5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Название5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
страница3/72
Дата конвертации06.02.2016
Размер8.31 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://school9.sakh.com/olimp/laureat/zvyagina-bi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

Рекомендуемая литература:

1. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка. Алматы, 2005 г.

2. Дудников А.В. и др. Русский язык. М., 1981 г.

3. Ворожбицкая И.И. и др. Русский язык. Москва. 1987 г.

4. Городилова Г.Г. и др. Практикум по развитию речи. Учебное пособие для педагогических институтов. Л., 1988 г.

5. Греков В.Ф., Крючков С.Е. Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку. Москва. 1966 г.

6. Метса А.А. и др. Русский язык. Москва. 1991 г.

7. Надежина И.Ф. и др. Учебник русского языка: Для национальных групп неязыковых вузов. 3-е изд. М., 1985 г.

8. Насырова М.Р. Практический курс русского языка. Алматы. 1991 г.

Методы преподавания: лекция, практика, проблемные методы обучения, деловая игра, мо-дульная технология, репродуктивные методы, объяснительно-иллюстративный метод, час-тично-поисковые или эвристические методы.

Методы формы оценки: буквенно-рейтинговая система, посещаемость, активность на заниятиях, групповая презентация, выполнение практических задач

Язык обучения : русский

Условия (требований для обучения специальности (ступени): библиотечный фонд, материальная база, вертуальная лаборатория, интерактивная доска, электронные учебники, электронно-образовательные ресурсы.


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономикалық теория негіздері

Пәннің коды: ETN 2107

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Тоқжолов Б.А, аға оқытушы; Айкупешова Д.М., аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттердің заман талабына сай экономикалық ой-өрісін кеңейту болып табылады. Ол қазіргі демократиялық қоғам идеясымен жаңа қағидаларға сүйеніп, ұлттық және әлемдік экономикалық ойларға бағытталуы қажет. Қазақстан Республикасындағы жаңа ашық экономикалық қатынастардың сапалы, рыноктік жүйедегі студенттердің ой қорларының мол болуын қамтиды.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Құқық негіздері.

Курстың/пәннің мазмұны:

Экономикалық теория пәні және зерттеу әдіс-тәсілдері. Экономикалық теорияның, саяси экономияның және экономикстің өзара байланыстары. Экономикалық теория пәні. Экономикалық теорияның қызметтері, даму кезеңдері. Экономикалық процестерді зерттеп анықтаудың әдістері. Экономикалық категориялар мен заңдар. Экономикалық теория және экономикалық саясат. Адам және экономика.Экономикалық ресурстар және өндіріс факторлары. Қоғамдық өндіріс, оның құрылымы мен нәтижесі. Ұдайы өндіріс: фазалары, түрлері және үлгілері. Экономикалық жүйе, оның элементтері және экономикалық жүйелер үлгілерін жіктеу. Экономикалық жүйедегі меншік қатынастарының орны және меншіктің экономикалық, құқықтық мазмұны. Нарықтық экономикадағы меншік формаларының түрлері. Қоғамдық шаруашылық формалары. Натуралды шаруашылық және оның сипаттық белгілері. Тауарлы шаруашылық: пайда болу жағдайлары және тарихи үлгілері. Құн және баға түсініктері. Ақшаның пайда болуы және мәні. Ақша айналыс заңы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Экономикалық теория негіздері. Оқулық- Алматы, Санат 1998,

 2. Экономикалық теория. Оқу құралы- Алматы, 1999,

 3. Жалпы экономикалық теория. Оқулық. Редактор жетекшісі Шеденов Ө.Қ. Алматы-Ақтөбе 2002,

 4. Экономикалық теория негіздері. Оқу- көрнекілік құрал. Л.М. Куликов- М, 1993,

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шетел тілі

Пәннің коды: ShT 1108

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1, 2

Кредит саны: 6

Дәріс беруші: Танирбергенова С.С., аға оқытушы; Оспанова Б.Ж..,аға оқытушы

Курстың мақсаты: Студентке шетел тілін практикалық тұрғыда меңгеру үшін жеткілікті білім және дағды қалыптастыру; Шетел тілінде коммуникативтік іс - әрекеттің ауызша және жазбаша түрлеріне машықтандыру; Пәнді оқыту барысында меңгерген білім мен дағдыларды өз бетінше жетілдіру және тереңдетуге дағдыландыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: тілін оқып-үйреніп жатқан елдің тарихы, мәдениеті, саясаты, экономикасы туралы мәліметтермен таныстыру.

Курстың/пәннің мазмұны: Фонетика. Ағылшын тілінің алфавитімен, дыбыстарымен, буын турлерімен және негізі жұрнақтар мен қосымшалардың оқылуымен таныстыру. Орфография: тілдің дыбыстық-қаріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелер. Лексика: сөзжасам модельдері; көлемі негізгі тілдің 2500 бірлігін құрайтын лекксикалық минимум, сонымен қатар мамандықтын профиліне сай терминдер; қолданыс кеңістігіне сай лексикалық дифференциациясы. Грамматика. Оқу: таныстыру, анықтамалық, шолып оқу дадысының қалыптасуы. Сөйлеу: оқылған тақырыптар көлемінде монолог пен диологты дамыту шеберлігі.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Жанабаева К. «Basic English»

2. Дудкина А.П. «Английский для делового общения»

3. Курашвили Е.И., Михалкова Е.С. Английский язык. Москва, 1991.

4. Игнатова Т.Н. Английский язык. Москва, 1992.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Құқық негіздері

Пәннің коды: KN 2109

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Нарикбаев Ә, аға оқытушы; Қындыбаева Р.Р., аға оқытушы

Курстың мақсаты: Заң мамандығын алмайтын студенттерге мемлекет пен құқық теориясының, мораль ұғымының басты түсінігін студенттердің білуі; ұлттық құқықтың жетекші салаларының шеңберінде қажетті білім беру; Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің дамуының алғышартымен және мәселелерімен таныстыру;

Қазақстандық мемлекеттік- құқықтық механизмнің жетілдірілуінің саяси- құқықтық жолдарын анықтау; Студенттердің ҚР конституциялық құрылымын, мемлекеттік билік жүйесін және олардың басқа қоғамдық- саяси институттармен өзара қатынасын білуі; Студенттердің адам және азаматтық құқықтық жағдайын негіздерін білуі;

Студенттердің егеменді Қазақстанның құқық салаларын білуі (азаматтық, отбасы, еңбек, әкімшілік, қаржы, қылмыстық т.б.)

Деректемелер/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мемлекет және құқық тарихы, Экономикалық теория

Курстың/пәннің мазмұны: «Құқық негіздері» курсы әлеуметтік-гуманитарлық цикл пәндерінің бірі ретінде жоғары білімді мамандар даярлауда үлкен маңызға ие. Қазіргі уақытты алғышарттардың бірі болып құқықтық тәрбие, заңдық білімдерді нақтылау сияқты мәселелер қарастырылуда. Осыған байланысты аталмыш курс бағдарламасында демократиялық, құқықтық мемлекет құру, адам мен азаматтың құқығы мен бостандығының негізгі қағидалары, заң және оның түрлері сияқты ұғымдар тереңірек қарастырылады. Мемлекет пен құқық негізі ұғымдары мен түсініктері. Құқықтық қатынастар. Заңды мінезқұлық және құ-қық бұзушылық. Заңды жауапкершілік. Қазақстан Республикасы конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері. Қазақстан Республикасы азаматтық құқық негіздері. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының қызметі мен ұйымдастырылуы негіздері. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негіздері. Қазақстан Республика-сының қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздері. Халықаралық құқық негіздері т.б.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Қазақтың ата заңы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

 2. Сапарғалиев Ғ.С. Мемлекет және құқық негіздері Алматы, 1999ж.

 3. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. «Мемлекет және құқық теориясы». Алматы, Жеті жарғы, 2006ж.

 4. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Ерекше бөлім, Алматы, 2000 ж.

 5. Байжанов Н. Неке және отбасы. Алматы, 1997ж.

 6. Сапарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. Оқулық. Алматы, 1997ж,

 7. Төлеуғалиев Г.И. Азаматтық құқық. Жалпы бөлім. А., 2001ж.

 8. Баққұлов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2001ж.

 9. Дулатбеков, Амандықова, Турлаев. Қазіргі Қазақстанның мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2004ж.

 10. Оспанов Қ.И. Құқық негіздері. Алматы, «Жеті Жарғы» 2006 ж.


Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интрактивті әдістер - шағын топтарда жұмыс, презентация, пікір-талас, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану. Лекциялық курс құқық негіздерінің машықтарын игеру үшін іскерлік ойындар, ситуациялық семинарлар, практикалық тапсырмалар түрінде өтетін семинар сабақтардың негізі болып табылады.

Компьютер арқылы тапсырылатын тестілеу студенттерге өз білімдерін тексеруге мүмкіншілік береді және қосымша тренинг та болады.

Практикалық сабақтарды өткізу әдістемесі және компьютерлік тестілер қазіргі құқықтық білім беру талаптарына сай келеді.


Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Саясаттану

Пәннің коды: Saya 2110

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Сахиев С.Е., саясат ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын ұялату, саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету. Саяси дүниетанымы мен саяси мәдениетін қалыптастыруға бағытталған, олардың Қазақстан Республикасы алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына септігін тигізеді. Қазақстандағы және одан тыс жерлерде жүріп жатқан саяси процестерді ұғынуға және еркін бағдарлай алу ептілігіне тәрбиелеу.

Деректемелер/Пререквизиттері: - Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.

Курстың/пәннің мазмұны: Саясат, саясаттың өмір сүру заңдары, оның тарихи дамуы. Сонымен қатар, билік, мемлекет, мемлекетаралық қатынас мәселелері. Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы халыққа жолдауы аясындағы және үдемелі жаңару кезеңіндегі егеменді мемлекет саясаты. Қазақстанның саяси жүйе, саяси партиялар, қозғалыстар, ұйымдар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі халықаралық қатынастар. Жаңа геосаяси конфигурациядағы Қазақстанның ұлттық мемлекеттік мүдделері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Саясаттану негіздері. Қуандық Е. С. Оқу құралы. - Алматы «Дәуір», 2005.

2. Саясаттану. Жамбылов Д. 2-басылым. Алматы - Жеті жарғы, 2005.

3. Саясаттануға кіріспе. Мұстафин Т.Т. – Алматы, 1994.

4. Политология. Учебник для вузов. Нысанбаев А. – Алматы: Ақыл кітабы, 1998.

5. Мұсатаев С.Ш. Қазақстандық азаматтық қоғам: қазіргі жағдайы мен келешегі.. – Алматы, 2007.

6. Казахстанская политическая энциклопедия. – Алматы, Қазақстан даму институты, 1998.

7. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.

8. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Философия

Пәннің коды: Fil 2111

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Оспанов Б. -аға оқытушы

Пәннің мақсаты: Студенттерде философияық білім негіздері, дүние кұрылымы, дүниедегі адамның ролі мен орны туралы түсініктер қалыптастыру. Болмыс, ойлау, таным, адам мен дүниенің мәні мәселерін талдау. Адамның өзін-өзі тануында, ақпараттандыру мен жаћанданумен байланысты әлеуметтік және этикалық мәселелерді талдаудағы философиялық білімнің ролін түсіну. Қазіргі қоғамдағы тұлғаның еркіндігі мен жауапкершілігінің мәнін ашу, тарихи оқиғаларды сыни көзқарас тұрғысынан талдау қабілетін жетілдіру.

Пререквизит: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мәдениеттану, Адам және қоғам.

Курстың мазмұны: Әлемдік және Отандық философия тарихы, әр алуан философиялық ілімдер. Философия мәдениет феномені ретінде, оның мәдени тарихы контексі. Болмыс философиясы, болмыс және бейболмыс мәселесі. Материя өмір сүру тәсілдері мен формалары. Сана және таным философиясы, таным методологиясы. Диалектиканың тарихи типтері және оның категориялары. Ғылым философиясы. Философиялық антропология, адам өмірінің бірегейлігі. Қоғам феномені, оның әлеуметтік құрылымы мен динамикасы. Жаћандық мәселелер философиясы.

Негізгі әдебиеттер:

 1. Ғабитов Т. Философия. – А., 2005

 2. Кішібеков Д. Философия. – А., 2005

 3. Алтаев Ж., Қасабек А., Мұқамбетқалиев Қ. Философия тарихы. – А., 2000.

4. Философиялық сөздік. – А., 1996.

5. Әбішев К. Философия. – А., 2001.

Қосымша әдебиеттер:

1. Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. Философия тарихы. – А., 1999.

2. Мәдени-философиялық энциклопедиялық сөздік. – А., 2004.

3. Философия. Қ.Тұрғынбаев. Алматы 2001.

4. Кішібеков Д., Сыдықов К. Философия. – А., 2005.

5.Алтаев Ж., Ғабитов Т. Философия және мәдениеттану. – А., 1998.

6. Бұқаралық ақпарат құралдары, мерзімді басылымдар, интернет деректері

Интернет-ресурсы

1

http://www.philos.msu.ru/libfile

Философиялық қайнар көздері

2

http://www.yanko.lib.ru/gum.html

Философиялық түп негіздері

3

http://filosof.historic.ru/ -

Философиялық әдебиеттер

4

http://referats.allbest.ru

Реферат тақырыптары


Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Пәннің тілі: қазақша, орысша

Мамандық бойынша оқытудың негізгі шарттары: материалдық база, кітап қоры, оқу кабинеттері, электронды оқу залдары т.б.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Педагогикалық мамандыққа кіріспе

Пәннің коды: PMК 1201

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 1

Дәріс беруші: Арқабаева Д., магистр, оқытушы

Курстың мақсаты: “Педагогикалық мамандыққа кіріспе” пәні педагог мамандығының мәнін, маңызын, заңдылықтары мен қағидаларын көрсете отырып, болашақ мұғалімдердің теориялық білімін жетілдіру және практикалық іс-әрекетін ұйымдастыру, жалпы және кәсіби мәдениетін қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: “Мектепке дейінгі педагогика”, “Мектепке дейінгі педагогика тарихы”, “Педагогикалық шеберлік” пәндерінің байланысында оқытылады. Сонымен қатар, пәнді оқыту барысында университет қабырғасында оқытылып отырған «Математика», «Психология», және т.б. пәндермен тығыз байланысты.

Курстың/пәннің мазмұны: Мұғалім мамандығына жалпы сипаттама. Педагог кәсібі және оның қоғамдағы орны. Педагогикалық кәсіптің дамуы мен қалыптасуы Педагог әрекет субъектісі ретінде. Тәрбиеші қызметінің педагогикалық құрылысы. Педагогикалық процесс-мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбиеші әрекеті. Педагогтың кәсіптік белгілері: балаларға деген сүйіспеншілігі, педагогикалық процесті жүйелі сезіну, байқағыштық, педагогикалық құбылысты дұрыс түсіну, ұжымшылдық, шығармашылық, ашықтық және т.б. Мұғалім еңбегінің әлеуметтік жағдайы. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында көрсетілген құқықтар мен міндеттер. Педагогтің шығармашылық қызметіне жалпы сипаттама. Мұғалімнің жеке басының шығармашылық мүмкіншілігі және психикалық денсаулығы.Педагогикалық қарым –қатынас – шығармашылық ретінде.

Педагогикалық маман дайындау жүйесі. Қазіргі қоғамдағы педагогикалық маман кадрларға жалпы және кәсіптік білім беретін талаптар. Өз бетімен білім алу мен өзін-өзі тәрбиелеу педагог кәсібінің басты құралы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары. Алматы.- 2002ж.

2. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Алматы.- 1992

3. Қазақстан Республикасы 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы.

Астана.- 2003 ж

4. Рувинский. Л.И. Мамандыққа кіріспе. Алматы.-1991 ж

5. Пошаев Д.Қ. Мамандыққа кіріспе. Шымкент.-2004 ж

6. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. Дарын.- 2004 ж.

7. Бегалиев Т. Педагогика. Тараз.- 2001ж

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Педагогика

Пәннің коды: Ped 2201

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі:

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Арқабаева Д., магистр, оқытушы

Курстың мақсаты: адамдардың өмір іс-әрекетінің педагогикалық аспектілеріне студенттердің зейін аудару, педагогикалық процесті тұлғаның өзінің тиімді дами алуын мүмкін ететіндей ұйымдастыруда педагогикалық білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Гуманитарлық, әлеуметтік-эконмикалық пәндер: философия, тарих, әлеуметтану, саясаттану, экономика, мәдениеттану

Фундаменталды педагогикалық пәндер: педагогика мамандығына кіріспе

Курстың/пәннің мазмұны: Педагогика ғылымының дамуы. Педагогика пәні және оның негізгі ұғымдары. Педагогика ғылымының жүйесі, оның басқа ғылымдар жүйесімен байланысы.Педагогиканың зерттеу әдістері. Педагогика ғылымының негізін салушы – Я.А.Коменский. Кеңестік педагогиканың қалыптасып, дамуы. Тәрбиенің адамгершілік, гуманистік негізін алушы шығыс ойшылдары. Қазақ ағартушыларының педагогикалық ойлары. Жеке тұлғаны қалыптастырудағы даму мен тәрбиенің сабақтастығы. Баланың жас және дара ерекшелігін оқу – тәрбие процесінде есепке алу. Тұтас педагогикалық процесс – педагогика пәні және мұғалім іс - әрекетінің объектісі Педагогикалық процестің заңдары мен заңдылықтары. Тәрбиенің мақсаты, әлеуметтік келісім. Дүниетаным жеке тұлғаны қалыптастырудың өзегі ретінде. Дүниетанымның мәні және оның құрылымдық компоненттері. Дүниетанымның философиялық негіздері.Оқушылардың дүниетанымын қалыптастырудың жолдары. Тұтас педагогикалық процестегі тәрбиенің мазмұны. Педагогикалық процестегі мұғалім мен балалар ұжымының өзара ықпалдастығы мен өзара байланысы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. – Алматы. «Нұрлы әлем», 2003.

2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Г.М. Педагогика. – Алматы, 2000ж.

3. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. – Алматы, 2004

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Этнопедагогика

Пәннің коды: Etn 2203

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пәндер

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Сейлхан Г.И.-педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Студенттерді халықтық педагогиканың негізгі идеялары және тәжірибелерімен таныстыру және оларды қазіргі оқу-тәрбие процесінде шығармашылықпен қолдана алу біліктері мен дағдыларын қалыптастыру;

Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогика, Мәдениеттану, Қазақстан тарихы, Педагогика тарихы, Тәрбие теориясы мен технологиясы.

Курстың/пәннің мазмұны: Этнопедагогиканың қалыптасуы мен даму тарихын толық тоқталу, отандық және шетелдік этнопедагогиканың теориялық негіздерін білу; этнопедагогиканың негізгі зерттеу әдістері, этнопедагогиканың аса танымал әдістемелерінің моделі мен парадигмаларын білу, әртүрлі халықтардың ұлттық салт-дәстүрінің ерекшеліктері туралы түсінігі, этнопедагогикалық білімнің қазіргі жағдайының ерекшеліктеріне тоқталу , алынған білімді іс жүзінде қолдана білу, этнопедагогикалық білімнің дамуының қазіргі заманғы ағымдарын бағдарға алу.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Христова Е.Л. Народная педагогика: историографические и теоретико-

методологические проблемы: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1988.

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974.

3. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. – Алматы: Гылым, 1998.

4. Этническая педагогика /Под ред. В.А. Пятина и др. – Астрахань, 1995.

5. Әбілова З.А., Қалиева К.М. Этнопедагогика. – Алматы, 1999.

6. Жарықбаев Қ.Б. , Қалиев С. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы. Алматы, 1994.

Сабақ беру әдістері: Лекциялық, практикалық сабақтарда педагогикалық жағдаяттарды талдау, шешу жолдарын, рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, қарым-қатынасты анықтайтын жаттығулар және жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (топтық жұмыс, өзара оқыту сабағы, джик-со, концептуалды таблица), ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, мәселелік оқыту әдістері пайдаланылады. СӨОЖБ, лабораториялық сабақтарда глоссарийлер құрастыру, психологиялық тренингтер, педагогиалық жағдаяттарды талдау, шешу долдары, мақалаларға аннотация жасау, Венн диаграммасы, ассоциация әдістері қолданылады.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Психология және адам дамуы

Пәннің коды: РAD 1204

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Қойшыбаева Қ.Б. – педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Фундаменталды және психологиялық түсініктердің негізінде адам тұлғасы мен іс- әрекеттеріне тұтас көзқарастарды қалыптастыру. Психикалық процестердің заңдылықтары мен адамның қасиеттері туралы білімдер негізінде жастардың әрекеттері мен мінез-құлықтарына саналы түрде талдау жасай білу дағдыларын дамыту. Адам дамуын психологиялық негіздеу.

Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл курс 1 курста өткізілетін болғандықтан теориялық дайындық талап етілмейді, дегенмен жаратылыстану-ғылыми пәндерінің (биология, адам анатомиясы, физиология, математика, информатика) білімдері негіз бола алады. Сонымен қатар, кәсіби өзіндік анықталуда мотив, қызығушылық, ниет терең қалыптасуы қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Психология және адам дамуы пәні мен мақсаты, міндеттері. Тұлға психологиясы. Іс-әрекет психологиясы. Таным табалдырығы-танымдық процесстер (түйсік, қабылдау, ес, елес, қиял, ойлау, сөйлеу, зейін). Эмоциялық (сезім) және еріктік процесстер. Тұлғаның даралық психологиялық ерекшеліктері (мінез, темперамент, қабілет). Адамның психикалық дамуы. Адамның психикалық дамуы теориялары. Кеңес психологиясындағы адам дамуы мәселелері. Психологияда жас кезеңдеріне топтастыру. Қазақ халқында жас кезеңдерге бөлу тарихы.

Ұсынылатын әдебиет:

  1. Жалпы психологияға кіріспе. Оқу құралы. Жауапты редакторы пс.ғ.к. профессор С.М.Жақыпов. Алматы «Қазақ университетіт», 2007 ж.

  2. Гальперин П.Я. Введение в психологию.- М., 1996

  3. Гамезо М.И., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.,1996

  4. Выготский Л.С.. Проблема возраста. Собр. Соч.Т.4, М.1984 ж.

  5. Возрастная и педагогическая психология // Под. Ред. А.В. Петровского. М.1986

  6. Возрастная психология // под. ред. Л.Ф. Обуховой. М.1986

  7. Грэйс Крайг Психология развития. М-С-П-Р-на-Д. 2003

  8. Мухина В.В.. Возрастная психология. М.1998

  9. Люблинская А.А.. Детская психология. М.1971

  10. Немов Р.С. Психология. Кн.2 М.1995

  11. Райс Ф. Психология подрасткового и юношеского возраста. Сп.б.2000

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;

әлеуметтік-психологиялық тренингтер, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар, тренингтік оқу дәрісханасы («Өзін-өзі тану» кабинеті).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өзін-өзі тану

Пәннің коды - ООТ2205

Пәннің типі – базалық, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Успанова З.У., академиялық доцент.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): болашақ мамандардың ізгілікті дүниетанымын дамыту, олардың өзін және қоршаған ортаны бағалай білу қабілетін дамыту.

Деректемелер/пререквизиттері: Қазақстан тарихы, философия, этика, мәдениеттану, педагогика, психология, дінтану.

Курстың/пәннің мазмұны - Студенттік өмір-қайталанбас сәт. Менің жан дүнием. Менің жүрек қалауым. Болашақ бүгіннен басталады. Адам тарих ағымында. Тілдесу мәдениеті. Өзара түсіністік және достык. Ата-ананың қара шаңырағы. Махаббат шуағы. Махаббат-ер жүректің үрдісі. Мен және Сен. Рухани келісім. Қазақстан-біздің ортақ мекеніміз. Біз-Жер шарының ұрпағымыз. Әлемді қайырымдылықпен сақтайық. Байлық пен кедейлік туралы диалог. Қазіргі бұқаралық мәдениет және жеке тұлған. Замандастарымыз-мақтанышымыз. Еркін болу құқығы. Табиғат әлемі. Өнердің таңғажайып күші. Айналаңа көз салсаң. Шығармашылық қуанышы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Абай. Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ: Өлеңдер. – Алматы: Жалын. 1990. – 128бет.

 2. Абай. Қара сөздер. Поэмалар. – Алматы: Ел.1993.

 3. Ақиқатты тани біл... Ғибрат толғамдары/құраст.А.Сейтақов. – Алматы, 2004. – 320бет.

 4. Алтаев Ж.т.б. Философия және мәдениеттану: Оқу құралы. – Алматы: Литера, 2001.272бет.

 5. Асылов Ұ., Нұсқабайұлы Ж.Әдеп: инабаттық дәстүрлері. Оқу құралы. – Алматы: Рауан, 1998 – 272 132-140б.

 6. Ауыл кешені көңілді – Алматы: Қайнар, 1993.

 7. Әуезов М. Абай жолы.

 8. Әрін Ә. Маздақ. Өлеңдер поэмалар. – Алматы: Курсив, 2007

 9. Бағаев Е.Ұ. Саумал дала. Жыр кітабы. – Алматы: Жазушы, 2004.

 10. Бұлқышев Баубек. Заман біздікі: Проза мен поэзия.-Алматы: Атамұра, 2003

 11. Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері (монография). Алматы: Әл-Фараби баспасы, 1995

 12. Даналардан шыққан сөз: нақыл жинағы. /Жинап, құраст., ауд.Ұ.Асылов.-Алматы: Мектеп, 1987.

 13. Екімыңжылдық дала жыры. /Бас ред. Ә.Нысанбаев. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 2000

 14. Есенқарақызы Х. Ай туады бозарып: Өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 2004

 15. Жарықбаев Қ. Жантануға кіріспе. Хрестоматия. Алматы: 2005Жұбанов А. Құрманғазы. Алматы: Өлке, 2006.

 16. Қазақ мақал-мәтелдері /Құраст.М.Аққозин. – Алматы: Қазақстан, 1990Қазақстан. Ұлттық энциклопедия /Бас ред. Б.Аяған. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 2004. – 696бет.

 17. Психология Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық: Қазақтың психологиялық ой-пікірлері. 10-том/жетекшісі-акад.Ә.Нысанбаев. Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2006.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;

әлеуметтік-психологиялық тренингтер, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар, тренингтік оқу дәрісханасы («Өзін-өзі тану» кабинеті).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы

Пәннің коды - ZhFMG2206

Пәннің типі – базалық, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Берденкулова А.Ж., б.ғ.к., аға оқытушы.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы пәні оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру үшін және педагогтардың мектертегі оқушылардың жасына сәйкес физиологиялық ерекшеліктерін терең түсіну үшін қажет. Себебі, оқу-тәрбие және дене шынықтыру сабақтары тек оқушылардың жас ерекшеліктерін ескерсе ғана табысты бола алады. Бұл жағдайда мектептегі оқу оқушылардың үйлесімді дамуымен денсаулығының жақсарта түсуіне көмектеседі.

Деректемелер/пререквизиттері: анатомия, экология.

Курстың/пәннің мазмұны – Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы пәнінің мақсаты мен міндеттері. Жас ерекшеліктері физиологиясының басқа ғылымдармен байланысы. Өсу және даму процесіндегі тұқым қуалаудың ролі. Тірек-қимыл аппараты. Тірек-қимыл аппаратының функциялары мен құрылысының ерекшеліктері. Жүйке жүйесінің физиологиясы. Жүйке жүйесінің маңызы, құрылысы. Нейронның құрылысы, функциялары. Рефлестерді жіктеу. Орталық жүйке жүйесінің әртүрлі бөлімдерінің функционалдық маңызы. Үлкен ми сыңарларының функционалдық ерекшеліктері. Анализаторлар. Көру және есту мүшелерінің гигиенасы. Дәм, иіс сезу және тері анализаторлары. Ішкі секреция бездері. Ішкі секреция бездерінің өтпелі жастағы гигиенасы. Тыныс алу органдарының жасқа байланысты ерекшеліктері. Балаларды тыныс жолдарының жұқпалы ауруларынан сақтандыру. Қан және қанайналымы. Қан айналымының жасқа байланысты ерекшеліктері. Ас қорытудың маңызы. Ас қорытудың жасқа байланысты ерекшеліктері. Зат және энергия алмасудың жасқа байланысты. Несеп органдарының гигиенасы. Бөліп шығару процестерінің жасқа байланысты ерекшеліктері. Балалар терісінің ерекшеліктері. Тері ауруларының алдын алу.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

 1. Дүйсембин Қ. Алиакбарова З. Жасқа сай физиология және мектеп гигиенасы. Алматы, 2003 ж.

 2. Жұмабаев С. Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы Алматы, 1196 ж.

 3. Матюшонок М.Т., Турик г.Г., Крюкова А.А. Балалар мен жасөспірімдер физиологиясы және гигиенасы. Алматы Мектеп. 1986ж.

 4. Петришина О.Л., Попова Е.Т. Бастауыш мектеп жасындағы балалар анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы. Алматы, 1984ж.

 5. Хрипкова А.Т., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология. Москва. 1999ж.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру;

әлеуметтік-психологиялық тренингтер, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта.


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Пәннің коды: KK(O)T 3207

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Үсенов С.С. – педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Курстың мақсаты: қазақ (орыс) тілінің орфоэпиялық грамматикалық және стилистикалық нормаларын үйрету

Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Қазақ тілі” және “Орыс тілі” пәндерінің курстары.

Курстың/пәннің мазмұны: Кәсіби қазақ (орыс) тілінде мамандықтың пәндік негіздеріне кіріспе. Кәсіби қазақ (орыс) тілі -адам іс-әрекетінің белгілі аясын (мамандықтың ерекшелігін есепке алып) қамтамасыз ететін пәндік феномен. Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. Оның кәсіби қазақ (орыс) тілінде айтылатын базалық категориялық-түсінік аппараты. Қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби терминология.

Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби жағдаяттарда пайдалану. Қазақ (орыс) тілінде мамандық бойынша пән салалары мазмұнына сипаттама.

Кәсіби құзыреттілік: қазақ (орыс) тіліндегі мәтіндерден бағдар алу, кәсіби мазмұнда монологты баяндау және т.б.

Кәсіби қазақ (орыс) тілінің мамандық пәндерімен байланысы. Кәсіби қазақ (орыс) тілін трансформациялау және дифференцациялау.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (учебное пособие) –Алматы, «Санат», 1995 г

 2. Метса А.А., Алликметс К.П., Судавичене Л.В. Русский язык. Аудиовизуальный курс: М. Высшая школа, 1991г.

 3. Городилова Г.Г. Русский язык. Основной курс.М.Высшая школа, 1991 г.

 4. Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка, Алматы, 1992г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі

Пәннің коды: KBShT 3208

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Үсенов С.С. – педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Курстың мақсаты: Студентке шетел тілін практикалық тұрғыда меңгеру үшін жеткілікті білім және дағды қалыптастыру; Шетел тілінде коммуникативтік іс - әрекеттің ауызша және жазбаша түрлеріне машықтандыру; Пәнді оқыту барысында меңгерген білім мен дағдыларды өз бетінше жетілдіру және тереңдетуге дағдыландыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: тілін оқып-үйреніп жатқан елдің тарихы, мәдениеті, саясаты, экономикасы туралы мәліметтермен таныстыру.

Курстың/пәннің мазмұны: Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандықтың пәндік негіздеріне кіріспе. Кәсіби бағытталған шетел тілі - адам іс-әрекетінің белгілі аясын

( мамандықтың ерекшелігін есепке алып) қамтамасыз ететін пәндік феномен.

Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. Оның кәсіби бағытталған шетел тілінде айтылатын базалық категориялық-түсінік аппараты. Кәсіби бағытталған шетел тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби жағдаяттарда пайдалану. Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандық бойынша пән салалары мазмұнына сипаттама.

Кәсіби құзыреттілік: кәсіби бағытталған шетел тіліндегі мәтіндерден бағдар алу, кәсіби мазмұнда монологты баяндау және т.б. Кәсіби бағытталған шетел тілінің мамандық пәндерімен байланысы. Кәсіби бағытталған шетел тілін трансформациялау және дифференцациялау.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Жанабаева К. «Basic English»

2. Дудкина А.П. «Английский для делового общения»

3. Курашвили Е.И., Михалкова Е.С. Английский язык. Москва, 1991.

4. Игнатова Т.Н. Английский язык. Москва, 1992.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатиканы оқыту әдістемесі мен теориясы

Пәннің коды: IOA 3214

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

Похожие:

5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница