«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары
Скачать 308.16 Kb.
Название«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары
страница1/2
Дата конвертации07.02.2016
Размер308.16 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder301/Химия_.doc
  1   2
БЕКІТЕМІН:

Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор ________ Орынханов М.К.

«_____» ____________ 2009 ж.
6N0720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0606

«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары


6N0720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»


 1. Алкандардың кеңістіктік құрылымы. Алкандардың химиялық қасиеттері. Радикалдық орын басу реакциясының механизмі.

 2. Моно- және бициклды көмірсутектердің классификациясы мен номенклатурасы. Циклдардағы кернеу түрлері. Циклопропан сақинасы құрылысының ерекшеліктері.

 3. Қос байланыстың табиғаты. Алкендердің химиялық қасиеттері. Алкендердің тотығу реакциялары.

 4. Қос байланыс бойынша қосылу реакциялары. Қосылудың жалпы механизмі, стереохимиясы. Марковников ережесі. Хараш эффектісі.

 5. Алкадиендердің классификациясы. 1,3-бутадиеннің химиялық қасиеттері. Электрофильді қосылу реакцияларының ерекшеліктері: 1,2- және 1,4-қосылу.

 6. Үш байланыстың табиғаты. Алкиндердің химиялық қасиеттері. Метиндік ≡СН сутектің қышқылдық қасиеттері. Алкиндердің гидратациялану реакциялары.

 7. Ароматтылық. Ароматтылық критерийлері. Хюккель ережесі. Ароматты қосылыстардың классификациясы.

 8. Ароматты қатарда электрофильді орын басу реакциялары. Реакцияның жалпы механизмі: π- және σ-комплекстер. Орынбасар табиғатының электрофильдің кіретін орнына әсері.

 9. Алкилгалогенидтер мысалында нуклеофильді орын басу реакциясының жалпы заңдылықтары. SN1, SN2 механизмдері.

 10. Спирттер мен фенолдардың химиялық қасиеттері. Спирттер мен фенолдардың қышқылдық-негіздік қасиеттері. О-Н және С-О байланыстары үзіле жүретін реакциялар.

 11. Карбонил тобының құрылысы. Кето-форманың реакциялары. С=О тобы бойынша нуклеофильді қосылу реакциялары.

 12. Альдегидтер мен кетондардың кето-енолдық таутомериясы.. Енол- және енолят топтарының реакциялары: галоформ , нитрозирлеу реакециялары.

 13. Қаныққан қатардың карбон қышқылдары. Құрылысы және қасиеттері. Орынбасарлардың қышқылдық қасиеттерге әсері. Функционалды туындыларын алу.

 14. Алифатты және ароматты аминдердің негіздік және нуклеофильді қасиеттері. Негіздіктің аминдердің құрылысынан тәуелділігі. Амин тобының қатысуымен реакциялар.

 15. Күкіртті қосылыстардың класификациясы мен номенклатурасы. Сульфоқышқылдарды алу жолдары және химиялық қасиеттері.

 16. Оксиқышқылдардың стереохимиясы.. Фишердің проекциялық формулалары, оларды қолдану ережелері. Абслюттік конфигурацияны анықтау әдістері, D- және L-қатарлар, R- жән S-номенклатура.

 17. Амин қышқылдарының классификациясы мен номенклатурасы. Амин қышқылдарының стереохимиясы. Амин қышқылдарының химиялық қасиеттері. Амин қышқылдарының амфотерлігі.

 18. Моносахаридтер, олардың стереоизомериясы: D- және L-қатарлар. Моносахаридтердің химиялық қасиеттері.

 19. Бес мүшелі гетероциклдар. Қасиеттерінің гетероатом табиғатынан тәуелділігі. Ароматтылық. Бес мүшелі гетероциклдарда электрофильді орын басу реакцияларының бағытталуы.

 20. Пиридин. Пиридиннің құрылысы, қасиеттері. Пиридин сақинасында электрофильді және нуклеофильді орын басу реакциялары.

 21. Химия дамуының негізгі кезеңдері. Àòîì-ìîëåêóëàëûқ iëiì.

 22. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі және атомдарды электрондық құрылысы. Д.È.Ìåíäåëååâòiң ïåðèîäòûқ çàңû æәíå ýëåìåíòòåðiíiң ïåðèîäòûқ æүéåñi.

 23. Атом спектрі. Êâàíòòûқ òåîðèÿíûң àøûëóû. Êâàíò ñàíäàðû.

 24. Êөï ýëåêòðîíäû àòîìäàð îðáèòàëüäàðûíûң ýëåêòðîíäàðìåí òîëòûðó ïðèíöèïòåði. Êëå÷êîâñêèé åðåæåñi. Ïàóëè ïðèíöèïi. Õóíä åðåæåñi.

 25. Õèìèÿëûқ áàéëàíûñ æәíå ìîëåêóëàíûң құðûëûñû. Ãàéòëåð ìåí Ëîíäîí æұìûñòàðû. Êîâàëåíòòiê áàéëàíûñòûң òүçiëóiíiң äîíîðëû-àêöåïòîðëû ìåõàíèçìi. Àòîìäàð îðáèòàëüäàðûíûң ãèáðèäòåíói.

 26. Ìîëåêóëàëûқ îðáèòàëüäàð әäiñi. Åêiíøi ïåðèîä ýëåìåíòòåðiíiң åêi àòîìäû ãîìîíóêëåàðëûқ ìîëåêóëàëàðûíûң ýíåðãåòèêàëûқ äèàãðàììàëàðû.

 27. Химиялық реакция жүруінің негізгі заңдылықтары. Химиялық термодинамиканың түсініктері. Химиялық тепе-теңдік. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуына концентрацияның, қысымның, температураның әсері. Ле-Шателье принципі.

 28. Ерітінділер. Еру процесі кезінде байқалатын құбылыстар.

 29. Осмос. Вант-Гофф заңы. Ерітінділердің бу қысымы. Қайнау температурасының жоғарылауы және қату температурасының төмендеуі. Рауль заңдары. Ерітінділердің коллигативті қасиетін еріген заттардың молекулалық массасын анықтау үшін қолдану.

 30. Изотондық коэффициент. Судың диссоциациялануы. Сутектік көрсеткіш. Индикаторлар.

 31. Тотығу-тотықсыздану реакция теңдеулеріндегі коэффициенттерді табу әдістері. Электрондық баланс әдісі және ионды-электрондық әдіс.

 32. Галогендер, олардың табиғатта таралуы, алу жолдары. Физикалық және химиялық қасиеттері.

 33. Күкірт. Күкірт қышқылы және сульфаттар. Маңызды сульфаттар және олардың қолданылуы.

 34. Бесінші топ элементтерінің жалпы сипаттамасы. Азот. Азот (ІІІ) оксиді. Азот қышқылы және нитраттар. Азот қышқылының өнеркәсіпте алынуы. Азот тыңайтқыштары.

 35. Комплексті қосылыстардың негізгі түсініктері. Комплексті қосылыстардың алыну технологиясы және номенклатурасы. Комплексті қосылыстардағы химиялық байланыстың табиғаты. ВБ теориясы бойынша комплексті қосылыстардың құрылысы.

 36. Кристалдық өріс теориясы. Комплексті қосылыстардың тұрақтылығы. Комплекстердің изомериясы. Черняевтің трансәсері. Комплексті қосылыстардың технологиядағы, ғылымдағы, ауыл шаруашылық және басқа өндірістегі ролі.

 37. Металдардың жалпы сипаттамасы. Металдарды алу әдістері. Құймалар және оларды қолдану. Күй диаграммалары. Термиялық анализ.

 38. Металдардың химиялық қасиеттері. Тотығу-тотықсыздану стандартты потенциалдар кестесі және оның негізгі қорытындылары. Металдар коррозиясы және олармен күрес.

 39. d-элементтерден жалпы сипаттамасы VІІІ-топтағы элементтердің жалпы сипаттамасы. Темір үштігі элементтерінің физико-химиялық қасиеттері. Темір алудың доменді процессі. Арнайы және тоттанбайтын болаттар. Қара металлургия.

 40. Темір, кобальт және никель қосылыстарының алыну технологиясы.

 41. Термодинамиканың І-ші бастамасы.Ішкі энергия және энтальпия,олардың өзара байланасы.Гесс заңы, оның термодинамикалық негізделуі және салдары.

 42. Жылусыйымдылықтың және химиялық реакцияның жылу эффектісінің температураға тәуелділігі. Кирхгофф тендеуі. Химиялық реакцияның жылу эффектісінің температуралық коэффициенті.

 43. Термодинамикалық ІІ-ші бастамасы. Қайтымды және қайтымсыз процестердің энтропиясы. Энтропияны процесс бағытының критериі ретіде карастыру.

 44. Сипаттамалық функциялар. Табиғи айнымалылар. Процесс бағытының критерий ретінде термодинамикалық функциялардың салыстырмалы сипаттамасы.

 45. Химиялық реакцияның тепе-тендік константасы, оның физикалық мағынасы, өзгеру шектері, анықтау әдістері. Химиялық тепе-тендікке температураның әсері. Вант-Гоффтың изобара және изохора тендеулері.

 46. Ле-Шателье-Браунның жылжымалы тепе-тендік принципі. Т, р және әрекеттесуші заттардың концентрациясының химиялық тепе-тендікке әсері. Абсолютті энтропиялар әдісімен тепе-тендік константаларын есептеу (Темкин-Шварцман әдісі).

 47. Гетерогенді (фазалық) тепе-тендік. Фаза, қураушы заттар, компонент. Гиббстың фазалар ережесі. Бір және екі компонентті жүйелердің күй диаграммаларын мысал ретінде ала отырып еркіндік дәреже санды есептеу.

 48. Термиялық анализ. Компоненттері хиимиялық әрекеттеспейтін (бір эвтектикалы) және әрекеттесетін жүйелердің балқу диаграммалары, олардың ерекшеліктері.

 49. Идеал ерітінділер. Идеал ерітінділердің негізгі зандары. Реал ерітінділер, олардың ерекшеліктері. Реал ерітінділердің қасиеттерін сипаттауда үшқыштық және активтік коэффициенттерінің манызы.

 50. Коноваловтың І-ші және ІІ-ші зандары. Қайнау температура-қүрам диаграммалары, сұйық және бу фаза құрамдарының өзара байланысы.

 51. Химиялық кинетиканың негізгі постулаты. Жылдамдық константасы және оның әртүрлі ретті реакциялар үшін өлшемі.

 52. Химиялық реакцияның реті және молекулалығы. Реакция ретін анықтау әдістері.

 53. Әртүрлі ретті қайтымсыз реакциялардың кинетикалық тендеулері, олардың қолданылуы. Жартылай ыдырау уақыты.

 54. Химиялық реакцияның жылдамдығына температураның әсері. Аррениус тендеуі, активтену энергиясы және оны анықтау әдістері.

 55. Дебай-Гюккельдің күшті электролиттер теориясы.

 56. Электролиттер ерітінділерінің электрөткізгіштігі. Кольрауш тендеуілері.

 57. Меншікті және молярлық электрөткізгіштіктің концентрацияға тәуелділігі. Онзагер тендеуі.

 58. Электродтардың жіктелуі. Нернст теңдеуі. Электрқозғаушы күш (ЭҚК).

 59. Химиялық және концентрациялық тізбектер.

 60. Электрхимиялық реакциялар термодинамикасы (∆rG, (∆rH, ∆rS, ). ЭҚК-тің температуралық коэффициенті, оның физикалық мағынасы.

 61. Гомогенді жүйедегі тепе-теңдік. Химиялық тепе-теңдік тұрақтылары – термодинамикалық, концентрациялық, шартты.

 62. Активтілік және активтілік коэффициенті. Ерітіндінің иондық күші.

 63. Қышқылдардың, сілтілердің және тұздардың ерітінділерінің рН есептеу. Буферлі жүйелер және олардың сараптамадағы мәні.

 64. Ерігіштік көбейтіндісі және активтілік көбейтіндісі.

 65. Ерігіштік. Ерігіштікті есептеу.

 66. Гетерогенді жүйедегі тепе-теңдікке түрлі факторлардың әсері (температура, рН, бөгде электролиттің болуы, ерітіндідегі бөгде реакциялар).

 67. Сапалық және сандық талдауда тотығу-тотықсыздану реакциялар.

 68. Тотығу-тотықсыздану потенциалы. Нернст теңдеуі. Стандартты және формальді потенциал.

 69. Комплексті қосылыстың ерітіндісіндегі тепе-теңдік. Комплексті қосылыстардың құрамы, тұрақтылық және тұрақсыздық константалары.

 70. Гравиметриялық талдау әдісі. Оның мазмұны, қолданылу аймағы.

 71. Қышқылдық-негіздік титірлеу. Әдістің мәні.

 72. Қышқылдық-негіздік титрлеу қисықтары.

 73. Тотығу-тотықсыздану титрлеудің әдістері. Мәні, жіктелуі. Перманганатометрия.

 74. Тотығу-тотықсыздану титрлеудің қисықтары.

 75. Аналитикалық химиядағы комплексондар. Металл комплексонаттарының құрамы мен тұрақтылығына рН-тың әсері.

 76. Тұндырып титрлеу. Тұндырып титрлеу әдістерінің мәні және жіктелуі.

 77. Экстрация, оның мәні. Сандық сипаттамалары.


6N0606 «Химия»


 1. Термодинамиканың І-ші бастамасы.Ішкі энергия және энтальпия,олардың өзара байланасы.Гесс заңы, оның термодинамикалық негізделуі және салдары.

 2. Жылусыйымдылықтың және химиялық реакцияның жылу эффектісінің температураға тәуелділігі. Кирхгофф тендеуі. Химиялық реакцияның жылу эффектісінің температуралық коэффициенті.

 3. Термодинамикалық ІІ-ші бастамасы. Қайтымды және қайтымсыз процестердің энтропиясы. Энтропияны процесс бағытының критериі ретіде карастыру.

 4. Сипаттамалық функциялар. Табиғи айнымалылар. Процесс бағытының критерий ретінде термодинамикалық функциялардың салыстырмалы сипаттамасы.

 5. Химиялық потенциал, оның физикалық мағынасы және термодинамикалық функциялармен байланысы.

 6. Химиялық реакцияның тепе-тендік константасы, оның физикалық мағынасы, өзгеру шектері, анықтау әдістері.

 7. Химиялық тепе-тендікке температураның әсері. Вант-Гоффтың изобара және изохора тендеулері. Химиялық реакциясының тепе-тендік константасының температуралық коэффициенті, оның таңбасы.

 8. Ле-Шателье-Браунның жылжымалы тепе-тендік принципі. Т, р және әрекеттесуші заттардың концентрациясының химиялық тепе-тендікке әсері.

 9. Гетерогенді (фазалық) тепе-тендік. Фаза, қураушы заттар, компонент. Гиббстың фазалар ережесі. Бір және екі компонентті жүйелердің күй диаграммаларын мысал ретінде ала отырып еркіндік дәреже санды есептеу.

 10. Идеал ерітінділер. Идеал ерітінділердің негізгі зандары. Реал ерітінділер, олардың ерекшеліктері. Реал ерітінділердің қасиеттерін сипаттауда үшқыштық және активтік коэффициенттерінің манызы.

 11. Химиялық кинетиканың негізгі постулаты. Жылдамдық константасы және оның әртүрлі ретті реакциялар үшін өлшемі.

 12. Химиялық реакцияның реті және молекулалығы. Реакция ретін анықтау әдістері.

 13. Әртүрлі ретті қайтымсыз реакциялардың кинетикалық тендеулері, олардың қолданылуы. Жартылай ыдырау уақыты.

 14. Химиялық реакцияның жылдамдығына температураның әсері. Аррениус тендеуі, активтену энергиясы және оны анықтау әдістері.

 15. Гомогенді және гетерогенді каталитикалық реакциялар кинетикасының ерекшеліктері.

 16. Дебай-Гюккельдің күшті электролиттер теориясы.

 17. Электролиттер ерітінділерінің электрөткізгіштігі. Меншікті және молярлық электрөткізгіштіктің концентрацияға тәуелділігі. Кольрауш және Онзагер тендеуілері.

 18. Ион тасымалдау саны, ион тасымалдау санын анықтау әдістері.

 19. Электрқозғаушы күш (ЭҚК). Нернст теңдеуі. Химиялық және концентрациялық тізбектер.

 20. Электрхимиялық реакциялар термодинамикасы (∆rG, (∆rH, ∆rS, ).ЭҚК-тің температуралық коэффициенті, оның физикалық мағынасы.

 21. Анорганикалық қосылыстардың атаулары жүйесінің IUPAC жүйесі.

 22. Сутек, оның алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері. Сутектік технология. Күркіреуік газ. Су. Судың табиғаттағы айналымы. Сутек пероксиді.

 23. Галогендердің оттекті қосылыстары: оксидтері, қышқылдары және оттекті қышқылдарының тұздары. Галогендердің және олардың қосылыстарының қолданылуы.

 24. Халькогендердің жалпы сипатамасы. Оттек, оның алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Озон, оның алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы.

 25. Күкірт (IV) оксиді, күкіртті қышқыл және сульфиттер. Күкірт (VI) оксиді, күкірт қышқылы және сульфаттар. Олеум. Ең маңызды сульфаттар және олардың қолданылуы.

 26. Азоттың оксидтері. Азотты қышқыл және оның тұздары. Азот ангидрид. Азот қышқылы, оның алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Маңызды нитраттар. Өнеркәсіпте азот қышқылының алынуы. Азот тыңайтқыштары. Азот қышқылы өнеркәсібінің экологиялық мәселелері.

 27. Көміртектің оттекті қосылыстары. Көміртек (II) оксиді. Карбонилдер. Көміртек (IV) оксиді, оның алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Көмір қышқылы және оның тұздары. Судың уақытша кермектігі және оны жоюдың жолдары. Көміртіктің басқа маңызды қосылыстары, алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы.

 28. Кремний, алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Кремнийдің жер қыртысындағы ерекше ролі. Кремний қышқылдары және силикаттар. Жасанды силикаттар (шынылар, силикаттар, цементер, бетондар және т.б.)

 29. IIIА топша элементтерінің жалпы сипатамасы. Алюминий, алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Алюминийдің маңызды қосылыстары, олардың алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Алюминийді электролиттік жолмен алудың технологиясы.

 30. d-элементтердің жалпы сипатамасы. Металдардың жалпы сипатамасы. Металдарды физикалық және химиялық қасиеттері бойынша жіктеу. Металдарды алу әдістері. Металлургияның негізгі салалары.

 31. Металдардың құймалары және олардың қолданылуы. Қарапайым күй диаграммалары.

 32. Металдардың химиялық қасиеттері. Металдардың коррозиясы және онымен күресу жолдары.

 33. Темір, оның алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы.

 34. Домна процесі. Темірдің құймалары. Шойын және болат. Темірді домна пешінсіз тікелей алу жолдары.

 35. Марганец топшасы элементтерінің жалпы сипатамасы, олардың алынуы, элементтердің және олардың ең маңызды қосылыстарының физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы.

 36. Хром топшасы элементтерінің жалпы сипатамасы, олардың алынуы, элементтердің және олардың ең маңызды қосылыстарының физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы.

 37. IIА топшасы элементтерінің жалпы сипатамасы. Бериллий, магний және сілтілік жер металдар, олардың алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. IIА топшасы элементтерінің ең маңызды қосылыстары, олардың физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Судың тұрақты кермектігі және оны жою жолдары.

 38. Мыс топшасы элементтерінің жалпы сипатамасы, олардың алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Мыс топшасы элементтерінің ең маңызды қосылыстары, олардың алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы.

 39. Мырыш топшасы элементтерінің жалпы сипатамасы, олардың алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. Мырыш топшасы элементтерінің ең маңызды қосылыстары, олардың алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы.

 40. IА топшасы элементтерінің жалпы сипатамасы. Сілтілік жер металдар, олардың алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. IА топшасы элементтерінің ең маңызды қосылыстары, олардың физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы.

 41. Парафинді көмірсутектері. Радикалды орынбасу реакцияларың механизмі, мысалдар.

 42. Алкендер. Электрофильді қосылу реакцияларына мысал. Механизм, стериохимия, , -комплексі.

 43. Ацетилен. Үшбайланыстың табиғаты, реакцияға түсу қабілеті, реакция мысалдары. Метин сутегінің (СН) қышқылдық қасиеттері Ацетилен көмірсутектерінің гидратациясы.

 44. Галоид сутектерінің алкендерге қосылуы. Марковник ережесі, Хараш эффектісі. Аллилді хлорлау.

 45. Мұнай қайта өңдеу өнімдері. Мұнайды бірінші және екінші қайтара өңдеу. Крекингтеу кезіндегі химиялық өзгерістер.

 46. Алкандар, алкендер мен алкиндердің практикалық маңызы.

 47. Алкилгалогенидтерге нуклеофилді орынбасу реакцияның жалпы заңдылықтары. SN1, SN2 механизмі.

 48. Спирттер, қышқылды-негіздері қасиеттері, орынбасарладың әсері. Спирттердің реакцияға түсу қабілеті, этерификация реакциясының механизмі.

 49. Альдегидтер және китондар. Құрылысы және қасиеттері. Қосылу реакциясы, карбонил қосылыстарының орынбасуы.

 50. Оксоқосылыстарының кето-енольды таутомериясы. Альдегид кетондардың еноль формаларының реакциялары: галогендеу, галоформдау, нитрозирлеу, тотығу.

 51. Қаныққан қатардың карбон қышкылдары. Құрылысы және қасиеттері. Орынбасарлардың қышқылдық қасиеттеріне әсері. Туындыларын алу.

 52. Алициклдер. Конформациялық ерекшеліктері. Кедергінің түрлері. Циклдардың тұрақтылығы. Циклогексанның конформациялық анализі.

 53. Ароматтылық. Хюккель ережесі. Бензоид емес ароматты қосылыстар.

 54. Бензол қатарындағы электрофильді орынбасу Механизм, , -комплексы. Орынбасу ережесі.

 55. Бензол және онық туындыларын нитрлеу. Полинитро қосылыстар. Заряд аустыру арқылы комплекстер.

 56. Қышқыл және сілті ортада нитроарендерді тотықсызандыру. Тотықсыздануның реакция аралық өнімдері.

 57. Ароматты аминдер. Аминдердің негізділігі, орынбасарлардың эффектісі. Аминотоптың қатысуымен реакциялар.

 58. Фенолдар. Фенолдардың қышқылдылығы, ароматты фрагментте орыңбасарлардың әсері.

 59. Бесмүшелді гетероциклдар. Гетероатомның табиғатына байланысты қасиеттерінің тәуелділігі. Ароматтылық. Бесмүшелі гетероциклдардың электрофильді орынбысу реакциясының бағытталуы.

 60. Алтымүшелі гетероциклдар. Пиридин: құрылысы және қасиеттері. Пиридин ядросына электрофильді орынбасу реакциялары.

 61. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясының негізгі түсініктері мен анықтамалары.

 62. Макромолекуланың конфигурациясы, конформациясы және иілгіштігі.

 63. Полимерлердiң молекула-массалық сипаттамалары және оларды анықтау.

 64. Макромолекуланың еріткіштегі қасиеттері. Полимер-еріткіш жүйесіндегі фазалық диаграммалар. Ерiтiндiдегi полимер күйiнiң теңдеуi.

 65. Аморфты полимерлердiң үш физикалык күйi. Термомеханикалық қисықтар.

 66. Кристалды полимерлер және олардың физика-механикалық қасиеттері.

 67. Радикалды полимерлеу. Қарапайым сатылары: иницирлеу, тізбектің өсуі, тізбекті үзілуі және берілуі.

 68. Ионды полимерлеудің түрлері және ортақ заңдылықтары.

 69. Поликонденсациялау реакциясының түрлерi: гомо- және гетерополиконденсациялау, полиамидтер, полиэфирлер, полиуретандар, полиимидтер синтезі.

 70. Полимерлердiң химиялык реакцияарының ерекшелiктерi. Тізбек эффекті, конфигурациялық, конформациялық және электростатикалық эффекттер.

 71. Хлорид-, бромид-, иодид-иондарының аналитикалық қасиеттері және оларды сапалық анықтау.

 72. Қышқылдар мен негіздердің протолиттік теориясы. Иондану константалары. Қышқылдар мен негіздердің күшіне еріткіштердің әсері.

 73. Тотығу-тотықсыздану потенциалы және оның шамасына әсер ететін факторлар. Тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігінің константасы.

 74. Гетерогенді тепе-теңдік. Ерігіштік константасы. Тұнбаның ерігіштігі мен құрылымына әр түрлі факторлардың әсері.

 75. Қышқылды-негіздік және тотығу-тотықсыздану үрдістеріне негізделген титрлеу кезіндегі анықталатын иондардың концентрацияларын есептеу.

 76. Ерітінділер мен коллоидтық жүйелердің молекулалық-кинетикалық қасиеттері.

 77. Беттік керілу. Беттік керілудің БАЗ концентрациясына тәуелділігі. Дюкло-Траубе ережесі.

 78. БАЗ-ң адсорбциялық қабаттардың жұғу мен адгезияға әсері. Беттерді гидрофобтандыру және гидрофильдендіру.

 79. Газ-сұйық шекарасындағы адсорбция. Гиббстың адсорбция теңдеуі.

 80. БАЗ-дардың адсорбциялық қабаттағы екі өлшемді күйі. БАЗ-дардың молекулалық константаларын анықтау.

 81. Индиферентті және индифферентті емес электролиттердің электрокинетикалық және электрохимиялық потенциалдарға әсері.

 82. БАЗ-дардың критикалық мицелла түзу концентрациясы, оны анықтау әдістері.

 83. Көмірсутекткрдің беттік активті заттардың су ерітінділеріндегі еруі. Солюбилизацияның биологиялық жүйелердегі, мицеллярлық катализдегі және жуу процестегі ролі.

 84. Зольдерді электролиттермен коагуляциялау. Шульце-Гарди ережесі.

 85. ДЛФО теориясының негіздері. Нейтрализациялық және концентрациялық коагуляция.

  1   2

Похожие:

«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары iconБейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» 050721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар Павлодар
Орысша-қазақша химия-технологиялық терминологиялық сөздік 050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721 «Органикалық...
«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары icon«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы
«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» және 6N0720- «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының пәндерінің...
«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтихандарының
«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары iconОрганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар
«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721– «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының сырттай оқу...
«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары icon«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы
«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылған
«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары iconХимия және химия технологиясының кафедрасы
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының (тарының) студенттеріне арналған
«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары iconОҚу жұмыс бағдарламасы «050721 Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
«050721 Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары icon6D072100 «органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының Ph. D докторантурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
«органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының Ph. D докторантурасына түсушілерге арналған емтихан
«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары icon«5В072100 Oрганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығына арналған «Органикалық химия» пәні бойынша
Тест Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарынының бітіруші курс студенттерінің оқу жетістіктерін сырттай бағалау жүргізуге, оқыту...
«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница