уч. пособие: в 3-х ч. -Ч.1/Под ред. Е. Л. Шуремова, Н.А.Тимаковой, Е.А.Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 2002. -300с.

 7. Интернет для служащих государственных организаций и коммерческих фирм: Учебное пособие. / Волокитин А.В. и др. Под редакцией Реймана Л.Д. –М.: ФИОРД–ИНФО, 2001. –272с.

 8. A Microsoft Excel Companion for Business Statistics /David L.Eldredge .-2nd edition. USA: South-Western, 2002. стр. 266

 9. Fundamentals of neural networks: architectures, algorithms,and applicatons /L.Fausett. England: Prentice Hall, 1994. стр.461

 10. The architecture of computer hardware and system software: An information technology approach /Irv Englander. -2nd ed. USA: John Wiley &Sons, 2000. стр. 764

 11. Крамм Р. Системы управления базами данных dBaseІІ и dBaseІІІ для персональных компьютеров. М., Финансы и статистика, 1988.

 12. Озкарахан Э. Машины баз данных и управление базами данных. М., Наука, 1989.

 13. Рощин Б.В.Элементы криптозащита информации: Учебное пособие. - М.: Издательство МАИ, 1995.

 14. А.В.Петраков. Защита и охрана личности, собственности, информации: Справное пособие. - М.: Радио и связь, 1997.

 15. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. М., Финансы и статистика, 1997.

 16. Вайнштейн В. Ведение личных финансов, покупки и управление банковским счетом через Internet. CIT Forum, 1997.

 17. Chapman D.B., Zwicky E.D. Building Internet Firewalls. O’Reily & Associates, Inc., 1995.— 517 p.

 18. Stallings W. Practical Cryptography for Data Internetworks // IEEE Computer Society Press, 1996.—356 p.

 19. Woo Y.C., Lam S.S Authentication for Distributed Systems // Computer.— 1992.— Vol.25, №1.

 20. Seberry J., Pieprzyk J. Cryptography. An Introduction to Computer Security. Advances in Computer Science Series.— Prentice Hall of Australia Pty Ltd., 1989.—375 p.

 21. Schneier B. Applied Cryptography.— John Wiley & Sons, Inc., 1996.—758 p.

 22. Сэмюел П. Харбисон, Гай Л. Стил. Язык программирования Си. Пер. с англ. –М.: ООО “Бином-Пресс”, 2004. -528 с.

 23. Павловская Т.А., Щупак Ю.А. С/С++. Структурное и объектно-ориентированное программирование: Практикум. -СПб.: Питер,2010.-352 с.

 24. Шиманович Е.Л.С/С++ в примерах и задачах.-Мн.: Новое знание,2004. -528с.

 25. Страуструп Б.Язык программирования С++. –СПб.и –М.: Невский диалект “БИНОМ”, 2005. -288 с.

 26. Юркин А.Г. Задачник по программированию. -СПб.: Питер, 2002.

 27. Костюкова Н.И., Калинина Н.А. Язык Си и особенности работы с ним. –М.: «Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру», 2006. -208 с. // www.intuit.ru

 28. Бөрібаев Б. Компьютердің арифметикалық негіздері:Оқу құралы. –Алматы:Қазақ университеті,2009.-80 б.

 29. Анисимов А.Е., Пупышев В.В. Сборник заданий по основаниям програм­ми­рования. 2007. // www.intuit.ru

 30. Романов Е.Л. Практикум по программированию на С++. -СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

 31. Дуванов А.А. Web-констуирование DHTML. –СПб.: БХВ-Пе­т­ер­бург, 2003. -512 с.

 32. Джамса Крис. Эффективный самоучитель по креативному Web-дизайну. HTML, XHTML, CSS, Javascript, PHP, ASP, ActiveX. Пер. с англ./Крис Джамса, Конрад Кинг, Энди Андерсен. –М.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. -672 с.

 33. Справочное руководство по языку РНР. http://www.php.net

 34. Стандарт C++: International Standart ISO/IEC 14882:2003(E), Programming Languages – C++.Кафедра мең. міндетін атқарушы

т.ғ.д., профессор У.Ә. Төкеев


Похожие:

«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М021200 – Түркітану: филология» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған
«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 iconАлматы 2012
«Философия» мамандығына түсушілерге арналған мамандық бойынша магистратураға түсу емтиханының бағдарламасы
«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «050110 –Физика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушысы...
«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051300 – Әлемдік экономика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051300 – Әлемдік экономика»» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған
«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051100 маркетинг» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051100 Маркетинг» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М060700 биология» мамандығы бойынша
Магистратураға түсушілерге арналған мамандық бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М075000 метрология» мамандығы бойынша
Магистратураға түсушілерге арналған мамандық бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051600 – Халықаралық журналистика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051600 халықаралық журналистика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жасалған....
«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051600 – Халықаралық журналистика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051600 халықаралық журналистика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жасалған....
«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6M021000 – Шетел филологиясы: шығыс тілдері» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6M021000 – Шетел филологиясы» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница