1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі
Скачать 132.3 Kb.
Название1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі
Дата конвертации07.02.2016
Размер132.3 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/26069.doc
Әдістемелік нұсқау ПМУ ҰС Н 7.18.2/05


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Экономикалық теория кафедрасы


«Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәні бойынша

050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы», 050506 «Экономика»

мамандығының студенттерінің

өздік жұмысына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


Павлодар

Әдістемелік нұсқау ПМУ ҰС Н 7.18.1/05

БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика факультетінің деканы Эрназаров Т.Я.

_______________

«__»_________200 ж.


Құрастырушылар: аға оқытушысы Кожикова А.А.


"Экономикалық теория" кафедрасы


Өздік жұмысқа арналған

әдістемелік нұсқау


«Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәні бойынша 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы», 050506 «Экономика» мамандығының студенттеріне арналған


"Экономикалық теория" кафедрасының отырысында ұсынылады «___» ___________ 200 ж. № ___ хаттама


Кафедра меңгерушісі __________________ Байтаева Г. А. «___» ___________ 200 ж.

ФЭФ-нің оқу-әдістемелік кеңесінде 200 ж. “___” _________, №_______ хаттамасымен құпталды


Оқу-әдістемелік төрайымы ____________ Сидорова Л.А. 200 ж. “___” _________,

1 Студенттердің өздік жұмыс орындауының мақсаты


«Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәнін оқып-үйрену кезіндегі студенттердің өздік жұмыс орындауының мақсаты салааралық кешенді мемлекеттік басқару туралы жүйелі білімді қалыптастыру, саланың инвестициялық тартымдылығын зерттеу, салааралық балансты құрудағы мемлекеттің құрылымды-инвестициялық саясаты туралы кәсіби түсінік қалыптастыру.

Пәнді игеру барысында тақырыптық жоспарға және бақылау шараларының күнтізбелік графигіне сәйкес, Сізге негізгі түрлері 1-кестеде көрсетілген аудиториядан тыс жұмыстарды орындау қажет.

1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі

СӨЖ атауы


Жоспарланған уақыт, сағат

1 Дәріс конспектісі бойынша өткен дәріс материалдарын қарастыру

18

2 Тәжірибелік сабаққа дайындалу және үй тапсырмасын орындау

18

3 Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалды оқу

27

4 Межелік бақылауға дайындалу

27

БАРЛЫҒЫ

90


2 Студенттердің өздік жұмыс орындауының мазмұны


2.1 Дәріс конспектісі бойынша өткен дәріс материалдарын қарастыру


Дәрістік сабақта тақырып зерттелгеннен кейін, Сіз дәрістік материалдарды қайталау арқылы алған біліміңізді нығайту қажет. Бұл жұмыс әр дәрістен кейін семинарлық сабаққа сапалы дайындалу мақсатында алынған ақпараттарды жүйелеу және кең ауқымда оқу құралдары және әдебиеттер көмегімен дайындалуды қажет ететін мәселелерді анықтау арқылы тәжірибелік сабақ өткенге дейін жүргізіледі.


2.2 Тәжірибелік сабаққа дайындалу және үй тапсырмасын орындау


Семинарлық сабаққа дайындалу және үй тапсырмасын орындауға арналған ұсыныстар тәжірибелік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқауларда кеңінен қарастырылған. Сіз аталмыш нұсқауды топ басшысы арқылы «Экономикалық теория» кафедрасының лаборанты (каб.524) 11:00-ден 12:00.-ге дейінгі аралықта электрондық түрде алуыңызға болады.


2.3 Межелік бақылауға дайындалу


Межелік бақылауға дайындалу дәріс және тәжірибелік сабақтағы қарастырылған сұрақтарды қайталау арқылы жүргізіледі. Аталмыш сұрақтар тізімі САБ-да көрсетілген және оны электрондық түрде кафедрадан алуыңызға болады.


Жоғарыда аталған студенттердің өздік жұмысы түрлері 2-кестеде көрсетілген графикке сәйкес орындалады.


2-кесте – Өздік жұмысты орындау графигі

СӨЖ түрлері

Бақылау формасы

Орындау мерзімі

(апталар бойынша)

Орындағаныңыз үшін баллдар

1 Дәріс конспектісі бойынша өткен дәріс материалдарын қарастыру

Глоссарий жазу

Семестрдің әр аптасы

1

2 Семинарлық сабаққа дайындалу және үй тапсырмасын орындау

Ауызша сұрақ-жауап

Семестрдің әр аптасы

5,5


3 Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалды оқу

Коллоквиум

2-7 апта,

9-14 апта

3

4

4 Межелік бақылауға дайындалу

Бакылау жұмыс

(жазбаша)

8,15 апта

30

30Әдебиеттер


Негізгі

1. Бибатырова И.А. Государственное регулирование нацио­нальной экономики. Алматы, Қазақ әдебиеті, 2004г.

2. Васильев В.П. Государственное регулирование экономи­ки (схема и статистика). Учебное пособие. М., Дело и Сер­вис, 2006 г.

3. Государственное регулирование рыночной экономики. Под общ.ред. д.э.н., проф. В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А.Волгина. Москва «Экономика», 2000г.

4. Государственное регулирование рыночной экономики. Под редакцией Петрова Р.П. Санкт-Петербург, 1999г.

5. Государственное регулирование экономической деятель­ности. Коллектив авторов А.Аганов и д.р. Москва, Юрист, 1998г.

6. Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М., РДЛ, 2006.

7. Гуревичев М.М. Государственное регулирование переход­ной экономики: опыт Украины. Харьков 1997г.

8. Елемесов Р., Жатканбаев Е. Государство и рынок: Учеб­ное пособие. Алматы: Каржы-Каражат, 1997г.

9. Ихданов Ж.О., Сансызбаева Г.Н., Саханова А.Н. Планово-финансовые механизмы государственного регулирования экономики. Алматы, Экономика, 1998г.

10. Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регули­рования экономических и социальных процессов. Учеб­ное пособие. М., Гардарики, 2004.

11. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регули­рование экономики в условиях Казахстана: теория, опыт, проблемы. Учебное пособие. Алматы: Экономика, 1998г.

12. Мамыров Н.К., Саханова А.Н., Ахметова Ш.С., Брузати Л. Государство, и бизнес. Алматы, 1999г.

13. Орешин В.П. Государственное регулирование националь­ной экономики: учебное пособие. Москва, ИНФРА-М, 2000 г.


Қосымша

14. Аттапханов К.А. Фискальная система государства: роль и вопросы совершенствования. Международная экономи­ческая академия Евразии, Алматы. Ғылым, 1999г.

15. Балансы ресурсов и использования важнейших видов сы­рья продукции производственно-технического назначения и потребления товаров по Республике Казахстан за 1999г. Статистический справочник /Агентство РК по статистике. Алматы, 2000г.

16. Бурлаков Л.Н. Модернизация системы регионального и местного самоуправления в Казахстане. Астана, 2006г.

17. Владимирова Д.П. Прогнозирование и планирование в ус­ловиях рынка. Москва, «Дашков и К», 2000г.

18. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку /под ред. д.э.н., проф. Сидоровича А.В. Москва, 1998 г.

19. Государственная экономическая политика. Учебное посо­бие /Под редакцией Т.Г.Морозовой. М., ЮНИТИ, 2006.

20. Ильясов К.К., Идрисова Э.К. Налоги развитых зарубеж­ных государств. Алматы: Каржы-Каражат, 1997г.

21. Кадомцева С.В. Экономические основы системы социаль­ной защиты населения. - Москва, 1997.

22. Калиев Г. Аграрная реформа в Казахстане: история, совре­менность перспективы, Алматы: Бастау 1998г.;

23. Карибджанова А.С. Социальная защита населения. Учеб­ное пособие. - Алматы: Экономика, 1999.

24. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Москва 1949г.

25. Кенжегузин М.Б. и др. Система жизнеобеспечения насе­ления: факторы социальной и региональной дифференци­ации /Кенжегузин М.Б., Гайсина С.Н., Мкртчян З.Д.; Инс­титут экономики, Алматы, 2000г.

26. Кошанов А.К.и др. Формирование государственного предпринимательства в Республике Казахстан в условиях смешанной экономики /Кошанов А.К., Жатканбаев Е., Болатханова З.А. Алматы, 2000г.

27. Куватов Р.Ю., Болганбаев А.Е. Экономика и проблемы пе­реходного периода. Алматы, 1997г.

28. Мамыров Н.К. Проблемы развития экономики и образова­ния в Казахстане. Алматы: Дәуір, 1998г.

28. Мамырова М.К. Эффективность инвестиций в промыш­ленном производстве: монография. КазГАУ. Алматы: Экономика, 2001г.

30. Молдабеков Ж.Ж. Государственность Казахстана: эволю­ция становления: к 10-летию независимости РК. Алматы, Білім, 2001г.

31. Мухтарова К.С. Распределение доходов и бедность в пере­ходной экономике. Алматы: 1азас университет. 2000г.

32. Национальная безопасность Казахстан: иерархия угроз. Алматы, 2000г.

33. Никифорова Н.В., Максутов А.Б. Государственное регу­лирование естественными монополиями в Казахстане: ретроспективно-прогматичный подход: монография /Каз-ГАУ-Алматы: Институт развития Казахстана, 2001г.

34. Нургалиев К.Р. Экономика Казахстана: учебное пособие. Алматы: Казак ун-т, 1997г.

35. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: учеб­ник. - СПб: Михайлова В.А., 2000 г.

36. Проблемы государственной и национальной идентичнос­ти в Казахстане /Под ред. Д.Сатпаева, Алматы: ЦАПИ, 2001г.

37. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб­ное пособие /под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. Москва: ЮНИТИДАНА, 2000 г.

38. Розанова Т.Г. Экономика региона. Теория и практика. М., 2004.

39. Рыночная экономика Казахстана: проблемы становления и развития. В 2-х томах /под ред. Кенжегузина М.Б. Алма­ты. Институт экономики МОН РК, 2001 г.

40. Сансызбаева Г.Н. Система социальной защиты населения и ее проблемы - Алматы: Экономика, 1998.

41. Сатубалдин С.С. «Драконы и тигры» Азии: сможет ли ка­захстанский барс пройти их тропами?: Учебное пособие. Алматы, 1998 г.

42. Стиглиц Д.Ю. Экономика государственного сектора: пе­ревод с английского. Москва: Инфра-М, 1997 г.

43. Стратегическое планирование /под ред. Уткина Э.А. Мос­ква: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изда­тельство ЭКМОС, 1998г.

44. Стратегия развития Казахстана и реформирование нацио­нальных производительных сил /М.Б.Кенжегузин. Алма­ты: Институт экономики МН-АН РК, 1998г.

45. Таможенный Союз пяти государств: интеграция, реалии и перспективы. Алматы, 1999 г.

46. Тодаро М.П. Экономическое развитие: Учебник: пер. с англ. Москва: МГУ, ЮНИТИ, 1997 г.

47. Труд и занятость в РК: стат.сб./Агентство РК по статисти­ке. Алматы, 2001 г.

48. Хамитов Е.Н. Инвестиции в реальный сектор экономики: проблемы оценки и развития: Монография. Алматы: Эко­номика, 2000г.

49. Черныш В.Г. Прогнозирование и планирование в услови­ях рынка. Москва, 1999г.

50. Чиркин В.Е. Государство ведение. Учебник: Москва:

Юрист, 1999т:

51. Экономический рост республики Казахстан: прогнозы и па­раметры. Материалы международной научно-практичес­кой конференции, посвященной 100-летию К.И.Сатпаева /Под ред. О.А.Яновской. Алматы: Экономика, 1999 г.

52. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995г.

53 Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана (Астана, 1 марта 2006 года). «Страте­гия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конку­рентоспособных стран мира Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии».

54. Назарбаев А.Н. Модернизация государственного управле­ния на принципах корпоративного управления, транспа­рентности и подотчетности обществу // Казправда, 2 сен­тября 2006 г.

55. Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 15 августа 2003 года N 1165 и одобрена постановлением Парламента РК от 30.06.03 г.№145-11.

56. Проект Закона «О местном самоуправлении в Республике Казахстан»// Казахстанская правда, 12.10.2006г.

57. Бюджетный Кодекс Республики от 24.04.2004 г. (с измене­ниями и дополнениями по состоянию на 31.01.2006 г.).

58. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2001 года № 225-II «О науке» (с изменениями, внесенными Законом РК от 20.12.04 г. N 13-III).

59. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 149-П «О занятости населения» (с изменениями и допол­нениями по состоянию на 31.01.2006 г.)

60. Закон Республики Казахстан «О социальной защите инва­лидов в Республике Казахстан», Астана, Акорда, 13 апре­ля 2005 года № 39-III ЗРК.

61. Программа по рациональному использованию земель сель­скохойственного назначения на 2005-2007 годы. Ут­верждена постановлением Правительства Республики Ка­захстан от «5» января 2005 года № 3.

62. Среднесрочный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 2006 - 2008. Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2005 года № 560.

63. Среднесрочная фискальная политика Правительства Рес­публики Казахстан на 2006 - 2008 годы. Утверждена пос­тановлением Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2005 года №523.

64. Концепция государственной транспортной политики Рес­публики Казахстан на период до 2008 года. Одобрена пос­тановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2001 г. N801.

65. Концепция региональной политики Республики Казахстан на 2002-2006 годы. Одобрена пос­тановлением Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2001 года N 1598. Астана, 2001 г.

66. Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года N 575-II Об Инвестиционном фонде Казахстана.

16. Государственная программа борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года № 1686.

67. Закон Республики Казахстан «О государственной адрес­ной помощи» № 839 от 5 июня 2000.

68. Закон Республики Казахстан «О республиканском бюдже­те на 2006г» Казахстанская правда 2005 г., 27 ноября.

69. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 1999 года № 474-1 «О прожиточном минимуме (с изменениями и до­полнениями от 15.12.2005 г.)».

70. О здравоохранении в РК: основные законодательные акты. Официальные тексты по состоянию на 15 сентября 2000г. Алматы: Юрист, 2000г.

71. Земельный Кодекс Республики Казахстан. Казправда, (с из­менениями и пополнениями по состоянию на 31.01.2006 г.)

72. Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обяза­тельных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) (с изме­нениями и дополнениями по состоянию на 31.01.2006 г.).

73. Конституционный закон Республики Казахстан о выборах в Республике Казахстан. Алматы, Жеті жарғы, 1999 г.

74. Постановление Правительства Республики Казахстан «О порядке определения бедности» № 537 от 8 апреля 2000.

75. «Программа по борьбе с бедностью и безработицей на 2000-2002 годы». Постановление Правительства Респуб­лики Казахстан № 833 от 3 июня 2000.

76. Концепция региональной политики Республики Казахстан на 2002-2006гг.

77. Абдешов Д.Д., Сатова Р.К., Набиев Е.Н. О модели децен­трализации межбюджетных отношений в Казахстане // Банки Казахстана, №9, 2005 г.

78. Адасбаев Е., Кантарбаева А. Децентрализация государс­твенного управления в Казахстане: проблемы и пути ре­шения. Аль Пари, 2000г., №3-4, с.27-31.

79. Аксенов С. Шведская модель развития общества // ЭКО Всероссийский экономический журнал, №10, 2006.

80. Биримбетова Н.Ж. Трансформация механизма бюджетно­го регулирования экономики. Изв. Министерства обра­зования и науки РК, НАН РК: серия общественных наук. 1999г., №3, с. 14-23.

81. Джаксыбаев С, Муравьев И. Пути развития Казахстана. Евразийское сообщество, 2000г., №2, с.59-66.

82. Донцов Я.В. Вопросы государственного регулирования экономики: основные направления и формы. Менеджмент в России и за рубежом, 2000г., №4, с.34-39.

83. Есенгалиев А.Б. Государственное регулирование аграр­ного сектора РК: организация, потенциал и императивы роста. Казахстан на пути к новой модели развития: тен­денции, императивы роста. Материалы международной научно-практической конференции. Алматы, Экономика, 2001г., ч.5,с.214-221.

84. Жусупова Ж. Зарубежный опыт управления государствен­ным сектором экономики. Транзитная экономика, 2000г., №4-5, с.45-47.

85. Избасаров А. И др. Государственное регулирование цен в странах с рыночной экономикой (Избасаров А., Дуйсембаев Б., Каспаков М.) Аль Пари, 2000г., № 6, с. 15-19.

86. Искаков Н. И др. Методологические подходы к прогно­зированию развития и размещения производительных сил РК (Искаков П., Марков В., Берентаев К.) Аль Пари. 2000г., № 3-4, с.24-27.

87. Кажыкен М. Государственное планирование и регулиро­вание инвестиций. Транзитная экономика, 2001 г., №2, с.99-110.

88. Кажыкен М. Планирование - важнейший инструмент го­сударственного регулирования. Аль Пари, 2001г., №1-2, с.48-54.

89. Келимбетов К. Основные направления экономической политики до 2030г. Аль Пари, 2001 г., №1-2, с. 5-8.

90. Кенжегузин М. Децентрализация государственного уп­равления в Казахстане. Аль Пари, 2000 г., №1, с. 10-13.

91. Киреева К. Системный подход к регулированию инвести­ционного процесса. Транзитная экономика, 2001г., №4, с. 58-65.

92. Кириченко В. Рыночная трансформация экономики: тео­рия и опыт (спецкурс). Введение. РЭЖ, 2000г., № 11-12, с. 34-38.

93. Кубаев К. Экономическая модель эффективного государс­тва. Транзитная экономика, 2001 г., №4, с. 49-58.

94. Кулекеев Ж. О переходе к планированию экономики до 2030г. Финансы Казахстана, 2000 г., №9-10, с. 3-6.

95. Кучуков Р. Государственное регулирование: нацеленность на результаты // Экономист, №9, 2006 г.

96. Мусина К.Р. Значение стратегического планирования в региональной политике. Направления рыночных преоб­разований в транзитной экономике Казахстана. Сб.науч. трудов. Алматы, Экономика, 2000 г., с. 230-240.

97. Павлов К. Общий закон о волнообразном характере соотно­шения рыночных и государственных методов регулирова­ния экономики. Общество и экономика, 2000г., №7, с.49-60.

98. Садырбаева Г. Цели экономической политики государства в рыночной экономики // Транзитная экономика, №6, 2004.

99. Саиров Е. О регулировании развитии и региональной по­литике в Казахстане. Саясат, 2001 г., №2, с. 7-8.

100.Система и структура индикативного планирования. Соб­рание актов Президента РК и Правительства РК, 2000 г., №17, с. 85-89.

101.Телбаев Г.Т. Некоторые проблемы введения местного са­моуправления в РК. Саясат, 2001г., №1, с. 10-13.
Похожие:

1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі iconЛекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 а б 30 а б -30 е б- 40 ∑ 100 Лектор: Дүйсебеков Ш. Жетісай 2008 «Шетел бухгалтерлік есебі»
Есеп және Аудит” 3--курс студенттеріне 6 семестрде “Шетел бухгалтерлік есебі” пәнінен оқу бағдарламасының жоспарына сәйкес 3-кредит...
1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі iconФ кгму 4/3-08/01
Мақсаты: жастардың бос уақытын ұйымдастыру, оны іске асыру жолдарын және өмір сүру салтын дұрыс бағытқа келтіру үшін жастармен жұмыс...
1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі iconҚорытынды Пайдаланған әдебиеттер Кіріспе
Оның мазмұнын төмендегідей маңызды терминдер сипаттайды: салық міндеттемесінің есебі, міндеттеме тәсілімен табыс салығының есебі,...
1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі iconТапсырмаларға арналған уақыт бюджеті пәннің СӨЖ берілген уақыт бюджетіне сәйкес әзірлеген. Дәрістік, тәжірибелік және семинарлық сабақтарға дайындалу үшін теориялық материалды өздік түрде зерттеу үшін тапсырмалар
Пәнді оқыту барысында студенттердің өздік жұмысының мақсаты салықтық есептің, есептіліктің негіздері, ұйымның салықтық есептік саясатын...
1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі icon«Қажеттілік» ұғымы және түрлері Тұтынушылар түрлері Сатып алушылар мінез -құлықтарының уәжі.(мотив)
Ал адам қажеттерін жиі өзгеріп тұрады. Сол өзгерістерге неғұрлым икемді бейімделген кәсіпорындар ғана нарықта көп уақыт өмір сүре...
1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі iconОСӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар СӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар
В01400 «Тарих» мамандығына арналған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған....
1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі iconБанк өтімділігі: басқару,бағалау және талдау
Сол себептіде қазіргі кезде өтімділікті және оны басқаруды талдау, толық саралау өте қажетті және ең маңызды мәселе болып отыр
1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Оқудың қазіргі заманға сай технологиясы теориялық және практикалық материалдарды студенттердің меңгеруге икемдігін, шығармашылық...
1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Бұл пәнді меңгеру үшін қажетті түрде төмендегі пәндерді оқыған кезде білімі, дағдысы, оны қолдана алулары керек: Туризмология негіздері,...
1-кесте – СӨЖ түрлері және оны орындауға қажетті уақыт есебі iconИтоги зимней зачетно- экзаменационной сессии студентов очной формы обучения 2009-2010 учебный год
Күндізгі бөлім студенттерінің қысқы сынақ сессиясының қорытындысы және оны институттар мен факультеттер бойынша талдау. Ш. А. Аққалиева...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница