Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года
Скачать 363.61 Kb.
НазваниеБанк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года
страница1/4
Дата конвертации07.02.2016
Размер363.61 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/cont/publish690476_2910.rtf
  1   2   3   4
2007 жылєы 1 маусымдаєы банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы

Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года1


Ќазаќстанда 2007 жылєы 1 маусымдаєы жаєдай бойынша 33 екінші деѕгейдегі банк жўмыс істеуде, оныѕ ішінде Алматы ќаласында 31 банк, банктердіѕ 33 филиалы жјне 326 есеп айырысу-касса бґлімі орналасќан.

По состоянию на 1 июня 2007 года в Казахстане работают 33 банка второго уровня2, в том числе в городе Алматы расположено 31 банк, 33 филиала и 326 расчетно-кассовых отдела банков.


Банк секторыныѕ ќўрылымы

Структура банковского сектора

01.01.07

01.06.07

Екінші деѕгейдегі банктердіѕ саны, оныѕ ішінде:

Количество банков второго уровня, в т.ч.:

33

33

- шетелдіѕ ќатысы бар банктер

банки с иностранным участием

14

14

i - жарєылыќ капиталда3 мемлекеттіѕ 100% ќатысы бар – банктер

банки со 100% участием государства в уставном капитале

1

1

Екінші деѕгейдегі банктердіѕ филиалдарыныѕ саны

Количество филиалов банков второго уровня

324

343

Екінші деѕгейдегі банктердіѕ есеп айырысу-касса бґлімдерініѕ саны Количество расчетно-кассовых отделов банков второго уровня

1 489

1 749

Екінші деѕгейдегі банктердіѕ шетелдердегі ґкілдіктерініѕ саны

Количество представительств банков второго уровня за рубежом

22

22

Ќазаќстан Республикасындаєы резидент емес банктер ґкілдіктерініѕ саны Количество представительств банков-нерезидентов в Республике Казахстан

23

23

Жеке тўлєалардыѕ салымдарына (депозиттеріне) міндетті ўжымдыќ кепілдік беру (саќтандыру) жїйесіндегі ќатысушы банктердіѕ саны

Количество банков-участников системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц

32

32

Кастодиан ќызметін жїзеге асыруєа лицензиясы бар банктер саны

Количество банков, имеющих лицензию на осуществление кастодиальной деятельности

9

10


Капитал. Екінші деѕгейдегі банктердіѕ жиынтыќты меншікті капиталыныѕ есеп айырысу мґлшері аєымдаєы жылдыѕ басынан бастап 216,4 млрд. теѕгеге (18,5%-єа) ўлєайды жјне 2007 жылєы 1 маусымдаєы жаєдай бойынша 1 385,0 млрд. теѕге болды. Бўл ретте, бірінші деѕгейдегі капитал 26,6%-єа 1 034,0 млрд. теѕгеге дейін ўлєайды, ал екінші деѕгейдегі капитал 1,5%-єа немесе 391,0 млрд. теѕгеге дейін ўлєайды.

Капитал. Размер совокупного расчетного собственного капиталаii банков второго уровняс начала текущего года увеличился на 216,4 млрд. тенге (18,5%) и составил по состоянию на 1 июня 2007 года 1 385,0 млрд. тенге. При этом, капитал первого уровня увеличился на 26,6% до 1 034,0 млрд. тенге, капитал второго уровня увеличился на 1,5% или до 391,0 млрд. тенге.
01.01.07

01.06.07

Ґсімі %-бен

Прирост, в %

1-ші деѕгейдегі капитал

Капитал 1-го уровня

816,5

1 034,0

26,6

Жарєылыќ капитал

Уставный капитал

593,6

713,9

20,3

Ќосымша капитал

Дополнительный капитал

4,0

3,9

-2,5

Ґткен жылдардыѕ бґлінбеген таза кірісі

Нераспределенный чистый доход прошлых лет

131,6

205,1

55,9

2-ші деѕгейдегі капитал

Капитал 2-го уровня

385,4

391,0

1,5

Бґлінбеген таза кіріс

Нераспределенный чистый доход

101,3

92,8

-8,4

Реттелген борыш

Субординированный долг

368,0

385,6

4,8

3-ші деѕгейдегі ќапитал

Капитал 3-го уровня

1,5

1,4

-6,7

Барлыќ меншікті капитал

Всего собственный капитал

1 168,6

1 385,0

18,52007 жылєы 1 маусымдаєы жаєдай бойынша банк секторы меншікті капиталыныѕ тепе-теѕдік кґрсеткіштері негізінен ґзгерген жоќ жјне k1 - 0,10 (0,06 нормативі кезінде) (ќатысушысы банк холдингі болып табылатын банк їшін нормативі – 0,05), k2 - 0,14 (0,12 нормативі кезінде) болды, (ќатысушысы банк холдингі болып табылатын банк їшін нормативі – 0,10).


Показатели адекватности собственного капитала банковского сектора по состоянию на 1 июня 2007 года не изменились и составили k1 – 0,10 (при нормативе - 0,06) (для банка, участником которого является банковский холдинг норматив - 0,05), k2 – 0,14 (при нормативе - 0,12) (для банка, участником которого является банковский холдинг норматив - 0,10).


Меншікті капитал тепе-теѕдігініѕ кґрсеткіштері

Показатели адекватности собственного капитала

01.01.07

01.06.07

Бірінші деѕгейдегі меншікті капиталдыѕ жиынтыќ активтерге ќатынасы (k1)

Отношение собственного капитала первого уровня

к совокупным активам (k1)

0,09

0,10

Тјуекел дјрежесі бойынша салмаќталєан баланстан тыс міндеттемелерге жјне активтерге меншікті капиталдыѕ ќатынасы (k2)

Отношение собственного капитала к активам и внебалансовым обязательствам, взвешенным по степени риска (k2)

0,15

0,14

Меншікті капиталдыѕ несие портфеліне ќатынасы

Отношение собственного капитала к ссудному портфелю

0,20

0,18

Меншікті капиталдыѕ ќўрылєан провизияларєа ќатынасы

Отношение собственного капитала к сформированным провизиям

3,91

3,88

Меншікті капиталдыѕ кїмјнді кредиттерге ќатынасы

Отношение собственного капитала к сомнительным кредитам

0,43

0,35

Меншікті капиталдыѕ їмітсіз кредиттерге ќатынасы

Отношение собственного капитала к безнадежным кредитам

12,43

14,88


Активтер. Аєымдаєы жылдыѕ басынан бастап банктердіѕ жиынтыќ активтерініѕ мґлшері 1 228,3 млрд. теѕгеге (13,8%-єа) ґсті жјне есепті кїнге 10 100,3 млрд. теѕге болды.

Активы. С начала текущего года размер совокупных активов банков увеличился на
1 228,3 млрд. тенге (13,8%) и составил на отчетную дату 10 100,3 млрд. тенге.


Банк секторыныѕ жиынтыќ активтерініѕ динамикасы жјне ќўрылымы

Динамика и структура совокупных активов банковского сектора

01.01.07

01.06.07

Ґсімі %-бен Прирост, (в %)

млрд. тенге

жиынтыєына

% -бен

в % к итогу

млрд. тенге

жиынтыєына

% -бен

в % к итогу
Ќолма-ќол аќша

Деньги

145,2

1,6

168,1

1,7

15,8

Корреспонденттік шоттар Корреспондентские счета

835,5

9,4

728,3

7,2

-12,8

Баєалы ќаєаздар

Ценные бумаги

1 231,2

13,9

1 020,6

10,1

-17,1

Басќа банктерге орналастырылєан салымдар

Вклады, размещенные в других банках

393,1

4,4

246,3

2,4

-37,3

Банкаралыќ заемдар

Межбанковские займы

408,8

4,6

251,7

2,5

-38,4

Клиенттерге берілген заемдар

Займы клиентам

5 583,0

63,0

7 270,0

72,0

30,2

Капиталєа инвестиция

жјне реттелген борыштар

Инвестиции в капитал и субординированный долг

97,1

1,1

142,5

1,4

46,8

Негізгі ќўрал – жабдыќтар жјне материалдыќ емес активтер

Основные средства и нематериальные активы

93,0

1,0

110,4

1,1

18,7

Басќа активтер

Прочие активы

85,1

1,0

162,4

1,6

90,8

Активтердіѕ барлыєы

Всего активы

8 872,0

100

10 100,3

100,0

13,8
  1   2   3   4

Похожие:

Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconБанк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года
Алматы ќаласында 31 банк, банктердіѕ 33 филиалы жјне 323 есеп айырысу-касса бґлімі орналасќан
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconПроект Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации
Вопросы развития банковского сектора в настоящей Стратегии не затрагиваются, так как они предусмотрены Стратегией развития банковского...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconОсновы формирования маркетинга банковских услуг
Современное состояние маркетинговой деятельности банковского сектора республики
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconМ. У. Байтоков Первый вице-президент, Председатель Исполкома
К вопросу конкурентоспособности банковского сектора казахстана в современных условиях
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconТарбагатайский район распоряжением акима Тарбагатайского района от 22 июня 2007 года №7 образованы избирательные участки
Распоряжением акима Тарбагатайского района от 22 июня 2007 года №7 образованы избирательные участки
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconКодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 года n 209
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., n 11-12, ст. 168; "Казахстанская правда" от 20 июня 2001 года n 146; "Юридическая...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconУтверждена Решением Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества №1 от 15 июня 2011 года
Хартией Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 года, Соглашением между государствами-членами Шанхайской организации...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года icon«Об отзыве согласия на приобретение статуса банковского холдинга Закрытого акционерного общества «Алаш-Банк»
«Об отзыве согласия на приобретение статуса банковского холдинга Закрытого акционерного общества «Алаш-Банк», выданного Закрытому...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconИнформационный бюллетень 16 июня 2006 года
О встрече Президента России В. В. Путина с Президентом Ирана М. Ахмадинежадом, Шанхай, 15 июня 2006 года
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года iconЗакон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года n 303-iii "Казахстанская правда" от 7 августа 2007 года n 121 (25366)
Казахстанская правда от 7 августа 2007 года n 121 (25366) Ведомости Парламента рк, 2007 год, n 17 (2498), ст. 135
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница