5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Название5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
страница5/10
Дата конвертации06.02.2016
Размер0.88 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/history.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың / пәннің / юниттің атауы: Шетелдердің конституциялық құқығы

Пәннің коды: KPZS 2206

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 2 оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: аға оқытушы А.Ж.Исаева

Курстың мақсаты: «Шет елдердің конституциялық құқығы» мемлекет құрылымы, Шет елдердің конституциялық құрылысының негіздері және адаммен азамат жағдайының негіздерін оқыту болып табылады. Жалпылама нысанда ол келесі негізгі бағыттар бойынша білім береді: қоғам мен мемлекет құрылымының негіздері; шет елдердің конституциялық құрылысының негіздері; Шет елдердің адам мен азаматтың құқықтық жағдайының негіздері; Шет елдердің мемлекеттік-аумақтық құрылымы; Шет елдердің мемлекеттік органдар жүйесі; Шет елдердің жергілікті өзін -өзі басқару.

Деректемелері: Мемлекет және құқық теориясы; ҚР конституциялық құқығы; Халықаралық құқық; Саясаттану.

Курстың / пәннің мазмұны: Шет елдердің конституциялық құқығын оқыту ҚР-да заң білімін берудің маңызды бағытын құрайды. Жалпы теориялық пәндердің бірі бола отырып, ол негізгі шет елдердің конституциялық құқығындағы конституциялық құқықтық институттар туралы білім береді. Студенттердің жалпы кәсіби мәдениеті мен танымын дамытады. Конституциялық құқықтың барынша терең түсінулерін қамтамасыз етеді.

Шет елдердің конституциялық құқығының пәні конституциялық актілер негізінде туындайтын қоғамдық қатынастарды оқыту құрайды.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер көптеген шет елдердің конституциялық құрылысымен, мемлекеттік билік жүйесімен, ондағы адам және азаматтардың құқықтық жағдайымен, жергілікті органдардың құқықтық мәртебесімен, өзге де конституциялық құқықтық институттарымен танысады және ҚР-дағы конституциялық құқық институттарымен салыстырмалы талдау мүмкіндігіне ие болады.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. М:-1999;

2. Страшун Б.А. Государственное (конституционное) право зарубежных стран. М:-1999;

3. Баглай М. Конституционное право зарубежных стран, М:-2000.

4. Чиркин В.Е. (конституционное) право зарубежных стран. М:-1997.

5. Қопабаев Ө.Қ. Шет елдердің конституциялық құқығы. Алматы -1996.

6. Сабикенов салыстырмалы мемлекеттік құқық. Өркениет -2000.

7. Конституционное (государственное) право зарубежных стран в 4-х томах. М:-1993.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Заңгердің кәсіби этикасы

Пәннің коды: ZKAI 3217

Пәннің типі: Базалық, міндетті

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Мырзагулова Б

Курстың мақсаты: кәсіби этиканы құрайтын теория мен тәжірибе негіздеріне, тыңдаушылар бойында құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби этикасына сәйкес келетін әдептілік туралы білім жүйесін қалыптастыру.

Сондай-ақ, жоғары білікті, теориялық білім мен тәжірибелік қызмет негізінде құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіптік этикасына сәйкес келетені кәсіптік қызметті іске асыра алатын қабілеті бар маманды даярлау.

Өйткені, кәсіптік этиканың негіздерін, оның ізгілікті мәнін және мамандық проблемаларын білу құқық қорғау органдарының әр қызметкеріне міндетті. Кәсіптік этиканы оқу қажеттілігі қазіргі мемлекеттің дамуы және қалыптасу ерекшеліктерімен, қоғамдық және мемлекеттік өмірдің ізгілендіруін жетілдірумен, адам, оның құқықтары мен бостандықтарын қамқор етуімен шарттарып отыр.

Деректемелері/Пререквизиттері: Мемлекет және құқық теориясы; ҚР конституциялық құқығы; ҚР-дағы құқық қорғау органдары

Курстың/пәннің мазмұны: “Заңгердің кәсіптік этикасы” пәні 1 курста жүргізіледі, 10 лекция (1 сабақ 1 академиялық сағат, яғни 50 минут), 5 сағат практика және 8 сағат студенттің өз бетімен оқытушымен жұмысы (СӨОЖ). Лекция сабақтарын өткізу барысында оқытушы маңызды және қолданбалы сипаттағы негізгі сұрақтарды баяндайды. Практикалық және семинар сабақтарын өткізу барысында оқытушы жұмысын студенттердің барлығы сол тақырыпты меңгеру дәрежесін анықтайтындай етіп өткізу керек. Жалпылай алғанда келесідей бақылау түрін қолдануға болады: сауалнама, баяндама жасау, процессуалдыө акт жасау, дискуссия, коллоквиум. Қосымша оқыту нысаны ретінде студентің өз бетінше оқытушымен жұмысы (СӨОЖ) қарастырылған. Аталған оқу нысанының міндеті студенттің жекелеген тақырыптарды өзі оқып меңгеруі және өзіндік шығармашылық қабілетін арттыру

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Афанасьева А.В. Этика и психология профессиональной деятельности. – М., 2004.

 2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

 3. Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права.-М., 1998.

 4. Букреев В.И.. Этика права:то истоков этики и права к мировоззрению: Учеб.пособие.-М., 1998.

 5. Выгорбина А.Е. Культура дискуссии (требования этики и логики в обслуждении спорных проблем),-М., 1999.

 6. Габитов Т.Х. Этика юриста.Учебное пособие.-Алматы: Юридическая литература, 2003.

 7. Гусейнов А.А.. Этика:Учебник для вузов-М., 1998.

 8. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: Феномены,механизмы изащита.СПб.: Речь, 2003.

 9. Зарецкая И.И., Чернер С.Л. Деловой этикет.-М.: Вигма, 1998.

 10. Зеленкова И.Л., Беляева Е. В.Этика.-Минск, 1997.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Таңдау компоненттері


Курстың / пәннің / юниттің атауы: Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы

Пәннің коды: KRАK 1201

Пәннің типі: Базалық, таңдау пән

Оқу жылы: 2 оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 5

Дәріс беруші: аға оқытушы., з.ғ.к., А.Мадалиева

Курстың мақсаты: Студенттерге әкімшілік заң жағынан тиянақты білім беру, әкімшілік құқықтың жалпы ережелері принциптерін, оның негізгі ұғымдары мен инститтуттарымен түсіндіру, сондай-ақ нақты әкімшілік құқық түрлерінің белгілерімен, олардың жазаланушылық шектерімен таныстыру.

Деректемелері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы

Курстың / пәннің мазмұны: "Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы" пәнінің зерттеу объектісі - конституциялық-құқықтық реттеуге жататын қоғамдық қатынастардың аясы, конституциялық-құқықтық нормалар, институттар және қатынастар, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихы, мемлекеттің конституциялық құрылым негіздері, жеке адамның құқықтық жағдайы, мемлекеттік органдар және жергілікті өзін-өзі басқару органдардың құқықтық мәртебесі сонымен қатар Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы саласының және ғылымның негізгі даму тенденциялары болып табылады.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1.Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2030. барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы.

2. Назарбаев Н.Ә.. Сындарлы он жыл. 2000 ж. Алматы, Атамұра.

3. Сапарғалиев Ғ. ҚР-ның конституциялық құқығы. Оқулық. Алматы. Жеті Жарғы, 1998ж

4. ҚР Конституциясы.Түсінік, Алматы, Жеті Жарғы. 1998 ж.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).

Курстың / пәннің / юниттің атауы: ҚР Азаматтық құқығы (жалпы бөлім)

Пәннің коды: KRAK 1202

Пәннің типі: Базалық, таңдау пән

Оқу жылы: 2 оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 5

Дәріс беруші: аға оқытушылар Ильясова С.М., Жусупова Б.М.

Курстың мақсаты: Азаматтық құқықтық қатынастардың табиғаты мен мәнісін студенттердің жан-жақты терең түсінуіне жету, тәжірибелік қызметке жоғары дайындығы бар цивилист мамандар дайындау, болашақ цивилисттердің қайраткерлік тұлғасын қалыптастыру.

Деректемелері: Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы

Курстың / пәннің мазмұны: ҚР Азаматтық құқығы құқық салалары ішінде ең негізгі және ерекше орын алатын салаларының бірі ҚР-ның Азаматтық құқық пәні 2 курстың 3 семетрінде өткізіледі. 30 лекция (1 сабақ 1 академиялық яғни 50 минут) 15 сағат практика және 22 сағат студенттердің өзіндік жұмысы. Лекциялық сабақтар пәннің теориялық негіздерін оқытуға арналады. Практикалық сабақтар тақырыптар бойынша сұрақтарды талдау, іскерлік ойындар, пікір-талас және тақырыптар бойынша есептер шығару нысанында жүргізіледі. Студенттің өзіндік жұмысы берілген тапсырмалардың нәтижесін қарастыру, зерттеу жұмыстары т.б. әдіс - тәсілдер арқылы жүргізіледі. Оқытушы қатысумен өзіндік жұмысты орындау кезінде пәнге қатысты мәселелер бойынша қажетті түсінбеген сұрақтарға кеңес алуға болады.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть). Комментарий. Отв.ред.

М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин. Алматы, Жеті жаргы, 2006 г.

2. Гражданское право. Том І. отв.ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин. Алматы. Издательство

КазГЮА. 2000 г.

3. Басин Ю.Г.., Сулейменов М.К. Гражданское право. Том 1. Алматы 2003 ж.

4. Төлеуғалиев Ғ. Азаматтық құқық (Жалпы бөлім). Оқулық.Алматы 2001 ж.

5. Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. Алматы, 2003 г.

6. Қазақстан Республикасының азаматтық құқы. Жалпы бөлім, Оқу құралы / Е.Ш. Дүсіпов, О.К. Қағазов.- Алматы, 2006.

7. Гражданское право: учеб. / под ред. С. С. Алексеева.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Проспект, 2009.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың / пәннің / юниттің атауы: ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бөлім)

Пәннің коды: KRAK 2209

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 2 оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 5

Дәріс беруші: аға оқытушы А.Ж.Исаева

Курстың мақсаты: Азаматтық құқықтағы міндетемелік қатынастардың табиғаты мен мәнісін студенттерді жан-жақты терең түсінуіне жету, тәжіриебелік қызметке жоғары дайындығы бар цивилист мамандар дайындау, болашақ цивилисттердің қайраткерлік тұлғасын қалыптастыру. Курсты оқыту барысында студенттер азаматтық құқықтықтағы міндеттемелердің түрлеріне жеке-жеке тоқталып, олардың ұғымы, белгілері, түрлері, олардың ерекшеліктері бойынша жауапкершілігі, міндеттеме түрлерінің құқықтық жағдайлары туралы толық мәлімет алады.

Деректемелері: Жеке Рим құқығы, Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы, ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), Отбасы құқығы, Міндеттемелік құқық

Курстың / пәннің мазмұны: Азаматтық құқықтағы міндеттемелер туралы негізгі білімдерін толық және тиянақты иемдену; Азаматтық құқықтағы міндеттемелердің жекелеген түрлерін реттейтін нақты заңдар мен нормативтік-құқықтық актілердін мазмұнын білу; Азаматтық құқықтағы міндеттемелерге қатысушы тараптарың құқықтары мен міндеттерін жете түсіну.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Жайлин, Ғ. А. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы.Ерекше бөлім :оқулық

том. - Алматы: Заң әдебиеті. Т. 2. - 2008.

2. Гражданское право. Ч.3./Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К.-М., Проспект, 2002 г.

3. Гражданское право в 2-х томах. / Отв.ред. Суханов Е.А.-М., Бек, 1998 г.

4. Гражданское право Росии. Ч.2. Обязательственное право. Курс лекций./ Под.ред.

О.Н Садикова.-М., 1997 г.

5. Гражданское право. Ч.2./ Под.ред. Калпиной А.Г.,Масляева А.И-М., Юрист 1999 г.

6. Гражданский кодекс Республики Казакстан ( Особенная часть). Комментарий./ Отв.ред.М.К.

Сулейменова, Ю.Г. Басин.-Алматы, Жеты жаргы, 2000 г.

7. Граждансное право. Том 2/Отв.ред.М.К Сулейменов, Ю,Г. Басин-Алматы, 2002 г.

8. Гражданское законодательство: Статьи, комментари, практика / Под ред. А.Г.Диденко, 1996-

2005.

10. Гражданское право. Том 2. Учебник для вузов (академический курс). /Отв.ред.:

М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин. Алматы, 2002 г

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар, интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентациялар, интерактивті тақтаны қолдану

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


Курстың / пәннің / юниттің атауы: ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)

Пәннің коды: KRKK 2211

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 2 оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 5

Дәріс беруші: з.ғ.к. Ш.Р.Жұмағұлова

Курстың мақсаты: Қылмыстық құқықтың жалпы бөлімін игергеннен кейін бағамның барлығын қисындыаяқтауға әкелетін қылмыстық құқықтың Ерекше бөлімі оқылады. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлімін игерудің пәні болып нақты қылмыстың құрамы және жасаған әрекет үшін жаза тағайындау табылады.

Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлімінің басқа заң пәндерінің арасында мәні зор. Оның мәні:- жасаған әрекетті саралаудан; нақты қылмыстардың белгілерін игеруден; қылмыстардың аралас құрамдарының арасында айырмашылығын келтіруден; қылмыстың саралану және ерекше саралану белгілерін көрсетуден; қылмыс жасағаны үшін жазаның нақты түрі мен көлемін анықтаудан; кейбір қылмыстарды жасаганы үшін қылмыстық жауаптылықтан босату мүмкіншіліктерін қарастырудан анықталады.

Деректемелері: Мемлекет және құқық теориясы , ҚР Конституциялық құқығы, ҚР Азаматтық құқығы, ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім).

Курстың / пәннің мазмұны: Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлімін игеру үшін фәлсапаның, жалпы тарихтың, қалыпты қисынның заңдарын және т.б. білу қажет. Сонымен бірге базалық заң пәндерін: мемлекет және құқықтың теориясы, мемлекет пен құқықтың тарихы, қылмыстық құқықтың жалпы бөлімі және басқаларын игеру қажет. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлімі басқа заң пәндерімен тығыз қарым-қатынаста. Ол, бәрін бұрын қылмыстық құқықтың Жалпы бөлімімен, қылмыстық іс жүргізу құқығымен, криминологиямен, криминалистикамен, жедел-іздестіру қызметімен, қылмыстық-атқару құқығымен және басқаларымен.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. ҚР Қылмыстық кодексі. Алматы.2011ж.

 2. ҚР Қылмыстық кодексіне түсініктеме. Алматы, 2004.

 3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Жалпы бөлім. Алматы, 2007.

 4. Алауханов Е. Қылмыстық құқық. Оқулық. Жалпы бөлім. Алматы, 2001.

 5. Литвинов А.Н., Гаврин Т.С. Профилактика преступлений. От теории к практике. М., 2003.

 6. Наумов А.В. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім, Лекциялар курсы, Астана, 2001.

 7. И.И.Рогов Уголовное право общая часть уч-к Алматы 2003г.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы iconҚұқықтану және халықаралық қатынас факультеті 2010-2011 оқу жылы
Мамандығы 5В030100 құқықтану 2 курс 3 аоб семестр күндізгі қазақ бөлімі 204 топ
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница