Учебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника»
НазваниеУчебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника»
страница1/3
Дата конвертации07.02.2016
Размер0.56 Mb.
ТипУчебное пособие
источникhttp://library.psu.kz/fulltext/transactions/55_insebaev_t.a._gluhova_n.i._jumadilova_a.s._transf
  1   2   3
Казақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Энергетикалық факультеті

Электртехникасының теориялық негіздері кафедрасы

Министерство науки и образования Республики Казахстан

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Энегетический факультет

Кафедра теоретические основы электротехники


ТРАНСФОРМАТОРДЫ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР МАШИНАЛАРЫН ЕСЕПТЕУ

«Электртехника » пәні бойынша электрлік және электрлік емес мамандықтардың студенттеріне есептеу-графикалық жұмыстарды орындауға және тәжірибелік сабақтарда қолдануға арналған

оқу құралы

РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Учебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника»


Павлодар

УДК 621.3 (075.8)

ББК 621.3 я 73

Т33

С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесі ұсынған

Рекомендовано ученым советом ПГУ им. С. Торайгырова

Пікірсалушы: т.ғ.к., доцент Мендыбаев С.А.

Рецензент: к.т.н., доцент Мендыбаев С.А.

Құрастырушылар: Т.А. Инсебаев, Н.И. Глухова, А.С. Жумадилова.

Составители: Т.А. Инсебаев, Н.И. Глухова, А.С. Жумадилова.


Ò33 Òðàíñôîðìàòîðäû æәíå ýëåêòð ìàøèíàëàðûí åñåïòåó. ? Ïàâëîäàð, 2006. ? 40 á.

Ò33 Ðàñ÷åò òðàíñôîðìàòîðîâ è ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí. ? Ïàâëîäàð, 2006. ? 40 ñ.


«Электртехника» пәні бойынша оқу құралында трансформаторлардың, асинхронды қозғалтқыштардың, тұрақты ток генераторларының жұмыс режимдері есептеліп көрсетілген. Бұл құрал, студенттермен межелік бақылауға дайындалған кезде қолданылуы мүмкін.

В учебном пособий по дисциплине «Электротехника» показан расчет режимов работы трансформаторов, асинхронных двигателей и машин постоянного тока. Это пособие может применятся студентами при подготовке к рубежному контролю.


УДК 621.3.011.7(07)

ББК 31.2 11я 7


© Т.А. Инсебаев, Н.И. Глухова, А.С. Жумадилова, 2006

©С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2006

© Т.А. Инсебаев, Н.И. Глухова, А.С. Жумадилова, 2006

©Павлодарский государственный университет им.С.Торайгыров, 2006
  1. БЕКІТЕМІН

   1. Оқу жұмысы жөніндегі проректор


________________ Н.Э.Пфейфер

2006 ж. «___»________________


    1. Құрастырушылар: профессор, т.ғ.к. Т.А. Инсебаев, аға оқытушылар:


Н.И. Глухова, А.С. Жумадилова.
     1. Электртехникасының теориялық негіздері кафедрасы
      1. Кафедра мәжілісінде бекітілген 200_ ж. «___»______ №__ хаттама

       1. Кафедра меңгерушісі ______________________А.Д.Тастенов
       1. Энергетикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталды 200_ ж. «___»____________№__хаттама


ӘК төрағасы _________ М.М. Кабдуалиева «___»__________200_ ж.

(қолы)


        1. КЕЛІСІЛДІ

       1. Факультет деканы _________ А.П.Кислов «___»___________200_ж.

(қолы)


СМБ

норма бақылаушысы _________Г.С.Баяхметова «___»________200_ж.

(қолы)        1. ОӘБ ҚҰПТАЛДЫ

       1. ОӘБ бастығы_________Л.Т. Головерина «___»___________200_ж.

(қолы)


Кіріспе


Бұл оқу құралының құрамында «Электртехникасы» пәнінің сабақтарында шығаруға және есептік графикалық жұмыстарды орындауға арналған есептер бар. Электртехникасы пәнінің сабақтары келесі мақсаттарды талап етеді:

-теорияны сабақта қолдану;

-есептерді шығарудың әдістері мен тәсілдерін оқыту;

-өзіндік жұмыс дағдыландыру.

Электртехникасы курсы бойынша сабақтар тәлімгерлердің өздігінен жұмыс істеуге бағыталған жаңа әдістемемен өткізіледі. Екі сағаттық сабақ ішінде тәлімгерлер өздігімен есеп шығару керек. Оқытушы әр тәлімгердің жұмысын қарап, оларға кеңес береді, барлық аудиторияға түсінік береді.

Есепті шығарғанда лекцияның теориялық материалы қолданылатындықтан, әр сабақта өзімен электротехника бойынша лекцияның конспектісі немесе оқытушы ұсынған оқу құралы болуы керек.

Кез келген есеп күрделі есептеуді қажет ететіндіктен әрбір студент сабақтарға микрокалькулятор әкеліп отыруы тиіс. Есептеудің нәтижесін үшінші санға дейін дәлдеп жазу керек. Есептеудің қателігі 2%- тен аспау керек.

Сабақта бір немесе бірнеше есептері бар жоспарлық тапсырма жасау керек, ал белгілі бір себептерге байлансты шығарылмаған есептер өздік жұмысы кезінде орындалуы қажет. Есептің жауабын әр сабақтың сонында оқытушы тексереді. Сабаққа шығарылатын есептердің нөмірі мен көлемін оқытушы белгілейді.


1 Үш фазалы трансформаторды есептеу


Есептің алдында трансформатордың техникалық паспортынан немесе электртехникалық анықтама кітабынан трансформатордың көрсеткіштерімен танысу қажет. Үш фазалы трансформатордың паспортында мынандай техникалық мәліметтер келтіріледі:

- номинал (нақтылы) толық қуат , ;

- бірінші және екінші реттік желілік кернеулер , , кВ;

- қысқа тұйықталу қуат шығыны Рқ, кВт;

- бос жүріс қуат шығыны Р0, кВт;

- қысқа тұйықталу кернеуі uқ,%;

- бос жүріс тогы , %.

Сонымен қатар, есептеу үшін мынандай деректер белгілі болу қажет:

- жүктеменің қуат коэффициенті ;

- трансформатордың жыл бойы қоректендіргіш тораптан ағытылмай істеген уақыты Т0, сағ, ;

- трансформатордың жыл бойы толық жүктемемен пайдалы жұмыс істеген уақыты Т, сағ.

Осы техникалық мағлұматтарды қолданып трансформатордың басқа электрлік көрсеткіштерін және пайдалану сипаттамаларын есептеуге болады.


1.1 Номинал жұмыс режимін есептеу

Трансформатордың номинал, яғни желілік, токтары:

 • бірінші реттік тізбекте

 • екінші реттік тізбекте

Фазалық токтарЖұлдызша жалғанған орамадағы ток

Ұшбұрыштап жалғанған орамадағы ток

Фазалық кернеулерЖұлдызша жалғанған орамадағы кернеу

Ұшбұрыштап жалғанған орамада

Желілік трансформация коэффициенті

Фазалық трансформация коэффициенті

Бірінші реттік ораманың орам санына келтірілген екінші реттік ораманың фазалық кернеуі

фазалық тогы

Екінші реттік орамадан энергия тұтынушыларына берілетін активтік қуат (трансформатордың шығысындағы қуат)

Активтік қуаттың жиынтық шығыны, кВт

Электр торабынан бірінші реттік орамаға берілетін активтік қуат (трансформатордың кірісіндегі қуат), кВт


,


Біріншіреттік тізбектің қуат коэффициенті

Жүктелген трансформатордың номинал пайдалы әсер коэффициенті


?


Пайдалы әсер коэффициенттің максимумы


?


Бір жылда трансформатордан тұтынушыға берілетін электр энериясы,

Жыл аралығында орамалардың активтік кедергілерінде жоғалтылған электр энергиясы,

Өзекшеде қайта магниттелуге және құйынды токтарға жұмсалған жылдық электр энергиясы,
Электр энергиясының жиынтық шығыны

Электр торабынан трансформаторға бір жылда берілген электр энергиясы
Жүктелген трансформатордың жылдық пайдалы әсер коэффициенті


?


1.2 Бос жүріс режимін есептеу

Ампермен өлшенген бос жүріс тогы

Бос жүріс кернеуі

Бос жүріс режиміндегі қуат коэффициенті

Бос жүріс токтың активтік және реактивтік құрушылары

Бос жүріс тогы мен кернеуінің векторларының арасындағы ығысу бұрышы

Трансформатордың болат өзекшесіндегі магнит шығындарының бұрышы

Трансформатордың алмастыру схемасының магниттейтін тармағының толық, активтік және реактивтік кедергілері

Бос жүріс режиміндегі реактивтік және толық қуаттар

Бірінші реттік ораманың кедергілеріндегі кернеулер түсуі

1.3 Қысқа тұйықталу режимін есептеу

Вольтпен өлшенген қысқа тұйықталу кернеуі

Қысқа тұйықталу тогы

Трансформатордың қысқа тұйықталу толық, активтік және реактивтік кедергілері

Қысқа тұйықталу режиміндегі реактивтік және толық қуаттар

Бірінші реттік ораманың кедергілері

Бірінші реттік ораманың орам санына келтірілген екіншіреттік ораманың кедергілері

Екінші реттік ораманың нағыз кедергілері

Қысқа тұйықталу режиміндегі қуат коэффициенті

Қысқа тұйықталу кернеудің активтік және реактивтік құрушыларҚысқа тұйықталу тогы мен кернеуінің векторларының арасындағы ығсу бұрышы

1.4 Жүктемелік сипаттамаларды есептеу

Процентпен өлшенген қысқа тұйықталу кернеудің активтік және реактивтік құрушылары


?;

?.


Жүктелген трансформатордың екіншіреттік орамасындағы кернеудің проценттік төмендеуі


?


Екіншіреттік ораманың қысқыштарындағы кернеуі


В


Жүктелген трансформатордың пайдалы әсер коэффициенті


?


Жүктеме коэффициенті-ны 0-ден 1-ге дейін өзгертіп кернеу мен пайдалы әсер коэффициентінің мәндерін анықтайды. Есептің нәтижесін кестеге келтіреді.

1.1 Кесте?

B

?

0


0.1


0.2


0.3


0.4


0.5


0.6


0.7


0.8


0.9


1.0Кестедегі мағлұматтарды пайдаланып, трансформатордың сыртқы сипаттамасын және ПӘК тәуелділігін графиктерге салады.


1.5 Алмастыру схемасы мен векторлық диаграмма

Біріншіреттік және келтірілген екіншіреттік орамалардың электр қозғаушы күштері

Екінші реттік ораманың нағыз электр қозғаушы күші

Келтірілген трансформатордың алмастыру схемаларының баламалы кедергілері бос жүріс режимінде

қысқа тұйықталу режимінде

жүктеме режимінде

Номинал жұмыс режимінде біріншіреттік ораманың кедергілеріндегі активтік, реактивтік және толық кернеулердің түсулері

Келтірілген екіншіреттік ораманың кедергілеріндегі кернеулердің түсулері

2 Тұрақты ток машиналарын есептеу


Тұрақты ток қозғалтқыштың техникалық паспортында мынандай номинал (параметрлар) көрсеткіштер келтіріледі:

- қозғалтқыштың түрі;

- қозғалтқыштың білігіндегі қуат Рн, кВт;

- қозғалтқыштың номинал тогы Iн, А;

- пайдалы әсер коэффициенті ?н, ?;

- якорьдың айналу жылдамдығы nн, айн/мин;

- якорь орамасының кедергісі Rя, Ом;

- қоздыру орамасының кедергісі, Ом;

- Rпос – тізбектеп қоздырылатын қозғалтқыштың;

- Rпар – параллель қоздырылатын қозғалтқыштың.

Қозғалтқыш қосылған тұрақты ток электр торабының номинал кернеуі 220 В.


2.1 Параллель қоздырылатын қозғалтқышты есептеу

Қоздыру орамасының номинал тогы

Якорь орамасының номинал тогы

Қозғалтқышты электр желісіне қосқанда якорьдің бастапқы жүргізіп жіберу тогы

Жүргізіп жіберу тогының еселігі

Қозғалтқышты жүргізіп жіберетін реостат арқылы желіге қосқанда жүргізіп жіберу тогы

Якорьдегі жүргізіп жіберу тогы

Жүргізіп жіберу тогын шектейтін реостаттың кедергісі

Якорь орамасының кедергісіндегі кернеудің түсуі

Номинал жұмыс режимінде якорь орамасында индукцияланған электр қозғаушы күші

Бос жүріс режимінде қозғалтқыштың айналу жылдамдығы

Бос жүріс режимінен жұмыс режиміне ауысқанда қозғалтқыштың айналу жылдамдығының төмендеуі

Қозғалтқыштың номинал бұрыштық жиілігі
Бос жүріс режимінің бұрыштық жиілігі

Табиғи жылдамдық сипаттаманың координаттары бос жүріс режимінің нүктесі

номинал жұмыс режимінің нүктесі

Жасанды жылдамдық сипаттаманың координаттары бос жүріс режимінің нүктесі

қозғалтқышты іске қосу нүктесі (жүргізіп жіберетін реостат арқылы)

Қозғалтқыштың білігіндегі номинал айналдырушы иінкүші

Жүргізіп жіберу айналдырушы иінкүшіЭлектрмагниттік қуат

Қозғалтқыштың электрмагниттік айналдырушы иінкүші

Бос жүріс айналдырушы иінкүші

Жұмыс істеп жатқанқозғалтқыштың якорь орамасының кедергісі

мұнда - якорь орамасының салқын күйіндегі температурасы (қозғалтқыш тоқтап тұрғанда);

- якорь орамасының ыстық күйіндегі температурасы (қозғалтқыш жұмыс жасап жатқанда).

Жұмыс істеп жатқан қозғалтқыштың қыздыратын орамасының кедергісі

2.2 Тізбектеп қоздырылатын қозғалтқышты есептеу

Номинал жұмыс режиміндегі якорь мен қыздыру орамаларының токтары
Қозғалтқышты желіге тікелей қосқанда якорьдің бастапқы жүргізіп жіберу тогы

Жүргізіп жіберу тогының еселігі

Қозғалтқышты желіге жүргізіп жіберетін реостат арқылы қосқанда якорьдің жүргізіп жіберу тогы

Жүргізіп жіберетін реостаттың кедергісі

Якорь орамасында индукцияланған электр қозғаушы күші

Қозғалтқыштың желіден қабылдайтын номинал қуаты

Қоздуру орамасының мыс сымындағы электрлік қуат шығындары

Якорь қысқыштарындағы электр қуаты

Якорь орамасының мыс сымындағы элетрлік қуат шығындары

Якорьдің электрмагниттік қуаты

Қосымша қуат шығындары

Механикалық және якорь өзекшесінің болатындағы магниттік қуат шығындары

Номинал жүктелген қозғалтқыштың қуат шығындарының жиынтығы

3 Асинхронды қозғалтқышты есептеу


3.1 Қысқа тұйықталған роторы бар асинхронды қозғалтқышты есептеу

Асинхронды қозғалтқыштың техникалық паспортында мынандай номинал параметрлар келтіріледі:

- қозғалтқыштың типі;

- статордың желілік кернеуі ;

- қозғалтқыштың білігіндегі қуат

- ротордың айналу жылдамдығы

- пайдалы әсер коэффициенті ?;

- қуат коэффициенті

- жүргізіп жіберу тогының еселігі

- жүргізіп жіберу моментінің еселігі .

Қозғалтқыштың статорының фазалық орамалары жұлдызша схемасымен қосылған болсын.

Статордың номинал желілік тогы

Статордың номинал фазалық тогы мен кернеуі (статордың жұлдызша қосылуы)

Қозғалтқыштың жүргізіп жіберу тогы
Желілік кернеу 20%-ке төмендегендегі жүргізіп жіберу тогы
мұнда


Қозғалтқыштың номинал айналдырушы электрмагниттік моменті (иінкүші)

Жүргізіп жіберу және максимал электрмагниттік моменттері

Желілік кенеу 20%-ке төмендегендегі қозғалтқыштың моменттері

Жүктелген қозғалтқыштың желіден қабылдайтын номинал активті қуаты

Қозғалтқыштағы активті қуат шығындарының жиынтығы

Статордың магнит өрісінің айналу жылдамдығы

Қозғалтқыштың қысқа шартты белгісінде ақырғы цифр полюстердің санын көрсетеді. Мысалы, АК 41-2 деген қозғалтқышта екі полюсі бар, немесе полюстердің жұбы р=1. Желінің өндірістік жиілігі f=50 Гц.

Номинал жүктелген қозғалтқыштың сырғанауы

Кризистік сырғанауы

Қозғалтқыштың механикалық сипаттамасын есептеу және салу үшін сырғанауды 0-ден 1-ге дейін өзгертіп отырып электрмагниттік айналдырушы моментін анықтайды. Мұнда Клосс формуласын қолданады

Есептің нәтижесін кестеге келтіреді.

3.1 Кесте

S

0

SH

0.05

0.075

0.1

Skp

0.3

0.5

0.7

0.9

1
M,

0

MH


Mmax

Мж

n,

no

nH


nkp

0


Ротордың айналу жылдамдығын былай есептеуді

Кестедегі мәліметтерді қолданып, қозғалтқыштың сипаттамасын графикте салады.


3.2 Фазалық роторы бар асинхронды қозғалтқышты есептеу

Есептің негізгі мәліметтері болып мынандай қозғалтқыштың номинал параметрлары алынады:

- қозғалтқыштың типі;

- қозғалтқыштың білігіндегі қуат Рн, кВт;

- ротордың айналу жылдамдығы nн, айн/мин;

- қуат коэффициенті ;

- максимал моментінің еселігі ;

- статор орамасындағы ток

- статор орамасының активті кедергісі

- статор орамасының индуктивті кедерісі

- статордың желілік кернеуі

- ротордың желілік ЭҚК Е, В;

- ротордың орамасындағы ток

- ротор орамасының активті кедергісі

- ротор орамасының индуктивті кедерісі

- желінің өндірістік жиілігі

Қозғалтқыштың статор мен ротор орамалары жұлдызша схемаларымен қосылған болсын.

Жұлдызша жалғанған статордың номинал фазалық кернеуі мен тогы

Жүктелген қозғалтқыштың желіден қабылдайтын номинал активті қуаты

Қозғалтқыштың номинал пайдалы әсер коэффициенті

Статордың магнит өрісінің айналу жылдамдығы

Статордың магнит өрісінің бұрыштық жиілігі

Асинхронды қозғалтқыштың трансформация коэффициенті

Статордың орамасына келтірілген ротор орамасының кедергілері

Қысқа тұйықталу кедергілері

Қозғалтқыштың номинал сырғанауы

Қозғалтқыштың кризистік сырғанауы

Қозғалтқыштың номинал айналдырушы электрмагниттік моменті

Қозғалтқыштың максимал моменті

Статордың жүргізіп жіберу тогы

Жүргізіп жіберу тогының еселігі

Ротордың жүргізіп жіберу тогы

Ротордың жүргізіп жіберу тогының еселігі
Қозғалтқыштың жүргізіп жіберу моменті

Егер жүргізіп жіберу моменті

болса, онда кризистік сырғанау

Бұдан жүргізіп жіберу тогын төмендету үшін, ротор тізбегіне қосатын қосымша кедергісі (реостаты)

Ротор тізбегіне қосымша кедергі жүргізу реостаты еңгізілген кезіндегі статор мен ротордағы жүргізіп жіберу токтары

Қозғалтқыштың табиғи механикалық сипаттамасын есептеу үшін қолданатын формулалар

Қозғалтқыштың жасанды (реостаттың) механикалық сипаттамасын есептелгенде кризистік сырғанауды

болып алу қажет.

Есептің нәтижелерін кестеге келтіреді.

3.2 Кесте

S

0

SH

0.05

0.075

0.1

Skp

0.3

0.5

0.7

0.9

1
n,

no

nH


nkp

0

M,

(табиғи)

0

MH


Mmax

Мж

M,

(жасанды)

0

Mmax

Mmax


Кестедегі мәліметтерді графикке келтіріп табиғи және жасанды механикалық сипаттамаларды сызады.


  1   2   3

Похожие:

Учебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника» iconГ. М. Сафроновская система применения удобрений
Учебное пособие предназначено для студентов сельскохозяйственных вузов агрономических специальностей
Учебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника» iconУчебное пособие для магистрантов и студентов гуманитарных специальностей Павлодар
Учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов, обучающихся по специальности «Культурология». Написанное на конкретном...
Учебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника» iconУчебное пособие Новосибирск 2001
Учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей всех форм обучения. В первой части пособия рассмотрены основные понятия...
Учебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника» iconМетодические указания к выполнению практических работ по дисциплине "Экология и устойчивое развитие": Методические указания для студентов специальностей 5В071300- "Транспорт, транспортная техника и
Хабибулина Т. В. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие для бакалавриата по экономическим специальностям / Т. В. Хабибулина, В. М....
Учебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника» iconУчебное пособие предназначено в помощь социальным педагогам, социальным работникам и другим специалистам. Цена 850 тг. Арт. 201 Сарсенова Ж. Н. Культурология. Учебное пособие. Алматы: Нур-Принт, 2010 300 с. Учебное пособие «Культурология»
Учебное пособие «Культурология» предназначено для использования в обучении по кредитной технологии. В конце каждой главы учебного...
Учебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника» iconУчебное пособие для студентов юридических специальностей Павлодар
Правовые основы охраны недр в Республике Казахстан: учебное пособие для студентов юридических специальностей. – Павлодар
Учебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника» iconУчебное пособие для студентов педагогических и гуманитарных специальностей Павлодар, 2004
И85 Просветители Павлодарского Прииртышья конца ХIХ начала ХХ в в. / Учебное пособие для студентов педагогических и гуманитарных...
Учебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника» iconУчебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений и учителей
Учебное пособие предназначено по предмету о сегодняшней процессе литературы, в нем предусматривается произведений поэтов и писателей...
Учебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника» iconУчебное пособие «Основы работы в Excel», 2003
Учебное пособие предназначено для студентов имтп, а также может быть использовано при самостоятельном освоении современного программного...
Учебное пособие предназначено для студентов электрических и неэлектрических специальностей для выполнения расчетно-графических работ и применения во время практических занятии по дисциплине «Электротехника» iconУчебное пособие для студентов казахских отделений университетов (бакалавриат)
Учебное пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов казахских отделений университета на уровне бакалавриата....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница