Силлабус Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия
Скачать 218.51 Kb.
НазваниеСиллабус Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия
Тапбергенов С О
Дата конвертации06.02.2016
Размер218.51 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ugsha.ru/DOC/oppo/oopp2_microbio_spec.doc

G-041.07.05.41-2013

Силлабус (интернатура)

1.Бас

беттен дейін

СЕМЕЙ Қ. МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


БИОХИМИЯ КафедраСЫ


Силлабус


Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия


Пән аталуы: клиникалык биохимия


Оқу сағатының көлемі: 45 с


Семей 2014


Силлабусты (интерннің жұмыс бағдарламасын) биохимия кафедрасы құрастырды 5B130100- терапия «Жалпы медицина» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпы міндеттілген оқытудың стандартына сәйкес, 2008 ж. жасалған түрлік оқылық бағдарламаның негізінде Семей мемлекеттік медициналық академиясының биохимия кафедрасы мен құрастырылған.


Автор: академик Тапбергенов С.О.


« 02 » 09. 2014 кафедра отырысында талқыланды

№ 1Хаттама

Каф. меңгерушісі, проф. _____________________ Тапбергенов С.О.


1.Оқытушылар туралы мәліметтер
Т.А.Ә.

Лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

Ғылыми ықыласы және жетістіктері/категориясы

1

Тапбергенов Салават Оразович

медицина ғылымынын докторы, профессор, биохимия кафедрасынын меңгерушісі.

1965 жылы Семей мемлекеттік медициналык институттың емдеу факультетін уздік багамен аяктады. 1966 жылдан 1968 жылға дейін Харьковтың медициналық инситутының биохимия кафедрасында мақсатты асперантурасында оқыды.1985 жылы УССР-дың ҒА-сының ҒЗИ-ның креобиологиялық және криомедицинасында медицина ғылымдарының доктор ғылыми дәрежесіне диссертацияны қорғады.1983 жылдан 1987 жылға дейін СММА-ның емдеу факультетінің деканы болды. Қазақстанда медициналық жоғары оқу орындарына арналған бірінші оқулықтың авторы «Медициналық биохимия. Молекулярные основы физиологических функций». (2001 жылы) және студенттер мен дәрігерлерге арналған оқу құралының авторы. «Медицинская и клиническая биохимия» (2004 жыл ) және т.б.. Қазақ тілінде бірінші (2007 жылы) шыққан Медициналық жоғары оқу орындарына арналған «Медициналық биохимия» оқулығының авторы. Профессор Салауат Оразович Тапбергеновтың басқаруымен 3 ғылым докторы және 13 ғылыми кандидатты дайындады.

2

Прозор Ирина Ивановна

аға оқытушы,м.ғ.к.

1983 жылы СММИ бітірді. 2010 жылы мед. ғыл. канд. қорғады. (Алматы қ., адам және жануарлар физиологиясының институті).

3

Смаилова Жанаргуль Каиргалиевана

оқутышы, м.ғ.к.

1992 жылы СММИ бітірді. 2010 ж. кан. дис. қорғады (Семей қ).
2.Байланыс ақпараты:

Семей қаласы, Абай көшесі, 103. СММУ химиялық корпуста биохимия және химиялық пәндер кафедрасы бар. Телефон- 52-69-37, электрондық мекен-жай - biohim@inbox.ru


3. Пән сағаттарын бөлу және сабақтардың тақырыпты жоспарлары.


Жалпы сағат саны


Аудиториялық сағат


СӨЖ

Дәріс

Практикалық сабақ

Зертханалық жұмыс

45

24
6

15


Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспарыТАҚЫРЫПТАРДЫҢ АТАУЫ


Cағат

сабақ

1. ЖҮЙКЕ ТКАНІ ЖӘНЕ ЛИКВОР БИОХИМИЯСЫ.

Патологияда ликвордың қасиеттері мен химиялық құрамының өзгерістері.


2. ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ.

Қанның биохимиялық анализінің клиникалық мәні. Қан плазмасының белоктары. Альбумин және басқа тасымалдаушы белоктар. Глобулиндер. Өткір фазаның белоктары. Қан плазмасының ферменттері. Иммуноглобулиндер (антиденелер). Қанның кининді жүйесі. Қанның белоксыз азотты заттары, қанның қалдық азоты. Қанның азотсыз органикалық заттары.


3. ЗӘРДІҢ БИОХИМИЯСЫ.

Зәрдің физико-химиялық қасиеттерінің және химиялық құрамының өзгерістері. Зәрдің патологиялық компоненттерін анықтау.

Адам организмінің биологиялық сұйықтықтарының ( қан, зәр, ликвор және т.б.) биохимиялық константаларының өзгеруінің патогенетикалық интерпретациясының биохимиялық негізі.1


2


3


№ 1


№ 2


№ 3
Тәжірибелік лекция тақырыптық жоспары


ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ АТАУЫ

САҒАТТАР САНЫ


1.КІРІСПЕ

Клиникалық биохимия пәні және міндеттері. Биохимиялық зерттеулер объектілері. Медициналық биохимия және клиникалық биохимия.


2.БЕЛОКТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ.

Белоктардың биологиялық міндеттері. Құрылымдық және функциональды әртүрлі белоктардың көптүрлілігі. Жеке белоктарды олардың биологиялық қасиеттері негізінде сандық анықтау. Организмдердің әртүрлі міндеттеріне сәйкес организмнің белокты құрамының ерекшелігі. Онтогенез және ауруларда белокты құрамның өзгеруі.


1 сағат


1 сағат3. БЕЛОКТАР. ФЕРМЕНТТЕР.

Ферменттердің жалпы қасиеттері. Ферментативті катализдің әсер ету механизмі және ерекшеліктері.Ферменттердің жіктелуі және номенклатурасы. Èçîôåðìåíòòåð. Ферменттер белсенділігіне әсер етуші факторлар. Ôåðìåíòòåð áåëñåíäiëiãiíiң (àêòèâòiëiãiíiң) өëøåì áiðëiãi æәíå ñàíäûқ ìөëøåði. Ôåðìåíòòåðäiң êîôàêòîðëàðû: ìåòàëë èîíäàðû æәíå êîôåðìåíòòåð. Âèòàìèíäåðäiң êîôåðìåíòòiê қûçìåòòåði. Витаминдердің биологиялық міндеттері.2 сағат
Ôåðìåíòòåðäiң èíãèáèòîðëàðûмен активаторлары. Өзгешелік және өзгешелік емес äәðiëiê çàòòàð – ферменттердің ингибиторлары және активаторлары ретінде. Мүшелер ìåí òêàíäåðäiң ôåðìåíòàòèâòi құðàìûíûң әðòүðëiëiãi. Îðãàíîөзгешелік ферìåíòòåð. Àóðóëàð êåçiíäåãi ôåðìåíòòåðäiң áåëñåíäiëiãiíiң өçãåðói. Îíòîãåíåçäå ôåðìåíòік құðàìíûң өçãåðói. Қан плазмасында ферменттерді аурулардың диагностикасы үшін анықтау. Қан плазмасы ферменттерінің шығу тегі. Лабораториялық диагностикада ферменттерді аналитикалық агенттер ретінде қолдану. Иммобилизденген ферменттер. Ферменттердің негізгі класстарымен подкласстарының сипаттамасы және жеке өкілдердің мәні.1 сағат4. БЕЛОКТАР ЖӘНЕ НУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛДАРДЫҢ БИОСИНТЕЗІ.


РНК æәíå ÄÍҚ íóêëåîòèäòiê құðàìû. Ìîëåêóëяðëû áèîëîãèÿíûң íåãiçãi ïîñòóëàòû. ÄÍК, рèáîñîìäы, тасымалдаушы, ìàòðèöàëûқ ÐÍҚ синтезі. Áèîëîãèÿëûқ êîäòûң óíèâåðñàëüäàғû æәíå áåëîê áèîñèíòåçiíiң ìåõàíèçìi. Îïåðîí òóðàëû òүñiíiê, бåëîê áèîñèíòåçiíiң òðàíñêðèïöèÿ äåңгеéiíäå ðåòòåëói. Гендер әсерінің гормональді реттелуі. Клеткалық белоктардың ыдырау. әртүрлі белоктардың жартылай ыдырауының уақыты. Àíòèáèîòèêòåð – áåëîê æәíå íóêëåèí қûøқûëû ñèíòåçiíiң èíãèáèòîрлары ретінде.
1 сағатÌîëåêóëàðëûқ òұқûì êóàëàó àóðóëàðûíûң ïàéäà áîëóûíûң áèîõèìèÿëûқ ìåõàíèçìäåði. Молекулярлы аурулар терапиясының жалпы принциптері. Àäàì ïîïóëÿöèÿñûíäàғû ãåíîòèïòi ãåòîðîãåíäiê. Áåëîê ïîëèìîðфèçìi. Қан және тканьдердің топөзгешелік белоктары.

Îðãàíèçìíiң àíòèãåíäiê құðàìû æәíå òðàíñïëàíòàöèÿëûқ ñәéêåñòiãi. Îðãàíèçìíің èììóíîëîãèÿëûқ æүéåñi. Адамның иммуноглобулиндері. Антиденелерді анықтауының жүйелері.


2 сағат5. ЗАТТАР АЛМАСУЫНА КІРІСПЕ. КЛЕТКАНЫҢ БИОЭНЕРГЕТИКАСЫ ЖӘНЕ КАТАБОЛИЗМНІҢ ЖАЛПЫ ЖОЛДАРЫ.


Заттар алмасу игеруінің тәсілдері. Метаболиттердің мөлшері: қалыпты жағдайда және патологияда оның өзгеруінің шегі. Êëåòêà ìåìáðàíàñûíûң құðûëûñû æәíå áèîëîãèÿëûқ қûçìåòi òóðàëû æàëïû òүñiíiê.


Мåòàáîëèçìiíiң àíàáîëèòèêàëûқ æәíå êàòàáîëèêàëûқ æîëäàðû. Клеткада энергияның трансформациясының механизмдері. Тыныс алу мен тотығу фосфорланудың ажырауы. Êàòàáîëèçìíiң өзгешелік æәíå îðòàқ æîëäàðû және лèìîí қûøқûëûíûң öèêëû.2 сағат6.КӨМІРСУЛАР АЛМАСУЫ.


Êөìiðñóëàðäûң қîðûòûëóû және қорытылған өнімдердің ñiңiðiëói. Êөìiðñóëàðдың àýðîáòû æәíå àíàýðîáòû ыдырауының физиологиялық мәні.

Гликогеííiң ñèíòåçi. Гликогенның қорға жиналуымен ыдырауының реттелуі.

Гликогеноздар және агликогеноздар. Көмірсулар алмасуының тұқым құалаушы бұзылыстары . Гликозидоздар.

Көмірсулар алмасуының метаболиттері. Көмірсулар алмасуының реттелуі және бұзылыстары.2 сағат


7. ЛИПИДТЕР АЛМАСУЫ.

Тасымалдаушы липопротеиндердің құрамы және құрылысы . Тағамдық майлар және олардың қорытылуы. Липидтер қорытылуы мен сіңірілуінің бұзылыстары. Майлардың қорға жиналуы мен ыдырауының реттелуі және физиологиялық мәні. Осы процестердің семіздікте бұзылуы. Май қышқылдарының биосинтезі. Кетон денелерінің синтезі. Стероидтердің алмасуы. Гиперхолестеринемия және оның себептері. Өт-тас ауруының, атеросклероздың пайда болу механизмі. Гиперхолестеринемия және атеросклероздың емделуінің биохимиялық негіздері. Адам тканьдерінің негізгі фосфолипидтері және гликолипидтері. Сфинголипидоздар. Липидтер алмасуының метаболиттері.
2 сағат
8. БЕЛОКТАР МЕН АМИНҚЫШҚЫЛДАР АЛМАСУЫ.

Асқазан және дуоденальды сөлдердің биохимиялық анализінің диагностикалық мәні. Асқазан сөліні және ұйқы безінің протеазалары және панкреатиттер. Амин қышқылдардың шіру өнімдерін заласыздандыру. Миокардтың инфарктісінде, бауыр ауруларында диагностика үшін қан сары суында трансаминазаларды анықтау. Амин қышқылдарының тотығу және тура емес дезаминденуі. Амин қышқылдарының дезаминденуінің биологиялық мәні. Биогенді аминдер, түзілуі және биологиялық міндеттері. МАО ингибиторлары. Аммиактың залалсыздандырылуы. Мочевина синтезінің бұзылыстары. Метиониннің, цистеинннің, сериннің және глициннің алмасу ерекшеліктері. Фенилкетонурия: диагностика және емдеу. Алкаптонурия. Альбинизм. Паркинсонизм кезінде тирозин алмасуының бұзылысы. Гомоцистинурия, гистидинемия және амин қышқылдарының басқа тұқым қуалаушылық бұзылыстары. Зәр қышқылының түзілуі. Нуклеотидтер алмасуының бұзылыстары. Ксантинурия. Оротацидурия. Белоктардың және аминқышқылдардың алмасуының соңғы өнімдері

2 сағат9. СУ-ТҰЗДЫ АЛМАСУЫ. ГОМЕОСТАЗДЫ РЕТТЕУ.

Организмнің сұйықтықтарының электролитті құрамы. Организмнің сұйықтықтарының рН-ы, электролитті құрамы, көлемінің реттелу механизмдері. Су-тұзды алмасуының реттелуіндегі бүйректің мәні. Организмнің сусыздануының және ісінулердің, ацидоз бен алкалоздың дамуының механизмдері және жағдайлары. Натрий және калий алмасуының бұзылыстары. Д3 витаминінің алмасу- белсенді түрлері. Фосфорлы-кальцийлі алмасудың бұзылыстары және реттелуі.

1 сағат
10.ЗАТТАР АЛМАСУЫНЫҢ РЕТТЕЛУІ. ГОРМОНДАР.

Мидың нейропептидтері, либериндер және статиндер. Гормондардың әсер ету механизмдерінің қазіргі көзқарастары. Гормондардың жіктелуі. Ішкі секрецияның реттелу механизмдері1 сағат


11.БАУЫРДЫҢ БИОХИМИЯСЫ. ХРОМОПРОТЕИДТЕРДІҢ АЛМАСУЫ.

Бауырдың биологиялық мәні. Көмірсулар, липидтер, аминқышқылдар және белоктар алмасуындағы байырдың мәні. Аминқышқылдардың шіру өнімдерінің бауырда заласыздандырылуы.

Гемоглобиннің және гемнің синтезінің негізгі кезеңдері. Өттің, зәрдің және нәжістің пигменттерінің түзілуі. Билирубиннің залалсыздануы. Қанда және зәрде билирубиннің және басқа өт пигменттерінің анықталуының диагностикалық мәні. Бауырдың міндеттерінің бұзылыстарының диагностикасының биохимиялық тәсілдері.
2 сағат12.ДӘНЕКЕР ТКАНІ ЖӘНЕ БҰЛШЫҚ ЕТТІҢ БИОХИМИЯСЫ.

Коллаген биосинтезіндегі витамин С мәні. Дәнекер тканінің гликозамингликандары және протеогликандары. Қартайғанда, коллагеноздарда дәнекер тканінің өзгерістері. Оксипролинурия.. Бұлшық еттің денервациясы және дистрофиялары кезіндегі биохимиялық өзгерістер. Креатинурия.1 сағат
13. ЖҮЙКЕ ТКАНІ ЖӘНЕ ЛИКВОР БИОХИМИЯСЫ.


Синаптикалық берудің молекулярлы механизмі. Медиаторлары: ацетилхолин, катехоламиндер, серотонин, гамма-аминомай қышқылы, глутамин қышқылы, глицин, гистамин. Психикалық ауруларда биогенді аминдердің алмасуының бұзылуы. Депрессивті жағдайларды емдеуде катехоламиндердің негіз құрушыларын және МАО ингибиторларын қолдану. Мидың физиологиылқ белсенді пептидтері. Патологияда ликвордың қасиеттері мен химиялық құрамының өзгерістері.1 сағат14. ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ.


Қанның негізгі міндеттері және қанның биохимиялық константалары. Эритроциттердің дамуының, құрылысының, химиялық құрамының, алмасуының және міндеттерінің ерекшеліктері. Оттектің токсикалық түрлері және антиоксидантты қорғаныстың жүйесі. Эритроциттердің дамуының, құрылысының және химиялық құрамының ерекшеліктері. Эритроциттердегі заттар алмасуының ерекшеліктері. Эритроциттердің міндеттерінде 2,3-дифосфоглицераттың және глутатионның биологиялық мәні.


2 сағат

Барлығы :


24 сағатИнтерндердің өздік аудиториядан тыс жұмысының тақырыптық жоспары


ТАҚЫРЫП

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ АТАУЫ

Білім бағалау

САҒАТТАР САНЫ1
2.БЕЛОКТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ.
Белоктардың биологиялық міндеттері. Құрылымдық және функциональды әртүрлі белоктардың көптүрлілігі. Жеке белоктарды олардың биологиялық қасиеттері негізінде сандық анықтау. Организмдердің әртүрлі міндеттеріне сәйкес организмнің белокты құрамының ерекшелігі. Онтогенез және ауруларда белокты құрамның өзгеруі.реферат

презентация


реферат
1

сағат2


33.БЕЛОКТАР. ФЕРМЕНТТЕР.


4.БЕЛОКТАР ЖӘНЕ НУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛДАРДЫҢ БИОСИНТЕЗІ

Лабораториялық диагностикада ферменттерді аналитикалық агенттер ретінде қолдану. Иммобилизденген ферменттер. Ферменттердің негізгі класстарымен подкласстарының сипаттамасы және жеке өкілдердің мәні.

РНК æәíå ÄÍҚ íóêëåîòèäòiê құðàìû.Àäàì ïîïóëÿöèÿñûíäàғû ãåíîòèïòi ãåòîðîãåíäiê. Áåëîê ïîëèìîðфèçìi. Қан және тканьдердің топөзгешелік белоктары. Îðãàíèçìíiң àíòèãåíäiê құðàìû æәíå òðàíñïëàíòàöèÿëûқ ñәéêåñòiãi. Îðãàíèçìíің èììóíîëîãèÿëûқ æүéåñi. Адамның иммуноглобулиндері. Антиденелерді анықтауының жүйелері.презентация


реферат


презентация


реферат

2


145.ЗАТТАР АЛМАСУЫНА КІРІСПЕ. КЛЕТКАНЫҢ БИОЭНЕРГЕТИКАСЫ ЖӘНЕ КАТАБОЛИЗМНІҢ ЖАЛПЫ ЖОЛДАРЫ.Заттар алмасу игеруінің тәсілдері. Метаболиттердің мөлшері: қалыпты жағдайда және патологияда оның өзгеруінің шегі. Êëåòêà ìåìáðàíàñûíûң құðûëûñû æәíå áèîëîãèÿëûқ қûçìåòi òóðàëû æàëïû òүñiíiê


презентация
2
59.СУ-ТҰЗДЫ АЛМАСУЫ. ГОМЕОСТАЗДЫ РЕТТЕУ.


Организмнің сұйықтықтарының электролитті құрамы.реферат

презентация1610.ЗАТТАР АЛМАСУЫНЫҢ РЕТТЕЛУІ. ГОРМОНДАР.
Гормондардың әсер ету механизмдерінің қазіргі көзқарастары. Гормондардың жіктелуі. Ішкі секрецияның реттелу механизмдері: гипофиздің алдыңғы бөлігінің тропты гормондары. Окситоцин және вазопрессин.Қалқанша безінің тиреокальцитонині және паратгормон. Қалқанша безінің иодтирониндері ( тироксин және трииодтиронин). Адрено-тиреоидты жүйе – организмнің стресске трансбиоэнергетикалық қалыптасуның механизмдерінің реттелу жүйесі ретінде. Катехоламиндер – бүйрек үсті безінің милы затының гормондары, заттар алмасуына әсері және биоэнергетикалық процестер. Минералокортикоидтар және глюкокортикоидтар. Инсулин және глюкагон. Аталық және аналық жыныс гормондары, заттар алмасуына әсері. Простагландиндер және олардың метаболизмді реттелудегі мәні және физиологиялық міндеттері.
реферат

презентация


1


3
7
12.ДӘНЕКЕР ТКАНІ ЖӘНЕ БҰЛШЫҚ ЕТТІҢ БИОХИМИЯСЫ.
Миоглобин, оның құрылысы және міндеттері. Миофибриллалардың белоктары: миозин, актин, актомиозин, тропомиозин, тропонин. Бұлшық еттегі энергетикалық алмасудың ерекшеліктері, креатинфосфат. Бұлшық еттің жиырылуы және босаңсудың биохимиялық механизмдері.

1

8
13. ЖҮЙКЕ ТКАНІ ЖӘНЕ ЛИКВОР БИОХИМИЯСЫ.


Нерв тканінің белокты, липидті және көмірсулы құрамының ерекшеліктері. Пирожүзім қышқылының алмасуы және полиневриттер. Нервті импульстың дамуы мен өткізуінің биохимиясы.19

14.ҚАННЫҢ БИОХИМИЯСЫ.


Қан ұюдың ішкі және сыртқы жүйесі. Тұқымқуалаушы гемофилиялар. Фибринолиз және қан ұюға қарсы жүйе. Қанның минералды заттары және қышқылды-негізгі жағдайдың ( ҚНЖ) көрсеткіштері
1
Барлығы :
15 сағат4.Сабақ уақытындағы интерндердің өздік жұмысы: ситуациялық есептерді құрастыру және шешу, тесті тапсырмаларды орындау, тақырыптық рефераттар мен презентацияларды дайындау және оларды қорғау.


5.Пән саясаты және процедуралар:

Пән саясаты – бұл білімалушының (студент, интерн, резидент, магистрант, докторант) оқу материалын анағұрлым толық меңгеруіне және оқытушылар мен білімалушылардың нәтижелі әріптестігіне бағытталған осы пәнді меңгеру үрдісінде білімалушыға кафедраның қоятын жалпы талаптары.

Мақсаты: медико-биологиялық, клиникалық пәндерді игеруде және мамандығы бойынша жұмыс істеуде заттардың химиялық құрамы, метаболитикалық процестер туралы мәліметтерді және қалыпты жағдай мен аурудың белгілерінің сипаттамасы болып табылатын, адам организмінің биохимиялық константаларын пайдалануын үйрету.

Міндеттері Æàëïû áèîõèìèÿëûқ әäiñòåð òóðàëû êөçқàðàñ қàëûïòàñòûðóëàðû êåðåê: æàëïû áèîëîãèÿëûқ, æàëïû ïðîôåññèîíàëäûқ ìàңûçû áàð áèîëîãèÿëûқ ýâîëþöèÿ, îíòîãåíåç, êëåòêàíûң áөëiíói ìåí êөáåþi ñèÿқòû òiðøiëiê қèìûëäàðûíûң ìîëåêóëÿðëûқ íåãiçäåði æәíå қàñèåòòåði òóðàëû êөçқàðàñ қàëûïòàñòûðóëàðû êåðåê. Ғылыми және клиникалық сұрақтарды шешуге мүмкіндік беретін қазіргі биохимиялық негіздер туралы көзқарастарды игеру. Аурулардың диагностикасы және емдеуі үшін биохимиялық тәсілдерді қолдану.

Оқу және оқытудың әдістері

  • Дәрістер: жалпы шолу, проблемді.

  • Тәжірибелік сабақтар: ауызша сұрау, сабақтың сұрақтарын оқытушымен бірге талдау, ситуациялық есептер шығару, жаттығулар мен тест тапсырмаларын орындау, шағын топтарда жұмыс істеу.

  • Зертханалық сабақтар: биохимиялық тәсілдерді жүргізу, хаттамаларды жазу, алынған нәтижелерді талдау.

Оқыту методологиясы: шағын топтар, пікірталас, жағдайлық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар.

Пререквизиттері: Биохимия, молекулярлы биология және медициналық генетика,

Постреквизиттер: Терапия, педиатрия, хирургия, акушерство и гинекология


6. Негізгі және қосымша әдебиеттер:


I.

НЕГІЗГІ:

1.

Медициналық биохимия. 2011г.

Тапбергенов С.О.,

2.

Медицинская клиническая биохимия. 2009г.

Тапбергенов С.О. Тапбергенов Т.С.

3.

Медицинская и клиническая биохимия. 2011

Тапбергенов С.О. Тапбергенов Т.С.

4.

Интерпретация клинико-биохимических анализов. 2013 Тапбергенов С.О. Тапбергенов Т.С.

5.

Медициналық биохимия. 2007г.

Тапбергенов С.О.

6.

Биологическая химия с упражнениями и задачами 2011г. Под ред. С.Е.Северина

II.

ҚОСЫМША:

1.

Руководство к практическим занятиям по биологической химии. 2012 г.

Под ред. Тапбергенова С.О..

2

Биохимия. 2009г. Под ред. Е.С.Северина


3

Клиническая биохимия /Ред.Ткачук В.- 2008Ағылшын тілінде

1. Lehninger « Principles of biochemistry», Fourth Edition, David L.Nelson, Michael M. Cox, 2005.

2. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Harpers Biochemistry.1988.

3. Saini A.S., Kaur J., Textbook of biochemistry.- New Delhi,1995.

7.Білім бағалау шкаласы және критерийлері:

Бақылаудың барлық түрлері бойынша оқу жетістіктерінің бағалауы баллдық–рейтингілік әріптік жүйе бойынша жүргізіледі


Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың 4 баллдық жүйе бойынша сандық эквивалентке сәйкес келетін баллдық – рейтингілік таңбалық жүйесі


Таңбалық жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мөлшері

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4.0

95-100

өте жақсы

A-

3.67

90-94

B+

3.33

85-89


жақсы

B

3.0

80-84

B-

2.67

75-79

C+

2.33

70-74қанағаттанарлық

C

2.0

65-69

C-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз

Білімалушылардың оқудағы жетістіктерінің деңгейі әрбір пәннен қорытынды бақылаудың бағасы мен рұқсат алу рейтінгілік бағадан қалыптасқан қорытынды бағамен анықталады:

Қорытынды баға ҚБ = РРБ х 0,6 + ҚББ х 0,4, мұнда:

ҚБ - қорытынды баға

РРБ - рұқсат алу рейтингілік баға

ҚББ – қорытынды бақылау бағасы (пән бойынша емтихан)

Рұқсат алу рейтингілік бағасы (РРБ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының ( ҚБ ) 60% құрайды.

Қорытынды бақылау бағасы ( ҚББ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының ( ҚБ ) 40% құрайды.

Рұқсат алу рейтингілік бағасы:


АғББ ∑ бағасы + БӨЖ ∑бағасы+ ОЖӨБ ∑ бағасы+ АБ ∑бағасы

Барлық бағалардың саны


РРБ = , мұнда:


- жиынтық белгісі

АғББ ағымды бақылаудың бағасы: Ағымдағы бақылау бағасы: АғҮБ =ағымдағы орташа баға ( оның ішінде соңғы бақылау) + БӨЖ үшін орташа баға + тәжірибелік дағдылар үшін орташа баға + ауру сырқатнамасы үшін баға ( клиникалық кафедраларда ) + хаттамалар жазу үшін немесе альбомдар бейнелеу үшін баға ( теориялық кафедраларда)+(ҒЗЖ) кәсіптік тәжірибе үшін баға (ҚР МЖБС. 5.03.006-2006, 7 бет);

БӨЖ – білімалушының өздік жұмысы;

ОЖӨБ - оқытушының жетекшілігімен болатын өздік жұмысы;

АБ – аралық бақылау бағасы;

Рұқсат алу рейтингілік бағасы: академиялық уақыт (семестр) барлық алынған бағалар ортаарифметикалық жиынтығы бойынша есептеледі.


Похожие:

Силлабус Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия iconМодуль аталуы: Балалар хирургиясы
...
Силлабус Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия iconСиллабус «Жоспарлаудың ғылыми әдістері» пән бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық» мамандығы үшін
...
Силлабус Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия iconСиллабус
Силлабус «Медициналық радиобиология» элективті пән бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде «5В130100 «Жалпы медицина» мамандығы үшін...
Силлабус Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия iconСиллабус
Силлабус mbомg-1211«Молекулярлық биология және генетика негізі» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде «5В110300- «Фармация»...
Силлабус Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия iconСиллабус
Силлабус mbmg 1201 «Медициналық биология және генетика» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде «51101 «Мейірбике ісі» мамандығы...
Силлабус Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В060700 – «Биология» мамандығы үшін құрастырылған
Силлабус Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В130200 – «Стоматология» мамандығы үшін құрастырылған
Силлабус Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В060700 – «Биология» мамандығы үшін құрастырылған
Силлабус Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия iconСиллабус «Саясаттану» пәні бойынша poi 1107 Мамандығы: 5В110400 «Медициналық-профилактикалық іс»
Силлабус пән бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде pol1107 «Саясаттану» «Медициналық-профилактикалық іс» 5В110400 мамандығы үшін...
Силлабус Интернатура мамандығы: 5B130100 терапия iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В130100 – «Жалпы медицина» мамандығы үшін құрастырылған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница