5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Название5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
страница6/10
Дата конвертации06.02.2016
Размер0.88 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/history.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың / пәннің / юниттің атауы: ҚР Қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)

Пәннің коды: KRKK 2210

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 5

Дәріс беруші: аға оқытушы, з.ғ.к., Ш.Р.Жұмағұлова

Курстың мақсаты: Студенттерге қылмыстық заң жағынан тиянақты білім беру, қылмыстық құқықтың жалпы ережелері принциптерін, оның негізгі ұғымдары мен институттарын түсіндіру, сондай-ақ нақты қылмыс түрлерінің белгілерімен, олардың жазаланушылық шектерімен таныстыру. Курс қылмыстық заңдар мен қылмыстық ілімнің белгілі проблемаларын, қылмыстық құқықтық көзқарастар эволюциясы процесінің сипаттамасын және даулы мәселелерді қоса есептегенде, барынша байыпты зерттеу, талдауларды ұсынады.

Деректемелері: Философия, Социология, Мемлекет және құқық теориясы

Курстың / пәннің мазмұны: «ҚР Қылмыстық құқығы» пәні 2 курста, 30 лекция (1 сабақ 1 академиялық сағат, яғни 50 минут) 15 сағат практика және 22 сағат студенттердің өзіндік жұмысы. Лекциялық сабақтар пәннің теориялық негіздерін оқытуға арналған. Практикалық сабақтар тақырыптар бойынша сабақтарды талдау, іскерлік ойындар, пікір-талас, тест түрінде, зерттеу жұмысы арқылы жүргізіледі. Оқытушының қатысуымен өзіндік жұмысты орындау кезінде пәнге қатысты мәселелер бойынша қажетті түсінбеген сұрақтарға кеңес алуға болады.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. ҚР Қылмыстық кодексі. Алматы.2011ж.

 2. ҚР Қылмыстық кодексіне түсініктеме. Алматы, 2004.

 3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Жалпы бөлім. Алматы, 2007.

 4. Алауханов Е. Қылмыстық құқық. Оқулық. Жалпы бөлім. Алматы, 2001.

 5. Литвинов А.Н., Гаврин Т.С. Профилактика преступлений. От теории к практике. М., 2003.

 6. Наумов А.В. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім, Лекциялар курсы, Астана, 2001.

 7. И.И.Рогов Уголовное право общая часть уч-к Алматы 2003г.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: ҚР Халықаралық жария құқығы

Пәннің коды:MPP 3212

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 3

Дәріс беруші : аға оқытушы Қаржаубаева Л.М., Абдукерова А.М

Курстың мақсаты: Халықаралық жария құқығы курсын оқыту барысында суденттерге халықаралық құқықтың негiзгi түсiнiктемелерiн, институттары, салалары, категориялары бойынша бiлiм беру. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының халықаралық құқықтың субъектiсi ретiнде құқықтық жағдайын бiлу.

Халықаралық құқықтың пәнi ретiнде халықаралық аренада қалыптасқан халықаралық қатынастарды реттейтiн құқық нормалары, сонымен қатар халықаралық құқық ғылымына тән құқықтық категориялар, теориялық тұжырымдар саналады.Халықаралық жария құқығы ғылымы пән ретiнде халықаралық қатынастардағы ұйымдардың құқықтық нормаларын, олардың тарихи дамуын ескере отырып құқықтың жалпы теориялық, сонымен қатар халықаралық құқық теориясымен қалыптасқан, категориямен дефиницаларды қолдана на отырып зерттейтiн заң ғылымының бiр бөлiгi болып табылды.

Деректемелері/Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституция құқығы, ҚР азаматтық құқығы, ҚР Қылмыстық құқығы

Курстың/пәннің мазмұны: Халықаралық жария құқық пәнi 3 курста, 30 лекция (1 сағат 1 академиалық сағат, яғни, 50 минут) 15 сағат практика және 22 сағат студенттердiң өзiндiк жұмысы. Лекциялық сабақтар пәннiң теориялық негiздерiн оқытуға арналған. Практикалық сабақтар тақырыптар бойынша сабақтарды талдау, iскерлiк ойындар, пiкiр-талас, тест түрiнде, зерттеу жұмысы және есеп шығару арқылы жүргiзiледi. Оқытушы қатысуымен өзiндiк жұмысты орындау кезiнде пәнге қатысты мәселелер бойынша қажеттi түсiнбеген сұрақтарға кеңес алуға болады.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Қазақстан республикасның Конституциясы. Алматы, 2010ж

2. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқық. Жалпы және ерекше бөлiмдер. Алматы,2007ж

3. Практикум по международному праву/Отв. Ред. Проф. Г.В.Игнатенко, проф, С.Ю.Марочкин, проф. О.И.Тиунов.-М, 2002г.

4. Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное публичное право. Практикум, схемы –М, 2004г.

5. Ю.М.Колосов, В.И.Кузнецов. Международное право –М, 1998г.

Сорокина А.В. Международное право. П-2005г.

6. Под. Ред. д.ю.н. проф М.А.Сарсембаев, О.Н. Сафонова. Тематика контрольных и курсовых работ по международному публичному праву А-2008г

7. М.А. Сарсембаев Межународное првао. А-2006г.

8. Словарь международного право. М-2009гг

9. Токаев К.К. Организация Объединенных Наций: полвека служения миру. А-2009г

10. Сарсембаев М.А.. Международное право. А-2007г.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Халықаралық жеке құқық

Пәннің коды: HGK 4213

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 4 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: аға оқытушы., з.ғ.к., Қаржаубаева Л

Курстың мақсаты: Халықаралық жеке құқық пәнінің жалпы теориялық және тәжірбелік мәні бар екендігін ескеріп, студенттерге халықаралық жеке құқық пәні бойынша теориялық білім беруде, сондай-ақ болашақта олардың тәжірбелi оны қолдана алуы үшін осы пәнді оқытудың мақсат етеді.

Деректемелері/Пререквизиттері: ҚР Азаматтық құқық, Рим құқығы

Курстың/пәннің мазмұны:. Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарында халықаралық жеке құқықты оқыту құқықтық және экономикалық; сондай-ақ сыртқы экономикалық қызметтегі реформаларға, сонымен қатар Қазақстан Республикасы азаматтарының қатынастарын, сондай-ақ қазақстандық заңды тұлғалардың қоғамдық өмірдің, экономикалық, мәдениет пен ғылымның әр түрлі саласында басқа елдердің азаматтарымен, ұйымдарымен және фирмалармен қатынастарын терендетуге және кеңейтуге байланысты болып отыр.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Богусловский М.М. Международное частное право, М., 1994.

 2. Богусловский М.М. Международное частное право, М., 1998.

 3. Международное частное право. Современные проблемы/ Под. Ред. М.М. Богусловского. М., 1994

 4. Галенская Л.Н. Международное частное право. Л., 1983.

 5. Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1959.

 6. Лунц Л.А. Курс Международного частного права. Общая часть.М., 1973.

 7. Лунц Л.А. Курс Международного частного права. Особенная часть. М., 1975.

 8. Международное частное право /Под.ред. Сарсембаев М.А., Алматы,1997.

 9. Скаридов А.С. Международное частное право. СПб., 1998.

 10. Международное частное право. Сборник документов/ Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. М., 1997.

 11. Корецкий В.М. Избранные труды Кн.1. Киев, 1989.

 12. Иссад М. Международное частное право. Пер. С. Фр. М., 1989.

 13. Чашир Д. Норт П. Международное частное право. М., 1982.

 14. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. М., 1984.

 15. Басен Ю.Г., Сүлейменов М.К. Гражданское право. Том 3. Алматы, 2004.

Сабақ беру әдістері: халықаралық шарттарды талқылау, топтық ойындар

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың / пәннің / юниттің атауы: ҚР еңбек құқығы

Пәннің коды: KREK 1208

Пәннің типі:Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 2 оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 5

Дәріс беруші: аға оқытушы М.Қ.Қасымжан

Курстың мақсаты: Оқу курсын оқытудың мақсаттары студенттердің негізгі теориялық мәселелер жөнінде білім алу, еңбекті реттеу және халықты әлеуметтік қорғау саласында ҚР-ның заңдылығын зерттеу, заңдылықпен жұмыс істеу қабілетін иемдену, практикада туындайтын күрделі мәселелерде бейімделуге, алған білімдерін қолдану қабілетін пайымдау.

Деректемелері: мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы

Курстың / пәннің мазмұны: Курсты оқытудың қорытынды кезеңінде студенттің ең аз мөлшердегі білімі, білігі және машығы: оқу үрдісінде студенттер жалпы бөлімнің теориялық мәселелері, ерекше бөлімнің негізгі құқықтық институттары жөнінде білім алуы қажет, сонымен қатар практикалық жағдайларды шешуде қолданатын нормативтік- құқықтық актілерді қолдану және сараптау жөнінде біліктену және машықтану қажет.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. ҚР Конституциясы. 30.08.1995 ж.

 2. ҚР Азаматтық кодексі (жалпы бөлім). 27.12.1994 №23

 3. ҚР Азаматтық кодексі (ерекше бөлім). 01.07.1994 №409-1

 4. ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 30.01.2001.

 5. ҚР Бюджет кодексі 24 сәуір 2004ж. N 548-П

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).

Курстың/пәннің/юниттің атауы: ҚР Жер құқығы

Пәннің коды: ZPRK 3215

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші : аға оқытушы Жумадилова М.А

Курстың мақсаты: ҚР-ң жер құқығы курсының мақсаты болып – студенттерге жер заңдарының қажеттілігін, оның басқа құқық салалары ішінде алатын орнын түсіндіре келіп, оларға теориялық білім беру, жер құқығының жалпы түсінігін, қағидаларын, оның негізгі ұғымдары мен мазмұнын түсіндіру, сондай-ақ нақты жер санаттарының белгілерімен, оларды пайдалану ерекшеліктерімен таныстыру. Деректемелері/Пререквизиттері: ҚР Азаматтық құқық, ҚР Экологиялық құқығы

Курстың/пәннің мазмұны: Курсты оқыту барысында студенттер жер құқығының түсінігі, әдісі, негізгі қағидалары, жер құқығының қағидалары туралы, жер құқық қатынастары ұғымы, жерге меншік құқығы институты және басқадай заттық құқықтар туралы, жер пайдалану құқығы, жер учаскелері мен жер пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері, ҚР-сы жер қорларын мемлекеттік басқару органдарының құзыреті туралы, жерді қорғау, жерге орналастыру, жер кадастары және жер мониторингі ұғымы туралы, жер заңдарын бұзғаны үшін жауаптылық түрлері және жер дауларын шешу жолдары туралы, жер санаттарының құқықтық тәртіптерінің ерекшеліктері туралы толық мәлімет алады.

Курсты оқытудың міндеті студенттердің ойлау қабілетін дамыту, жер дауларын шешу мәселелерінде оны дұрыс қолдануға үйрету, жинақтаған білімді басшылыққа ала отырып және өзінің қоғамға пайдалы қызметінің тиісті салаларында оны дұрыс пайдаланып, заңдылықтың жүзеге асырылуын қамтамасыз ету болып табылады.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Жерді пайдалану мен қорғаудың мемлекеттік бақылауды жүзеге асырудың тәртібі туралы Ереже. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 19.02.1997 жылғы қаулысымен бекітілген

 2. Қазақстан Республикасының жер ресурстарын басқару комитеті туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 21.04.1998 жылғы қаулысымен бекітілген.

 3. ҚР Үкіметінің 2 қырқүйек 2003 ж. «Мемлекеттің немесе мемлекеттік жер пайдаланушының жер учаскесін жеке меншікке немесе жалға беру кезіндегі ақының базалық ставкаларын бекіту туралы»қаулысы.

 4. ҚР Үкіметінің 22 тамыз 2003 жылғы «Жер учаскесіне құқықты күәландырытын құжаттардың нысанын бекіту туралы» қаулысы.

 5. ҚР Үкіметінің 22 казан 2003 ж. Қазақстан Республикасының азаматының шаруа /фермер/ қожалығын жүргізуге, Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес Заңғы түлғаларында және олардың артықшылық берілген түлгаларында тауарлы ауылшаруашылық жүргізу үшін жеке меншік құқығында сонымен бірге шетел түлгаларымен азаматтық жоқ адамдарда ауылшаруашлық өндірісін жүргізу үшін пайдалану құқығында болатын ауылшаруашылық мақсчатына арналған жерлердін бір әкімшілік аудан бойынша шектіқ мөлшерін бекіту туралы қаулысы.

 6. Стамкулов А.С. Қазақстан Республикасының Экология құқығы Тараз 2003 Жалпы және ерекше бөлім.

 7. Быстров Г.Е. Опыт аграрной реформы состояние и тенденции развития. Минск, 2000

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: ҚР Экологиялық құқығы

Пәннің коды: EPRK 3216

Пәннің типі: Базалық, міндетті

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші : Қаржаубаева Л.М,, заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Курстың мақсаты: ҚР заңдар жүйесінде қолданылып жүрген заңдардың ішінде – экологиялық заңдардың орны ерекше. Бұл курста студенттерге ҚР табиғи ресурстарды мен қоршаған орта байлықтарын өндіру, өңдеу және экология саласындағы нормативтік құқықтық актілерімен таныстыру, табиғи ресурстар мен қоршаған орта байлықтарын пайдаланудың құқықтық реттелуін, мемлекеттік басқару органдарының қоршаған орта байлықтарын пайдалануды жүргізу саласындағы өкілеттілігін және түрлерін экология қатынастардың реттелу ерекшеліктері т.б. экология саласындағы құқықтық іс-әрекеттер жайлы толық мәлімет алады.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconҚұқықтану және халықаралық қатынас факультеті 2010-2011 оқу жылы
Мамандығы 5В030100 құқықтану 2 курс 3 аоб семестр күндізгі қазақ бөлімі 204 топ
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница