Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года
Скачать 363.61 Kb.
НазваниеБанк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года
страница4/4
Дата конвертации07.02.2016
Размер363.61 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/cont/publish690476_2910.rtf
1   2   3   4


Пайыздыќ кірістер ќўрылымында клиенттерге берілген заемдар бойынша (87,0% немесе 383,1 млрд. теѕге) сыйаќыны алуєа байланысты кірістер біршама кґп їлес алды, ал пайыздыќ шыєыстар ќўрылымында – клиенттердіѕ талаптары бойынша (62,8% немесе 151,6 млрд. теѕге) тґленген сыйаќыларєа байланысты шыєыстар орын алады. Табыс салыєы тґленгенге дейінгі таза кірістіѕ жиынтыќ активтерге (ROA) ќатынасы 1,08% (01.06.06ж. жаєдай бойынша – 1,05%) болса, табыс салыєы тґленгенге дейінгі таза кірістіѕ меншікті капиталына (ROE) ќатынасы 7,87% болды (01.06.06ж. жаєдай бойынша – 7,49%).

В структуре процентных доходов наибольшую долю занимают доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам (87,0% или 383,1 млрд. тенге), а в структуре процентных расходов - расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов (62,8% или 151,6 млрд. тенге). Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) составило 1,08% (по состоянию на 01.06.06г. – 1,05%), отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE) – 7,87% (по состоянию на 01.06.06г. – 7,49%).


Банк секторыныѕ кірістілігін сипаттайтын жиынтыќ кґрсеткіштер

Совокупные показатели, характеризующие доходность банковского сектора

01.06.06

01.06.07

Табыс салыєы тґленгенге дейінгі таза кірістіѕ жиынтыќ активтерге ќатынасы (ROA)

Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA)

1,05

1,08

Табыс салыєы тґленгенге дейінгі таза кірістіѕ меншікті капиталєа ќатынасы (ROE)

Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE)

7,49

7,87

Сыйаќы (мїдде) алуєа байланысты кірістердіѕ жиынтыќ активтерге ќатынасы

Отношение доходов, связанных с получением вознаграждения (интереса), к совокупным активам

3,90

4,36

Сыйаќы (мїдде) алуєа байланысты кірістердіѕ жиынтыќ несие портфелініѕ кредиттеріне ќатынасы

Отношение доходов, связанных с получением вознаграждения (интереса) по кредитам к совокупному ссудному портфелю

5,12

5,21

Дилингтік операциялар бойынша таза кірістіѕ табыс салыєы тґленгенге дейінгі таза кіріске ќатынасы

Отношение чистого дохода по дилинговым операциям к чистому доходу до уплаты подоходного налога

17,65

27,01

Сыйаќы (мїдде) тґлеуге байланысты шыєыстардыѕ жиынтыќ міндеттемелерге ќатынасы

Отношение расходов, связанных с выплатой вознаграждения (интереса), к совокупным обязательствам

2,39

2,67

Жиынтыќ активтерге резерв жасауєа шыєыстардыѕ ќатынасы

Отношение расходов на создание резервов к совокупным активам

0,94

0,68


Банк секторыныѕ шоєырлануы. 2007 жылєы 1 маусымдаєы жаєдай бойынша 3 ірі банктіѕ банк секторыныѕ жиынтыќ активтеріндегі їлесі 57,9%-дан 57,5%-єа дейін кеміді, 3 ірі банктіѕ банк секторыныѕ жиынтыќ міндеттемелеріндегі їлесі 58,6%-дан 57,6%-єа дейін кеміді. 3 ірі банктіѕ банк секторыныѕ жиынтыќ несие портфеліндегі кредиттерініѕ їлесі 60,3% болды. 2007 жылєы 1 маусымдаєы жаєдай бойынша 3 ірі банктіѕ їлесіне екінші деѕгейдегі банктердегі жеке тўлєалар депозиттерініѕ жалпы кґлемініѕ 49,9%-ы келеді.

Концентрация банковского сектора. По состоянию на 1 июня 2007 года доля 3 крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора уменьшилась с 57,9% до 57,5%, доля 3 крупнейших банков в совокупных обязательствах банковского сектора уменьшилась с 58,6% до 57,6%. Доля кредитов 3 крупнейших банков в совокупном ссудном портфеле банковского сектора составила 60,3%. По состоянию на 1 июня 2007 года на долю 3 крупнейших банков приходится 49,9% от общего объема депозитов физических лиц в банках второго уровня.


Жиынтыќ банк секторынан їлес

Доля от совокупного банковского сектора

01.01.07

01.06.07

Їш ірі банктіѕ активтері

Активы 3 крупнейших банков

57,9

57,5

Їш ірі банктіѕ міндеттемелері

Обязательства 3 крупнейших банков

58,6

57,6

Їш ірі банктіѕ меншікті капиталы

Собственный капитал 3 крупнейших банков

54,6

57,4

Їш ірі банктіѕ несие портфелі

Ссудный портфель 3 крупнейших банков

58,3

60,3

ivЇш ірі банк клиенттерініѕ5 депозиттері, оныѕ ішінде

Депозиты клиентов 3 крупнейших банков, в т.ч.:

58,9

58,8

- заѕды тўлєалардыѕ

- юридических лиц

62,9

61,3

- жеке тўлєалардыѕ

- физических лиц

44,6

49,9Экономикадаєы банк секторыныѕ ролі

Роль банковского сектора в экономике


Ќазаќстан экономикасындаєы банк секторыныѕ рґлін сипаттайтын ќатысты кґрсеткіштер динамикасы

Динамика относительных показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике Казахстана

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07

01.06.07

ЖІҐ млрд.теѕге

ВВП млрд.тенге

3 250,6

3 747,2

4 612,0

5 870,0

7 453

10 139,5

12 464,1

Активтердіѕ ЖІҐ-ге ќатынасы, %

Отношение активов к ВВП, %

25,1

30,6

36,3

45,8

60,6

87,5

81,0

Несие портфелініѕ ЖІҐ-ге ќатынасы, %

Отношение ссудного портфеля к ВВП, %

15,9

19,1

23,6

30,9

41,1

59,1

60,3

Меншікті капиталдыѕ ЖІҐ-ге ќатынасы, %

Отношение собственного капитала к ВВП, %

3,8

4,3

5,1

5,9

7,9

11,5

11,1

Клиенттер депозиттерініѕ ЖІҐ-ге ќатынасы

Отношение депозитов клиентов к ВВП, %

15,0

18,6

21,1

27,4

33,9

46,5

47,7
1


2


i


ii

iii


iv1- 01.06.07 ж. жаєдай бойынша аќпаратќа «Ќазаќстан Даму Банкі» АЌ деректері енгізілмей берілген;

1 - информация по состоянию на 01.06.07г. представлена без учета данных АО «Банк Развития Казахстана»;

2 - Агенттік Басќармасыныѕ 26.12.2006ж. №315 ќаулысымен «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» АЌ банктер ўлттыќ жјне шетел валютада жїзеге асыратын банктік жјне басќа операцияларды жїргізуге 2006 жылєы 26 мамырдаєы №43 лицензиясы 2006 жылєы 26 желтоќсаннан бастап ќайтарылды;

2 - Постановлением Правления Агентства от 26.12.2006г. № 315 отозвана лицензия АО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками в национальной и иностранной валюте, от 26 мая 2006 года № 43 с 26 декабря 2006 года;


3 - «Ќазаќстан тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі» АЌ

3 - АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";

4 - 7.02.2007ж. «Цеснабанк» АЌ кастодиандыќ ќызметті жїзеге асыруєа лицензия алды;

4 - 7.02.2007г. АО «Цеснабанк» получило лицензию на осуществление кастодиальной деятельности;

5 - ујкілетті орган бекіткен екінші деѕгейдегі банктердіѕ їшін нормативтік мјндер мен пруденциалдыќ нормативтерді есептеу јдістемесі туралы Ережеге сјйкес;

- в соответствии с Инструкцией о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, утвержденный уполномоченным органом;

6- баланс бойынша мерзімі ўзартылєан берешек заем, факторинг, форфейтинг, ќаржылыќ лизинг бойынша клиенттердіѕ берешегін енгізеді (1327, 1328, 1409, 1421, 1423, 1424 шоттар);


- просроченная задолженность по балансу включает задолженность клиентов по займам , факторингу, форфейтингу, финансовому лизингу (счета 1327, 1328, 1409, 1421, 1423, 1424);


Арнайы таєайындалєан еншілес ўйымдардыѕ салымдары" 2222 шотын ескеріп

7 - с учетом счета 2222 "Вклады дочерних организаций специального назначения";

7- клиенттердіѕ депозиттері туралы аќпарат клиенттердіѕ аєымдаєы шоттарын ескере отырып берілген.

информация о депозитах клиентов представлена с учетом текущих счетов клиентов;

8 - 2007 жылєа Ќазаќстан Республикасы Экономика жјне бюджеттік жоспарлау министрлігініѕ болжамдыќ деректері

8 - прогнозные данные Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2007 год.

1   2   3   4

Похожие:

Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconБанк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года
Алматы ќаласында 31 банк, банктердіѕ 33 филиалы жјне 323 есеп айырысу-касса бґлімі орналасќан
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconПроект Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации
Вопросы развития банковского сектора в настоящей Стратегии не затрагиваются, так как они предусмотрены Стратегией развития банковского...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconОсновы формирования маркетинга банковских услуг
Современное состояние маркетинговой деятельности банковского сектора республики
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconМ. У. Байтоков Первый вице-президент, Председатель Исполкома
К вопросу конкурентоспособности банковского сектора казахстана в современных условиях
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconТарбагатайский район распоряжением акима Тарбагатайского района от 22 июня 2007 года №7 образованы избирательные участки
Распоряжением акима Тарбагатайского района от 22 июня 2007 года №7 образованы избирательные участки
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconКодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 года n 209
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., n 11-12, ст. 168; "Казахстанская правда" от 20 июня 2001 года n 146; "Юридическая...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconУтверждена Решением Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества №1 от 15 июня 2011 года
Хартией Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 года, Соглашением между государствами-членами Шанхайской организации...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года icon«Об отзыве согласия на приобретение статуса банковского холдинга Закрытого акционерного общества «Алаш-Банк»
«Об отзыве согласия на приобретение статуса банковского холдинга Закрытого акционерного общества «Алаш-Банк», выданного Закрытому...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconИнформационный бюллетень 16 июня 2006 года
О встрече Президента России В. В. Путина с Президентом Ирана М. Ахмадинежадом, Шанхай, 15 июня 2006 года
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconЗакон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года n 303-iii "Казахстанская правда" от 7 августа 2007 года n 121 (25366)
Казахстанская правда от 7 августа 2007 года n 121 (25366) Ведомости Парламента рк, 2007 год, n 17 (2498), ст. 135
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница