5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Название5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
страница10/72
Дата конвертации06.02.2016
Размер8.31 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://school9.sakh.com/olimp/laureat/zvyagina-bi.doc
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   72

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Кирьянов Д., Кирьянова Е. Adobe Premiere Pro CS3 Санкт-Петербург 2008 г.

 2. Столяров А.М., Столярова Е.С. Pinnacle Studio/Studio Plus v. 10.5 М. 2001 г.

 3. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере под.редакцией И.В. Макаровой.-2-е издание. –М.:“Финансы ис статистика“, 1998 г.

 4. Левин А. Самоучитель Компьютерной графики и звука. –СПб.:Питер-2003 г.

 5. http://www.intuit.ru

 6. Шафрин Ю. А . “ Основы компьютерной технологии“.-М., АБФ, 2004.

 7. Петров В. Н. “Информационные системы“.СПБ.: Питер, 2002

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Пареллель есептеулер

Пәннің коды: РЕ 4306

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Айтимов М.Ж. -аға оқытушы

Курстың мақсаты: Параллель есептеулер негізін оқып білу; Деректер параллелизмі және алгоритмдік параллелизмді түсіндіру; Әр түрлі типтегі параллель компьютерлерге қысқаша шолу беру; Параллель программалаудың әр түрін қарастыру; Кейбір негізгі параллель алгоритмдерді беру: сұрыптау; кескінді өңдеу және тағы басқалар.

Деректемелері/Пререквизиттері: Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін жеке компьютерлердің архитектурасын, компьютерлік желілер, есептеу әдістерін білу керек. Сонымен қатар мына мәселелерге назар аударылады: Мәліметтерді өңдеу негіздерін білуге; Компьютер архитектурасын жетік білуге; Бейнені параллель өңдеудің негізгі типтерін білуге;

Курстың/пәннің мазмұны: Параллелизм. Программалаудың параллельдік модельдері. Параллельдік компьютерлер: параллельдік компьютерлердің типтері. Флинн таксономиясы, жаңа таксономия құрудың әдістері. Параллельдік программалаудың тиімділігін бағалау. Процесстер және синхронизация: аппараттық деңгейдегі синхронизация, программалау тілі деңгейдегі синхронизация. Хабар тасымалдау синхронизациясы және күту механизмі. Параллелдік алгоритмдер: салыстыру және алмастыру, бөлшектеу әдісі, матрицалық есептеулер, сандық әдістерді параллельдеу алгоритмдері.

Параллельдік программалау: PVM, BSP, MPI, LINDA, OPENMP, С++ қолданып бөлінген берілгендермен жұмыс. Параллельдік программалау тілдері: Оccam және HPF. Параллельдік алгоритмдерді әртүрлі есептерді шешуге қолдану. Мультипроцессорлық есептеу жүйесін құру әдістері. Параллельдік есептеу жүйесінің түрлері. «Операнд-операция» түріндегі граф алгоритм моделі. Параллель алгоритмдер және программаларды өңдеу принциптері. Параллель программалаудың өңдеу жүйесі.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007

2. Левин М.П. Параллельное программирование с использованием OpenMP

БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий – WWW.INTUIT.RU, 2008

3. Антонов А.С. "Параллельное программирование с использованием технологии OpenMP: Учебное пособие".- М.: Изд-во МГУ, 2009

4. Ә.Ж.Ақжалова Параллельдік есептеу. Алматы 2004

Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу

Пәннің коды: OАОZ 4306

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, міндетті компонент

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Альменаева Р.Ө.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: математикалық моделдеу әдістерін, қате көздерін, алынған нәтижелерді талдай алуды жүйелі түрде қалыптастыруды көздейді. Сонымен қатар студенттерді әртүрлі пәндік салалардағы нақты құбылыстарды математикалық моделдеу үрдісінде туындайтын есептерді ЭЕМ көмегімен шығарудың есептеу алгоритмдерін жасау мен қолдануға дайындау.

Деректемелері/Пререквизиттері:. аналитикалық геометрия, математикалық талдау, ақпараттық технологиялар мен ақпараттық моделдеу, программалау

Курстың/пәннің мазмұны:

Сызықтық бағдарлама: Сызықтық бағдарлама есебінің қойылу, оның геометриялық және экономикалық интерпретациясы, екі жасты принципі, тиімділік шарттары, транспорттық тапсырмасы, симплекс әдіс, Дербес анализінің элементтері. Математикалық бағдаламаның екі жақтылығы. Сызықсыз бағдарлама: есебінің қойылуы, экономикалық интерпретация, екі жақтылық, Кун-Таккердің теоремасы, тиімділік шарттары, айып функция әдістері, мүмкіндік бағыттары, сызықтық кесінділер, тегіс емес оптимизация. Оптимизация, шартсыз және шартты оптимизацияның сандық әдістері. Эйлер теңдеуі. Беллманның динамикалық программалау әдісі.

Операцияны зерттеу. Операцияларды зерттеу пәнінің дамуы және тарихы. Шешім қабылдау және ойындар теориясының элементтері. Сызықтық және сызықтық емс моделдер. Сызықтық прорграммалаудың есептері. Транспорттық есептер және оны жетілдіру. Желілік моделдер. Ықтимал моделдер. Имитациялық моделдеу. Жүйелік анализ.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В. Численные методы в задачах и упражнениях. М.: Высшая школа, 2000.

 2. Плисс А.И., Сливина Н.А. MathCad 2000. Математический практикум. М.: Финансы и статистика, 2000.–655с.

 3. Плисс А.И., Сливина «Н.А.Лабораторный практикум по вычислительной математике», М.,1994

 4. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный В.И. «Вычислительные методы», М. Наука,1976, т.1; М., Наука, 1977, т.2

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту ерекшеліктері

Пәннің коды: Shkmioe4307

Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті пән

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Сейсеке Ж.Б. -оқытушы

Курстың мақсаты:

«Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту ерекшеліктері» курсының қазiргi оқу жоспарындағы орнын анықтау. «Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту ерекшеліктері» курсын оқи отырып:

 • болашақ маман “Информатика“ пәнiнiң жастарға жалпы бiлiм берудегi маңызын;

 • бірнеше топпен жұмыс жасау әдістеріне машықтануды;

 • оның болашақ кәсiби түрде дайындаудағы орнын терең түсiнуiн;

 • мектеп информатика курсының мазмұнын iрiктеу принциптерiн түсiндiре алуын;

 • бұл пәннiң бiлiм берудi компьютерлендiрудiң жалпы проблемаларын шешудегi алатын орнын ұғынуы қажет.

 • дербес оқу ЭЕМ-дерiнiң жергiлiктi желiсiмен жабдықталған информатика кабинетiн пайдалану мақсаты мен оны ұйымдастыру принциптерiн бiлуi;

 • информатиканы оқыту проблемаларын шешуге шығармашылық тұрғыдан қарауға баулиды.Деректемелері/Пререквизиттері:

Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы информатиканы және информатиканың теориялық негіздері пәнін жақсы меңгеру қажет.

Курстың/пәннің мазмұны:

Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту ерекшеліктері және оның жалпы мәселелері. Информатиканы оқыту әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы информатиканы оқыту ерекшеліктері. Шағын комплектілі мектепте информатиканы оқытудың мақсаты. Теория мен практиканың байланысы. Кері байланыс орнату тәсілдері. Бақылау. Даралап және саралау оқыту әдісі. Рольдік ойындар. Мектеп информатика курсының құрлымы. Дидактика принциптері және информатиканы оқыту. Оқушылардың компьютермен жұмыс жасау деңгейлері. Информатиканы оқыту әдiстерiне шолу. Информатика пәніне қызығушылық және оқушы қажеттілігі. Шағын комплектілі мектептерде информатика және есептеуіш техника кабинетінің жұмысын ұйымдастыру. Шағын комплектілі мектептерде дербес компьютерлердің орналасуына және жабдықталуына қойылатын талаптар. Шағын комплектілі мектептерде және мектепке дейінгі мекемелердегі компьютерлік сыныптарға қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар. Информатикадан факультатив сабақтарды жүргізу әдістемесі. Информатикалық үйірме. Информатика сабағын оқытуда білімді тексеру әдістері. Мектептегі шығармашылық сабақтар. Шығармашылық сабақты әзірлеу. Қашықтықтан оқыту «e-learning» электронды оқыту шеңберінде ұйымдастыру. Шағын комплектілі мектептерге арналған оқу әдістемелік құралдар. Ұжымдық шығармашылық қызметті ұйымдастыру технологиясы. Шағын комплектілі мектептерде программалау тілін оқыту әдістемесі. Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқытудың жалпы әдістемелік принциптері, ақпараттық оқытуды ұйымдастырудың өзіндік ерекшеліктері. Біріккен сыныптардың оқу процесінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндіктері. Оқытудың ұжымдық тәсілі.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Халықова К. «Информатиканы окыту әдiстемесi», Алматы, 2000ж.

2. 8-11 класқа арналған Информатика пәнiнен Мемлекеттiк бiлiм беру стандарты

3. http://www.ural-chel.ru/guon/oso/trebmal.htm   Требования к условиям и организа­ции обучения школьников в малокомплектных школах

4.Информатика негiздерi журналының басылымдары

5. http://www.obrazovanie.kz/data/aul/1.php   Как живут МКШ в Казахстане.

 1. Шағын комплектілі мектепте оқу процесін ұйымдастыру ерекшелігі. - Орал, 1992

 2. «Информатика» 9-класс оқулығы, Алматы, «Жазушы», 2002 жыл

 3. Г.Т.Жақыпбекова «Информатиканы оқытудың жалпы әдiстемесi» оқу құралы, Шымкент –2002г.

 4. Вопросы Интернет-образования http://www.sputnik.mto.ru/biblioteka/

 5. Образовательные интернет-ресурсы /А.Ю. Афонин, В.Н. Бабенко, М.Б. Булакина и др.; под ред. А.Н. Тихонова и др.; ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: Просвещение, 2004. – 287с.

 6. Мамырова Л.К., Нүрсейітова С.. Шағын жинақталған мектеп-білім беру. - Алматы: Ғылым, 2002.

 7. «Информатика» 7-класс оқулығы, Алматы, «Атамұра», 2003 жыл

 8. «Информатика» 8-класс оқулығы, Алматы, «Жазушы», 2002 жыл

 9. http://www.open.websib.ru/conference/kontaev.html  организация учебно-воспитатель­ного процесса в МКСШ

 10. http://www.akipkro.ru/education/s-school/zan.html  Организация учебных занятий в МКСШ

 11. http://www.edustrong.ru/main/book/maloshkola.htm   Оборудование для МКСШ.

17. Разработка Концепции развития малокомплектной школы в Республике Казахстан на 2010-2020 гг.:

Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг

Бағалау әдісі: кредит оқыту жүйесі бойынша бағалау өлшемдерін қолдана отырып баға қойлады

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интернет-ресурстар, электронды оқулықтар, материалдық база, кітапханақоры.


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалау тілдері көмегімен олимпиадалық есептерді шешу әдістері

Пәннің коды: PTKOEShА 4307

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші оқытушы: Кенесары А.Б. - информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Программалау негіздерін оқыту. Комбинаторика элементтерін программалауда пайдалану. Графтар теориясының элементтерімен студенттерді таныстыру. Программалаудан олимпиадалық есептер құрылымына шолу жасау. Үлкен сандармен жұмыс жасауды үйрету. Программалау тілдері мен программалау жүйелерінің өзара ерекшеліктерін білуге үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Алгебра және анализ бастамалары. Информатика. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Сандық әдістер. Программалау.

Курстың/пәннің мазмұны: Олимпиадалық есептерді шығару әдістері. Программалау тілінен олимпиада жүргізу ерекшеліктері. Аутотренинг әдістері. Олимпиадаға дайындалу ерекшеліктері. Техникалық дайындық. Программалау құрылымы. Логикалық сәйкессіздік. Тактикалық дайындық. Психологиялық дайындық. Программалау техникасы. Программалау тілі негіздері. (Паскаль, Си). Циклдер. Функциялар және процедуралар. Берілгендердің күрделі типтері. (массивтер, жазулар, басқару операторы, файлдар. Рекурсия. Динамикалық жадыда ақпаратты сақтау ерекшеліктері. Алгоритм күрделілігі түсінігі. Алгоритмдер, есептерді шешу принциптері мен әдістері. Әздеу және сұрыптау алгоритмдері. Динамикалық программалау принциптері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Ахо А.А., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Построение и анализ вычислительных алгоритмов. М.: Мир, 1979.

2. Асанов М.О. Дискретная оптимизация. Екатеринбург: УралНаука, 1998.

3. Андреева Е.В. Еще раз о задачах на полный перебор вариантов. “Информатика”, №45, 2000.

4. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. Харьков. Фолио. 1997.

5. Гарднер М . Математические головоломки и развлечения М.: Мир, 1982.

6. Гордеев Э.Н. Задачи выбора и их решение. В кн.: Компьютер и задачи выбора. M.: Наука, 1989.

7. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и трудноразрешимые задачи. М.: Мир, 1982.

8. Даулеткулов А.Б. Основы программирования на языке Паскаль (алгоритмизация и программирование). Алматы. НИТ. 2004.

9. Кирюхин В.М., Лапунов А.В., Окулов С.М. Задачи по информатике. Международные олимпиады 1989-1996. - М.: “ABF”, 1996.

10. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы. Построение и анализ. М.: МЦНМО, 2000.

11. Котов В.М., Волков И.А., Лапо А.И. Методы алгоритмизации (8 класс). Минск. Народная ясвета.1997.

12. Котов В.М., Волков И.А., Лапо А.И. Методы алгоритмизации (9 класс). Минск. Народная ясвета.1997.

13. Липский В. Комбинаторика для программистов. М. Мир. 1988.

14. Окулов С.М. Геометрические алгоритмы. “Информатика”, №15, 16, 17, 2000.

15. Окулов С.М. 100 задач по информатике. Киров: изд-во ВГПУ, 2000.

16. Препарата Ф., Шеймос М. Вычислительная геометрия: введение. — М.: Мир, 1989.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   72

Похожие:

5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница