Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Скачать 116.45 Kb.
НазваниеӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Дата конвертации07.02.2016
Размер116.45 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kaznu.kz/content/files/pages/folder9724/ИНфор система по проекту ТЕМПУС каз.doc
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ


Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми - әдістемелік кеңесінің

2012 ж. «_____»_____ мәжілісінің

____ хаттамасымен

бекітілген
«6M070300 Ақпараттық жүйелер»

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША

МАГИСТРАТУРАСЫНА ТҮСУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН


Е М Т И Х А Н

Б А Ғ Д А Р Л А М А С Ы

ТЕМПУС жобасы бойынша "Екінші компетенция ретінде Ақпараттық технологиялар" оқыту бағдарламасы

АЛМАТЫ 2012
Бағдарлама «6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушы _______________________ т.ғ.д., профессор У.А. Төкеев


Бағдарлама кафедра мәжілісінде қарастырылған ________________

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Кафедра меңгерушісі__________________ У.А. Төкеев


Факультеттің әдістемелік бюросында мақұлданған ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Әдістемелік бюро төрағасы __________________ А.А. Елеуов


Ғылыми кеңес мәжілісінде бекітілген

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Ғылыми кеңес төрағасы,

Факультет деканы __________________ Д.Ж. Ахмед-Заки

Ғалым хатшы __________________ Л. Оразбекова


БАҒДАРЛАМА МАЗМҰНЫ


1. Мамандық бойынша түсу емтиханның мақсаты мен міндеттері

Түсушілерге арналған емтиханның мақсаты теориялық дайындық деңгейін қарастыру, магистратураға түсушілерге конкурстық қатысу негізінде дербес ұсынылуын нақтылау.

Түсушілерге емтихан бағдарламасы келесі пәндерден тұрады: "Математика", "Ақпараттық технологиялар", "Алгоритмдеу және программалау тілдері" 050703 –ақпараттық жүйелер МҚБЖ ҚР 3.08329 – 2006. міндетті компоненттерден типтік оқу бағдарламасы бойынша жасалған.

Магистратураға түсушілер емтихан кезінде терең кең ауқымды білімдерін, ғылыми-педагогикалық потенциалын магистрлік бағдарламаны және магистрлік диссертацияны қорғау кезінде мамандығының тақырыбы бойынша керекті оқу бағдарламасын жақсы меңгеруін талап етеді.

Тапсырушы қазіргі жаңа әдебиеттермен, ақпараттық технология аумағында өзінің жетістіктерін авторлық жарияланымдар, дипломдар және сертификаттар, т.б. көрсете білуі керек,


2. Магистратураға тапсырушыларға арналған дайындық деңгейінің талаптары

Магистратураға тапсырушыларға арналған деңгейдің талаптары

Магистратураға тапсырушылар алдыңғы деңгей білімі:

мамандық бойынша (бакалавриат) жоғары базалық білім.

Тапсырушы мемлекеттік жоғары білім деңгейіне сай құжаты болуы керек.

Конкурстық іріктеп алу шарттары жоғарғы оқу орнының Типтік ережесі бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен 1 сәуір 2008 жылғы №161 қарастырылады.

6M070300 – Ақпараттық жүйелер дайындау бағытытының «Екінші компетенция ретінде Ақпараттық технологиялар» мамандандырылуы бойынша магистратураға түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы TEMPUS ERAMIS №159025 "Екінші компетенция ретінде Ақпараттық технологиялар магистратурасы бойынша Европа-Ресей-Орталық Азия университеттері желісін жасау" жобасына сәйкес ақпараттық жүйелер кафедрасында жасалды.


3. Оқыту бағдарламасының пререквизиттері


Білім алып жатқан тұлғалардың алдыңғы деңгейі, магистратураның оқыту бағдарламасын меңгергісі келген - жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі оқыту келесі мамандықтар бойынша жүзеге асырылады: 050602 – Информатика, 050703 – Ақпараттық жүйелер, 050704 – Есептеу техникасы және программалық жабдықтау және т.б.

Пререквизиттері: Математика, Ақпараттық технологиялар, Алгоритмдеу және программалау тілдері.


4. Емтихан тақырыптарының тізімі


 1. Математика1.1 Аналитикалық геометрия элементтерімен сызықтық алгебра
 1. Матрицалар туралу негізгі мағлұматтар. Матрицамен орындалатын операциялар

 2. n-реттегі анықтауышар және олардың қасиеттері.

 3. Минорлар және алгебралық толықтауыштар. Лаплас теоремасы.


 4. Кері матрица. Матрица рангі.

 5. n белгісізі бар m сызықтық теңдеулер жүйесі. Крамер ережесі.

6. n белгісізі бар n сызықтық теңдеулер жүйесін кері матрица тәсілімен

шешу.

7. n белгісізі бар m сызықтық теңдеулер жүйесі. Гаусс тәсілі.

8. Біркелкі сызықтық теңдеулер жүйесі.

9. Көп салалы экономикадағы (баланстық талдау) Леонтьев моделі.

10.Екі нүкте арасындағы қашықтық. Кесіндіні берілген қатынаста бөлу

Үшбұрыш ауданы.

11.Жазықтықтағы бірінші реттегі сызықтар.

12.Түзу сызықтардың параллельдігі мен перпендикулярлығы.

13. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық.

14. Вектор. n-өлшемді векторлық кеңістік. Векторлармен сызықтық

операциялар.

15.Сызықтық тәуелділік және векторлар тәуелсіздігі. Базис. Базис бойынша

векторды жіктеу.

1.2 Математикалық талдау

1. Нүктедегі функция шегі. Шектерге жасалатын арифметикалық амалдар.

2. Екі тамаша шек және олардың салдары.

3. Ақырсыз аз және ақырсыз үлкен функциялар. Қасиеттері.

4. Ақырсыз аздарды салыстыру.

5. Нүктедегі функция үзіліссіздігі. Үзіліс нүктелері.

6. Нүктедегі және кесіндідегі үзіліссіз функция қасиеттері.

7. Бірінші және екінші тектегі үзілістер.

8. Туынды анықтамасы. Функцияның үзіктілігі мен дифференцииалданудың

арасындағы байланыс.

9. Дифференциалдаудың негізгі ережелері. Қарапайым функциялардың

туындылары.

10. Кері және күрделі функциялардың туындылары.

11. Жоғарғы ретті туынды және дифференциал.

12.Функция дифференциалы түсінігі. Дифференциалды жуықтап

есептеулерде қолдану.

13. Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары: Ферма, Ролль,

Лагранж теоремалары.

14. Анықталмағандықтардыі ашу.

15. Функция экстремумі. Экстремумнің қажетті және жеткілікті шарттары.

16. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері.

17. Функция графигінің дөңестігі, ойыстығы және иілу нүктелері.

18. Функция графигінің асимптотасы. Функциялар графигін салу мен

зерттеудің жалпы схемасы.

19. Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Анықталмаған

интеграл қасиеттері.

20. Интегралдар кестесі. Бөліктеп интегралдау және алмастыру әдісі арқылы

интегралдау.

21. Қарапайым рационал өрнектерді интегралдау.

22. Анықталған интеграл және оның қасиеттері.

23. Меншіксіз интеграл.

24. Жазықтықтағы фигура ауданын, айналу денесінің көлемін және доға

ұзындығын есептеу.

25. Дифференциалдық теңдеулер. Негізгі түсініктер.

26. Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу.

27. Бірінші ретті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеу.

28. Дифференциалдық теңдеулердің экономикадағы қолданысы.

29. Екі айнымалылыдан тәуелді функция. Деңгей­лік сызық және деңгейлік

бет.

30. Дербес туындылар. Толық туынды мен толық дифференциал.

31. Бағыт бойынша туынды. Функция градиенті.

32. Көп айнымалылы функциялар экстремумы (қажетті және жеткілікті

шарттар).

33. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері.

34. Лагранж әдісі.


1.3 Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

 1. Ықтималдықтың классикалық және статистикалық анықтамасы.

 2. Комбинаторика элементтері.

 3. Ықтималдықтарды қосу және көбейту формулалары.

 4. Шартты ықтималдық. Үйлесімді оқиғалар үшін ықтималдықтарды қосу.

 5. Толық ықтималдықтар формуласы. Байес формулалары.

 6. Бернулли формуласы. Пуассона формуласы.

 7. Кездейсоқ шамалар. Кездейсоқ шаманың үлестірім заңы мен функциясы. Дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалар.

 8. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары.

 9. Биноминальдық үлестірім заңы.

 10. Үздіксіз кездейсоқ шамалар. Ықтималдықтардың үлестірім заңы және негізгі сандық сипаттамалар.

 11. Ықтималдықтардың тығыздық функциясы.

 12. Қалыпты үлестірім.

 13. Чебышев теңсіздігі және теоремасы. Үлкен сандар заңы.

 14. Математикалық статистика есебі. Таңдау тәсілі. Үлестірім параметрлерін статистикалық бағалау.
 1. Жылжытылмаған (несмещенные), тиімді және байыпты (состоятельные) бағалаулар.

 2. Интервалдық бағалар.

 3. Корреляциялық талдау. Сызықтық регрессия. Корреляция коэффициенті.Ұсынылатын әдебиет тізімі

1. Под ред. Н.Ш.Кремера и др. Высшая математика для экономистов. – М.: ЮНИТИ, 1999- 471 с.

2. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономических специальностей (практикум). -М.2005г.1 и 2 ч.

3. Шипачёв В.С. Высшая математика.-М.: Высшая школа, 2002.


4. Шипачёв В.С. Задачник по высшей математике.-М. Высшая школа, 2002.

5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ, 2000-543с.

6. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: “Высшая школа”, 1999-479с.

7. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.М. Высшая школа,2003 г.

8. Кангужин Б.Е. и др.– Математика в экономике. – Алматы, ЭВЕРО, 2000-197с.

4. Кабдыкайырулы К., Оразбекова Л.Н - Математика в экономике. – Алматы, Казак университеті 2000-190с.


2. Ақпараттық технологиялар


Ақпарат, ақпараттық процестер және ақпараттық технологиялар түсінігі. Ақпарат түрлері мен қасиеттері. Мәліметтер және ақпарат.

Ақпараттық ресурстар. Қоғамды ақпараттандыру. Ақпараттық технологияларды қолдану аймақтары.

Ақпаратты өлшеу бірліктері. Санау жүйелері, позициялық санау жүйелері, сандарды бір санау жүйесінен екінші жүйеге түрлендіру.

Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру. Ақпараттандырудың аппараттық құралдары. Дербес компьютер ақпаратты енгізу, сақтау және түрлендіру құралы ретінде. ДЭЕМ-нің жалпы құрылымдық сұлбасы. Ақпаратты енгізу/шығару және бейнелеу құрылғылары. Пернетақта арқылы және пернетақтасыз енгізу құралдары. Ақпарат сақтау құрылғылары.

ЭЕМ жұмыс істеу принциптері. фон-Нейман қағидалары (принциптері). Дербес компьютер архитектурасы. Негізгі блоктары және олардың атқаратын қызметі.

ЭЕМ-нің сандық логикалық деңгейі. Ақпараттық технологиялардың математикалық негіздері. Буль алгебрасы.

Компьютер жады құрылымы. Оның түрлері. Жедел жады. Кэш-жады, тұрақты жады, BIOS модулі, жадыны өлшеу бірліктері.

Операциялық жүйелер – базалық программалық жабдықтаманың негізгі бөлігі. ОЖ жіктелуі. Олардың даму жолдары. Файлдық жүйе мен драйверлер сипаттамалары. Дискілермен, бумалармен, файлдармен операциялар орындау. Программалау жүйелері. Архиваторлар мен антивирустық программалар.

Мәліметтер базасын басқару жүйелері. Қазіргі мәліметтер базасын басқару құралдары. Мәліметтер базасы функциялары. MS ACCESS мәліметтер базасын пайдалану. Негізгі түсініктер.

Сұраныстар, Формалар, Басылымдар (отчеттар). Олардың түрлері. Сұраныстар, Формалар, Басылымдар құру. Басылымдарда есептеулер орындау.

Есептеу желілерін құру принциптері, жіктелуі. Компьютерлік желілер архитектурасы, кластарға бөлінуі. Жергілікті желілер. Интернет-технологиялар элементтері. Корпоративтік желілер жұмысы, сипаттамалары. Желінің негізгі компоненттері. Желілік принтер. Ортақ ресурстарды пайдалану. WWW ортасы және электрондық пошта қызметі. WEB-қосымшаларын жасау технологиялары. Web-парақ жасау құралдары. HTML-құжат құрылымы. HTML тәгтері: контейнерлер, атрибуттары, және қабатталган тәгтер.

Программалау тілдері және олардың жіктелуі. Алгоритмдер (типтері, қасиеттері, бейнелеу жолдары). Алгоритмдік құрылымдар (сызықтық, тармақты және циклдік). Жалпы мақсаттағы программалау тілдері.

Ақпаратты қорғау негіздері. Компьютердегі ақпарат қауіпсіздігі. Компьютерлік вирустар және олардан қорғану жолдары. Ақпаратты архивтеу.

Мультимедиалық қосымшалар жасау технологиялары. Мультимедиалық жүйелер. Мультимедиалық мүмкіндіктерід пайдалану. Мультимедиалық программалар түрлері.

Мемлекетті басқарудағы ақпараттық технологиялар. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) түсінігі. АКТ және мемлекетті басқару тиімділігі. Электрондық өкімет түсінігі. Қазақстандағы мемлекетті басқарудағы АКТ жүйесінің жұмысы және оның нормативтік-құқықтық негіздері. Басқарудағы реформа және мемлекеттік басқарудағы жүйесіндегі реинженеринг.


Ұсынылатын әдебиет тізімі

Негізгі әдебиет

 1. Информатика. Учебник/ Под редакцией Н.В. Макаровой. –М.: Финансы и статистика, 2007. -768 с.

 2. Информатика. Практикум по технологии работы на компью­тере / Под редакцией Н.В. Макаровой. –М.: Финансы и статис­тика, 2007. -256 с.

 3. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя.- М..: Финансы и статистика, 1997.-432 с.

 4. Балапанов Е., Бөрібаев Б., Дәулетқұлов Информатикадан 30 сабақ. –Алматы: ЖТИ, 2009. -440 б.

 5. Бөрібаев Б.Б. Информатика және компьютер.-Алматы: Ғылым, 1997.

 6. Информатика. Базовый курс. Под редакцией С.В. Симоновича. Учебник для ВУЗов. –СПб.: Питер, 2008. -640 с.

 7. Бөрібаев Б.Б. Компьютердің арифметикалық негіздері. «Ақпараттық жүйелер» мамандығында оқитын студенттерге арналған оқу құралы. –Алматы: Қазақ университеті, 2009. -80 б.

 8. Информатика: Базовый курс для ВУЗов /Симонович С.В. и др. – СПб: Питер 2006. -640 с.

 9. Экономическая информатика. //Под ред. Косарева В.П. – М. «Финансы и статистика». 2004 г.

 10. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. М.:- 2001г.

 11. Е. Якушина. Изучаем Интернет, создаем Web – страничку. Санкт-Петербург – Москва- Харьков - Минск, 2001г.


Қосымша әдебиет

 1. Острейковский В.А. Информатика: Учеб. для вузов. –М.: Высш. шк., 2004. –511с.

 2. Экономическая информатика: Учебник. –М.: Под ред. В.П.Косарева. –М.: Финансы и статистика, 2004. -592 с.

 3. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. Проф. В.В.Евдокимова. СПб.: Питер, 1997.

 4. Безручко В.Т. Практикум по курсу «Информатика». Уч. пособ. –М.: Финансы и статистика,2006. –544 с.

 5. Практикум по экономической информатике: Уч. пособие: в 3-х ч. -Ч.1/Под ред. Е. Л. Шуремова, Н.А.Тимаковой, Е.А.Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 2002. -300с.

 6. Интернет для служащих государственных организаций и коммерческих фирм: Учебное пособие. / Волокитин А.В. и др. Под редакцией Реймана Л.Д. –М.: ФИОРД–ИНФО, 2001. –272с.

 7. A Microsoft Excel Companion for Business Statistics /David L.Eldredge .-2nd edition. USA: South-Western, 2002. стр. 266

 8. The architecture of computer hardware and system software: An information technology approach /Irv Englander. -2nd ed. USA: John Wiley &Sons, 2000. стр. 764


3. Алгоритмдер және программалау тілдері

 1. Алгоритм, программа ұғымдары. Алгоритм қасиеттері және оларды жазу жолдары. Алгоритмдердің әртүрлі құрылымдық типтерін бейнелеу.

 2. Аралас алгоритмдердің типтері (сызықтық, тармақтығ циклдік) және бейнеленуі. Мысал келтіріңіз.

 3. Сұрыптау алгоритмдерінің түрлері және бейнеленуі. Мысал келтіріңіз.
 4. Программалау тіліндегі арифметикалық операциялар, қатынас операциялары, меншіктеу операцияларын пайдалану.


 5. Программалау тілдеріндегі шартты опреаторлар және ауыстырғыш операторы. Мысал келтіріңіз.

 6. Программалау тілдеріндегі цикл операторлары. Шарты алдын ала және соңынан тексерілетін циклдер. Арифметикалық цикл. Мысалдар келтіріңіз.

 7. Программалау тіліндегі жиым (массив), вектор, матрицаларды пайдалану. Тілдің жиымдарды өңдеу тәсілдері.

 8. Программалау тіліндегі тұтынушы функцияларын (ішкі программаларды) сипаттау және анықтау жолдары.
 9. Программалау тіліндегі мәліметтердің тіркестік (жолдық) типтері және солармен жұмыс істейтін функциялар.

 10. Файлдармен жұмыс істеуді ұйымдастыру. С программалау тіліндегі файлдармен жұмыс істеу функциялары.Ұсынылатын әдебиет тізімі

Негізгі әдебиет

 1. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. -М.: Нолидж, 2004.

 2. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.O.- Киев: ВЕК+, 2000.

 3. Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс- СПб: Питер,2001.

 4. Бөрібаев Б. Программалау тілдеріне кіріспе: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық . –Алматы: АЭСА, 2008.

 5. Құралбаев З.Қ. Алгоритмдеу және программалау тілдері. –Алматы: «TST-company» баспасы, 2008. -354 б.

Қосымша әдебиет:

 1. Уинер Р. Язык Турбо Си, 1991.

 2. Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. -СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

 3. Абрамов С.А., Гнездилова Г.Г., Капустина Е.И., Селюн М.И. Задачи по программированию. -М.: Наука, 1988.

Похожие:

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Магистратураға түсушілерге арналған мамандық бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Аударма теориясына кіріспе. Аударма трансформациялары, аударманың негізгі тұжырымдары, өзіне тән ерекшеліктері, аудару тәсілдері...
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Бағдарлама «6D020600 Дінтану» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
С. С. Қазақстан амфибиялары мен рептилиялары: анықтауыш: [оқу құралы: баспаға әл-Фараби атын. ҚазҰУ биология фак. Ғылыми кеңесі ұсынған]...
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Алдабергенов, М.Қ. Анорганикалық полимерлі қосылыстардың термодинамикалық функциялары: оқу құралы: [баспаға әл-Фараби атын. ҚазҰУ...
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Шушарина, Л. М. Аэрологиялық диаграмманы өңдеу және талдау: оқу-әдістемелік құрал / Людмила Матвеевна Шушарина, Айман Сагынбаевна...
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің iconӘл-Фараби атындағы қАЗҰу оқытушылары мен қызметкерлерінің
Л-фараби атындағы ҚазҰУ оқыту­шылары мен қызметкерлерінің Этика кодексі оқу мен жұмысқа қолайлы саналы және психологиялық ахуал орнатуға...
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Бейсембаева, Р.Ұ. Медициналық және ветеринариялық биотехнология: оқу құралы / Роза Ұлтубайқызы Бейсембаева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ....
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
БҰҰ-на мүше болғанына 20 жыл толуына байланысты ұйымдастырылып отырған «the changing nature of conflict in the XXI century» атты...
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
С. М. Қылмысты квалификациялаудың ғылыми негіздері: оқулық / Серік Мейрамұлы Әпенов. Өңд., толық. 2-ші бас. Алматы: Заң әдеб., 2009....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница