1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович
Скачать 233.98 Kb.
Название1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович
Дата конвертации07.02.2016
Размер233.98 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/38990.doc

Студенттерге арналған

пән бағдарламасы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы кафедрасы


Орта кәсіби білім негізінде, сырттай оқу түрі

5В050900 «Есеп және аудит» мамандығы

«Қаржы» пәні бойынша

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар

Павлодар

Мамандық бойынша

элективтік пәндер каталогы

негізінде әзірленген

пәннің оқу жұмыс бағдарламасына

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31


БекітеМІн

ОІ жөніндегі проректоры

___________Н.Э. Пфейфер

200 ж «___»___________


Құрастурышылар: аға оқытушы Байжапарова Ғ.Қ_______


Қаржы кафедрасы


«Жобаларды талдау» пәнi бойынша

5B050900 «Қаржы» мамандығы студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Оқу жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген, С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген

200_ж. «____» _________, №_____хаттама


200__ж. «__» __________ кафедраның мәжiлiсiнде ұсынылған №_____хаттамасы


Кафедра меңгерушiсi________Кафтункина Н.С. 20__ж. «____» ________


№__ хаттама 200__ж. «__» ____________ Қаржы – экономика факультетінің оқу - әдiстемелiк кеңесімен құпталған


ОӘК төрағасы _______ Темиргалиева А.Б. 20__ж. «____» ________


КЕЛІСІЛГЕН

Қаржы-экономика факультетінің деканы_______ Т.Я.Эрназаров

200__ ж. « __» ________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ________________ Варакута А.А.


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «___»______________ №____ хаттама

1 Оқытушылар туралы мәліметтер


Кагибат Азамат Кагибатович – қаржы кафедрасының аға оқытушысы,

Кафедрадағы қабылдау сағаттары кеңес беру кестесіне сәйкес жүргізіледі.


2 Пән туралы деректер


Пәндің мақсаты қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін, олардың сыныптамасын, әлеуметтік-экономикалық үдерістердегі маңызы мен орнын игерудегі студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету.

Мақсатқа жету үшін келесі сұрақтарды шешу керек:

 • қоғамдық ұдайы өндірістегі қаржының мәні, функциялары және ролін анықтау;

 • қаржы жүйесін ұйымдастыру;

 • қаржы саясатына және қаржы механизміне түсініктеме беру;

 • шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы анықтау;

 • мемлекет қаржысының жалпы сипаттамасына түсініктеме беру;

 • салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру;

 • мемлекеттік бюджет, сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржысын анықтау.

Пән зерттеу кезіңде келесі пәндермен қатынаста болады: «Статистика», «Мемлекеттік бюджет», «Экономикалық теория», «Ақша, несие, банктер», «Бағалы қағаздар рыногы», «Сақтандыру», «Салық және салық салу».

Студент білу керек:

 • қаржы жұйесінің құрылымы;

 • мемлекеттік шығыстармен кірістердің құрылымы;

 • мемлекеттік бюджеттін құрылымы;

 • салық жұйесінің құрылымы;

 • салық түрлерін және есептеу әдістерін.

Студент тәжірибиелік сабақтарда және СӨЖ-ті орындағанда келесі білімді алады:

 • қаржы жоспарын құрастыру;

 • салықтарды есептеу;

 • инфляция деңгейді есептеу.
3 Негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімі
Негізгі

1 Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы: учебник для вузов. – Алматы : ФинЭко, 2007.

2 Финансы: учебное пособие для студ./ Под ред. А.М.Ковалевой. Изд.4-ое, перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2001.

3 Финансы, деньги, кредит: учебник/ Под ред. О.В. Соколовой. – М. : Юрист, 2001.

4 Рынок ценных бумаг/ учебник для студентов эконом. спец. и направлений вузов под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – Изд. 2-ое. перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005.

5 Финансы города Павлодара, 1998-2002: Стат. сб./ Управление статистики Павлодарской области. – Павлодар, 2003.

6 Финансы (электронный ресурс) электронный учебник. – Караганда, 2003.

7 Шелопаев, Ф.М. Финансы, денежное обращение и кредит. Курс лекций/ Ф.М. Шелопаев.- М. : Юрайт, 2002.

8 Балабанов А. Финансы: учебное пособие/ А. Балабанов, И. Балабанов. – СПб.: Питер, 2000.

9 Нурумов А. «Налоги и финансы рыночной экономики» Астана, 2004.

10 Сахариев, С.С. Финансы: учебник, Алматы, 2004.


Қосымша

1 Ромаш, М.В. Финансирование и кредитование инвестиций, учебное пособие/ М.В. Ромаш, В.И. Шевчук. - Минск: Книжный Дом: Мисанта.2004.

2 Богородская Н.А. Статистика финансов: уч. пособие/ Н.А.Богородская. – М. : Благовест В, 2005.

3 Деева А.И. Финансы: учебное пособие/ А.И. Деева – Изд. 2-ое, перераб. и доп. – М. : Экзамен, 2004.

4 Ковалева, А.М. Финансы фирмы: учебник/ А.М. Ковалева, М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай. – 2-ое изд. – М. : ИНФРА - М, 2002.

5 Игошин, Н.В. Инвестиции: Организация, управление, финансирование: учебник/ Н.В. Игошин.- 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2005.

6 Слепнева, Т.А. Инвестиции: учеб.пос./ Т.А.Слепнева, Е.В. Яркин. –М. :ИНФРА-М, 2003.

7 Журанал «Аль-пари».

8 Журнал «Финансы Казахстана».

9 Журнал «Финансы и кредит».

10 Абрамов М.А., Александрова Л.С. Финансы и кредит. учеб. пособие.– М. : Юриспруденция, 2003.

11 Финансы и кредит: учебник/ Под ред., М.В. Романовского, Г.Н.Белоглазовой. – М. : Юрайт – Издат, 2003.

4 Пәннің тақырыптық жоспары


4.1 4.1 5В050900 «Қаржы» мамандығы орта кәсіби білім негізінде сырттай оқу түрі, 2009 т.ж.


Тематический план дисциплины
Ф СО ПГУ 7.18.207ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптың атауы

Сағаттын мөлшері

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Қоғамдық ұдайы өндірістегі қаржының мәні, функциялары және ролі

1

1

7

2

Қаржы жүйесін ұйымдастыру

1

1

8

3

Қаржы саясаты және қаржы механизмі

1

1

8

4

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы

1

-

8

5

Мемлекет қаржысының жалпы сипаттамасы. Мемлекеттің кірістері мен шығыстары

1

-

8

6

Салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру

1

-

8

7

Мемлекеттік бюджет

1

-

8

8

Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар

1

-

8

9

Мемлекеттік кредит және мемлекеттік борыш

1

-

8

10

Үй шаруашылықтарының қаржысы

-

1

8

11

Сақтандыру

-

1

8

12

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу

1

-

8

13

Қаржы нарығы

1

-

8

14

Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржы

1

-

8

15

Қаржы және инфляция

-

1

6

БАРЛЫҒЫ

12

6

117

5 Курстыңтың компоненттері


5.1 Дәріс сабақтарына арналған тақырыптары


1 Тақырып Қаржының қоғамдық қайта өндірістегі рөлі, қызметі және маңызы

Қаржының қызметтері. Қоғамдық қайта өндірістегі экономикалық категорияның рөлі мен қызметтерінің қарама-қайшылығы.


2 Тақырып Қаржылық жүйесін ұйымдастыру

Қаржылық қатынастар объектілерін жалпы маңыздылығын анықтайтын қаржылық жүйенің бөліктері мен бөлшектері. Қаржылық жүйенің негізгі принциптері.


3 Тақырып Қаржы саясаты мен қаржы механизмі

Қаржы саясатының принциптері мен тапсырмалары және мақсаттары. Экономикалық механизмдегі қаржылық механизм мазмұны және оның құрылымы. Қаржылық жоспарлаудың кезеңдері, әдісиері және принциптері. Қаржылық-құқықтық актілер және оның түрлері.

Қаржылық бақылаудың классификациясы. Аудит және оның ерекшеліктері, тапсырмалары, ұйымдастыру, тиімділігі. Қаржылық бақылаудың органдары, олардың құқықтары мен міндеттері.


4 Тақырып Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы

Меншік формасының түрлеріне байланысты шаруашылық органдар қызметінің ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілері.

Меншікті қайта ұйымдастырудың қаржылық аспектілері: мемлекеттендіру, приватизациялау, қайта құру. Коммерциялық емес қызметтің мінездемесі және оның түрлері.


5 Тақырып Мемлекет қаржысының жалпы сипаттамасы

Мемлекеттік қаржылар түсінігі және олардың қаржылық қарым-қатынастар жүйесіндегі орны мен рөлі.

Нарықтық шаруашылықтағы мемлекеттік қаржылар. Мемлекеттік кірістер түсінігі.

Кірістер диалектикасы. Бірінші және соңғы мемлекеттік кірістер. Мемлекеттік шығындар жүйесі және оның ұйымдастырудың принциптері. Мемлекеттік шығыстар классификациясы.

Ғылыми-техникалық прогресті қаржыландыру.


6 Тақырып Салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру

Салықтардың эволюциясы және мемлекеттің дамуына байланысты қызметтері мен Қазақстанның салықтық жүйесі. Салықтық қызмет. Қазақстан Республикасындағы салық түрлері. Салық кодексі.

7 Тақырып Мемлекеттік бюджет

Қаржылық жүйедегі негізгі құраушысы ретіндегі мемлекеттік бюджет және оның қызметтері. Мемлекеттік бюджет шығыстары, оның құрамы мен құрылымы. Бюджеттік классификация. Қазақстан Республикасының бюджеттік кодексі. Бюджеттік жүйені құрудың принциптері. Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің құрамы.


8 Тақырып Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар

Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлардың маңызы мен қажеттілігі. Бюджеттен тыс қорлардың классификациясы. Мемлекттік жинақтық зейнетақылық қор. Әлеуметтік сақтандыру қоры. Экономикалық бағыттағы бюджеттен тыс қорлар. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры және тұрақты экономикалық даму мен мемлекеттің қаржы жүйесіндегі рөлі.


9 Тақырып Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз

Мемлекеттік кредиттің маңызы мен мағынасы. Мемлекеттік кредиттің қызметтері. Мемлекеттік кредиттің түрлері, формалары және әдістері. Мемлекеттік қарыздың түсінігі және оның түрлері. Мемлекеттік қарызды басқару. Сыртқы мемлекеттік қарыз.


11 Тақырып Сақтандыру

Сақтандырудың экономикалық маңызы және оның қызмет ету сфералары. Қаржы мен сақтандыру категорияларының жалпы сызбалары. Әлеуметтік сақтандыру қорлары, қалыптасу принциптері, өзара байланысы, оны қолдану мен қалыптастыру мәселелері. Жеке және заттық сақтандыру ерекшеліктері және оның экономикалық маңызы мен қызметтері. Жеке және заттық сақтандырудың классификациясы. Сақтандыру ісі: негізгі түсінігі мен терминдері. Жеке және заттық сақтандыруды басқаруды ұйымдастыру. Сақтандыруды бақылау. Қазақстандағы сақтандыру нарығының дамуы.


12 Тақырып Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің түсінігі және оның қажеттілігі.

Экономиканы қаржылық реттеудің классификациясы. Макроэкономикалық тепе-теңдігі және оны қамтамасыз етудегі қаржының рөлі. Баланстандырылған бюджет салықтары мен шығыстардың мультипликаторы. Салықтың нарықтық тепе-теңдікке әсері. Лаффер қисығы. Лоренц қисығы.


13 Тақырып Қаржы нарығы

Ақшалы-қаржылық қатынастардағы спецификалық сфера ретіндегі - қаржы нарығы. Қаржылық ресурстарды бөлу мен мобилизациялаудағы қаржы нарығының рөлі. Бағалы қағаздар нарығы. Қорлар нарығы. Бағалы қағаз түрлері және олардың қысқаша мінездемесі. Бағалы қағаздарды шығару және бағалы қағаздар айналымы. Қор биржасы және оның қызметін ұйымдастыру. Қор нарығының индикаторлары.


5.2 Тәжирібелік сабақтардың тізімі


1 Тақырып Қаржының қоғамдық қайта өндірістегі рөлі, қызметі және маңызы

Қаржының қызметтері. Қоғамдық қайта өндірістегі экономикалық категорияның рөлі мен қызметтерінің қарама-қайшылығы.


2 Тақырып Қаржылық жүйесін ұйымдастыру

Сабақ Қаржылық қатынастар объектілерін жалпы маңыздылығын анықтайтын қаржылық жүйенің бөліктері мен бөлшектері. Қаржылық жүйенің негізгі принциптері.


3 Тақырып Қаржы саясаты мен қаржы механизмі

Қаржы саясатының принциптері мен тапсырмалары және мақсаттары. Экономикалық механизмдегі қаржылық механизм мазмұны және оның құрылымы. Қаржылық жоспарлаудың кезеңдері, әдісиері және принциптері.


10 Тақырып Үй шаруашылықтарының қаржысы

Экономикалық қызмет субъектісі ретіндегі үй шаруашылығы. Үй шаруашылығы қаржыларының маңызы және қызметтерінің мазмұны. Халық өмірінің деңгейін мемлекеттік реттеу. Өмір сүру минимумы және тұтынушылық себеттің құны және оны анықтау тәсілдері.


11 Тақырып Сақтандыру

Сақтандырудың экономикалық маңызы және оның қызмет ету сфералары. Қаржы мен сақтандыру категорияларының жалпы сызбалары. Әлеуметтік сақтандыру қорлары, қалыптасу принциптері, өзара байланысы, оны қолдану мен қалыптастыру мәселелері. Жеке және заттық сақтандыру ерекшеліктері және оның экономикалық маңызы мен қызметтері. Жеке және заттық сақтандырудың классификациясы.


14 Тақырып Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржы

Сыртқы экономикалық қызмет түрлері және олардың қысқаша мінездемесі. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу әдістері мен формалары. Тікелей және жанама әдістер.


5.3 СӨЖ сипаттамасы


050508 «Есеп және аудит» мамандығы орта кәсіби білім негізіндегі сырттай күндізгі түрі (түскен жылы 2009 ж.)


5.4 Дәрістік материалға кірмеген, бірақ оқытылуға міндетті тақырыптар мазмұны


1 Тақырып Қаржының қоғамдық қайта өндірістегі рөлі, қызметі және маңызы

Қаржының қызметтері. Қоғамдық қайта өндірістегі экономикалық категорияның рөлі мен қызметтерінің қарама-қайшылығы.


2 Тақырып Қаржылық жүйесін ұйымдастыру

Сабақ Қаржылық қатынастар объектілерін жалпы маңыздылығын анықтайтын қаржылық жүйенің бөліктері мен бөлшектері.


3 Тақырып Қаржы саясаты мен қаржы механизмі

Экономикалық механизмдегі қаржылық механизм мазмұны және оның құрылымы. Қаржылық жоспарлаудың кезеңдері, әдісиері және принциптері.


4 Тақырып Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы

Меншікті қайта ұйымдастырудың қаржылық аспектілері: мемлекеттендіру, приватизациялау, қайта құру. Коммерциялық емес қызметтің мінездемесі және оның түрлері.


5 Тақырып Мемлекет қаржысының жалпы сипаттамасы

Мемлекеттік қаржылар түсінігі және олардың қаржылық қарым-қатынастар жүйесіндегі орны мен рөлі. Нарықтық шаруашылықтағы мемлекеттік қаржылар.


6 Тақырып Салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру

Қазақстан Республикасындағы салық түрлері.


7 Тақырып Мемлекеттік бюджет

Мемлекеттік бюджет шығыстары, оның құрамы мен құрылымы. Бюджеттік классификация. Қазақстан Республикасының бюджеттік кодексі.


8 Тақырып Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар

Мемлекттік жинақтық зейнетақылық қор. Әлеуметтік сақтандыру қоры. Экономикалық бағыттағы бюджеттен тыс қорлар.


9 Тақырып Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз

Мемлекеттік кредиттің түрлері, формалары және әдістері. Мемлекеттік қарыздың түсінігі және оның түрлері.


10 Тақырып Үй шаруашылықтарының қаржысы

Үй шаруашылығы қаржыларының маңызы және қызметтерінің мазмұны. Халық өмірінің деңгейін мемлекеттік реттеу.


11 Тақырып Сақтандыру

Қаржы мен сақтандыру категорияларының жалпы сызбалары. Әлеуметтік сақтандыру қорлары, қалыптасу принциптері, өзара байланысы, оны қолдану мен қалыптастыру мәселелері.


12 Тақырып Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу

Экономиканы қаржылық реттеудің классификациясы. Макроэкономикалық тепе-теңдігі және оны қамтамасыз етудегі қаржының рөлі. Баланстандырылған бюджет салықтары мен шығыстардың мультипликаторы.


13 Тақырып Қаржы нарығы

Бағалы қағаздар нарығы. Қорлар нарығы. Бағалы қағаз түрлері және олардың қысқаша мінездемесі. Бағалы қағаздарды шығару және бағалы қағаздар айналымы.


14 Тақырып Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржы

Сыртқы экономикалық қызметті реттеу әдістері мен формалары. Тікелей және жанама әдістер.


15 Тақырып Қаржы және инфляция

Ұсыныс инфляциясы (өндірушілер) мен сұраныс инфляциясы (тұтынушылар) ерекшеліктері.


5.5 Ағымдағы үлгерімнің бақылау шараларының күнтізбелік графигі


5В050900 «Есеп және аудит» мамандығы орта кәсіби білім негізінде сырттай оқу түрі, 2009 т.ж.


Недели

Емтихан сессиянын кезеніңде

1САК

2 САК

3 САК

4 САК

5 САК

Емтихан сессиянын кезеніңде

Қорытынды

Максималды балл, соның ішінде бақылау түрлері бойынша

12

12

12

9

9

9

6,9

6

6

6

6

100

Дәріс сабақтарға қатысу

макс. балл 1 сағ үшін

1*2

1*2

1*2
1*2

1*2

1*2

12

Дәріс сабақтарға дайындалу макс. балл / бақылау түрі

2*2

2*2

2*2
3*2

3*2

3*2

30

к

к

к
к

к

к

Тәжирібелік сабақтарға қатысу

макс. балл 1 сағ үшін

1*2

1*2

1*2

6

Тәжирібелік сабақтарға дайындалу макс. балл / бақылау түрі

2*2

2*2

2*2

12

жд

жд

жд

Өзіндік зерттелген тақырыптарды қорғау

макс. балл / бақылау түрі


3*3

3*3

3*3

2,3*3

2*3


40


ас

ас

ас

ас

ас


Аралық бақылау
100
100


Примечание: -соңғы тәжирібелік сабақта аралық бақылау өткізіледі;

- бақылау жұмысы бақылау жұмысына әдістемелік нұсқаулар негізінде дайындалады

Шақтық белгілері

 1. к – конспект

 2. жд – жұмыс дәптері

 3. ас – ауызша сұрау6 Курс саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз сабақтарға қатысу, белсенді болу, берілген тапсырмаларды және үй тапсырмаларын уақытысында орындау және тапсыру. Сабаққа қалмау тиіссіз. Мен ж±мыстарѓа кешікпеу сізді с±раймын, дєл осылай ќалай мынау ж±мыстардыњ уаќытына сіздердіњ курстастарыњыздыњ нормалы ж±мысына кедергі жасайды. Кєрез телефондар µшірілген болу тиісті.

‡й тапсырмасы жазба т‰рінде орындайды да сабаќтарды µткізу графигіне сєйкес тексеруге беріледі.

Мен келесі кµтермелеу жєне айып баллдарды орнатамын:

 • дєріс сабаққа дєлелді себептерсіз қатыспаған үшін осы сабаќтыњ т‰ріне есептейтін бєрі баллдар шешіледі (1 балл). Егер студент сабаќќа дєлелді себеппен келген жоќ, онда ол оќытушыѓа келмеген дєрістіњ конспектісін береді. Осы конспект ‰шін ол 0,5 баллды ала алады;

 • тәжірибелік сабағында дєлелдік себептерсіз болмау үшін осы сабаќтыњ т‰ріне есептейтін бєрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаќќа дєлелді себеппен келген жоќ, онда ол оќытушыѓа орындалѓан тєжіребелік сабаќтын конспектісін береді. Осы конспект ‰шін ол 1 баллды ала алады.

 • сабаќќа кешеуілдеп келгені ‰шін 0,5 балл тµмен баѓаланады.

Барлық аудиторлық уақыт дәрістерге және тәжірибелік сабақтарға бөлінген. Әрбір сабаққа міндетті түрде дайындалып келу керек. Дайындық деңгейі бақылау жұмыстарын өткізу, тестілер, сұрау арқылы тексеріледі. Барлық тапсырмалар мерзімінде тапсырылу тиіс.

Семестрде екі аралық бақылау өткізіледі: сегізінше жєне он бесінші апталарында. Ол баќылау ж±мыс арқылы өткізіледі. Аралық бақылау сәйкестік блоктың материалдары бойынша өткізіледі. Егер студент аралыќ баќылауда болмаса, ол оны оќытушымен айтылѓан уаќытысында тапсыра алады. Біраќ оњда аралыќ баќылауынан алынѓан баллдар 0,7 коэффициентке кµбейеді.

Емтихан жазбаша т‰рде билет арќылы µткізіледі. Билет ішінде 2 сұрақ және бір есеп болады. Есеп – 60 баллмен бағаланады, әрбір сұрақ – 20 баллмен. Емтиханда алынатын максималды балл - 100 балл.

Пән бойынша баллдағы қортынды рейтинг (Қ) кестеге сәйкес сандық эквивалентқа, әріптік және дәстүрлі бағаға аударылып, пән бойынша аттестациялау тізіміне кіргізіледі және сынақ кітапшасына қортынды баға дәстүрлі түрде қойылады.

Похожие:

1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна

1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна

1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова

1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Имангалиева Индира Тлеубергенқызы
«Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің дамытудың өзекті нысаналары» пәні бойынша
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович icon1. 7 Оқытушылар туралы мәліметтер. Кулмуканова Куралай Какешевна
Силлабус 051301 «Жалпы медицина» мамандығына арналған «Психология негіздері» пәні бойынша жасалды
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
В050900 «Қаржы» мамандығының жоғары кәсіби білім сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған «Қаржылық талдау»
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Кафедра пму-дің а корпусында осы мекен-жай бойынша орналасқан: Ломов көшесі, 64 үй, байланыс телефоны: 673669 ішкі 1148
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович iconОқытушылар құрамын аттестаттау туралы
Университеттің профессорлық-оқытушылар құрамы кәсіби дамуының мониторингін жүзеге асыру мақсатында
1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович icon1. Оқытушылар туралы мәліметтер
Силлабус (студенттiң жұмыс бағдарламасы) биохимия және химиялық пәндер кафедрасында химия пәнi бойынша жұмыс бағдарламасы негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница