Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года
Скачать 344.52 Kb.
НазваниеБанк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года
страница1/4
Дата конвертации07.02.2016
Размер344.52 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/cont/publish883944_2909.rtf
  1   2   3   4
2007 жылєы 1 мамырдаєы банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы

Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года1


Ќазаќстанда 2007 жылєы 1 мамырдаєы жаєдай бойынша 33 екінші деѕгейдегі банк жўмыс істеуде, оныѕ ішінде Алматы ќаласында 31 банк, банктердіѕ 33 филиалы жјне 323 есеп айырысу-касса бґлімі орналасќан.

По состоянию на 1 мая 2007 года в Казахстане работают 33 банка второго уровня2, в том числе в городе Алматы расположено 31 банк, 33 филиала и 323 расчетно-кассовых отдела банков.


Банк секторыныѕ ќўрылымы

Структура банковского сектора

01.01.07

01.05.07

Екінші деѕгейдегі банктердіѕ саны, оныѕ ішінде:

Количество банков второго уровня, в т.ч.:

33

33

- шетелдіѕ ќатысы бар банктер

банки с иностранным участием

14

14

i - жарєылыќ капиталда2 мемлекеттіѕ 100% ќатысы бар – банктер

банки со 100% участием государства в уставном капитале

1

1

Екінші деѕгейдегі банктердіѕ филиалдарыныѕ саны

Количество филиалов банков второго уровня

324

343

Екінші деѕгейдегі банктердіѕ есеп айырысу-касса бґлімдерініѕ саны Количество расчетно-кассовых отделов банков второго уровня

1 489

1 718

Екінші деѕгейдегі банктердіѕ шетелдердегі ґкілдіктерініѕ саны

Количество представительств банков второго уровня за рубежом

22

22

Ќазаќстан Республикасындаєы резидент емес банктер ґкілдіктерініѕ саны Количество представительств банков-нерезидентов в Республике Казахстан

23

23

Жеке тўлєалардыѕ салымдарына (депозиттеріне) міндетті ўжымдыќ кепілдік беру (саќтандыру) жїйесіндегі ќатысушы банктердіѕ саны

Количество банков-участников системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц

32

32

Кастодиан ќызметін жїзеге асыруєа лицензиясы бар банктер саны

Количество банков, имеющих лицензию на осуществление кастодиальной деятельности

9

10


Капитал. Екінші деѕгейдегі банктердіѕ жиынтыќты меншікті капиталыныѕ есеп айырысу мґлшері аєымдаєы жылдыѕ басынан бастап на 171,5 млрд. теѕгеге (14,7%-єа) ўлєайды жјне 2007 жылєы 1 мамырдаєы жаєдай бойынша 1 340,1 млрд. теѕге болды. Бўл ретте, бірінші деѕгейдегі капитал 24,7%-єа 1 018,3 млрд. теѕгеге дейін ўлєайды, ал екінші деѕгейдегі капитал 6,1%-єа немесе 361,7 млрд. теѕгеге дейін азайды.

Капитал. Размер совокупного расчетного собственного капитала55 банков второго уровня с начала текущего года увеличился на 171,5 млрд. тенге (14,7%) и составил по состоянию на 1 мая 2007 года 1 340,1 млрд. тенге. При этом, капитал первого уровня увеличился на 24,7% до 1 018,3 млрд. тенге, капитал второго уровня уменьшился на 6,1% или до 361,7 млрд. тенге.
01.01.07

01.05.07

Ґсімі %-бен Прирост, в %

1-ші деѕгейдегі капитал

Капитал 1-го уровня

816,5

1 018,3

24,7

Жарєылыќ капитал

Уставный капитал

593,6

685,3

15,4

Ќосымша капитал

Дополнительный капитал

4,0

3,9

-2,5

Ґткен жылдардыѕ бґлінбеген таза кірісі

Нераспределенный чистый доход прошлых лет

131,6

224,5

70,6

2-ші деѕгейдегі капитал

Капитал 2-го уровня

385,4

361,7

-6,1

Бґлінбеген таза кіріс

Нераспределенный чистый доход

101,3

70,2

-30,7

Реттелген борыш

Субординированный долг

368,0

383,0

4,1

3-ші деѕгейдегі ќапитал

Капитал 3-го уровня

1,5

1,5

0,0

Барлыќ меншікті капитал

Всего собственный капитал

1 168,6

1 340,1

14,7


2007 жылєы 1 мамырдаєы жаєдай бойынша банк секторы меншікті капиталыныѕ тепе-теѕдік кґрсеткіштері негізінен ґзгерген жоќ жјне k1 - 0,10 (0,06 нормативі кезінде) (ќатысушысы банк холдингі болып табылатын банктер їшін нормативі – 0,05), k2 - 0,14 (0,12 нормативі кезінде) болды, (банк холдингі банк їшін ќатысушысы болып табылатын холдинг нормативі – 0,10).

Показатели адекватности собственного капитала банковского сектора по состоянию на 1 мая 2007 года не изменились и составили k1 – 0,10 (при нормативе - 0,06) (для банка, участником которого является банковский холдинг норматив - 0,05), k2 – 0,14 (при нормативе - 0,12) (для банка, участником которого является банковский холдинг норматив - 0,10).


Меншікті капитал тепе-теѕдігініѕ кґрсеткіштері

Показатели адекватности собственного капитала

01.01.07

01.05.07

Бірінші деѕгейдегі меншікті капиталдыѕ жиынтыќ активтерге ќатынасы

Отношение собственного капитала первого уровня

к совокупным активам (k1)

0,09

0,10

Тјуекел дјрежесі бойынша салмаќталєан баланстан тыс міндеттемелерге жјне активтерге меншікті капиталдыѕ ќатынасы (k2)

Отношение собственного капитала к активам и внебалансовым обязательствам, взвешенным по степени риска (k2)

0,15

0,14

Меншікті капиталдыѕ несие портфеліне ќатынасы

Отношение собственного капитала к ссудному портфелю

0,20

0,19

Меншікті капиталдыѕ ќўрылєан провизияларєа ќатынасы

Отношение собственного капитала к сформированным провизиям

3,91

3,87

Меншікті капиталдыѕ кїмјнді кредиттерге ќатынасы

Отношение собственного капитала к сомнительным кредитам

0,43

0,37

Меншікті капиталдыѕ їмітсіз кредиттерге ќатынасы

Отношение собственного капитала к безнадежным кредитам

12,43

13,11


Активтер. Аєымды жылдыѕ басынан бастап банктердіѕ жиынтыќ активтерініѕ мґлшері 721,1 млрд. теѕгеге (8,1%-єа) азайды жјне есепті кїнге 9 593,1 млрд. теѕге болды.

Активы. С начала текущего года размер совокупных активов банков увеличился на 721,1 млрд. тенге (8,1%) и составил на отчетную дату 9 593,1 млрд. тенге.


Банк секторыныѕ жиынтыќ активтерініѕ динамикасы жјне ќўрылымы

Динамика и структура совокупных активов банковского сектора

01.01.07

01.05.07

Ґсімі %-бен Прирост, (в %)

млрд. тенге

жиынтыєына

% -бен

в % к итогу

млрд. тенге

жиынтыєына

% -бен

в % к итогу
Ќолма-ќол аќша

Деньги

145,2

1,6

158,4

1,7

9,1

Корреспонденттік шоттар Корреспондентские счета

835,5

9,4

743,3

7,8

-11,0

Баєалы ќаєаздар

Ценные бумаги

1 231,2

13,9

1 088,1

11,3

-11,6

Басќа банктерге орналастырылєан салымдар

Вклады, размещенные в других банках

393,1

4,4

291,8

3,0

-25,8

Банкаралыќ заемдар

Межбанковские займы

408,8

4,6

275,7

2,9

-32,6

Клиенттерге берілген заемдар

Займы клиентам

5 583,0

63,0

6 732,5

70,2

20,6

Капиталєа инвестиция

жјне реттелген борыштар

Инвестиции в капитал и субординированный долг

97,1

1,1

136,8

1,4

40,9

Негізгі ќўрал – жабдыќтар жјне материалдыќ емес активтер

Основные средства и нематериальные активы

93,0

1,0

104,7

1,1

12,6

Басќа активтер

Прочие активы

85,1

1,0

61,8

0,6

-27,4

Активтердіѕ барлыєы

Всего активы

8 872,0

100

9 593,1

100,0

8,1
  1   2   3   4

Похожие:

Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года iconБанк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2007 года
Алматы ќаласында 31 банк, банктердіѕ 33 филиалы жјне 326 есеп айырысу-касса бґлімі орналасќан
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года iconПроект Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации
Вопросы развития банковского сектора в настоящей Стратегии не затрагиваются, так как они предусмотрены Стратегией развития банковского...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года iconОсновы формирования маркетинга банковских услуг
Современное состояние маркетинговой деятельности банковского сектора республики
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года iconМ. У. Байтоков Первый вице-президент, Председатель Исполкома
К вопросу конкурентоспособности банковского сектора казахстана в современных условиях
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года icon«Об отзыве согласия на приобретение статуса банковского холдинга Закрытого акционерного общества «Алаш-Банк»
«Об отзыве согласия на приобретение статуса банковского холдинга Закрытого акционерного общества «Алаш-Банк», выданного Закрытому...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года iconИнформационный бюллетень 27 мая 2002 года
Вступительное слово Президента России В. В. Путина на переговорах в расширенном составе с Президентом США дж. Бушем 24 мая 2002 года,...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года iconБюллетень новых поступлений Вып. 48 май июнь 2007 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с мая по...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года iconИнформационный бюллетень 27 мая 2002 года
Стенограмма ответов Министра иностранных дел России И. С. Иванова на вопросы на встрече с представителями сми в Санкт-Петербурге...
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года iconРешением Арбитражного суда Красноярского края от 31 мая 2010 года заявленное требование
В апелляционной инстанции законность и обоснованность решения суда от 31 мая 2010 года не
Банк секторыныѕ аєымдаєы жаєдайы Текущее состояние банковского сектора на 1 мая 2007 года iconЗакон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года n 303-iii "Казахстанская правда" от 7 августа 2007 года n 121 (25366)
Казахстанская правда от 7 августа 2007 года n 121 (25366) Ведомости Парламента рк, 2007 год, n 17 (2498), ст. 135
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница