«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Скачать 92.51 Kb.
Название«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
не т б
Дата конвертации07.02.2016
Размер92.51 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kaznu.kz/content/files/pages/folder9724/физика обр каз.doc
әл-фараби атындағы қазақ ұлттық УНИВЕРСИТЕТі


Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми - әдістемелік кеңесінің

2012 ж. «_____»_____ мәжілісінің

____ хаттамасымен

бекітілген
«6М011000 – ФИЗИКА»

мамандығы бойынша

МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ


АЛМАТЫ 2012

Бағдарлама «050110 –Физика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушысы ф.-м.ғ.д., проф. Архипов Ю.В., ф.-м.ғ.к., аға оқытушы Амренова А.У.


Бағдарлама кафедра мәжілісінде қарастырылған ________________

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Кафедра меңгерушісі Архипов Ю.В.


Факультеттің әдістемелік бюросында мақұлданған

2012 ж. ____ _________ № ___ Хаттама

Әдістемелік бюро төрағасы Габдулина Г.Л.


Ғылыми кеңес мәжілісінде бекітілген

2012 ж. 1 маусым8 Хаттама

Ғылыми кеңес төрағасы,

Факультет деканы Давлетов А.Е.


Ғалым хатшы Джумагулова Қ.Н.


МАЗМҰНЫ


 1. Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері

Мамандық бойынша түсу емтиханы бакалаврдың тәжірибелік және теориялық дайындығын анықтауға арналған және студенттердің біліктілігін магистратурада оқу үшін талаптарға сәйкестiгiн анықтау мақсатымен жүргiзiледi.

Магистратураға түсу емтиханы жазбаша түрде жүргізіледі.

түсу емтиханында алдыңғы әзiрлеудiң негiзгi пәндерi бойынша бiлiмдердiң тереңдiгiн, ғылыми зерттеу потенциалын көрсетуi керек, бұл Магистратураның бiлiм беру бағдарламасының табысты игеруi үшiн жеткiлiктi де, қажеттi болып табылады.

Түсуші қазіргі әдебиетпен өзiндiк жұмыс істей бiлуін, заманауи ядролық физика саласында өз табыстарын авторлық жариялаулар, дипломдар, сертификаттар және т.б. түрiнде көрсете білу керек.

 1. Магистратураға түсуші тұлғалардың даярлық деңгейлеріне қойылатын талаптар:

Студент емтиханда көрсете білуi керек

- негізгі физикалық заңдылықтарды білу;

- зерттеу және қолданбалы сипатты нақты теориялық және практикалық есептерді шешу үшiн физиканың заңдарын тиiмдi қолдана білу; теориялық материалдар бағытын;

- негізгі көздермен жұмыс iстей білу (әдеби, ғылыми, оқу, периодты шығарулар).

 1. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері: Ұсынылып отырған бағдарлама «Жалпы физика» курсының төрт дәстүрлi тарауларда баяндалатын негiзгi мәселелердiң шеңберiндегі сұрақтар енгізілген:

1) Механика;

2) Молекулалық физика және термодинамика;

   1. Электр және магнетизм;

   2. Оптика

Осы курс мамандық бойынша (магистр ) «6М011000 – Физика» мамандығы бойынша келешек ғылыми - педагогикалық қызметкердiң әзiрлеуiн процесстегi кәсiби орында. Бағдарламада классикалық және қазiргi физиканың сұрақтары органикалық бiр жерден шығады, әдiл не бiр физикалық тұжырымдамалар, үлгi және теория шекара айқын анықталады.

 1. Емтихан тақырыптарының тізімі


«Механика» пәні


 1. Нүкте кинематикасы. Қозғалысты векторлық тәсілмен көрсету. Қозғалысты декартты координата жүйесінде көрсету. Кинематиканың тура және кері есептері.

 2. Ньютон заңдары. Инерциалды санақ жүйесі. Ньютонның 1-ші заңы. Салыстырмалық принципі. Ньютонның 3-ші заңы. Қосу принципі. Ньютонның 2-ші заңы. Механиканың негізгі есептерінің сандық алгоритімі.

 3. Материалдық нүктелер жүйесінің импулсі. Бөлшектердің импульстерінің өзгерісі туралы теорема. Күш импульсінің сақталу заңы. Бөлшектер жүйесіндегі массалар центрінің қозғалыс теңдеулері. Айнымалы массасы бар материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі.

 4. Жұмыс және энергия. Жұмыс және күш қуаты. Консервативтік күштер өрісіндегі бөлшектің потенсиялдық энегиясы. Болшектердің белгілі потенциялдық энергиясы бойынша күштік өрісті есептеу. Нүктелік дененің гравитациялық өрістегі потенциялдық энергиясы. Бөлшектің кинетикалық энергиясы. Бөлшектің толық механикалық энергиясы. Бөлшек жүйесінің кинетикалық энергиясы.

 5. Материалдық нүктелер жүйесінің импульс моменті. Бастапқы қозғалыспен салыстырғанда моменттер теңдеуі. Қозғалмайтын нүктеге қатысты және қозғалмайтын оське қатысты моменттер теңдеуі. Екі дене мәселесі.

 6. Қатты дененің қозғалмайтын оське қатысты айналуы. Қатты дененің қозғалмайтын оське қатысты айналу теңдеуі.Айнымалы қозғалыстағы қатты дененің кинетикалық энергиясының өзгерісі туралы теорема. Гюйгенс-Штейнер теоремасы. Физикалық маятник. Қарапайым үлгідегі денелердің инерция моменттерін есептеу.


«Молекулалық физика» пәні


 1. Идеал газ. Күй теңдеуі. Газ заңдары. Жылулық ұлғаю коэффиценті. Қысымның температуралық коэффиценті, барлық бағыттағы қысым модулі және күй теңдеуімен еркін байланысы.

 2. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Жылулық баланс теңдеуі. Джоуль заңы. Роберт Майер теңдеуі.

 3. Идеал газдардағы процесстер: адиабаталық және политропикалық процесстер.

 4. Термодинамиканың екінші бастамасы. Карно Циклы. Клаузиустің теңдік және теңсіздігі. Энтропия.

 5. Термодинамикалық функциялар: ішкі энергия, энтальпия, Гельмгольцтық еркін энергия, Гиббстық термодинамикалық потенциял, Максвелл қатынасы, Гиббс-Гельмгольц теңдеуі.

 6. Термодинамикалық жүйенің негізгі критериялары. Ле-Шателье-Браун принципі.

 7. Жылуөткізгіштік. Жылуөткізгіштік теңдеуі.

 8. Газдар мен сұйықтардың тұтқырлығы. Түтіктегі қозғалыс жылдамдығы. Пуазейль формуласы. Рейнольдс саны.

 9. Реал газ. Ван-дер-Ваальс күштері. Молекулалардың өзара әсерлесу потенциалы.

 10. Реал газ күйінің теңдеуі. Ван-дер-Ваальс изотермалары. Критериялық параметрлер. Идеал газ және Ван-дер-Ваальс газы үшін Джоуль-Томсен эффектісі

 11. Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі. МКТ қысым және температура. Кинетикалық энергияның еркіндік дәрежесі бойынша бірқалыпты таралу теоремасы.

 12. Броундық қозғалыс. Броундық бөлшектердің ығысуы жөніндегі Эйнштейн формуласы.

 13. Максвел таралуы. Молекулалардың абсолюттік жылдамдық бойынша таралуы.

 14. Классикалық таралудың қолдану шекарасы. Ферми-Дирак және Бозе-Энштейнің кванттық таралуы.


«Электр және магнетизм» пәні


 1. Табиғаттағы өзара әсерлесу түрлері. Электр заряды және оның қасиеттері. Кулон заңы. Электр өрісі. Суперпозиция принципі.

 2. Потенциял және потенциялдар айырмасы. Эквипотенциал бет. Өріс кернеулігі және оның потенциалының байланысы. Электрлік диполь. Нүктелік диполь өрісі және потенциял.

 3. Оқшауланған өткізгіш сыйымдылығы. Конденсатор. Жазық, цилиндрлік және сфералық конденсаторлар сыйымдылықтары.

 4. Зарядталған конденсатор энергиясы. Электр өрісіндегі энергияның таралуы.

 5. Диэлектриктегі Е электр өрісі. Р және Д векторлары. Диэлектриктегі Р, Е және Д векторлары арасындағы байланыс. Біртекті диэлектрикпен толтырылған конденсатор сыйымдылығы.

 6. Электрлік ток. Ток тығыздығы. Зарядтың сақталу заңы. Ом және Джоуль-Ленс заңдары. Электр қозғаушы күш. Өткізгіш ұштарындағы кернеу.

 7. Магнит өрісін анықтау. Магнит өрісінің тогы бар контурға тигізетін әсері. Ампер заңы. Тоғы бар контурдың магнит моменті.

 8. Бір қалыпты қозғалған электр зарядының магнит өрісі. Био-Савара заңы. Тура токтың магнит өрісі. Тогы бар параллель өткізгіштің өзара әсері.

 9. Заттық магниттелуі. Магниттелу механизмі. Пара және диамагнетиктер. Ферромагнетиктер.

 10. Электромагниттік индукция құбылысы. Фарадей заңы. Ленц ережесі. Құйынды электр өрісі. Электромагниттік индукция құбылысы: құйынды токтар, скин-эффект.

 11. Өздік индукция. Контур индуктивтілігі. Тоғы бар контур энергиясы. Магнит өрісіндегі энергияның таралуы.өзара индукция. Екі контурдың өзара индукциясы.

 12. Максвелл теңдеуі жүйесі және оның қасиеттері. Статционар өрістегі жағдай. Материалдық теңдеу.

 13. Толқындық теңдеу. Жазық электромагниттік толқын. Пойтинг теоремасы.

 14. Айнымалы ток.


«Оптика» пәні


 1. Максвелл теңдеуінің жүйесі. ЭМ толқынның энергия тасымалдануы. ЭМ толқынның таралу жылдамдығы және оны өлшеу әдістері. Жазық бір түсті толқындар және оларды алудың мүмкіндігі.

 2. Екі ортаның шегарасындағы жарықтың шағылуы және сынуы. Снеллиус заңын қорыту. S және Р поляризациясы үшін Френель формуласын қорыту.

 3. Геометриялық оптика. Толқынның жазықтық скаляр теңдеуінен эйконал теңдеуін қорыту және одан шығатын салдарлар.біртекті емес ортадағы жарық сәулесінің қисаюы.

 4. Геометриялық оптика.

 5. Өткізгіштердегі ЭМ толқынның таралуы. Метал оптикасы. Металдар үшін Максвелл теңдеуін талдау. Металдағы жазық толқын. Кешенді диэлектрлік өтімділік.

 6. Анизотроптардағы ЭМ толқынның таралуы. Оптикалық кристалл. Диэлектрлік өтімділік тензоры. Бір түсті жазық толқын құрамы. Лездік және фазалық жылдамдық. Френельдің орташа толқындық теңдеуі.

 7. Дисперциядағы ЭМ толқынның таралуы. Лорентц-Лоренстің электрондық диспециялық теориясы.

 8. Полярлы жазықтықтың бұрылуы. Эксперименттік заңдылықтар. Кешенді амплитудалық жазықтықта монохомат толқынның полярлы күйін сипаттау.

 9. Тұрақты электр және магнит өрісінің жазықтықта шығарылуы мен таралуынп тигізетін әсері. Зееман эффектісі және оның түіндірілуі. Керра эффектісі. Штарка эффектісі.Поляризациялық тжазықтықтың магниттік бұрылуы.

 10. Біртекті жылулық сәуле шығару. Негізгі анықтамаларды жазу. Кирхгофа теоремасы, Вина заңы. Рельая-Джинса және Планка формуласы. АТЧ сәулеленудің эксперименттік заңдылықтары.

 11. Біртекті жылулық сәуле шығару. Лазерлер. Энштейн коеффиценті.(3 теңдеу және 4 теңдеу схемасымен).

 12. Фотоэффект және жарықтық квант. Фотон түсінігі. Фото эффект заңы. Қысымдық жарық және Комтон эффектісі.

 13. Интерференциялық жарық. Интерференциялық көріністерді алудың эксперименттік әдістері. Когоренттілік. Екі монохроматтық толқынның интерференциясы.

 14. Квазимонохромат сәуленің когорент уақытының бөгеттің өлшемімен байланысы. Квазимонохромат толқындар үшін оптикалық экспериментте когоренттітербелістерді бақылау шарттыры..

 15. Дифракциялық жарық. Гюгенс-Френель принципі. Френель заңы. «Араго дақтарын» түсіндіру.


5. Ұсынылатын әдебиеттер


Негізгі әдебиеттер:

 1. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. - М.: Высшая школа. 1986. - 320 б.

 2. Иродов И.Е. Механика. Основные законы /.И.Е.Иродов – 9- е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2007. –309 с.: ил

 3. Савельев И.В. Курс общей физики. Механика. - М.: 000АСТ, 2003. - 360 с.: ил

 4. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. Учеб. пособие для вузов. / И.Е.Иродов - 8-е изд. - М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2007. - 431с. :ил.

 5. Кашкаров В.В. Пособие по физике для самостоятельной работы студентов первого курса физического факультета. – Алматы: Казахский университет, 1998. – 42 с.

 6. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1983 (1989). – 463 с.

 7. Сивухин Д.В. Электричество. – М.: Высшая школа, 1995.

 8. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2000. – 203 с.

 9. Электричество и магнетизм. Берклеевский курс лекций по физике. – М.: Иностр. Литература, 1984.

 10. Иродов И.Е. Задачи по общей физике – М.: Наука, 2003. – 416 с.

 11. Савельев И.В. Курс общей физики – М.: Наука, 2004, – 258 с.

 12. Архипов Ю.В. Краткий конспект лекций курса «Электричество и магнетизм». –Алматы, Қазақ университеті2009, –60 с.

 13. (ИВС) Савельев И.В. Курс общей физики. Молекулярная физика и термодинамика. – М.: ООО АСТ, 2003. – 208 с.

 14. (ИЕИ) Иродов И.Е. Физика макросистем. Основные законы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. –208 с.

 15. (АНМ) Матвеев А.Н. Молекулярная физика. - М.: "Высшая школа", 1981. - 400 с.

 16. (ИЕИз) Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - М.: "Наука", 1988. - 416 с.

 17. (ВСВ) Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М., "Наука", 1990, 380 с.

 18. Савельев И.В. Курс общей физики, том III; Высшая школа, 2007

 19. Ландсберг, Г.С. Оптика / Г.С. Ландсберг. - изд. шестое, стереотипное. - М.: Наука, 2003. – 848 с.

 20. Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. М.; Высшая школа 2002 г.

 21. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 1976.

 22. Бутиков Е.И. Оптика. М.: ВШ, 1986.

 23. Матвеев А.Н. Оптика. М.: ВШ, 1985.

 24. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.3. М.: Наука, 1976.

 25. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.3. М.: Наука, 1989.

 26. Физический практикум. Электричество и оптика. Под ред. Ивероновой В.И. М.: Наука, 1966.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэнде М. Фейнмановские лекции по физике. Т.5. – М.: Мир, 1976.

 2. Калашников С.Г. Электричество: Учебное пособие. – М.: Наука, 1985. – 592 с.

 3. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по высшей математике. – М.: Наука, 1981. – 719 с.

 4. Аленицын А.Г., Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Краткий физико-математический справочник. М., "Наука", 1990, 368 с.

 5. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т.3., Т.4. М., "Мир", 1976, 496 с.

 6. Сквайрс Дж. Практическая физика. М.,"Мир", 1971, 246 с.

 7. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика. – М.: Наука, 1975. – 552 с.

 8. Рейф Ф. Статистическая физика. М., "Наука", 1972, 352 с.

 9. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М., 1964.

 10. Гернет М.М. Курс теоретической механики. М., 1965.

 11. Коткин Г.А., Сербо В.Г. Сборник задач по классической механике. М., 1969.

 12. Гречко Л.Г. и др. Сборник задач по теоретической физике. М., 1972.

 13. Ольховский И.И., Павленко Ю.Г., Кузьменков Л.С. Задачи по теоретической механикке для физиков. М., 1969.

 14. Грабовский Р.И. Сборник задач по физике С.-Пб, «Лань» 2002 г.

 15. Шрёдер, Г. Техническая оптика. / Г. Шрёдер, Х. Трайбер. - М.: Техносфера, 2006. – 424 с.

 16. Шишловский А.А. Прикладная физическая оптика. М. 1965.

 17. Лабораторные занятия по физике. Под ред. Гольдина Л.Л. М.: Наука, 1983.

Похожие:

«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6M070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012

«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М021200 – Түркітану: филология» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған
«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 iconАлматы 2012
«Философия» мамандығына түсушілерге арналған мамандық бойынша магистратураға түсу емтиханының бағдарламасы
«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051300 – Әлемдік экономика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051300 – Әлемдік экономика»» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған
«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6D060500 – Ядролық физика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушысы...
«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051100 маркетинг» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051100 Маркетинг» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М075000 метрология» мамандығы бойынша
Магистратураға түсушілерге арналған мамандық бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М060700 биология» мамандығы бойынша
Магистратураға түсушілерге арналған мамандық бойынша түсу емтиханының бағдарламасы
«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051600 – Халықаралық журналистика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051600 халықаралық журналистика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жасалған....
«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012 icon«6М051600 – Халықаралық журналистика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М051600 халықаралық журналистика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жасалған....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница