Министерство образования и науки республики казахстан
Скачать 485.29 Kb.
НазваниеМинистерство образования и науки республики казахстан
страница3/4
Дата конвертации06.02.2016
Размер485.29 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://zhetysu-gov.kz/info/gosprogs/salauatty_kaz.doc
1   2   3   4

ТҰЖЫРЫМДАМАНЫ ОРЫНДАУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР

Қазақстан Респубикасында тәрбие Тұжырымдамасын жүзеге асыру:

 • тәрбиенің басымдығы мен маңызын қоғамның сезінуін, оның қоғамдағы мәртебесін нақты бекітеді;

 • білім беру жүйесінің барлық деңгейінде тәрбиенің үздіксіздігін және сабақтас-тығын қамтамасыз етеді;

 • балалардың, жас өспірімдердің және жастардың тәрбиелілігін жоғары деңгейіне жеткізеді;

 • салауатты өмір салтын норма ретінде бекітеді;

 • қоғамның рухани және адамгершілік деңгейі жоғарылайды;

 • барлық деңгейлі білім беру ұйымдарында қолданыстағы өзін-өзі дамытушы тәрбие жүйелерін қамтамасыз етеді.

Тұжырымдаманы іске асыру барысында жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде тиімді жүзеге асатын тәрбиенің қахзақстандық үлгісі құрылады.


СӨЗДІК

Тәрбие – қойылған мақсатқа жетуге бағытталған тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің өзара тиімді іс-әрекеттері (достастық).

Тәрбиелік үдеріс – ол өзіндік даму, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі іске асыруға бағыттау мақсатында .педагогтар мен балалардың өзара іс-әрекеттері.

Тәрбие жұмысы – ол анағұрлым толық өзіндік дамуы мен өзін-өзі табысты көрсету мақсатында ересектер мен балалардың бірлескен тіршілік әрекеттерін ұйымдастыру жөнінде мақсатты бағытталған қызмет.

Тәрбиелік жүйе – 1) тәрбиенің негізгі компоненттерінің өзара іс-қимылдары үдерісінде туындайтын (мақсаттар, субъектілер, олардың қызметі, пікірлесу, қарым-қатынас, материалдық база) және ұжымдық өмір бейнесі ретінде интегративті сипаттамалар мен оның психологиялық жағдайы қамтылған тұтас әлеуметтік организм; 2) өзінің басты қызметі – тәрбиеге қатысты ретке келтірілген ашық әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық-педагогикалық жүйе.

Қосымша білім беру – білім алушылардың білім алу үдерісінде сұраныстарын жан-жақты қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын тәрбие және оқу үдерісі Қосымша білім беруді ұйымдастыру тұлғаның жеке дамуына, кәсіби шеберлігін анықтауына, балалардың шығармашылық еңбекке бейімделуіне, олардың қабілеттерін көрсете білуіне, қоғамдық өмірге бейімделуіне, азаматтық өзіндік санасын қалыптастыруына барлық жағдайды жасайды.

Қазіргі заманғы тәрбиеші – ол саясаттың, нарықтық педагогикаға үстемдік етуіне жол бермеу үшін тәрбиенің жаңа әлеуметтік-экономикалық шартын педагогикалық негізде ойлай білуге, нарықтық қатынастың келу салдарын, жаңа үрдістерді педагоги-калық мақсат ұстанымында бағалауға, педагогикалық іс-әрекеттің баламаларын салыстыруға, олардың ықтимал-ды мүмкіндіктерін болжауға қабілетті, талдау мен өзін-өзі бақылау тәсілдерін меңгерген кәсіби шебер.

Тәрбие қағидасы – тәрбиешілер міндетті түрде сақтайтын, тәрбиені ұйымдасытру-дың аса маңызды ережелері, бастапқы ережесі.

Өзін-өзі тәрбиелеу – субъективтік мақсатта жеке тұлғаның мүдде-сінде мақсатты түрде құрылатын және оның қасиеті мен қабілетінің дамуын саналы басқаратын үдеріс.

Өзін-өзі басқару – оқушылардың және студенттердің шығармашылық потенциалын ашуға, олардың өзін-өзі табысты көрсетуге мүмкіндік беретін өзін-өзі ұйымдастырудың тәсілі.

Әлеуметтену – адамның өмір бойы дамуы мен қалыптасуындағы әлеуметтік нормалар мен мәдени құндылықтарды меңгеру үдерісінде қоршаған ортамен өзара іс-қимыл, сондай-ақ, өзі өмір сүретін қоғамда өзін-өзі дамыту және өзін-өзі табысты көрсету.

Әлеуметтік белсенділік – адамның әлеуметтік қарым-қатынас жағ-дайындағы іс-әрекетті жүзеге асыратын дайындығы.

Өзіндік сана-сезім – әлеуметтік қарым-қатынасына, сұранысына, мотивіне, мәніне тән индивидтің өзі туралы сезіну және уайымдау жүйе-сінде пайда болатын жоғарғы сана.

Толеранттылық – сезгіштіктің олардың қайталанушы әсерлер нәтижесінің төмендеуі салдарынан фрустаторлар мен стрессорларға психологиялық тұрақтылық, төзімділік, шыдамдылық.


ВВЕДЕНИЕ

Современное казахстанское общество требует от человека не только политехнизма знаний, высокого культурного уровня, глубокой специализации в различных областях науки и техники, но и умения жить, сосуществовать в обществе. Основными параметрами личностного развития ребенка можно считать его ориентацию на общечеловеческие ценности, гуманизм, интеллигентность, креативность, активность, чувство собственного достоинства, независимость в суждениях. Уровень развития этих качеств можно рассматривать как показатели сформированности социальной компетентности и социального становления личности.

Главная задача системы образования – создание необходимых условий для формирования, развития и профессионального становления личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей; реализация прав ребенка на воспитание, образование и всестороннее развитие, сохранение родного языка, культуры, национальных обычаев и традиций, на информированность, укрепление здоровья.

Создание условий для формирования и развития этих качеств все чаще рассматривается как важнейшая задача системы образования Республики Казахстан.

Направленность государственной политики на целостность воспитания учащегося как гражданина Республики Казахстан и обес­печение его конституционных прав нашли отражение в Концепции этнокультурного образования в Республике Казахстан, Концепции правового обучения учащейся молодежи в Республике Казахстан, Концепции государственной молодежной политики в области образования Республике Казахстан, Концепции по нравственно-половому воспитанию в Республике Казахстан, Концепции гуманитарного образования в Республике Казахстан, Комплексной программе воспитания в организациях образования Республики Казахстан Государственной программе патриотического воспитания граждан Республике Казахстан и др.

Концепция воспитания в системе непрерывного образования Республики Казахстан (далее - Концепция) является документом, определяющим общую стратегию, цель и задачи государственной политики в сфере воспитания, содержание и технологию воспитания, основные направления и условия их реализации.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАНИЯ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельности организаций образования является системное видение процесса  воспитания и выделение целостного комплекса необходимых условий и факторов, обеспечивающих эффективность этой работы.

Анализ нормативно-правовой базы показал широкое использование понятий «развитие лич­ности», «права человека», «интересы личности» и других. Данные формулировки предполагают демократизацию, прежде всего, на первичном уровне организаций образования. Как приоритетные цен­ности выделяются индивидуальное саморазвитие, успешная самореа­лизация и самоопределение.

Новая модель образования носит деятельностный характер, направлена на формирование стремления к са­мостоятельному непрерывному образованию и развитие творческих способностей. На ее основе строится система воспитания детей и молодежи, охватывающая различные уровни образования: дошкольное, общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее высшее послевузовское, дополнительное. Осуществляется научно-методическое обеспечение воспитательного процесса: разработаны и внедряются программы воспитания, как на уровне республики - Комплексная программа воспитания в организациях образования Республики Казахстан на 2006-2011 годы, - так и на региональном уровне, в организациях образования; создаются авторские программы; разрабатываются критерии оценки эффективности воспитательного процесса и уровня воспитанности личности.

Ведется работа по кадровому обеспечению воспитательного процесса. Введены штатные единицы заместителей директоров по воспитательной работе школ, профлицеев, колледжей, проректоров по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, педагогов-психологов, освобожденных классных воспитателей, педагогов дополнительного образования, методистов, кураторов групп.

В ряде организаций образования Республики Казахстан созданы и успешно функционируют воспитательные системы, ориентированные на потребности учащихся, педагогов и родителей, учитывающие конкретные социально-педагогические условия, что позволяет расширить диапазон возможностей воспитательного воздействия на личность. Но в деле воспитания в регионах республики существует еще много проблем, в число которых входят:

 • возникновение новой системы требований общества к личности, порожденных новыми социальными реалиями;

 • недостаточная состоятельность идеологических ориенти­ров, позволяющие обозначить цель и приоритетные направления воспитания;

 • социальное расслоение общества, демонстрация частью населения благосостояния, основанного не на трудовой деятельности, порождает чувство ущербности, неверия в социальную справедливость;

 • переоценка роли образования и недооценка роли воспитания в становлении новых поколений казахстанцев;

 • слабая эффективность деятельности педагогов по формированию обучающихся ответственного отношения к общечеловеческим и общегосударственным ценностям;

 • ослабление воспитательной роли социального института семьи;

 • недооценка человеческой жизни как важнейшей ценности, недостаточная сформированность навыков здорового образа жизни;

 • негативное влияние средств массовой информации на формирование личности;

 • недостаточное научно-методическое обеспечение новой парадигмы воспитания;

 • недостаточное владение педагогами современными воспитательными

технологиями;

 • низкая эффективность воспитывающего потенциала детских общественных организаций;

 • утрата системы трудового воспитания и профессиональной ориентации;

 • ограниченность сети детских и молодежных объединений по интересам (клубов, кружков, секций и т.д.) и недостаточная эффективность их деятельности.

Исходя из вышеобозначенных проблем, следует рассматривать воспитание подрастающего поколения как одну из основных стратегических и приоритетных задач развития современного казахстанского общества, составляющую фундаментальную основу государственной политики.

Концепция развивает основные принципы воспитательной политики Казахстана, определенные Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», Законом Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» Законом Республики Казахстан «О браке и семье»Стратегией «Казахстан – 2030», Законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» Законом Республики Казахстан «О детских деревнях семейного типа и домах юношества», Законом Республики Казахстан «О профилактике заболевания СПИД», Законом Республики Казахстан «О профилактике и ограничении табакокуре­ния», Указом Президента Республики Казахстан «О Государственной программе «Здоровье народа», Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, Государственной программой развития образования Концепцией развития образования Республики Казахстан до 2015 года, Конвенцией «О правах ребенка» и др.

Концепция определяет воспитание в качестве общенационального приоритета. Предлагаемая Концепция воспитания должна стать системообразующим элементом единой системы управления в организации образования. В соответствии с настоящей Концепцией разрабатывается План мероприятий по ее реализации.

Структура Концепции:

 1. Введение.

 2. Современное состояние воспитания: Аналитический обзор.

 3. Ценности воспитания.

 4. Цель и задачи Концепции.

 5. Методологические основы и принципы организации воспитательного процесса.

6. Цель, задачи, содержание воспитания.

7. Условия реализации Концепции.

8. Ожидаемые результаты реализации Концепции.

9. Глоссарий.


ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ

Ценности – общественно-значимые для личности, социальной общности, общества в целом материальные, социальные объекты, одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, что такое добро, справедливость, патриотизм. Они служат эталоном, идеалом для всех людей, на их формирование направлен педагогический процесс.

Человек – абсолютная ценность, высшая субстанция, «мера всех вещей». Высшей ценностью нашего государства является человек, его жизнь, права и свободы. В современных условиях развития человек представляется не просто как объект изучения, а, прежде всего, как субъект творчества и познания, создающий величайшие образцы культуры и увлекающий своим стремлением к творчеству.

Семья – начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка, естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Брак двух людей еще не составляет семьи, семья возникает, когда в ней появляется ребенок.

Родина, родной край – единственная, уникальная для каждого человека родная земля, данная ему судьбой, доставшаяся от предков, связывающая с духовной культурой своего народа, его историческим прошлым.

Здоровье, здоровый образ жизни – непременное условие счастливой, продуктивной жизни; ответственное отношение к своему здоровью должно стать естественной внутренней потребностью человека. В Послании Президента страны народу Казахстана «Казахстан - 2030» здоровье признается одним из стратегических долгосрочных приоритетов развития республики.

Труд - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Одухотворенный, сознательный, творческий труд наиболее естественно выражает природную сущность человека.

Образованиенеобходимое условие развития каждой личности и социального прогресса. Результатом учения являются знания. Воспитательная сущность образования состоит в том, что оно не самоцель, а средство достижения цели.

Культурное наследие – великое богатство каждого народа и всего человечества в сфере духовной и материальной жизни. Настоящая культура соединяет в себе извечное стремление к истине, добру и красоте.

Язык – основное средство взаимодействия людей, одна из важнейших социокультурных ценностей.

Дружба - индивидуально-избирательные, свободные и основанные на взаимной симпатии отношения. Дружба предполагает не только верность и взаимопомощь, но и внутреннюю близость, откровенность, доверие, любовь.


ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ

Цель - формирование единого подхода к воспитания подрастающего поколения, согласование действий и обеспечение преемственности всех субъектов воспитательного процесса в решении задач воспитания детей и молодежи в Республике Казахстан.

Задачи:

 • актуализация социальной значимости и перспективности воспитания подрастающего поколения;

 • сосредоточение интеллектуальных, организационно-педагогических, кадровых, экономических, методических и других ресурсов на реализации задач воспитания;

 • создание открытого информационного, образовательного, деятельностного и коммуникативного социального пространства для формирования у детей, подростков и молодежи потребности быть самостоятельной личностью;

 • создание организационных условий повышения социальной компетентности и ответственности подрастающего поколения за свою духовную, интеллектуальную, нравственную жизнь, за свое здоровье и благополучие;

 • воспитание молодого поколения казахстанцев на ценностях толерантности, согласия и культуры межэтнического общения;

 • создание социально-педагогических условий, способствующих формированию позитивного отношения детей и молодежи к окружающему миру, обществу, природе;

 • создание условий для профессионального становления и самореализации личности, формирование потребности к самообразованию на протяжении всей жизни.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Подход – это ориентация учителя или руководителя общеобразовательного учреждения при осуществлении своих действий, побуждающая к использованию определенной совокупности взаимосвязанных понятий, идей и способов педагогической деятельности.

Антропологический подход ориентирует на работу с воспитанником как целостной и уникальной личностью, на максимальный учет комплекса знаний о человеке.

Личностно-ориентированный подход – позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности воспитуемого, развития его неповторимой индивидуальности.

Деятельностный подход в воспитании исходит из представлений о единстве личности с ее деятельностью, которая непосредственно и опосредованно осуществляет изменения в структурах личности; личность в свою очередь осуществляет выбор адекватных ей видов и форм деятельности, удовлетворяющих потребностям личностного развития.

Комплексный подход – обеспечивает единство и целостность воспитания и отражает главные, сущностные стороны воспитательного процесса, обуславливающего конечный результат – всесторонне гармоническое развитие личности.

Аксиологический подход – включает универсальные общечеловеческие ценности, которые «присваиваются» сознанием и становятся личностными смыслами отношений человека к миру, людям, самому себе; направлен на создание условий для обретения обучающимся смысла своего учения, жизни, на воспитание личностных смыслов всего происходящего в его общении с природой, социумом, культурой.

Амбивалентный подход предполагает рассмот­рение педагогических явлений и процессов на основе учета их, исключающих, противоречащих друг другу сторон.

Системный подход, предполагает выделение структурных компонентов, их функций, ус­тановление функционально-иерархических связей, определение системообразующего фактора, анализ внешних связей.

Синергетический подход позволяет рассматривать воспитание как процесс, в значительной степени самоорганизу­ющийся, не основанный на прямых причинно-следственных за­висимостях, а протекающий неоднозначно; процесс, обуслов­ленный множеством внутренних и внешних влияний: закономер­ных и случайных, предсказуемых и стихийных, упорядоченных и хаотичных.

Средовой подход ориентирует воспитателей на рассмотрение процесса развития личности в зависимости от условий и характеристик окружающей среды.

1   2   3   4

Похожие:

Министерство образования и науки республики казахстан iconМинистерство образования и науки республики казахстан
Концепция воспитания в системе непрерывного образования Республики Казахстан утверждена приказом Министра образования и науки от...
Министерство образования и науки республики казахстан iconУправление образования города астаны министерство образования и науки российской федерации
Министерство образования и науки республики казахстан евразийский национальный университет имени л. Н. Гумилева
Министерство образования и науки республики казахстан iconУчебная программа естествознание 5 класс астана 2010 Министерство образования и науки Республики Казахстан
Утверждено Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 09. 07. 2010 г. №367
Министерство образования и науки республики казахстан iconБюллетень поступлений литературы в библиотеку крсу с 01. 09. 04 по 31. 12. 04
Министры образования республики Казахстан/ Министерство образования и науки республики Казахстан. Алматы, 2001. 118 с
Министерство образования и науки республики казахстан icon20 лет независимости Республики Казахстан в свете формирования гражданского общества
Министерство образования и науки Республики Казахстан Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева
Министерство образования и науки республики казахстан iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Министерство образования и науки республики казахстан iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Министерство образования и науки республики казахстан iconСпециализированные научные журналы и издания Республики Казахстан
Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан...
Министерство образования и науки республики казахстан iconМинистерство образования и науки республики казахстан
Требования к абитуриентам и «входным» испытательным процедурам, нормам (критериям) оценки
Министерство образования и науки республики казахстан iconТарих кафедрасы министерство образования и науки республики казахстан
Гуманитарлық факультеттің оқу-әдістемелік Кеңесінің отырысында қаралып, бекітілген
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница