«Компьютерлік тораптар» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1
Скачать 134.15 Kb.
Название«Компьютерлік тораптар» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1
Дата конвертации07.02.2016
Размер134.15 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznau.kz/attachments/336_6M070300 IS kaz.doc
6М070300 – «Ақпараттық жүйелер»

мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтихандарының

БАҒДАРЛАМАСЫ


«Компьютерлік тораптар»


Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар.

1 Компьютерлік тораптарды құру негіздері

Тораптық элементтердің топологиялық жіктелуі. Негізгі түсініктер: тораптар түйіндері, кабельді сегмент, тораптық сегмент, логикалық торап, бұлттар, активті және пассивті коммуникациялық күрылғылар. Физикалық және логикалық топология. Бірлік ортасына қатынас күру әдістері.

2 Тораптық шешімдерді стандарттау

Стандарттар көзі. Ашық жүйелер қарым - қатынасын ұйымдастырудың базалық моделі. «Ашық жүйе» түсінігі. Функцияналдық деңгей түсінігі. Физикалық, каналдық, тораптық, транспорттық, сеанстық және қолданбалы деңгейдің негізгі функциялары. «Интерфейс» және «Протокол» түсініктері: «Коммуникациялық протоколдар түсінігі». Коммуникациялық протоколдардың стандартты стегі. OSI стегі. ТСР/ІР стегі. ІРХ/SРХ стегі. NETBIOS/SMB стегі. SNA стегі. DECnet IEEE802.x стегі.

3 Компьютерлік тораптардың аппараттық құралдары

Коммуникациялық құралдардың қазіргі компьютерлік тораптардағы ролі. Коммуникациялық құралдардың негізгі түрлерінің функциональды аттары, байланыс желілері, тораптық адаптерлер, қайталағыштар мен конденсаторлар, көпірлер мен конденсаторлар, маршрутизаторлар, шлюздар. Коммуникациялық кұралдардың OSI модель
деңгейіне функционалды сай келуі.

4 Локальды тораптарды құру және қолдану технологиялары

Локальды тораптарды құру мақсатында активті және пассивті құралдарды тандау. Серверге, жұмыс станциясына және торапқа жалпы қойылаты талаптар. Ethernet технологиясы. СSМА/CD қатынас құру әдісі. Ethernet кадр форматтарының сипаттамасы. 10BASE-5,-2,-Т,-Ғ стандарттары. Fast стандарттары. Ethernet стандарттары. Gigabit Ethernet стандарттары.

Локальды тораптардың басқа технологиялары. Tolken Ring стандарты. FDDI және СDDІ стандарттары. 10VG-АnуLAN стандарты. ARChet және ТСNS стандарттары. Tolken Bus және Local Talk стандарттары.

5 Глобальды тораптарды құру және қолдану технологиялары

Глобальды тораптарды кұру функциялары мен құралдарының жалпы сипаттамлары. Глобальды тораптардың құрылымы. Глобальды тораптардың түрлері: бөлініп алынған каналдар, каналдары коммутацияланған глобальды тораптар, пакеттері коммутацияланған глобальды тораптар.

Телефондық тораптар және оларды тасымалдау үшін қолдану. Аналогтық коммутацияланған және бөлініп алынған желілер. Бөлініп алынған цифрлық желілер SONET/SDH технологиялары. ІР- телефония. XDSL технологиялары. ISDN тораптары. Х.25 тораптары. Frame Relay тораптары. ТDМ технологиялары. АТМ тораптары. Internet тораптарын ұйымдастыру. Тораптық технологиялардың даму тенденциялары мен перспективалары.

6 Тораптық программалық қамтама

Біррангтық компьютерлік тораптардың операциялық жүйелері. Бөлініп алынған сервердің тораптык операциялық жүйелері. Тораптарды басқару және талдау құралдарына шолу. Ақпаратты сақтау, іздеу, өңдеу және көрсетудің қазіргі кездегі технологиялары мен программалық құралдарына шолу.


Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы /В.Г. Олифер, Н.А.Олифер. -
СПб: Издательство «Питер», 2000.-672с: ил.

2. М. Гук Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия - СПб: Издательство
«Питер», 2000.-576 с: ил. Microsoft Corporation. Компьютерные сети. Учебный курс:
Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки: Пер. с англ. - 2-е
изд., испр. и доп.- М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999.-576 с: ил.

 1. Бэрри Нанс. Компьютерные сети: Пер. с англ.- М.: Бином, 1996. - 400 с: ил.

 2. Криста Андэрсон с Марком Минаси. Локальные сети. Полное руководство: Пер. с англ.
  - К.: ВЕК+, М.: ЭНТРОП, СПб: КОРОНА принт, 1999.-624 с: ил.

 3. Оглтри, Терри. Модернизация и ремонт сетей, - 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч.пос- М.:
  Издательский дом «Вильямс», 2000.-928 с: ил.


«Web – технологиясы»


Ақпаратты өңдейтін және беретін WEB -технологиялар туралы түсінік. WEB-технологиялары дамуының тарихи мәліметі. WEB -қосымшаларының типтеріне шолу. Әртүрлі деңгейдегі жүйелерде WEB-технологияларды қолдануға және WEB-қосымшаларды жетілдіру ерекшеліктеріне байланысты сұрақтар жиынтығы. WEB -технологиялары мамандарына қойылатын қазіргі кәсіби талаптар.

1 WEB-технологияларының қолдану орталары

Интернеттегі клиент-серверлік архитектура. Компьютер мен қосымшаның клиент-серверлі әрекеттесуі. Компьютерлік тораптар. Интернеттегі тораптардың иерархиясы. Әртүрлі деңгейлі тораптардағы WEB-технологиялар. Интернеттегі ISP, POP, NAP, "соңғы миля" түсініктері. Әртүрлі категориялы қолданушыларға және артүрлі деңгейлі тораптарға арналған интернетке ену түрлері. Интернетке ақпарат жіберу. ТСР/ІР протоколының стэгі. ІР бағдарының үрдісі. Интернетте ақпарат алмасу сенімділігі. Интернеттегі мекендендіру. Домендік аттардың жүйесі. DNS-сервер. Браузерлер мен серверлер. Прокси-сервер. URL-мекенінің форматы.

2 WEB-технологияларының негіздері

OSI моделінің қолданбалы деңгейінің протоколдары. Гипермәтін және Web-парақтар. НТТР сервер және клиент. НТТР протоколы бойынша сұраулар мен жауаптардың атаулары. Электрондық пошта, SМТР және РОРЗ протоколдары, пошталы сервер және клиент. FТР протоколдарын, FТР-қоры мекенінің форматын, FТР-сервер және клиенттерін белгілеу. Telnet және NNTP протоколдарын белгілеу. Чат, шұғыл поштаның қызметтері, ІRС-желілері, ІР-телефония, видео конференциялары, WAP-протоколы негізіндегі мобильді интернет.

3 Web - қосымшаларын құру технологиялары

Статистикалық және динамикалық НТМL-парақтар. Құжатты гипермәтіндік белгілейтін НТМL тілі. DHTML, XHTML, ХМL - ерекшеліктері. НТМL-де СSS-ті колдану технологиялары. Клиент және сервер жағында орындалатын технологиялар. Web-сервер жұмысының механизмі. Серверді қоршаған ортаның айнымалылары. СGІ технологиясы, СGІ бойынша сұраулар мен жауаптардың атаулары. PERL, РНР, АSР, SSI-дің қазіргі сценарийлері. Java, Java-Script, VB-script технологиялары. Web - қосымшаларындағы графика. Flash технологиясы. Клиент - Web -Сервер -Мәліметтер базасының сервері көп деңгейлі архитектурасы негізінде қосымшаларды құру технологиялары. Web – қосымшаларын жасаудың аспаптары. Web – технологиялардың негізінде компьютер желілеріндегі ақпаратты қорғау. Web - технологияларының қолдану салалары мен даму перспективалары.


Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


1. Олифер В.Г.. Олифер Н.А. Компьютерные сети. Учебник. СПб: Издательство "Питер"
1999.

2. Петров В.Н.Информационные системы. Учебник: СПб: Издательство "Питер", 2002.

 1. Филимонов А.Ю. Протоколы Интернета.- СПб: БХВ-Петербург,2003.

 2. Найк Д. Стандарты и протоколы Интернета. Пер. с англ.-М.:1999.

 3. Ганеев Р.М. Проектирование интерактивных Web-приложений. М.: 2001.

 4. Успенский И.И. Интернет как инструмент маркетинга. - СПб: БХВ-Петербург,2000.

 5. Ливингстон Д., Белью К., Браун М. Регі 5. Web - профессионалам: Пер. с англ. - К.:
  Издательская группа ВНV, 2001.

 6. Косентино К. РНР. Web - профессионалам: Пер. с англ. - К.: Издательская группа BHV, 2001.

 7. Кузнецов С.Д. РНР 4.0.Руководство пользователя.- М.: Майор, 2001.

 8. Леонтьев Б. Web -дизайн: Хитрости и тонкости: -М.: Познавательная книга плюс,
  МиК, 2001.

 9. Николенко Д.В. Практические занятия по Java-Script;.СПб.:2002.

 10. Гультяев А.К.,Машин В.А. Уроки Web -мастера.СПб.: 2002.

 11. Рик Дарнелл. Java-Script:-справочник.2001.

 12. Жумагалиев Б.И. Лабораторный практикум по интернет-технологиям.Учебное
  пособие.Алматы: ААЭиС.2003.

 13. Учебное пособие. Алматы: АИЭиС, 2003.«Деректер базасының жүйесі»


Жаңа ақпараттық технологиялар. Деректер банкін қолданатын жүйелер. Деректерді өңдеу және басқару жүйесінің даму тарихы.

1 Деректер базасы және ДББЖ

Ақпарат және мәліметтер. Ақпараттық қатынастар және деректердің өзара байланыстары. Деректер базасы заттық салада ақпараттық модель ретінде көрсетілуі. Деректер банкі. Деректер сөздігі.

Деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) деректер базасын құру және өңдеу құралы. Деректер банкінің қолданушылары. Деректер базасының әкімі және оның функциялары. Деректер банкінде сұраныстарды өңдеу. Деректер базасында қолданатын деректер қасиеті: тәуелсізділік, интеграция, қорғау, қосалқылау. Деректердің бүтіндігі. Схема және схема бөлшектері.

Деректер банкінде колданатын тілдер: деректерді суреттеу тілі, деректерді қимылдату тілі және сұраныстар тілі. Деректерді ұсыну денгейлері: сыртқы, концептуалды, ішкі.

Базадағы деректерге қолданылатын негізгі операциялар: жүктеу, түзету, іздеу, сұрыптау, қайта құру, реструктуризациялау.

2 Деректер моделі

Деректердің абстракты түрі, құрылымы және оларға қолданатын негізгі операциялары. Деректер моделін таңдау.

Иерархиялық, тораптық және реляциялық модельдер, олардың құрылым түрлері. Қатынас, атрибут. Деректер базасында қатынастарды біріңғайлау. Реляциялық алгебра мен реляциялық есептеу. SQL және QBE сұраныс тілдері. SQL тілінде деректерді өндеудің негізгі операторлары. Реляциялық модельдің кемшіліктері мен артықшылықтары.

3 Қазіргі заманғы ДББЖ-да деректер базасын құру

ДББЖ-ның негізгі терезесі және онымен жұмыс істеу. Деректер базасын құру. Деректер базасымен жұмыс істейтін басқару элементтері, олардың қасиеттері мен әдістері.

ДББЖ-да деректерді өңдеудің негізгі операцялардың орындалуының программалық мысалдары: жазбаларды қосу және жою, түрлі критерийлер бойьшша іздеу, деректер базасы бойынша жаңартулар. ДББЖ-да қосымшаларды өңдеу үлгілері.

4 Деректер базасын жобалау

Деректер базасының өмір денгейінің ұзақтығы. Деректер базасын жобалауының жалпы реті. Талаптарды түрге келтіру және талдау. Концептуалды жобалау. Логикалық жобалау. Физикалық жобалау.

Деректер базасы теориясының даму тенденциялары. Деректер базасының ғылымда, техника мен бизнесте қолданылуы.


Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


 1. Горев А. И. др. Эффективная работа с СУБД. - СПб.: Питер, 1997.

 1. Четвериков В.Н., Ревунков Г.И., Самохвалов Э.Н. Базы и банки данных. -М.:

Высшая школа,1987.

 1. Дейт К. Введение в системы данных.- М. :Наука,1980.

 2. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах.- М.:Мир, 1980.

 1. Ульман Д., Уидом Дж. Введение в системы баз данных. - М.: Издателльство «Лори», 2000.

 1. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. - М.: Мир, 1985.

 2. Абдуллина В.З. Базы и банки данных. Уч.пос. - Алматы: КазНТУ, 2003.

 1. Диго С. М. Проектирование и использование баз данных. Уч.пос. - М.: Финансы и статистика, 1995.

 2. Саймон А. Стратегические технологии баз данных: менеджмент на 2000 г. - М.: Финансы и статистика, 1999.

 1. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. - СПб.: Питер, 2001.

 1. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. - М.: Финансы и статистика, 2002.

 1. Галицьша О. Л. и др. Базы данных. Уч.пос. - М.: ФОРУМ ИНФРА, 2003.

 2. Мейер Д. Теория реляционных баз данных.- М.:Мир, 1987.

 3. Балғабаева Л.Ш. Мәліметтер және білім базасы. - Алматы: Қаз-Ту, 2000.

 1. Абдуллина В.З., Балапанов Е.К., Бөрібаев Е. Ассеss жүйесімен жұмыс істеу лабораториялық практикум. Оқу құралы,- Алмати: ЖТИ, 2004.

 2. Абдуллина В.З. Обработка баз данных в Ассеss и Visual Basic. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Базы данных». - Алматы: КазНТУ, 2004.

 3. Олле Т.В. Предложение КОДАСИЛ по управлению базами данных.- М.: Финансы и статистика, 1982.

 1. Ульман Дж. Основы систем баз данных.- М.: Финансы и статистика, 1983.

 2. Глори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных.- М.:Мир, 1985- т.1,т.2.

 1. Макашарипов С. Программирование баз данных на Visual Basic 5 в примерах. - СПб.: Питер, 1997.

 2. Райтингер М, Муч Г. Visual Basic 6: полное руководство. - К.: Издательская группа ВНV, 1999.

 3. Коннэл Дж. Visual Basic 6. Введение в программирование баз данных. - М.: ДМК, 2000.

23 Ананьев А., Федоров А. Самоучитель Visual Basic 6.0 . - СПб.: БХВ -Петербург, 2003.
24 Бекаревич Ю. Б., Пушкина Н. В. СУБД Ассеss для Windows 95 в примерах. - СПб.: ВНV Санкт-Петербург, 1997.

 1. Eйбауэр А. Ассеss 7.0 для занятых. - СПб.: ВНУ Санкт-Петербург, 1997.

 1. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1983.

 1. Хаббард Дж. Автоматизированное проектирование баз данных. - М.: Мир, 1984.

 1. Коннолли Т. и др. Базы данных: проектирование, реализация, сопровождение. Теория практика. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.

29. Харрингтон Д. Проектирование объектно-ориентированных баз данных. - М: ДМК-1 Пресс, 2001.

30 Чекалов А. Базы данных: от проектирования до разрабоічи приложений. -

СПб.: БХВ-Петербург,2003.

 1. Мейер Д. Теория реляционных баз данных. - М.:Мир, 1987.

 2. Горев А., Макашарипов C. Microsoft Visual FoxPro 3.0. Новые возможности для программистов. - СПб.: Питер, 1997.

33 Кузнецов С. SQL язык реляционных баз данных. - М.:Майор, 2001.

34 Яргер Р. и др. МуSQL и mSQL: Базы данных для небольших предприятий и Интернета. - СПб.: Символ-Плюс, 2000.

35 Кандзюба С.П., Громов В.Н. Delрһі 6. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. - Киев: ДиаСофт, 2001.

 1. Абдуллина В.З. Создание и обработка баз данных в СУБД Ассеss. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Базы, банки данных и экспертные системы»,-Алматы: КазНТУ, 1999.

 2. Абдуллина В.З. Разработка программ на язьже ВА8ІС и УІЗІІАЬ ВА8ІС. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Новая информационная технология». - Алматы: КазНТУ, 1998.

 3. Абдуллина В.З. Проектирование и отладка пользовательских приложений. Ч. 1 и 2. Методические указания к курсовой работе и самостоятельной работе студентов по курсу «Базы, банки данных и экспертные системы». - Алматы: КазНТУ, 2001.

 4. Элти Дж., КуДБо М. Экспертные системы: концепции и примеры.- М.:Мир, 1987.«Программалау технологиясы»


1 Компьютердің программалық құралдары

Программалауды автоматтандыру әдістері. Алгоритмдік тілдер. Алгоритмдік тілдің қолдануы және оған қойылатын талаптар. Процедураға бағытталған тілдер және объектілерге бағытталған программалау туралы түсініктер. Компьютерді программалық қамтамасыз етудің жалпы түсінігі. Операциялық жүйелердің құрамы. Компьютер мен пайдаланушының диалогын ұйымдастыру. Программалаудың интеграцияланған жүйелері.

2 Программалаудың әдістемесі

Программа құрудың сатылары мен деңгейлері. Программа құруға техникалық тапсырма. Программаларды техникалық жобалаудың сатылары. Алгоритмдердің құрылымдық схемасын құру. Мәліметтерді ұйымдастыру. Программалар мен программалар ішіндегі интерфейстің құрылымын құрастыру. Ақпаратты компьютердің сыртқы құрылғыларында көрсету. Файлдар мен жұмыс істеу. Мәліметтердің динамикалық құрылымы. Сілтемелер және ағымдармен жұмыс істеу.

3 Программалаудың технологиясының негізі

Программалық жабдықтауды жобалаудың әдістері. Құрылымдық программалау. Модулдік программалау. Программалық тілді таңдау. Программалау тәсілі. Программалаудың сапалық көрсеткіші. Программаның оқылатындығы, комментариялар. Қателерден қорғау арқылы программалау. Программаларды өңдеу және сатылары. Программалауды құжаттау. МСТ бекіткен программалық құжаттау түрлері.

4 Си тілінде программалау

Си программалау жүйесіне кіріспе. Процессордың дерективасы. Программалау жүйесінің құрылым, тілдің элементтері. Мәліметтер типтері: int, short, long, unsigned, float, double. Баяндау. өрнектер және меншіктеу. Си тілінің операциялары. Си тілінің операторлары. Шартты оператор. Цикл операторлары. Таңдау операторы. Енгізу-шығару функциялары. Функциялар. Функцияның анықтамасы, баяндау. Функцияның мысалдары. Goto, Break, Continue операторлары. Қолдану мысалдары. Жады кластары: автоматты, статистикалық, сыртқы, регистрлік айнымалылары. Мысалдар. Сілтемелер және адрестік арифметика. Жадыны ұйымдастыру және адресті сілтеу.

5. Си тілінде күрделі типтерді пайдалану

Бір өлшемді массивтер және сілтемелер. Қатарлар. Қатарларды өңдеу. Екі өлшемді массивтер. Екі өлшемді массивтерге сілтемелерді қолдану. Мәліметтер құрылымы. Құрылымды баяндау. Сілтемелер және құрылымдар. Файлдар. Файлдардың құрылымын баяндау. Файлдармен жұмыс істеуді ұйымдастыру. Басқа программалау тілдерімен байланысты ұйымдастыру. Программалауда стандартты функциялар қорын қолдану. Терезелермен жұмыс. Графика. Алғашқы программаны құру және өңдеу. Компиляция, программаны өңдеу және орындау. С++ тілінде программалаудың ерекшеліктері. С++ тілінде программалаудың негізі. Си тілімен салыстыру.


Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


1. Дейтел X., Дейтел П. Как программировать на Си.- М.: Бином, 2000.

2. Паннас К., Мюррей У. Программирование на Си и Си++. —К.: Ирина, ВНV, 2000.

3. Абрамов В.Г. и др. Ведение в язык Паскаль: для вузов. М.: Наука, 1988. - 319 с.

4. Дьюхарст С, Старк К. Программирование на Си++. - ЬСиев, 1993.

5. Белецкий Я. Турбо Си++. Новая разработка. — М.: Машиностроение, 1994.

6. Перминов О.Н. Программирование на языке Паскаль. — М.: Радио и связь, 1988.-220 с.

7. Петров А.В. и др. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах: Учебник для вузов. - М.: ВШ, 1984.

8. Хьюз Дж., Мичтом Дж. Структорный подход к программировани/. — М.: Мир, 1980.- 280 с.

9.Уэйт М., Прата С, Мартин Д. Язык Си. - М.: Мир, 1988.

Похожие:

«Компьютерлік тораптар» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1 icon«Компьютерлік желілер»
Оқу такырыбы мен пәннің құрылымы, оның мамандықтың басқа пәндерімен байланысы. Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы. Компьютерлік...
«Компьютерлік тораптар» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1 icon«Компьютерлік желілер» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1
Тораптық элементтердің топологиялық жіктелуі. Негізгі түсініктер: тораптар түйіндері, кабельді сегмент, тораптық сегмент, логикалық...
«Компьютерлік тораптар» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1 iconКраткое содержание проекта Ұсынылып отырған жоба «Компьютерлік желілер»
«Компьютерлік желілер» пәні бойынша бірінші курс студенттеріне жүргізіледі. «Жергілікті және ауқымды компьютерлік желілер» бөлімі....
«Компьютерлік тораптар» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1 iconТақырыбы: Компьютерлік вирустардан қорғау
Білімділік: оқушыларды компьютерлік вирустар түрлерімен және олардан қорғану әдістерімен таныстыру. Аса белгілі вирусқа қарсы программаларды...
«Компьютерлік тораптар» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1 icon«3d max компьютерлік графикада анимациялар жасау»
Пайдаланған әдебиеттер: Мураховский В. И. Компьютерлік графика. Әйгiлi энциклопедия. Москва 2002. – 640 б
«Компьютерлік тораптар» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1 icon«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекiтемiн ртжбф деканы
Жұмыс бағдарламасы жұмыстық оқу жоспарына сәйкес құрастырылды, «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының 2009 жылғы тамыздың 28 күнгі...
«Компьютерлік тораптар» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1 iconПән мұғалімдерінің ақпараттық сауаттылықтарын
Ао дегеніміз – ол 2 компьютерлік класс, 2 мультимедиялық класс, 30 компьютерлік орын, 4 интернет желісі, 9 интерактивті тақта, 15...
«Компьютерлік тораптар» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1 iconАвтоматтандырылған тестілеу (компьютерлік тестілеу) – Автоматизированное тестирование (компьютерное тестирование)
Ааж (автоматтандырылған ақпараттық жүйе) – аис (автоматизированная информационная система) – ақпаратты компьютерлік жинау, өңдеу,...
«Компьютерлік тораптар» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1 icon«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы бекiтемiн ртжбф деканы
Жұмыс бағдарламасы «Компьютермен модельдеу негіздері» пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес құрастырылған, «Компьютерлік технологиялар»...
«Компьютерлік тораптар» Компьютерлік тораптардын жіктелуі. Локальды және глобальды тораптар. 1 iconШет тілін оқытуда компьютерлік технологияларды қолдану ерекшелігі
Мақсаты: Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы шет тіліне үйрету әдісінің тиімділігін (эффектілігін) жоғарылату
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница