Биология для студентов специальности 050607
Скачать 211.14 Kb.
НазваниеБиология для студентов специальности 050607
Нурлина А Б
Дата конвертации06.02.2016
Размер211.14 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.duman.kz/archive/eduK.doc
Ф СО ПГУ 7.01.1/05

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігіС.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Кафедра общей биологии
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА


дисциплины Биология

для студентов специальности 050607 Биология
Павлодар
Ф СО ПГУ 7.18.1/10


УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

___________ Н.Э.Пфейфер

«____» _________ 2007 г.


Составитель: старший преподаватель Нурлина А.Б.
Кафедра Общей биологии
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По дисциплине Биология


для студентов специальности 050607 Биология

Рабочая программа разработана на основании рабочего учебного плана специальности 050607 Биология

и утверждена на заседании Ученого Совета ПГУ им. С. Торайгырова «27» август 2007г. протокол №11


Рекомендована на заседании кафедры «21» август 2007 г. протокол №1

Зав. кафедрой _________________ Ж.М. ИсимбековОдобрено методическим советом Биолого-химического факультета

«25» август 2007 г., протокол № 1


Председатель МС _________________ К.Х. Жапаргазинова
СОГЛАСОВАНО

Декан факультета ________________ К.У. Базарбеков

«__»_______ 2007 г.
ОДОБРЕНО ОПиМО

Начальник ОПиМО _________________ Л.Т. Головерина

«__»_______ 2007 г.
Оқу пәннінің мақсаттары мен міндеттері


Мақсаты: Биология ғылымының негізгі бөлімдері цитология және гистология, генетика, өсімдіктер физиологиясы, жануарлар және адам физиологиясы, биофизика туралы студенттерде тусініктердіқалыптастыру.

Міңдеттері:

 • Жануарлар организмнің клеткалары мен ұлпаларының құрылысына, қызметіне және генезисіне анықтама беру;

 • Сыртқы орта факторларынын әсерінен болатын өсімдіктер организміндегі физиологиялық процесстер туралы іргелі білім беру;

 • Студенттерді тұқым қуалау белгілерінің заңдылықтарымен, тұқым қуалау принциптерімен, генетикалық материалдың құрылымдық-қызметтік ұйымдасуымен және оның өзгергіштігімен, гендердің әсерімен реттелуі, ластанған қоршаған ортаның генетикалық салаларымен таныстыру;

Осы пәнді оқып болғаннан кейін студенттер білуі тиіс:

 • Клетка теориясының негізгі қағидаларын, клеткалар мен үлпаларды зерттеудің әдістерін, клеткалар мен клетка органоидтарының құрылысы мен қызметін, жануарлар организміндегі ұлпалардың құрылысы мен қызметін, жануарлар организміндегі ұлпалардың құрылысын, қызметін генезисін және классификациясын;

 • Су алмасудың тыныс алудың, минералдық қоректенудің, фотосинтездің механизмдері мен ерекшеліктерін және өсімдіктердің қоршаған орта факторларының әсеріне төзімділігін;

 • Адам және жануарлар физиологиясының негізгі қағидаларын және клетка мен тұтас организмдердің биофизикасын, биологиялық зандылықтар мен құбылыстардың негізінде жатқан негізгі физикалық заңдылықтарды, негізгі физиологиялық және биофизикалық зерттеу әдістерін;


Студенттер істей білуі тиіс:

 • Объектісіне моно және дигибридтті, аллелльді емес белгілердің өзара әсеріне және жыныспен тіркескен белгілердің тұқым қуалауына шағылыстырулар қоюдан, гибридологиялық талдау жүргізуден практикалық тәжірибе жинақтау;

 • Теориялық білімдері мен практикалық дағдыларды нағыз зерттеу тәжірибелерде қолдана білу.

Пререквизиты: Мамандыққа кіріспе, Цитология және гистология, Омыртқасыздар зоологиясы.


Пәннің тақырыптық

жоспары Ф СО ПГУ 7.18.1/14


Пән мазмұны

Пәннің тақырыптық жоспары


Тақырыптар

Сағат саны

Дәріс

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Бөлім I. Цитология және гистология. Кіріспе. Цитология тарихы.

1
5

2

Биомембраналар құрылымы, жасуша қабырғасының құрылысы.

2

4

5

3

Жасуша органоидтарының құрылысы мен қызметтері.

2

4

5

4

Жасушаның көбеюі.

2

4

5

5

Жануарлар улпаларының классификациясы.

3

4

5

6

Бөлім II. Өсімдіктер физиологиясы. Кіріспе.

1
3

7

Өсімдік жасушасының физиологиясы.

1

4

5

8

Фотосинтез. Тыныс алу.

2

4

5

9

Минералды көректенудің физиологиясы.

1

4

5

10

Бөлім III. Генетика. кіріспе.

1
5

11

Тұқым құалау белгілердің зандылықтары.

1

4

5

12

Тұқым қүалау материалдың өзгергіштігі

2

4

5

13

Адам генетикасы.

1

4

5

14

Популяция генетикасы және эволюциясы.

2

4

5

15

Бөлім IV. Адам және жануарлар физиологиясы. Кіріспе.

1
3

16

Түрас организмнің физиологиясы.

2

4

5

17

Раздел V. Биофизика. Кіріспе.

1
4

18

Термодинамика. Тірі үлпалар мен ағзалардың электроөткізгіштігі.

2

4

5

19

Фотобиология. Тірі жүйелерге физикалық факторлардың әсері. Тірі жүйелердегі регуляция.

2

4

5

Жалпы сағат саны:

30

60

90Пәннің мазмұны

Курстың теориялық мазмұны


Тақырып 1. Бөлім 1. Цитология және гистология.

Кіріспе. Пәні,мақсаты мен міңдеттері. Цитология тарихы. Жасуша теориясының негізгі қағидалары. Про- және эукариоттар.

Тақырып 2. Биомембраналар құрылымы. Жасуша қабырғасының құрылысы.

Биомембраналардың құрылымдық модельдері. Плазматикалық мембрананың құрылысы және функциялары. Плазмолемманың транспорттық, барьердық және рецепторлық қызметтері.

Тақырып 3. Клетка органоидтарының құрылысымен функциялары.

ЭПТ құрылысы және функциялары, Гольджи аппараты, митохондриялар, пластидтер, жасуша ядросы (ядро, кариоплазма, Ядрышко, хроматин, хромосомалар).

Тақырып 4. Клеткалардың бөлінуі.

Жасушалық цикл. Митоз, мейоз. Олардың айырмашылығы.

Тақырып 5. Жануарлар улпаларының классификациясы.

«Ұлпа» ұғымына аңықтама. Ұлпаның морфофункционалдық классификациясы. Гистология пәнінің қысқаша даму тарихы. Эпителиалды бұлшық ет, ішкі ортаның ұлпасы,бұлшық ет ұлпасы,жұйке жүйесінің ұлпасы.

Тақырып 6. Бөлім 2. Өсімдіктер физиологиясы. Кіріспе, пәні, мақсаты, міндеттері, өсімдік ағзасы – қурделі тірі жүйе. Өсімдіктердін функционалдық ерекшеліктері. Фотосинтез, су алмасу, тыныс алужәне минералды қоректенуінің эколого-физиологиялық негіздері.

Тақырып 7. Өсімдік жасушасының физиологиясы. Өсімдік жасушасының құрылымдық және функционалдық ерекшеліктері. Химиялық құрамы. Күн сәулесінің әсеріне байланысты хлоропласт құрылымының өзгерістері.Өсімдік тіршілігінде судың маңызы.Тамыр қысымы. Лептесік және кутикулярлы транспирациясы

Тақырып 8. Фотосинтез. Тыныс алу..

Фотосинтез аппаратының құрылымдық организациясы.Күн сәулесі энергиясының пайдалануы.Фотосинтездің қаранғы реакциялары. Электрондарды транспорттау жүйесі.Фотофосфорилированиялау механизмі. Кальвин циклі. Хэтч және Слэк циклі.

Тақырып 9. Минералды көректенудің физиологиясы.Макроэлементтер, микроэлементтер, ультрамикроэлементтер. Өсімдіктердің өсуі және дамуы. Жасушалардың өсуі, өсу фазалары, өсу типтері. Өсудің синтетикалық ингибиторлары – гербициттер, ретарданттар, морфактиндер, олардың маңызы. Онтогенез этаптары (эмбриогенез, ювенильды этап, даму, қартаюі). Фотопериодизм.


Тақырып 10. Бөлім III. Генетика. Кіріспе, мақсаты, міңдеттері. Тұқым құалаушылық және өзгергіштік тұралы ұғым. Дарвин, Нэгели, Вейсманың тұқым құалау теориясы.

Тақырып 11. Тұқым құалау белгілердің зандылықтары..

Генетиқалық ұғымдар: генотип, фенотип, ген, аллель, хромосома. Мендель заңдылықтары.

Тақырып 12. Тұқым қүалау материалдың өзгергіштігі.

Тұқым құалаушылық және тұқым құалаушылық емес өзгергіштігі. Г. де фриздің мутациялық теориясы. Мутациялардың классификациясы: гендік, хромосомалық, геномдық. Н.И. Вавиловтың гомологиялық тізбек өзгеруінің заңдылықтары.

Нуклеинқышқылдары және ақуыздар.

Тақырып 13. Адам генетикасы.

Адам геномы, оның өзгергіштігі және мобильдылығы. Адам хромосомалары, хромосомалардың генетиқалық картасы. Адам генгетикасының зерттеу әдістері. Генотипке әсер ететің сыртқы ортаның факторлары.

Тақырып 14. Популяция генетикасы және оның эволюциясы.

Биологиялық жуйеп Популяция ретінде. Түрдін популяциялық құрылымы. Түр шекаралары. Популяция аралық байланыстар.

Популяциялардың құрылымдық типтері. Популяциялардың генетиканың құрылымы. Популяциялардың генетикалық құрылымына мутациялардың әсері. Хайди-Вайнбкерг заңдылығы. Полиморфизм және гетерогенндік. Популяцияларда изоляция, инбридинг ( ген дрейфі) .

Тақырып 15. Бөлім 4. Адам және жануарлар физиологиясы.

Кіріспе,мақсаты,міндеттері, физиология әдістері.

Тақырып 16. Түтас ағзаның физиологиясы.

Қозғыш ұлпалардың физиологиясы. Биоэлектрлік құбылыстар. Бұлшық ет потенциалы. Ми потенциалы.

Ішкі ортаның жүйесі. Ағзаның сүйық ортасы. Қан айналу және жүрек физиологиясы; тыныс алу физиологиясы; ас қорыту және зат пен энергия алмасу физиологиясы; ішкі орта бездер физиологиясы.

Тақырып 17. Бөлім 5. Биофизика.

Кіріспе, пәне, зміндеттеррі және зерттеу әдістері. Биологиялық ғылымдар жүйесінде теориялық және қолданбалы биофизиканың орыны және ролі.

Тақырып 18. Термодинамика.

Биологиялық термодинамика. Ағза ашық орта ретінде. Термодинамиканың бірінші және екінші басталуы. Тірі ағзалар ішінде стационарлық қалпы. Биологиялық жүйелердің КПД. Пригожин теориясы, Онзагер принципі.

Тірі үлпалар мен ағзалардың электрөткізгіштігі.

Тақырып 19. Фотобиология.

Фотобиологиялық процесстер. Биологиялық объектілердің қабылдау спектірі. Фотобиологиялық жүйелердегі спектр қызметі. Люминисценция (флуоресценция, фосфоресценция, хемолюминисценция). Тірі ағзаға лазердің әсері. Ионизациялық радиациясының биолгиялық қызметі. Тірі жүйелердің регуляциясы. Биоритмдер.


Тәжирибелік сабақтарының мазмұны


Тақырып 1.

 1. Биологиялық мембраналар.

 2. Биомембраналардын құрылым моделдері.

 3. Плазматикалық мембраналардың құрылысы және функциялары.

 4. Өсімдіктердің жасуша қабырғасының құрылысы.


Әдебиет: [5], [7], [22], [23]


Тақырып 2.

 1. Өсімдік және жануарлар жасушасының құрылысын сүрет салыныз. Негізгі органоидтарды белгіленіз.

 2. Жасушаның химиялық және минералдық құрылысы.

 3. Жасуша түрлері және қызметтері.

 4. Жасуша құрылысы: негіхгі органоидтарының функциялары .

 5. Осімдік және жануарлар жасушасының айынмашылығы.


Әдебиет: [5], [11], [17], [22], [23], [24], [30]


Тақырып 3.

 1. Жасушалық цикл. Жасушалық циклдің фазалары.

 2. Митоз.

 3. Мейоз.

 4. Митоз бен мейоздың айырмашылығы.


Әдебиет: [5], [7], [23]


Тақырып 4.

 1. Жануарлар үлпасын зерттеудің қазірғы заманғы негізгі әдістер.

 2. Эпителиалды бүлшық ет.

 3. Ішкі орта үлпалары.

 4. Бұлшық ет ұлпасы.

 5. Жүйке жүйесінің үлпалары.


Әдебиет: [10], [26], [27], [28], [29]


Тақырып 5.

 1. Экологиялық мәселелерді шешуде өсімдіктер физиологиясының маңызы.

 2. Өсімдік жасушасының функциональдық және құрылымдық ерекшеліктері.

 3. Күн сәулесінің әсеріне байланысты хлоропласт құрылымының өзгерістеріӘдебиет [11], [17], [30]


Тақырып 6.

 1. Фотосинтез биоэнергетика негізгі.

 2. Негізгі реакциялардың табиғаты және фотосинтездің физика-химиялық маңызы.

 3. Фотосинтезге сыртқы орта факторларының әсері (интенсивтілік және күн сәуле сапасының СО2, концентрациясының, оттегінің, температураның).

 4. Тыныс алу, оның тірі ағзалар үшін әмбебап маңызы.


Әдебиет: [9], [11]


Тақырып 7.

 1. Экосистема жүйесінде өсімдіктердің зат және энергия алмасуында бірінші консументтер ретінде маңызы және ролі.

 2. Макроэлементтер.

 3. Микроэлементтер.

 4. Өсімдіктермен көректік элементтерді сініру.

 5. Өсімдіктердің өсу және даму тұралы негізгі ұғымдар.

 6. Өсүдің фазаларымен типтері.

 7. Өсудін белсенділігіне сыртқы орта факторларының әсері.

 8. Онтогенез кезендері.


Әдебиет: [5], [9], [11], [25], [30]


Тақырып 8.

 1. Генетика және оның биологиядағы орны.

 2. Ч. Дарвиннің тұқым құалаушылық теориясы.

 3. Генетиканың негізгі даму кезендері.

 4. Генетикалық ұғымдар: генотип, фенотип, ген, аллель.

 5. Хромосома: саны, құрылысы, химиялық құрамы.

 6. Г. Мендель заңдылықтары.


Әдебиет: [1], [6], [8], [14], [18], [21]

Тақырып 9.

 1. Туқым құаланатын және тұқым құаланбайтын өзгергіштік.

 2. Г. де Фриздің мутациялық теориясы.

 3. Мутациялардың классификациясы.

Әдебиет: [1], [6], [8], [14], [18], [21]

Тақырып 10.

 1. Адам геномы, оның өзгергіштігі және мобильдылығы.

 2. Адам генотипіне әсер тигізетін қоршаған ортаның факторлары.

 3. Медициналық генетика.


Әдебиет: [1], [6], [8], [14], [18], [21]


Тақырып 11.

 1. Популяция биологиялық жүйе ретінде.

 2. Межпопуляциялық байланыстар.

 3. Популяциялардағы сандық есептеу әдістері.

 4. Хайди-Вайнберг заңы.


Әдебиет: [5], [23]


Тақырып 12.

 1. Биологиялық пәндер арасында адам физиологиясының орны.

 2. Анализаторлар: көру, есту,дәм сезу, қозғалысты регуляциялау.

 3. ЖЖӘ.


Әдебиет: [10], [15], [26]

Тақырып 13.


 1. Биофизика пәне, мақсаты және зерттеу әдістері.

 2. Биологиялық термодинамикасы. Ағза ашық орта ретінде.

 3. Биоэлектлік потенциал және тірі ағзалардың электрөткізгіштігі.


Әдебиет: [3], [4], [13], [20]


Тақырып 14.

 1. Фотобиологиялық процесстер.

 2. Биологиялықобъектлердің қабылдау спектірі.

 3. Люминисценция (флуоресценция, фосфоресценция, хемолюминисценция).


Әдебиет: [3], [4], [13], [20]


Студенттердің өздік жұмысының мазмұныСӨЖ түрлері

Есеп беру формасы


Бақылау түрі

Сағат мөлшері

1

Дәрістерге дайындалу
Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік жұмыстарына дайындалу

Конспект

СЖ рұқсат алу

15

3

Коллоквиумдарға дайындық
Коллоквиумтапсыру

5

4

Реферат орындау

Реферат

Реферат қорғау

10,5

5

Аудиториялық сабаққа берілмеген материалды оқу

Конспект

Сабаққа қатысу

20

6

Бақылау шараларға дайындалу

Бақылау жұмысы

МБ1, МБ2

2

Жалпы

67,5


Өздігімен оқу тақырыптары


1. Биотехнологиялық және экологиялық зерттеулердің дамуында цитологияның жетістіктері (экоцитология).

2. Жасуша және қоршаған орта. Жасуша дифференциясының факторлары. Некроз. Апоптоз.

3. Мембраналардың өткізгіштігіне сыртқы орта факторларының әсері (газдардың, суйық заттардың және еріген заттардың) . Заттарды қабылдауда цитоплазманың маңызы.

4. Әр түрлі өсімдіктердің су жетіспеушілікке бейімделу реакциясының табиғаты.

5. Өсімдіктердің қолайсыз факторларға төзімділігі.

6. Экологиялық генетика. Семипалатинск ядролық полигонның зардаптары . Арал, себептері және зардаптары. Өсімдіктер, жануарлар және сирек кездесетін түрлердін генофондын қорғау.

7. Медициналық генетика. Тұқым құалау және туа пайда болатын аурулардың себептері.

8. Селекция.

9. Ағза және адамның қоғамдық іс әрекеті. Еңбек физиологиясы.

10. Ион сәулелерін ғылымда және тәжірибеде пайдалануы. Ультрадыбыстын, вибрацияның, УС тірі ағзаларға әсері.


Мамандықтын

оқу жоспарынан көшірме Ф СО ПГУ 7.18.1/11


Мамандықтың оқу жоспарынан көшірмесі 050607 Биология

Пән аталуы Биология


Оқу түрі

Бақылау түрлері

Студенттің оқу жұмысының көлемі

Курс және семестр бойынша сағаттар бөлінуі

Барлығы

Курс – 2

ЕмтиханБәрі

Ауд.

өзд

Семестр - 3

Дәр.

Зерт.

ОСӨЖ

СӨЖ

Күндізгі орта білім негізінде

3

180

60

90

30

60

30

90Әдебиет

Негізгі:

 1. Алиханян С.И., Акифьев А.П., Чернин Л.С. Общая генетика. - М.: ВШ, 1995.

 2. Афанасьев Ю.И. и Юрина Н.А. Гистология. - М.: Медицина, 1988.

 3. Антонов В.Ф. и др. Биофизика. - М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 1999.

 4. Волькенштейн М.В. Биофизика. - М.: Наука, 1988.

 5. Грин, Стаут, Тейлор. Биология. В 3-х томах.

 6. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Изд-во НГУ, 2003.

 7. Заварзин А.А., Харазова А.Д., Молитвин М.Н. Биология клетки. - С.-Петербург, ЛГУ, 1992. – 314 с.

 8. Лобашев М.Е., Ватти К.В., Тихомирова М.М. Генетика с основами селекции. 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1979.

 9. Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф. Фотосинтез. Физиолого-биохимические и экологические аспекты. Изд-во МГУ, 1992.

 10. Основы физиологии человека. Уч. в 2-х томах. Под ред. Б.И. Ткаченко. – СПб, 1994.

 11. Полевой В.В. Физиология растений. - М.: Высшая школа, 1989.

 12. Практикум по цитологии. Под ред. Ю.С. Ченцова. – М.: МГУ, 1988.

 13. Рубин А.Б. Биофизика. – М.: Книжный дом, 2000.

 14. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. – М.: Мир, 1998.

 15. Ткаченко Б.И. Основы физиологии человека. – СПб, 1994.

 16. Физиология человека: Учебник в 2-х томах. Под ред. В.М. Покровского.

 17. Ченцов Ю.С. Общая цитология. - М., МГУ, 1995. – 384 с.Қосымша:

 1. Алтухов Ю.П. Наследственность человека и окружающая среда. – М.: Наука.

 2. Блюменфельд Л.А. Решаемые и нерешаемые проблемы биологической физики. – М.: УРСС, 2002.

 3. Булычев А.А. и др. Практикум по биофизике. – М.: ВШ, 1988.

 4. Бочков Н.П., Захаров А.Д., Иванов В.И. Медицинская генетика. – М.: Медицина, 1984.

 5. Збарский И.Б., Кузьмина С.Н. Скелетные структуры клеточного ядра. – М.: Наука, 1991. – 233 с.

 6. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология. В 3-х томах. – М., 1982.

 7. Костюк П.Г. Клеточная сигнализация. – М.: Наука, 1992. – 324 с.

 8. Рахмадиева С.Б. Основы химии природных биологически активных соединений. – Астана, 2002.

 9. Семенов Э.В. Физиология и анатомия. – М., 1997.

 10. Серов В.В., Шехтер А.Б. Соединительная ткань.

 11. Физиология человека в 3-х томах. Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М., 1997.

 12. Хрущов Н.Г. Гистогенез соединительной ткани. М.: Наука, 1993.

 13. Шевелуха В.С. Рост растений и его регуляция в онтогенезе. – М.: Колос, 1992.
Ф СО ПГУ 7.01.1/05

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Жалпы биология кафедрасы


Биология пәні бойынша
050607 Биология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫПавлодар
Ф СО ПГУ 7.18.1/10

«БЕКІТЕМІН»

ОЖ жөніндегі проректоры

______________ Н.Э.Пфейфер

“____”________________200__ж.


Құрастырушы: аға оқыт. Инсебаева М.К. __________

Жалпы биология кафедрасыБиология пәні

050607 «Биология» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Жұмыс бағдарламасы 050607 Биология мамандықтың оқу жұмыс жоспары және пәндердің элективті каталог негізінде әзірленді


С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді

«27» 08. 2007ж., № 11 хаттамасы


Кафедра мәжілісінде ұсынылды 2007 ж. «21» 08. № 1 хаттамасы


Кафедра меңгерушісі _________ Ж.М. Исимбеков


Биология-химия_факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“25” 08. 2007ж. № 1 хаттамасы

ӘК Төрайымы ____________ Жапаргазинова К.Х.


КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы _______________ Базарбеков Қ.О. “___” _____ 2007


ЖБ жӘҚе МАҚҰЛДАНДЫ

ЖБ жӘҚ бастығы ______________ Головерина Л.Т. «___» ____ 2007

Похожие:

Биология для студентов специальности 050607 iconФ со пгу 18. 1/05 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
Жұмыс бағдарламасы 050607 Биология мамандықтың оқу жұмыс жоспары мамандық бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты...
Биология для студентов специальности 050607 iconЛекция: 30 сағ
Информатика” пәні бойынша 050112 “Химия”, 050607 “Биология (ТП)”, 050113 “Биология” мамандығының студенттері үшін әзірленген
Биология для студентов специальности 050607 iconЛекция сабақтарының күнтізбелік тақырыптық жоспары 050113 «Биология»
...
Биология для студентов специальности 050607 icon050607 – Биология мамандығының студенттеріне арналған

Биология для студентов специальности 050607 iconУчебно-методический комплекс для студентов специальности «культурология»
Рекомендовано в качестве учебно-методического комплекса по курсу «этика» для студентов специальности 031401– культурология, квалификация...
Биология для студентов специальности 050607 iconЛекция: 52 сағ
Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі”, 050107 – “Бейнелеу өнері, сызу”, 050106 – “Музыкалық білім”, 050119 – “Шет тілі”, 050504...
Биология для студентов специальности 050607 iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для студентов, обучающихся по специальности Биология 020201. 65; форма обучения заочная
Рассмотрено на заседании кафедры анатомии и физиологии человека и животных, протокол №1 от 29. 08. 2011. Соответствует требованиям...
Биология для студентов специальности 050607 icon«Экология» пәні бойынша
Информатика(тп); 050112 Химия; 050113 Биология; 050607-Биология(тп); 050114 –Тарих; 050115 Құқық экономика негіздері; 050116 География;...
Биология для студентов специальности 050607 iconУчебно-методический комплекс по дисциплине английский язык для специальности
Выписка из государственного стандарта для студентов специальности 090. 103. 65 «организация и технология защиты информации»
Биология для студентов специальности 050607 iconУчебно-методический комплекс дисциплины (умкд) составлен: на основании типовой программы Менеджмент социальной сферы и по отраслям для студентов специальности «Менеджмент организации»
Для студентов специальности «Менеджмент организации» Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова Индекс умо – 14, Алматы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница