Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
Скачать 165.97 Kb.
НазваниеД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
Дата конвертации08.02.2016
Размер165.97 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ektu.kz/usercontrols/library/LibraryFiles/указатель.doc


Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік

техникалық университеті


Восточно-Казахстанский государственный технический

университет им. Д. Серикбаева


Ғылыми кітапханаНаучная библиотека

Ғылыми - библиографиялық бөлімНаучно - библиографический отделҚазақстанның қарулы күштері – 20 жыл


(Библиографиялық көрсеткіш)


Вооруженным Силам Республики Казахстан - 20 лет

(Указатель)


Өскемен 2012 ж.


Усть-Каменогорск 2012 г.


УДК 335(574)


Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне – 20 жыл= Вооруженным Силам Республики Казахстан – 20 лет: указ. / Научная библиотека ВКГТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск, 2012. - 15 с.


Составители: Г. М. Рыльская

А. Н. Рахметжанова


Мазмұны


Қазақстанның қарулы күштері – 20 жыл


Кітаптар 4


Мақалалар 5


Содержание


Военная история


Книги 6


Статьи 10


Военное дело


Книги 10


Статьи 13


Военная техника


Книги 14


Кітаптар

323(574) Н 17

Назарбаев Н. Қазақстан-2030: Ел президентінің Қазақстан халқына жолдауы: общественно-политическая литература / Н.Назарбаев. - Алматы: Білім, 2001. - 94 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего:1 - КХ(1)


94(574) Ќ 19

Ќазаќтар : кµпшілікке арналѓан тоѓыз томдыќ аныќтамалыќ. I т. Атаж±рт = Казахи : Девятитомный популярный справочник. Том І: Отечество / Ќ±рас. Е.Єбен, Ќ±рас. Е.Д‰йсенбаев, Ќ±рас. Т.Жан±заќов. - Алматы : "IDK-TIPO" Баспа-редакциялыќ орталыѓы , 1998. - 470 б. - Алф. кµрсеткіш.: б. 220-232 .

1992 ж., 8 мамыр. «Ќазаќстан Республикасыныњ ќарулы к‰штерін ќ±ру туралы» Ќазаќстан Республикасы Президентініњ Жарлыѓы. –Б.187.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 6 : ГН (2), КХ (3), ГНЗ (1)


328(574)Е 44

Елдің бағы: елбасы, ел бірлігі, ел сенімі [Текст] = Формула успеха: Елбасы, единство, преодоление : қоғамдық-саяси әдебиет. - Астана : Деловой Мир Астана, 2011. - 357 б. : фот.цв.

Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ЧЗ (2), ЗЦДО (1), КХ (1)


***


355/359(574)(075.8) А 52

Аманжолов, Керейхан Рахымжан±лы. Ќазаќстанныњ єскери тарихы : б.з.д. VI ѓасырдан б‰гінгі к‰нге дейін / К.Р.Аманжолов, А.Б.Тасбулатов. - Алматы : Білім, 1999. - 317 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 13 : КХ (6), ВК (2), ЧЗ (5).


355/359(075.3) А 39

Алѓашќы єскери дайындыќ : 10-сыныбына арналѓан оќулыќ / К. Р. Аманжолов [и др.]. - Алматы : Мектеп, 2006. - 390 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 60 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (55).


355/359(075.3) А 39

Алѓашќы єскери дайындыќ : жалпы білім беретін мектептіњ жаратылыстану-математика баѓытындаѓы 11-сыныбына арналѓан оќулыќ / К. Р. Аманжолов [и др.]. - Алматы : Мектеп, 2007. - 351 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 60 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (55).


355/359(574)(075.3) Б 26

Бастауыш єскери дайындыќ : оќулыќ / Ќ±рас. М.Т. Жаќсыгельдинов, Ред. А.Х. Касымов. - Алматы : АОЄО, 2000. - 359 б. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : КХ (5), УА (45).

001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", І бµлім. - 216 б. -

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2).

355/359(574) Ќ 18

Ќазаќстан Республикасы ќарулы к‰штерініњ, басќа да єскерлері мен єскери ќ±ралымдарыныњ жалпыєскери жарѓылары [Текст] / Ќазаќстан Республикасыныњ ќорѓаныс министрлігі. - Астана : Дайк-Пресс, 2009. - 659 б. : ил. - 2300 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ВК (4).

Маќалалар


Адырбек±лы, К. Ауѓанстан: 1979 - 1989 ‡стіміздегі жылдыњ 15 аќпанында совет єскерініњ Ауѓанстаннын шыѓарылѓанына 20 жыл толды / Кµлбай Адырбек±лы // Т‰ркістан. - 2009. - №6, 12 аќпан. - Б. 7 : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1).


Алтай А. Шурави [Текст] / Алтай А. // Егемен Ќазаќстан . - 2012.- 24 ќањтар (№ 27/32). - 15 . - Ауѓан соѓысында т±тќынѓа т‰скен кењес жауынгерлерініњ ерлігі туралы.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1).


Бєшен, ¦лыќпан. Шымырлыќќа шыњдайтын мектеп - интернат [Текст] / ¦. Бєшен // Ќазаќстан мектебі. - 2012. - №1. - Б. 15-19.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1).


Длимов, А. Халыќты,аумаќты жєне µндірістік объектілерді тµтенше жаѓдайлардан ќорѓау / А. Длимов // Ќазаќстанда Ењбекті ќорѓау = Охрана труда Казахстан. - 2008. - №8. - Б. 83-85.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1).


Жанасаев, Б. Єскери білім ж‰йесі бєсекелестікке ќабілетті болып келеді [Текст] / генерал - лейтенант Б. Жанасаев // Егемен Ќазаќстан. - 2009. - №160, 6 мамыр. - Б. 5 : портр.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1).


Мұса С. Заманауи әскер - Отан қорғаны / С. Мұса // Егемен Қазақстан. - 2012. - №138-142, 10 сәуір. - Б. 6. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Н±рсапаров, Дарын. Мєскеуді ќорѓаѓандар мєњгі есте ќалады [Мєтін] : [¦лы Отан соѓысында кезіндегі Мєскеу т‰біндегі шайќасќа 70 жыл толуына байланысты "Кењестер халќыныњ ±лы ерлігі" атты ѓылыми конференция µтті.] / Д. Н±рсапаров // Дидар . - 2012. - 27 аќпан. - Б. 1.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1).


Омар Ж. Ќорѓаныс µнеркєсіп кешені [Текст] / Омар Ж. // Егемен Ќазаќстан . - 2012.- 4 ќањтар (№ 2). - 1 .

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1).

Сайлан, Б. Ауѓанстан: сєуір тµњкерісі бастаѓан соѓыс / Болат Сайлан // Егемен Ќазаќстан. - 2009. - №30-3я3, 28 ќањтар. - Б. 7.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1).

Саќауов, Є. Єскери кафедра ќарулы к‰штер ‰шін мамандар шеберханасы [Текст] : єскери кафедра мењгерушісі, поковник / Є. Саќауов // За Знание. - 2009. - №11. - Б. 2-3.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1).

Военная история


323/47+57/ Н 191

Назарбаев Н. Казахстан 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана / Н. Назарбаев. - М. : Credo, 1999. - 68 с.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1


94(574) Қ 19

Казахи : Девятитомный популярный справочник. Т. І : Исторические события / М-во образования, культуры и здравоохранения РК, Қазақстан даму институты ; Сост. Г. Ахметжанова, Сост. Д. Галямова, Сост. Е. Карин = Қазақтар : Көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалық / Құрас. Г.Ахметжанова, Құрас. Д.Галямова, Құрас. Е.Қарин. - Алматы : "IDK-TIPO" Баспа-редакциялық орталығы , 1998. - . 470 с.

1992 г., 8 мая. Указ Президента РК «О создании Вооруженных сил РК». – С.396

Экземпляры: всего:6 - ГН(2), КХ(3), ЧЗ(1).


328(574)Е 44

Формула успеха: Елбасы, единство, преодоление [Текст] = Елдің бағы: елбасы, ел бірлігі, ел сенімі : общественно-политическая литература. - Астана : Деловой Мир Астана, 2011. - 357 б. : фот.цв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ЧЗ (2), ЗЦДО (1), КХ (1)


***

94/574/ Б 70

Боздақтар. Шығыс Қазақстан облысы. В 6 т. : Ұлы отан соғысы /1941-1945/ жеңісінін 50 жылдығына арналды. Отан қорғау жолында құрбан болған боздақтарға ескерткіш кітап. Т. 6 = Книга памяти. Восточно-Казахстанская область : Посвящается 50-летию Победы в Великой Отечественной войне /1941-1945/. Книга памяти павшим воинам за Родину. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 1995. - 544 б. : рис.

Экземпляры: всего:3 - КХ(1), ЧЗ(1), ГН(1).


94/574/ Б 70

Боздақтар. Шығыс Қазақстан облысы. В 6 т. : Ұлы отан соғысы /1941-1945/ жеңісінін 50 жылдығына арналды. Отан қорғау жолында құрбан болған боздақтарға ескерткіш кітап. Т. 5 = Книга памяти. Восточно-Казахстанская область : Посвящается 50-летию Победы в Великой Отечественной войне /1941-1945/. Книга памяти павшим воинам за Родину. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 1995. - 526 б. : рис.

Экземпляры: всего:3 - КХ(1), ЧЗ(1), ГН(1).

94/574/ Б 70

Боздақтар. Шығыс Қазақстан облысы. В 6 т. : Ұлы отан соғысы /1941-1945/ жеңісінін 50 жылдығына арналды. Отан қорғау жолында құрбан болған боздақтарға ескерткіш кітап. Т. 2 = Книга памяти. Восточно-Казахстанская область : Посвящается 50-летию Победы в Великой Отечественной войне /1941-1945/. Книга памяти павшим воинам за Родину. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 1995. - 497 б. : рис.

Экземпляры: всего:3 - КХ(1), ЧЗ(1), ГН(1).

355/359(4/9)(091)(03) Д969

Всемирная история войн : Харперская энциклопедия военной истории / Р. Эрнест Дюпюи, Тревор Н. Дюпюи : Полигон: АСТ

. Кн. 1. : 3500 год до Р.Х. - 1400 год от Р.Х. - [б. м.]. - 2000. - 937 с.

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(4/9)(091)(03) Д 969

Всемирная история войн / Р. Эрнест Дюпюи, Тревор Н. Дюпюи : Полигон: АСТ

. Кн. 2 : 1400 год-1800 год. - [б. м.]. - 2000. - 895 с.

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(4/9)(091)(03) Д 969

Всемирная история войн : Харперская энциклопедия военной истории / Р.Эрнест Дюпюи, Тревор Н. Дюпюи

. Кн. 3. : 1800 год -1925 год. - [б. м.]. - 2000. - 1016 с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - (2).


355/359(4/9)(091)(03) Д 969

Всемирная история войн : Харперская энциклопедия военной истории / Р. Эрнест Дюпюи, Тревор Н. Дюпюи : Полигон: АСТ

. Кн. 4 : 1925 год - 1997 год. - [б. м.]. - 2000. - 1117 с.

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(4/9)(091) Г 34

Генералиссимусы. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : Литература, 1998. - 751 с : (Энцикл. военного искусства)

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(4/9)(091) Г 935

Гудериан Г. Воспоминания Солдата / Г. Гудериан. - Смоленск : Русич, 1999. - 654 с. : ил. - (Мир в войнах)

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(47+57)(091)Д752

Дрогозов И. Железный кулак РККА. Танковые и механизированные корпуса Красной Армии 1932-1941 гг. / И. Дрогозов. - МГО ВООПИиК. - М. : Техника молодежи, 1999. - 80 с

Экземпляры: всего:1 - (1).


9/С/ 27/092/ Ж 86

Г.К. Жуков : Фотоальбом о выдающемся сов. полководце Маршале Советского Союза Георгие Константиновиче Жукове. - 3-е изд. - М. : Планета, 1987. - 240 с. : ил. - (Человек. События. Время)

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(47+57) Е 701

Ерёменко А.И. В начале войны: Воспоминания Маршала Советского Союза / А. И. Ерёменко. - М. : Хранитель, 2006. - 622 с. - (Неизвестные войны)

Экземпляры: всего:1 - ВК(1)


355/359 К 196

Канник, Пребен. Военная униформа: Все страны мира / П. Канник. - СПб. : Полигон, 2002. - 384 с. : ил. - Указ.: с. 365-382

Экземпляры: всего:2 - ВК(2).


882"19" К 265

Карпов В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира : лит. мозаика / В. Карпов. - М. : Вече, "АСТ-ПРЕСС", 1994. - 480 с

Экземпляры: всего:2 - (2).


882"19" К 265

Карпов В. Маршал Жуков. Опала. : лит. мозаика / В. Карпов. - М. : Вече, 1994. - 416 с

Экземпляры: всего:2 - (2).


355/359(47+57)(091) К 364

Керсновский А.А. История русской армии : В 4 т. Т.1 : От Нарвы до Парижа. 1700-1814 гг. / А.А. Керсновский. - М. : Голос, 1999. - 304 с

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/48( 0 3) К 383

Киган Д. Кто есть кто в военной истории. С 1453 г. по настоящее время. / Д. Киган, Э. Уиткрофт. - Лондон ; Нью-Йорк ; М. : Дограф, 2000. - 432 с

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(4/9)(091) К 63

Командиры второй мировой войны / сост. А. Н. Гордиенко. - Минск : Литература, 1998. - 544 с. - (Энциклопедия военного искусства)

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(4/9)(091) К 63

Командиры второй мировой войны : Часть II. - Минск : Литература, 1998. - 640 с. - (Энциклопедия военного искусства)

Экземпляры: всего:1 - (1).


94(574) К 962

Кушкумбаев, Айболат Кайрслямович. Военное дело казахов в XVII-XVIII веках : историческая литература / А. К. Кушкумбаев ; Ин-т Востоковедения им.Р.Б.Сулейменова, М-во образования и науки РК. - Алматы : Дайк-Пресс, 2001. - 170 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-163

Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ГН(1)


355/359 Л 826

Лубченков, Юрий Николаевич. Сто великих полководцев Второй мировой / Ю. Н. Любченков. - М. : Вече, 2006. - 476 с. : ил. - (100 великих)

Экземпляры: всего:1 - ВК(1).


355/359 Л 826

Лубченков, Юрий Николаевич. Сто великих сражений Второй мировой / Ю. Н. Лубченков. - М. : Вече, 2006. - 471 с. : ил. - (100 великих)

Экземпляры: всего:1 - ВК(1).


355/359(4/9)(091) М 245

Манштейн Э. Утерянные победы / Э. Манштейн. - М. ; СПб. : АСТ, 1999. - 896 с. - (Военно-историческая библиотека)

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(4/9)(091) М 478

Меллентин Ф.П. Танковые сражения / Ф. П. Меллентин. - СПб. ; М. : Полигон. АСТ, 2000. - 448 с. : ил. - (Военно-историческая библиотека)

Экземпляры: всего:1 - (1).


9/С/27/092/ М 769

Момыш-улы Б. Генерал Панфилов / Б. Момыш-улы. - 3-е изд. - Алма-АТа : "Казахстан", 1973. - 156 с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - (2).


355/359(4/9)(091) Н 511

Ненахов Ю. Войска спецназначения во второй мировой войне / Ю. Ненахов; Ред. А.Е. Тарас. - Минск : Харвест , 2000. - 733 с. - Библиогр.: с. 727-729

Экземпляры: всего:3 - ХР(2), (1).


9/с/27 П 51

Полководцы и военачальники Великой Отечественной : Сборник / сост. канд. ист. наук А.НКиселев. - М. : Молодая гвардия, 1970. - 447 с. : 16л. илл.

Экземпляры: всего:1 - ВК(1).


9/С/27/092/ П 511

Полководцы и военачальники Великой Отечественной : Сборник. - М. : Молодая гвардия, 1986. - 367 с : ил, фото. - (Жизнь замечат. людей. Сер. биографий ; Сер. биогр. Вып. 17 (655))

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359 (47+57) (091) С 561

Советско-финская война 1939-1940 гг. : хрестоматия / ред. А. Е. Тарас. - Минск : Харвест, 1999. - 458 с. : ил. - (Библиотека военной истории)

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(574)(091) Т 23

Тасбулатов, Абай Болюкпаевич. Военная история Казахстана: Очерки : историческая литература / А.Б.Тасбулатов, К.Р.Аманжолов. - Алматы : Рауан, 1998. - 175 c. : фото. - Библиогр.: с. 172-174

Экземпляры: всего:25 - (1), ЧЗ(3), КХ(2), АУЛ(19).


355/359(4/9(091) У 698

Урланис Б.Ц. История военных побед / Б. Ц. Урланис. - СПб. ; М. : Полигон. АСТ, 2000. - 558 с.

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(47+57) Ш 243

Шапошников Б.М. Битва за Москву. Московская операция западного фронта 16 ноября 1941 г. - 31 января 1942 г. / Б. М. Шапошников. - М. : Транзиткнига, 2006. - 860 с. : табл. - (Неизвестные войны)

Экземпляры: всего:1 - ВК(1)

355/359 Ш 658

Шишов, Алексей Васильевич. Сто великих героев / А. В. Шишов. - М. : Вече, 2007. - 478 с. : ил. - (100 великих)

Экземпляры: всего:1 - ВК(1).


Статьи


Назарбаев, Н. А. Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана: послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана / Н. А. Назарбаев // Рудный Алтай. - 2012. - №11, 28 янв. - С. 1, 2, 3 : фот. ; Казахстанская правда. - 2012. - №32, 28 янв. - С. 1-2 : фот. ; Литер. - 2012. - №18, 28 янв. - С. 1-2 : фот. ; Страна и мир. - 2012. - №5, 30 янв. - С. 1-2 : фот.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Военное дело


355(574) С 862

Строевой Устав Вооруженных Сил Республики Казахстан : законы и законодательные акты. - Алматы : Юрид. лит., 2002. - 58 с

Экземпляры: всего:10 - КХ(1), ВК(9).


355(574) У 79

Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Республики Казахстан : законы и законодательные акты. - Алматы : Юрид. лит., 2002. - 116 с

Экземпляры: всего:5 - ВК(4), КХ(1).


355(574) Д 489

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Республики Казахстан : к изучению дисциплины. - Алматы : Юрист, 2000. - 45 c. : табл

Экземпляры: всего:12 - КХ(3), ВК(9).


355/359(574) О-28

Общевоинские уставы вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан : обществ.-полит. лит. / М-во обороны РК. - Астана : Дайк-Пресс, 2009. - 634 с.

Экземпляры: всего:4 - ВК(4).


355(574) У 79

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Республики Казахстан : к изучению дисциплины. - Алматы : Юрид. лит., 2002. - 209 c. : табл

Экземпляры: всего:10 - КХ(1), ВК(9).


***


355/359(47+57) А 28

Адамчик, Николай Владимирович. Настольная книга будущего командира / Н.В.Адамчик, Д.И.Дудинский. - Минск : Харвест, 2001. - 391 c.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).


355/359 Б 203

Баленко, Сергей Викторович. Спецназ. Учебник выживания. Опыт элитных подразделений / С. В. Баленко. - М. : Яуза : ЭКСМО, 2008. - 767 с. : рис. - Библиогр.: с. 749-762

Экземпляры: всего:2 - ВК(2).


355/359 В 191

Васильев В.А. Основы воинской службы : Учебник / В. А. Васильев ; ред. М. А. Шатберашвили. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 415 с. - (Учебники и учебные пособия). - Библиогр.: с. 412

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(03) В 638

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны РФ, Ин-т воен. истории ; ред. А. П. Горкин [и др.]. - М. : Большая Российская энциклопедия : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 1663 с. - (Энциклопедические словари)

Экземпляры: всего:2 - ВК(2).


355/359 К 32

Квак, Андрей Алексеевич. Физическая подготовка : учеб. пособие по "Основам военной службы" / А. А. Квак. - М., 2003. - 43 с. - (Библиотечка журнала "Военные знания")

Экземпляры: всего:1 - ВК(1).


355/359/47+57/К853

Крысько В. Секреты психологической войны ( цели, задачи, методы, формы, опыт) / В. Крысько ; под общей ред. А. Т. Тараса. - [б. м.] : Харвест, 1999. - 447 с. : ил. - Библиогр.: с. 443

Экземпляры: всего:3 - (3).


355/359(47+57) К 937

Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков сухопутных войск (КССО, БМ и Т СВ-97). Кн. 1 / М-во обороны РК. - Изд., испр. и доп. - Алматы : Воениздат, 1997. - 304 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - (1).


623(075) М 215

Мальцев, Александр Михайлович. Снайперская подготовка : учеб.-практ. пособие / А. М. Мальцев. - М. : Фонд "Мир" : Академический Проект, 2006. - 191 с. : рис. - (Gaudeamus)

Экземпляры: всего:2 - ХР(2).


355/359 М 267

Маркин, Андрей Викторович. Основы тактической подготовки современного солдата / А. В. Маркин ; под ред. А. Е. Тараса. - М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2007. - 431 с. : ил. - (Коммандос)

Экземпляры: всего:3 - ВК(3).


355/359(47+57) М 42

Медведев А.Н. Бой при ограниченых возможностях: Рукопашная схватка одной рукой : Учеб. пособие для ВС, ВМФ, провоохранит. структур и служб безопасности / А.Н. Медведев. - М. : Восход, 1998. - 263 с

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(47+57) М 42

Медведев А.Н. Противодействие ударам ног без применения оружия : Пособие для 1-2 й ступени "УНИБОС" :Учеб. пособие для ВС, ВМФ, правохранит. структур и служб безопасности / А.Н. Медведев. - М. : САТТВА, 1998. - 238 с

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(4/9) М 71

Мишелетти Э. Элитные воруженные силы : учебное пособие / Э. Мишелетти; Л. Мартена. - М. : Полярис, 1998. - 158 с

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359/47+57/ Н 208

Найтли Ф. Ким Филби-супершпион КГБ / Ф. Найтли. - М. : "Республика", 1992. - 320 с

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359(574)(075.3) Н 361

Начальная военная подготовка. Учеб. для сред. учеб. заведений : учебник / сост. М. Т. Жаксыгельдинов ; ред. А. Х. Касымов. - Алматы : АУМЦ, 2000. - 359 с. : ил.

Экземпляры: всего:296 - (5), АУЛ(291).


355/359/47+57/ О 753

Основы тактико-специальной подготовки : Учеб. пособие / сост.: В. И. Макаренко, Н. А. Тимофеев, В. П. Павленко. - Омск, 1994. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 95

Экземпляры: всего:2 - (2).


355/359 (47+57) Р 713

Ронин Р. Своя разведка: способы вербовки агентуры, методы проникновения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и съема информации : практическое пособие / Р. Ронин. - Минск ; М. : Харвест. АСТ, 2000. - 368 с. - (Коммандос)

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359 Р 854

Рукопашный бой : Самоучитель. - Минск : Харвест, 2003. - 142 с. : рис.

Экземпляры: всего:2 - ВК(2).


355/359 С 50

Смирнов, Анатолий Тихонович. Основы военной службы : Учеб. пособие / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; Ред. А.Т.Смирнов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Мастерство, 2001. - 239 c. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 236

Экземпляры: всего:1 - (1).


355/359 С 568

Современная военная психология : хрестоматия / под ред. А. Е. Тараса ; сост. А. А. Урбанович. - Минск : Харвест, 2003. - 575 с. - (Библиотека практической психологии). - Библиогр.: с. 566-570

Экземпляры: всего:2 - ВК(2).


355/359(03) С 794

Степанищев, Александр Тимофеевич. Словарь-справочник по военно-исторической терминологии : Словарь-справочник / А. Т. Степанищев, Д. Н. Филипповых . - М. : ВЛАДОС, 2004. - 255 с.

Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ВК(1).


355/359 С 81

Сто великих военных тайн / авт.-сост. Ю. М. Курушин. - М. : Вече, 2007. - 542 с. : ил. - (100 великих). - Библиогр.: с. 539-540

Экземпляры: всего:1 - ВК(1).


355/359 Ф 505

Физическая и психологическая подготовка разведчика / авт.-сост. Д. И. Дудинсий. - М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2007. - 95 с. : рис. - (Защити себя)

Экземпляры: всего:2 - ВК(2).


355/359(075) Ш 426

Шелест О. В. Медицинская подготовка спецназа : учеб.-практ. пособие / под ред. Ю. Г. Маслака. - М. : Академический Проект, 2006. - 143 с. : рис. - (Gaudeamus)

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).


Статьи


Бакаев А. Военная безопасность государств: реалии и прогнозы / А. Бакаев // Мысль. - 2007. - №5. - С. 8-12. - Библиогр.: 5 назв. .


Кулешов Ю.П. Виды оружия на новых физических принципах и его применение в современной войне / Ю. П. Кулешов // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2009. - №3. - С. 185-191. - Библиогр.: 9 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Кулешов Ю.П. Вклад казахстанцев в Победу в Великой Отечественной войне / Ю. П. Кулешов // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2009. - №3. - С. 178-184. - Библиогр.: 3 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Кулешов Ю.П. Влияние уровня физической подготовленности на самочувствие и умственную работоспособность военнослужащего / Ю. П. Кулешов // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2009. - №4. - С. 201-205. - Библиогр.: 4 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Кулешов Ю.П. Исследование вопросов организации воспитательной и социально-правовой работы в Вооруженных Силах РК в период трансформации армии / Ю. П. Кулешов // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2009. - №2. - С. 169-175. - Библиогр.: 5 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Кулешов Ю.П. Исследование роли офицерского состава в формировании здорового образа жизни военнослужащих / Ю. П. Кулешов // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2009. - №3. - С. 191-195. - Библиогр.: 6 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Кулешов Ю.П. Организация процесса длительного хранения боевых машин и пути его совершенствования / Ю. П. Кулешов // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2009. - №2. - С. 175-181. - Библиогр.: 5 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Кулешов Ю.П. Особенности формирования творческого мышления в процессе военного обучения / Ю. П. Кулешов // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2010. - №2. - С. 216-221. - Библиогр.: 8 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Мукашева А. Престиж профессий как фактор регуляции социального поведения: военная деятельность : общественно-политическая литература / А. Мукашева // Саясат. - 2004. - № 9. - С. 16-21 : ил. - Библиогр.: 32 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Сакауов А.Б. Вопросы организации военно-профессиональной и физической подготовки будущих офицеров / А. Б. Сакауов // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2010. - №3. - С. 212-215. - Библиогр.: 3 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Сакауов А.Б. Вопросы повышения эффективности управления войсками / А. Б. Сакауов // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2010. - №4. - С. 169-174. - Библиогр.: 5 назв

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Это наша история: 20 лет Независимости РК. 1992-2011 год // Байтерек. - 2011. - №11-12. - С. 22-93 : фот.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)

Аннотация: Подборка статей к 20-летию Независимости РК


Военная техника


623 А 95

Аханов Д. Е. Силовая передача БМП-1 : учеб.-метод. пособие / Д. Е. Аханов, Н. В. Чистиков ; М-во образования и науки РК. - Астана : ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2006. - 38 с. - Библиогр.: с. 38

Экземпляры: всего:1 - ВК(1).


623 Б 759

Боевая машина пехоты БМП-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Ч. 1 / М-во обороны СССР. Гл. бронетанковое упр. - М. : Воениздат, 1987. - 247 c. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ВК(1).


355/359 Д 243

Дворкин А. Д. Пневматическое оружие. Стрельба, эксплуатация, ремонт, оборудование тира : учеб.-метод. пособие / А. Д. Дворкин. - М., 2001. - 168 с. : рис.

Экземпляры: всего:1 - ВК(1).


623 Д 74

Дриг, Евгений. Механизированные корпуса РККА в бою: История автобронетанковых войск армии в 1940-1941 годах / Е. Дриг. - М. : Транзиткнига, 2005. - 830 с. : ил. - (Неизвестные войны)

Экземпляры: всего:1 - ВК(1)


623(091) К 262

Карпенко А.В. Отечественные самоходные артиллерийские и зенитные установки.Ч.1. / А.В. Карпенко. - СПб., 2000. - 88 с. : ил. - (Невский Бастион:Сер. вооружение и военная техника; Вып.8)

Экземпляры: всего:1 - (1).


623(091)(03) С 175

Самолеты Второй мировой войны. Свыше 300 боевых самолетов всех стран мира. - М. : АСТ, 2000. - 349 с. : ил. - (Энцикл. военной техники)

Экземпляры: всего:1 - (1).


623 Т 183

Танк Т-72 и его модификации : Инструкция по эксплуатации / М-во обороны СССР. Гл. бронетанковое упр. - М. : Воениздат, 1991. - 272 с. : ил

Экземпляры: всего:1 - (1).


623(03) Т 183

Танки. - Минск : Попурри, 2000. - 399 с. : ил

Экземпляры: всего:11 - (11).


623(03) Т 183

Танки и самоходные установки. - М. : АСТ, 2000. - 334 с. : ил. - (Энцикл. военной техники)

Экземпляры: всего:4 - (4).


335/359(4/9)(091) Т 19

Тарас А.Е. Люди - лягушки: История подводных диверсионных сил / А.Е. Тарас , В.В. Бешанов. - м. ; м. : АСТ ; Минск : Харвест, 2000. - 527 с : ил. - (Профессионал). - Библиогр.: с. 526

Экземпляры: всего:1 - ХР(1).


623 Т 774

Трубников Б. Г. Определитель оружия и вооружения / Б. Г. Трубников. - СПб. : Политон ; М. : АСТ, 1998. - 695 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - (1).


623(03) Ш 645

Широкорад А.Б. Энциклопедия отечественной артиллерии / А.Б. Широкорад; Общ. ред. А.Е. Тарас. - Минск : Харвест, 2000. - 1155 с. : ил. - (Б-ка военной истории)

Экземпляры: всего:1 - (1).


623(03) Ш 965

Шунков, Виктор Николаевич. Танки : справ. изд. / В. Н. Шунков. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 2003. - 399 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ВК(1).


Похожие:

Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
Указатель предназначен преподавателям и студентам кафедры «Инновационный менеджмент»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
Указатель предназначен преподавателям и студентам кафедры «Промышленная энергетика»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
Указатель предназначен преподавателям и студентам кафедры «Транспорт и логистика»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Мамандық: : 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Мамандық: 5B073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
Указатель предназначен преподавателям и студентам кафедры «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Силлабус «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылым және Қазақстан халқының Ассамблеясы» кафедрасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы...
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Мамандық: 5B072900 – «Құрылыс», 5В080700 «Орман шаруашылығы», 5В072500 – «ағаш өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдар»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Мамандық: 5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент», 5В050800 «Есеп және аудит», 5В050900 «Қаржы», 5В051100 «Маркетинг»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасында...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница