Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
НазваниеЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
страница1/9
Дата конвертации06.02.2016
Размер1.86 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://home.zcu.cz/~golcakov/roan - 4tyden.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ

БІЛІМ ЖЄНЕ ЃЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


Е.А. Б¤КЕТОВ АТЫНДАЃЫ

ЌАРАЃАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


«Бекітемін»

Е.А. Бґкетов атындаєы

ЌарМУ ректоры

з.є.д., проф. Е.К. Кґбеев

____________________


«БАЛАЛАР ПсихологияСЫ»

пЄні бойынша тесттік тапсырмалар


050101-Мектепке дейінгі оќыту жєне тєрбиелеу

мамандыѓы топтарына арналѓан


Ќ±растырѓандар:

МДжППДТмЄ кафедрасыныњ

аѓа оќытушысы: Каратаева И.П.

_________________________

МДжППДТмЄ кафедрасыныњ

оќытушысы: Смаѓ±лова С.А.

_________________________


Мектепке дейінгі жєне психологиялыќ –

педагогикалыќ даярлыќ теориясы мен єдістемесі

кафедрасыныњ мењгерушісі________

филос. ѓ. к., доцент Карманова Ж.А


Ќараѓанды 2005


“Балалар психологиясы” пєні

1. Психикалыќ ќ±былыстыњ ырыќтылыѓы єрекеттіњ ішкі жоспар, рефлексия сияќты жањарыстар ќай жас кезењінде ќалыптасады:

А) Нєрестелік кезењ.

В) Сєбилік кезењ.

С) Мектепке дейінгі кезењ.

D) Бастауыш сынып оќушысы кезењі.

Е) Жеткіншектік кезењі.


2. 1 жастаѓы баланыњ актив сµздік ќоры неше сµзден т±рады:

A) 4-тен 15 сµзге дейін.

B) 15-тен 20 сµзге дейін.

C) 20-дан 40 сµзге дейін.

D) 40-тан 60 сµзге дейін.

Е) 60-тан 100 сµзге дейін.


3. Сµздік карым-ќатынас дамуыныњ кезењі-б±л:

А) Баланыњ ќоршаѓан адамдардыњ сµзін т‰сінбеуі.

В) Баланыњ µзініњ сµйлей алмауы.

С) Баланыњ ересектердіњ ќарапайым сµздерін т‰сіне бастауы.

D) Алѓашќы сµздерді айта бастауы.

Е) Бала тілді мењгеруі жєне осы ќоршаѓан адамдармен ќарым-ќатынаста

ќолдануы.


4. Бала µзіне алѓаш ашатын мєнерлі ќ±ралдар-б±л:

А) Бейнелеу єрекеті ќ±ралдары, шимай.

В) Т‰с.

C) Сапаларды єсірелеу.

D) µрнек.

E) Сызыќ.


5. Алѓашќы органикалыќ сезімді бала басынан кешіреді:

A) 1 айлыѓында.

B) 3 айлыѓында.

C) ¤мірініњ алѓашќы к‰нінен бастап.

D) 2 айлыѓында.

E) 6 айлыѓында.


6. Балалар психологиясыныњ эмпирикалыќ єдістеріне ќандай єдістер жатады:

A) Салыстырмалы, лонгитюд, біріктірілген.

B) Сандыќ жєне сапалыќ талдау.

C) Генетикалыќ жєне ќ±рылымдыќ єдіс.

D) Эксперимент, байќау, іс-єрекет нєтижесін талдау.

E) Математикалыќ статистика єдістері.


7. Баланыњ ќай жас кезењінде ересек адам баланыњ заттыќ єлеммен ќарым-ќатынасында делдал ретінде ж‰реді:

А) Жања туѓан кезењ.

А) Нєрестелік кезењ.

С) Сєбилік кезењ.

D) Мектепке дейінгі кезењ.

Е) Бастауыш сынып оќушысы.


8. Баланыњ бірден екі затпен єрекеті ќалай аталады:

А) Ќызметтік єрекет.

В) Салыстырушы єрекет.

С) Нєтижелі єрекет.

D) Баѓдарлаушы єрекет.

Е) Заттыќ єрекет.


9. Баланы зерттеу белгілі бір уаќыт аралыѓында, бірізді болуын кµздейтін балалар психологиясыныњ принциптерініњ бірі:

А) Гуманизм жєне педагогикалыќ болашаќќа сенім принципі.

В) Обьективтілік жєне ѓылымилыќ принципі.

С) Кешенділік, ж‰йе мен ж‰йелілік приципі.

D) Детерминизм принципі.

Е) Психика мен сананыњ єрекетте дамуы принципі.


10. Ќарым-ќатынасты ерекше коммуникативтік єрекет ретінде ќарастырѓан психологтардыњ бірі:

А) Л.С. Выготский.

В) А.Н. Леонтьев.

С) Д. Б. Эльконин.

D) С. А. Рубинштейн.

Е) М. И. Лисинка.


11. Л. С. Выготский бала психикасы дамуына ќандай негізгі екі принцип т±рѓысынан келеді:

А) Тарихилыќ принципі, ддетерминизм принципі.

В) Тарихилыќ принципі, єрекетте даму принципі.

C) Тарихилыќ принципі, сана єрекет бірлігі принципі.

D) Обьективтілік жєне ѓылымилыќ принципі.

E) Кешенділік, ж‰йе мен ж‰йелілік принципі.


12. Тікелей эмоционалдыќ ќарым-ќатынас ќай жас кезењініњ жетекші іс-єрекеті:

А) Нєрестелік кезењ.

В) Сєбилік кезењ.

С) Мектепке дейінгі кезењ.

D) Бастауыш сынып оќушысы.

Е) Жеткіншектік кезењ.


13. “Жетекші іс-єрекет” ±ѓымы кімніњ ењбегінде ашылѓан:

А) Л. С. Выготский.

В) А. Н.Леонтьев.

С) Д. Б. Эльконин.

D) С. Л. Рубинштейн.

Е) В. С. Мухина.


14. Интерпретациялау єдістер тобына ќандай єдістер кіреді:

А) Салыстыру, лангитюдтік комплексті.

В) Байќау, эксперимент, єњгіме.

С) Сандыќ жєне сапалыќ талдау.

D) Ќалыптастырушы эксперимент, тестілеу, анкета.

Е) Ќ±рылымдыќ жєне генетикалыќ.


15. “Шимпанзе баласы мен адам баласы” ењбектіњ авторы:

А) В.С. Мухина.

В) Н.Н. Ладыгина.

С) А.А. Люблинская.

D) А.Н. Леонтьев.

Е) С.Л. Рубинштейн.


16. Бір жас кезењінен екінші жас кезењіне µту:

А) Біркелкі.

В) Даѓдарыспен.

С) Біркелкі жєне даѓдарыспен.

D) ‡зілістермен.

Е) Динамикалы.


17. Бала µміріндегі негізгі даѓдарыстар:

А) Жања туѓан кездегі , µмірініњ 1 жылындаѓы даѓдарыс, 3 жастаѓы даѓдарыс, 7 жастаѓы даѓдарыс, жеткіншектік даѓдарыс.

В) Жања туѓан кезењдегі, 3 жастаѓы, 5 жастаѓы, 7 жастаѓы, жеткіншектік даѓдарыс.

C) Жања туѓан кезењдегі, µмірініњ алѓашќы жылындаѓы, 3 жастаѓы, 5 жастаѓы, жеткіншектік даѓдарыс.

D) Жања туѓан кезењдегі, 2 жастаѓы, 5 жастаѓы, 7 жастаѓы, жеткіншектік даѓдарыс.

E) Жања туѓан кезењдегі, 2 жастаѓы, 6 жастаѓы, 7 жастаѓы, жеткіншектік даѓдарыс.


18. ¤зін-µзі баѓалаудыњ ќалыптасуы, айналадаѓы адамдарѓа сын кµзбен ќарау, ересектікке жєне дербестікке талпыну жєне ±жымдыќ µмір нормаларына ене алу іскерлігі сияќты жањарыстар ќай жас кезењіне тєн:

А) Сєбилік кезењ.

B) Мектепке дейінгі кезењ.

C) Бастауыш сынып оќушысы кезењі.

D) Жеткіншектік кезењ.

Е) Ересек сынып оќушысы кезењі.


19. Заттармен єрекет ету барысында тікелей ќабылдауѓа негізделетін ойлау т‰рі:

А) Кµрнекті-амалдыќ.

В) Кµрнекі-бейнелік.

С) Сµз-логикалыќ.

D) Теориялыќ.

Е) Практикалыќ.


20. Єр т‰рлі сыналушылар тобын салыстыруды кµздейтін єдіс:

А) Лангитюдтік.

В) Комплексті.

С) Салыстыру.

D) Єлеуметтік µлшем єдісі.

Е) Ќалыптастырушы.


21. Кез-келген психикалыќ ќ±былыс басќалармен µзара байланысты жєне ол т±тас себептер жиынтыѓынан туындайтыны балалар психологиясыныњ принципі:

А) Обьективтілік жєне ѓылымилыќ принципі.

В) Кешенділік, ж‰йе мен ж‰йелілік принципі.

С) Детерминизм принципі.

Д) Психика мен сананыњ єрекетте даму принципі.

Е) Сана мен єрекеттіњ бірлігі принципі.


22. Балалар психологиясындаѓы жања тарау; нєрестелік кезењ психологиясыныњ негізін салѓан психолог:

А) Л.С. Выготский.

В) А.Н. Леонтьев.

С) С.Л. Рубинштейн.

D) Д.Б. Эльконин.

Е) М.И. Лисина.


23. ¦заќ уаќыт бойы бір зерттелушіні бірнеше рет ќайтара зерттеуді кµздейтін єдіс:

А) Салыстыру єдісі.

В) Лангитюд єдісі.

С) Комплексті єдіс.

D) Єлеуметтік µлшем єдісі.

Е) Єрекет нєтижелі зерттеу єдісі.


24. “Дамудыњ таяудаѓы аймаѓы” ±ѓымыныњ авторы:

А) Л.С. Выготский.

B) А.Н. Леонтьев.

C) С.Л. Рубейнштейн.

D) Д.Б. Эльконин.

E) М.И. Лысина.


25. “Жандану комплексініњ “пайда болуы ќай жас кезењдерініњ шекарасы:

A) Жања туѓан кезењ мен нєрестелік кезењніњ.

B) Нєрестелік кезењ мен сєбилік кезењніњ.

C) Сєбилік кезењ мен мектепке дейінгі кезењніњ.

D) Мектепке дейінгі мен бастауыш сынып оќушысы кезењдерініњ.

Е) Бастауыш сынып оќушысы мен жеткіншектік кезењніњ.


26. Нєтижесінде ‰лкендердіњ белгілі бір заттармен єрекетіне еліктеу ж‰зеге асатын, бала єрекеті:

А) Ќызметтік єрекет.

B) Салыстырушы єрекет.

C) Нєтижелі єрекет.

D) Баѓдарлаушы єрекет.

E) Ќ±ралдармен єрекет.


27. Ќарым-ќатынастыњ баланыњ жалпы психикалыќ дамуындаѓы ролін дєлелдейтін деректердіњ ‰ш тобын аныќтањдар:

A) “Маугли“ балаларды зерттеу, госпитализмді зерттеу, ќалыптастырушы эксперименттерде ќарым-ќатынастыњ психикалыќ дамуѓа тікелей ыќпалын аныќтау.

B) Т±ќымќуалаушылыќ, “маугли“ балаларды зерттеу, ќалыптастырушы эксперименттерде ќарым-ќатынастыњ психикалыќ дамуѓа тікелей ыќпалын аныќтау.

C) Т±ќымќуалаушылыќ, госпитализмді зерттеу,“маугли“ балаларды зерттеу.

D) “Маугли“ балаларды зерттеу, тума ќасиеттер, госпитализмді зерттеу.

E) “Маугли“ балаларды зерттеу.


28. Ќай принцип психикалыќ даму µз зањдылыќтарында ашылып, балалар психологиясыныњ ±ѓымдарында т‰сіндірілетінін болжайды:

A) Объективтілік жєне ѓылымилыќ принцип.

В) Кешенділік, ж‰йе мен ж‰йелілік принцип.

С) Детерминизм принципі.

D) Психика мен сананыњ єрекетте дамуы принципі.

Е) Сана мен єрекеттіњ бірлігі принципі.


29. “Проблемы возраста и динамика развития“ атты ењбектіњ авторы:

A) Л.С. Выготский.

B) А.Н. Леонтьев.

C) С.Л. Рубенштейн.

D) Д.Б. Эльконин.

Е) М.И. Лысина.


30. Баланы тілге ‰йретудіњ сензитивтік кезењі:

A) ¤мірініњ алѓашќы жылы.

B) 1жастан 2 жасќа дейін.

C) 1,5 жастан 3 жасќа дейін.

D) 2 жастан 5 жасќа дейін.

E) 2 жастан 3 жасќа дейін.


31. ¦йымдастыру єдістері тобына ќандай єдістер жатады:

A) Байќау, эксперимент, єњгімелесу.

В) Салыстыру, кешенді, лангитюд.

C) Ќ±рылымдыќ жєне генетикалыќ.

D) Сандыќ жєне сапалыќ.

E) Ќалыптастырушы эксперимент, сауалнама, тестілеу.


32. Психикалыќ дамуды жас кезењдеріне бµлген психолог:

А) Л.С. Выготский.

B) А.Н. Леонтьев.

C) С.Л. Рубенштейн.

D) Д.Б. Эльконин.

Е) Б.Г. Ананьев.


33. Сµйлеу жєне кµрнекі-амалдыќ ойлау ќай жас кезењінде ќалыптасатын жањарыстар:

А) Нєрестелік кезењ.

В) Сєбилік кезењ.

C) Мектепке дейінгі кезењ.

D) Бастауыш сынып оќушысы кезењі.

E) Жеткіншектік кезењ.


34. ¦жымдаѓы жеке адамддардыњ µзара ќарым-ќатынасын зерттеу єдісі:

A) Лангитюд єдісі.

В) Салыстыру єдісі.

C) Кешенді єдіс.

D) Єлеуметтік µлшем єдісі.

E) Ќалыптастырушы єдіс.


35. Баланыњ танымдыќ белсенділігі – б±л...

A) Баланыњ бір нєрсені білуге деген тілегі.

В) Басќа адамдарды баѓалауѓа ±мтылуы.

C) Ќарым-ќатынас ‰шін єрекет.

D) ¤з м‰мкіндіктерін баѓалау.

E) Білім, іскерлік, даѓдылар.


36. Єрекет барысында пайда болатын жєне баланыњ µзіне баѓытталѓан сµйлеу т‰рі:

A) Ситуативтік.

B) Контекстік.

C) Эгоцентрикалыќ.

D) Т‰сіндірмелі.

E) Автономдыќ.


37. Жаѓдайды тікелей ќабылдамай-аќ т‰сінікті болу ‰шін баланыњ жаѓдайды толыќ сипаттау сµзі:

А) Ситуативтік.

В) Контекстік.

C) Эгоцентрикалыќ.

D) Т‰сіндірмелі.

E) Автономдыќ.


38. Тіл дамуыныњ вербальды ќарым-ќатынасќа дейінгі кезењі- б±л:

A) Бала ќоршаѓан адамдардыњ сµзін т‰сінбейді жєне µзі де сµйлей алмайды.

B) Алѓашќы сµздерді айтуы.

C) Бала сµйлеуде ќарапайым сµйлемдерді ќолдануы.

D) 4-15 сµзге дейін сµздік ќорыныњ болуы.

E) Бала тілді мењгеріп, басќа балалармен ќарым-ќатынасќа т‰су ‰шін ќолданады.


39. Тілдіњ даму кезењі-б±л:

A) Бала ќоршаѓан адамдардыњ тілін т‰сінбейді жєне сµйлеу білмейді.

B) Бала ересектердіњ ќарапайым пікірлерін т‰сіне бастайды жєне µзініњ алѓашќы актив сµздерін ќолданады.

C) Бала тілді басќа адамдармен ќарым – ќатынас жасау ‰шін ќолданады.

D) Бала тілінде 15-тен 40-ќа дейін сµзді ќолданады.

E) Бала ќарапайым сµйлемдерді ќолданады.


40. Тілдіњ жоспарлаушы ќызметі:

A) Тіл ойлауѓа ±ласады.

B) Бала орын басар ретінде белгі заттарды ќолданады.

C) Бала тілді ќарым-ќатынас ќ±ралы ретінде ќолданады.

D) Бала ќоршаѓан ересектердіњ тілін т‰сінбейді жєне µзі де сµйлей алмайды.

E) Бала жаѓдайды тіклей ќабылдамаса да т‰сінікті болатындай толыќ сиаттайды.


41. Єрт‰рлі єрекеттер барысында ж‰зе аса отырып нєтижесінде жеке адамныњ аќыл–ой жєне когнитивтік дамуына баѓытталатын процесс:

A) Тєрбие.

B) Оќыту.

C) Зерттеу.

D) Мадаќтау.

E) Ењбек єрекеті.


42. Б±л теорияныњ µкілдері , оќу психикалыќ дамуды ќалыптастырып , оќудан озыќ ж‰реді деген пікірде болѓан:

A) Метафизикалыќ теория.

B) Материалистік теория.

C) Идеалистік теория.

D) Аќыл–ой.

E) Бейнелеу теориясы.


43. Сµйлеу ќалыптасу процесіндегі психикалыќ дамудыњ ќай дењгейінде ж‰реді? (Б±л жеке адамныњ ќалыптасу барысындаѓы психикалыќ ќызмет):

A) Дамудыњ таяудаѓы аймаѓы.

B) Дамудыњ µзекті дењгейі.

C) Дамудыњ когнитивтік дењгейі.

D) Аќыл-ой дамуы.

E) Эмоционалдыќ аясынын дамуы.


44. Бала ќабылдаудыњ осы ќасиетініњ кµмегімен затты єр т‰рлі жаѓдайда тануѓа м‰мкіндік алады:

A) Заттыќ.

B) Т±тастыќ.

C) Жалпылыќ.

D) Т±раќтылыќ.

E) Тандамалылыќ.


45. “Баланыњ д‰ниеге келуі оныњ тіршілік етуініњ биологиялыќ типініњ соњы жєне дамудыњ жања типі-єлеуметтікке µтуі болып табылады. Бала дамуыныњ шарты басќа адамдар мен бірлесіп єрекет ету болып табылады”-дейтін психикалыќ функциялардыњ мєдени-тарихи даму теориясыныњ авторы:

A) А.Р. Лурия.

B) Л.С. Выготский.

C) А.Н. Леонтьев.

D) Ж. Пиаже.

E) Д.Б. Эльконин.


46. Ѓылыми дерекнамалыќ білімдерден жєне ѓылыми практикалыќ операциялар мен єсер етуден т±ратын ‰йрету т‰рі:

A) Практикалыќ ‰йрету.

B) Интеллектуальдыќ ‰йрету.

C) Сенсомоторлыќ ‰йрету.

D) Рефлокторлыќ ‰йрету.

E) Операнттыќ ‰йрету.


47. Дамудыњ таяудаѓы аймаѓы:

A) Баланыњ µз бетінше єрекет етуі.

B) Ересектермен бірлесіп єрекет етуі.

C) Ќ±рдастарымен бірлесіп єрекет етуі.

D) Еліктеуге ќабілеттілік.

E) Білім, даѓды, іскерлік дамуыныњ дењгейлері.


48. Психологияныњ ќай баѓытыныњ µкілдері “бала таѓдырын тума белгілер аныќтайды”- деп, психика дамуын µздігінен пайда болады дейтін идея т±рѓысынан т‰сіндіреді:

А) Социологиялыќ.

B) Психогенетикалыќ.

C) Биологизаторлыќ.

D) Диалектикалыќ.

E) Ж‰йелік.


49. Бала психикасы дамуыныњ ќозѓаушы к‰ші:

A) Мотивациялыќ-ќажеттілік ая мен операциялыќ техникалыќ м‰мкіндіктер арасындаѓы ќарама-ќайшылыќ.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Психологиядаѓы негізгі баѓыттар: бихевиоризм, гештальт психология, психоанализ, гуманистік психология, когнитивтік психология
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
«Психология» пәні бойынша тестік тапсырмалардың базасына енгізілген тақырыптар тізімі, қазақ тілінде білім алатын бөлім үшін
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconЌолданылѓан єдебиеттер кіріспе
Тарау. АйыпталушыНЫњ Т‡сінігі және казаќстан Республикасыныњ ќылмыстыќ іс ЖҮргізу Кодексі
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconД. Серікбаев атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік
Б±л кµрсеткіште дін жєне дінтану с±раќтары бойынша, кітаптар мен мерзімді басылымдардаѓы маќалалардыњ тізімі берілген. Кµрсеткіштегі...
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconАвтореферат 2008 ж. «25»
Жўмыс Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитетініѕ Ш. Ш. Ујлиханов атындаєы Тарих жјне этнология институтыныѕ...
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconЛекция: 30 сағ
Дизайн”, 050108 “Бейнелеу µнері жєне сызу”, 031540 “Педагогикалыќ білім єдістемесі”, 050117 “Ќазаќ тілі жєне єдебиеті”, 050103 “Педагогика...
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconР. А. Алыбаева; Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі. Алматы : Бастау, 2013. 344 б
Алыбаева Р. А. Ќўрылыќтыќ жјне су экожїйелерін ќорєау / Р. А. Алыбаева; Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі. Алматы...
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министрлігі
Университеттіѕ оќу-јдістемелік кеѕесініѕ отырысында маќўлданып жјне баспаєа ўсынылды
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі icon“Бахус” акционерлік ќоѓамыныњ
Акционерлік ќоѓамныњ лауазымды т±лѓалары осы проспектідегі аќпараттыњ шынайылыѓы ‰шін жауапкершілік кµтереді жєне онда берілген барлыќ...
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconЖјне кјсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауєа мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы
«Білім туралы» Заѕыныѕ 6-бабы 2-тармаєыныѕ 8 тармаќшасына, Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы «Ќазаќстан Республикасындаєы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница