Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін
НазваниеТест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін
страница4/12
Дата конвертации06.02.2016
Размер1.87 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ksu.kz/files/OMKO/Baza_testovyh_zadanii/Filosofiya_kaz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

187. “Таза зердеге сын” атты шығарманың авторы кім?

A) Кант

B) Шеллинг

C) Гегель

D) Фихте

E) Фейербах


188. Канттың пікірінше априорлы формалар:

A) зерденің жемістері

B) сезімдік қабылдау

C) силлогизмдер

D) тәжірибеге дейінгі білім

E) туа бітті идеялар


189. Классикалық неміс философиясы кімнен басталады?

A) Кант.

B) Маркс.

C) Фихте.

D) Гете.

E) Шеллинг.


190. Маркс, Гегельдің қай ілімін дамытушы болды?

A) Жатсыну.

B) Коммунизм.

C) Христианшылдық.

D) Категорияларды.

E) Материализм.


191.«Рух феноменологиясының», «Логика ғылымы», «Құқық философиясы» шығармаларының авторы.

A) Шеллинг

B) Кант

C) Гегель

D) Фейербах

E) Фихте


192. Неміс классикалық философиясында диалектиканы дамудың теориясы ретінде қарастырған.

A) Фейербах

B) Кант

C) Энгельс

D) Маркс

E) Гегель


193. Фейербах ұсынған адамға деген филососфиялық көзқарас қалай

аталады?

A) антропоцентризм

B) философиялық антропология

C) антропологиялық материализм

D) антропософия

E) антропоморфизм


194. Шеллингтің бірінші болып қолданған ұғымы

A) Қарым-қатынас

B) Терістеу

C) Бостандық

D) Онтология

E) Жаттану


195.,,Диалектика,, терминінің орнына ,,антитетика,, терминін қолданған кім?

A) Дидро

B) Руссо

C) Толант

D) Кант

E) Маркс


196. Субьективтік рух, обьективті рух, абсолюттік рух Гегельдің қай кітабының бөлімдерін осылайша атаған?

A) Рух феноменологиясы

B) Логика ғылымы

C) Дін философиясы

D) Рух философиясы

E) Рух пен адамзат руханилығының тарихы


197. Гегельдің тарих философиясының, оның әлеуметтік даму ,,фазалары,, туралы пікірлерінің негізінде қандай жалпы методологиялық принцип жатыр?

A) үштік принципі

B) ақиқаттың нақтылығы принципі

C) материалдық болмыстың біріншілігі

D) қатаң детерминизм

E) құдайлық алдын ала анықтау


198. Монадалар туралы ілімнің авторы кім?

A) Лейбниц

B) Шопенгауэр

C) Фрейд

D) Ницше

E) Фейербах


199. Адамзаттың рухани мәдениетінің ең ежелгі формасы:

A) миф

B) философия

C) дін

D) атеизм

E) ғылым


200. Диалектиканың негізгі принциптерінің дамуына өз үлесін қосқан неміс – ойшылы:

A) Аристотель

B) Платон

C) Кант

D) Гегель

E) Маркс


201. Марксизм философиясы бойынша танымның негізгі бастауы, негізі, мақсаты және ақиқаттың критериі неде?

A) ерікте

B) күмәндануда

C) интуицияда

D) сенімде

E) практикада


202. Фундаментальды еңбек “Капитал” – дың авторы

A) Кант

B) Маркс

C) Фихте

D) Гете

E) Шеллинг


203. “Неміс идеологиясының” авторы:

A) Ницше.

B) Гегель.

C) Маркс.

D) Кант.

E) Хайдеггер.


204. «Табиғат жүйесі» еңбегінің авторы:

A) Монтескье

B) Вольтер

C) Д.Дидро

D) Ж.Ж.Руссо

E) Гольбах


205. Материализм және эмпириокритицизм еңбегінің авторы:

A) Абай

B) Кант

C) Аристотель

D) Ленин

E) К.Маркс


206. «Қоғамдық-экономикалық формация» түсінігін енгізген

A) Рикардо

B) Маркс

C) Смит

D) Ленин

E) Вебер


207. Ойлаудың болмысқа қатынасы туралы сұрақты ,, философияның негізгі сұрағы деп санаған ...

A) Платон

B) Кант

C) Фихте

D) Біздің оқытушымыз

E) Энгельс


208. Маркс өзінің қоғамдық формациялар теориясында нені абсолюттеді?

A) жұмысшы табының ролін

B) еңбектің ролін

C) билік капиталының басымдылығын

D) саясаттың ролін

E) қондырманың үстіндегі базистің басымдылығын


209. Тоталитарлық экономика мен саясаттың пайда болуы мен қалыптасуы үшін, негізді, ақиқатында төменде көрсетілген себептердің қайсысы құрайды?

A) Бұқараның сансының жетілмегендігі

B) Басқарушы топтың тәкаппарлығы

C) Жаттану

D) Идеологиялық манипуляция

E) Партиялық қатардың бірлігі


210. ,,Дін дегеніміз.. жүрексіз әлемнің жүрегі…,, дін туралы осылайша пікір түйген төмендегілердің қайсысы?

A) Христос

B) Мұхаммед

C) Ницше

D) Маркс

E) Абай


211. Әр бір мәдениеттің негізінде этикалық бастама жатыр деп айтқан кім?

A) Маркс

B) Щвейцер

C) Ясперс

D) Данилевский

E) Э.Фромм


212. Әлеуметтік Маркстік методологиясында не үстемдік етеді?

A) тарихилық пен логикалықтың бірлігі

B) социологиядағы идеализм

C) болжамдық сәттер

D) пролетариатқа мүлдем және сөзсіз аппеляция

E) революциялықтың идеологиясы


213. Әлемдік ғылымда кім бірінші рет халықтардың санының өсуінің қауіптілігі туралы айтты?

A) Мальтус

B) Маркс

C) Маоцзедун

D) Маркузе

E) Маршалл


214.

Марксистердің ішінен өркениет ұғымы мен оның мәнін зерттеуге зор үлес қосқан кім?

A) Маркс

B) Энгельс

C) Ленин

D) Плеханов

E) Лукач


215. Орыс философиясының жалпы келбетін көрсетініз

A) рационализм

B) эмпиризм

C) діни-адамгершілік сипатта болды

D) сенсуализм

E) волюнтаризм


216. Хомяков, Киреевский, Аксаков қай бағытқа жатады

A) славяншылдыққа

B) батысшылдыққа

C) космистерге

D) дуалистерге

E) экзистенциалистерге


217. Орыс философиясындағы экзистенциалист кім?

A) Бердяев

B) Лосев

C) Шпет

D) Соловьев

E) Булгаков


218. Славянофилдер негізін салушылар қандай принципте болды?

A) Славяншылдыққа деген сүйіспеншілік.

B) Халықты-тарихтың қозғаушы күші деп түсіну.

C)Тілдікмәдениеткеәуестік.

D) Салалық қауымға иек арту.

E) Батысқа еліктеу


219. Соловьев, Флоренскийлер мыналардың қайсысына жатады.

A) Батысшылдар.

B) Славянофилдер.

C) Діни философия.

D) Софистер.

E) Интуитивистер.


220. Метемпсихоз-бұл

A) Рухтың көшу мүмкіндігін мойындау

B) Мәңгілікке оралу идеясы

C) Психикалық ауру

D) Рухтық материалдық негізін мойындау

E) Диалог өнері


221. «Рим клубы» деген не?

A) футбол жанкүйерлерінің құрамы

B) коррупцияѓа ќарсы күресуді маќсат еткен Рим саясаттанушылар бірлестігі

C) Қазіргі заманның глобальды проблемаларын зерттеуге орай қарастыруда құрылған ғалымдар бірлестігі

D) солтүстік өндірістік даму аумағына қарсы бағытта құрылған Орталық Италия халықтарының бірлестігі

E) пікірлес суретшілер одаѓы


222. Мына аталған авторлардың қайсысы тоталитарзмнің мәні мен табиғатын кең көлемде зерттеген ?

A) Х.Арендт

B) Ф.Хайек

C) Дж.Оруэлл

D) Н.Амрекулов

E) П.Сорокин


223. Еврейлердің ұлттық діні қалай аталады?

A) Ислам

B) Манихейство

C) Несториан

D) Иегова куәгерлері

E) Иудизм


224. «Нигилизм» терминінің мағынасы қандай?

A) Түкке тұрмастық

B) Мәденниеттің құндылықтарын түгелдей дерлік жоққа шығару

C) Бос орын

D) Ештеңе еместік

E) Мағынасыздық


225. «Вестернизация» деген не?

A) Батыстандыру

B) Мәдени сұхбат

C)Азаматтық қоғам

D) Мәдени қозғалыс

E) Мәдени аймақ


226. Қай философиялық бірлестіктің өкілдері адам мен қоғам арақатынасы адамзаттық мәселесін болашақтағы орны туралы проблеманы бірінші орынға қойды?

A) Вена үйірмесі

B) Львов-Варшава мектебі

C) Морбугр мектебі

D) Франкфурт мектебі

E) Рим клубы


227. «Гуманизм» термині нені білдіреді?

A) Адамның тұлға ретінде құндылығын, оның жақсы, ауқатты өмір сүруіне, бостандыққа, өзінің қабілеттерін дамытуға құқығын білдіретін көзқарастар жүйесі.

B) Адамның орны мен маңызы, осы өмірге не үшін келгені жөніндегі сауалға жауап беретін көпғасырлы халық даналығы мен діни сенімді игеру

C) Өз Құдайына сүйіспеншілік, оның діни ережесі, қағидасы: «Өзіңді сүйгендей жаныңдағыны сүй»

D) Аяушылық білдіру, қайғысына, уайымына ортақтасу, махаббат

E) табиғатқа, тірі жәндіктерге сүйіспеншілік


228. Л.Н.Толстойдың көзқарасындағы «зорлық-зомбылық жасамау» деген терминін қалай түсінесіз?

A) Біреуге жамандық жасамау

B) Жақсылық жасау

C) Жақсылық пен жамандықтық ортасы

D) Әрекеттің әрекетсіздігі

E) Тағдырға көну


229. Әсемдік әлемді құтқарады – деген ойшыл:

A) Федоров

B) Чаадаев

C) Соловьев

D) Аксаков

E) Достоевский


230. «Адам бол» принципін жариялаған қазақ ойшылы кім?

A) Ш.Уәлиханов

B) А.Құнанбаев

C) Ы.Алтынсарин

D) Ш.Құдайбердиев

E) Бұхар жырау


231.“Қара сөздердің” авторы

A) Сократ.

B) Абай.

C)Уәлиханов.

D) Алтынсарин.

E) Абылай хан.


232. “Үш Анық еңбегінің авторы:

A) Абай.

B) Шәкәрім.

C) Будда.

D) Лао-цзы.

E) Конфуций.


233. Қазақ философиясының өкілі:

A) Абай.

B) Яссауи

C) Будда.

D) Лао-цзы.

E) Конфуций.


234. Қазақтардың дүниетанымындағы қандай орталық құдайлыққа табыну сақталған:

A) Тәңіршілдік

B) Ұмай

C) Жер-су

D) Ай

E) Күн


235. Кеңістік категориясы қазақ философиясында қандай сипатқа ие ?

A) діни сипатта

B) онтологиялық сипатта

C) антопоцентрлік

D) сакральды-символикалық

E) аксиологиялық


236. Төмендегілердің қайсысы қазақ ағартушылары?

A) А.Құнанбаев, Ш.Уалиханов, Ы. Алтынсарин

B) Аль-Фараби

C) Авиценна, Аверроэс.

D) Қашқари, Яссауи

E) Баласағұни, Низами, Саади


237. 19 ғасырдағы қазақтың ұлы ағартушысы,саяхатшысы,географ,шығыстанушысы:

A) Бөкейханов

B) Байтұрсынов

C) Шоқай

D) Уәлиханов

E) Алтынсарин


238. Әл-Фараби… қаласында дүиеге келген

A) Бұқарада

B) Отырарда

C) Домасскіде

D) Хорезмде

E) Багдатта


239. Абай философиясының орталық мәселесі-

A) Таным

B) Адам

C) Дін

D) Онтология

E) Методология


240. Қазақтардың ата-тегі түріктердің наным-сенімдеріндегі басты құдай:

A) От

B) Көк тәңірі

C) Күн

D) Ұмай

E) Жер


241. Қазақ мәдениеті қай өркениеттік болмысқа жатады?

A) Шығыстық

B) Батыстық

C) Орта Азиялық

D) Көшпелік

E) Кіндік Азиялық


242. Өз рухани тамырларынан айрылып қалған «мәңгүрт» ұғымын айналымға кім енгізді?

A) Р.Парк

B) Т.Парсонс

C) Ш.Айтматов

D) М.Мид

E) Ә.Кекілбаев


243. Абай өз шығармашылығында қандай мәдени мұраға көп жүгінеді?

A)Қазақ халқының төл мәдениетіне

B) Шығыстың ұлы мәдениетіне

C) Орыстың озық мәдениетіне

D) Ұлттық рухани мұраға және әлемнің озық мәдениет үлгілеріне

E) Феодализмге қарсы бағытталған халық ауыз әдебиетіне


244. Антикадағы ,,техника ,,терминінің мағынасы.

A) өнер

B) өндіріс

C) табиғат

D) іс-әрекет

E) шығармашылық


245. 20 ғасырдағы феноменология бағытының негізін қалаған кім?

A) К.Ясперс

B) М.Хайдеггер

C) Э.Гуссерль

D) А.Камю

E) Ф.Ницше


246. “Пессимизм философиясының” негізін қалаушы

A) С. Кьеркегор

B) Э. Гуссерль

C) А. Шопенгауэр

D) Ж. Деррида

E) Э. Фромм


247. Позитивтік философияның негізін қалаған:

A) Г.Спенсер

B) Тойнби

C) Шпенглер

D) Вебер

E) Конт


248. 20 ғасыр философтары – структурализм өкілдері:

A) Б.Рассел, М.Шлик, Л.Витгенштейн

B) Ж.Деррида, Ж.Делез, Ж.Бодрийар

C) Г.Гадамер, Э.Гуссерль, М.Хайдеггер

D) Ж.П.Сартр, А.Камю, К.Ясперс

E) К.Леви-Стросс, М.Фуко, Ж.Лакан


249. “Осевое время” атты концепцияның авторы

A) К. Ясперс

B) Шопенгауэр

C) Фрейд

D) Ницше

E) Фейербах


250. 20 ғасыр философы Л.Витгенштейнше философия дегеніміз…

A) адам туралы ілім

B) құдай болмысын негіздейді

C) тілдік ерекшеліктерді түсіндіреді

D) көзқарастың белсенді формасы

E) метафизикалық мәселемен айналысады


251. Қай философ өз философиясында “Жоғарғы адам” идеясын келтіреді?

A) Ницше

B)Гегель

C)Платон

D)Кант

E)Маркс


252. Ұжымдық санасыздық концепциясын кім ұсынды?

A) Фрейд

B) Мамардашвилли

C) Юнг

D) Ницше

E) Фромм


253. Білімді және оның пайдалылық қызметін уағыздайтын философия:

A)прагматизм

B) марксизм

C) неотомизм

D) неоэмпиризм

E) персонализм


254. Эмпириокритицизм өкілі кім?

A) Гегель

B) Фихте

C) Энгельс

D) Авенариус

E) Шиллер


255. Қай философ өз концепциясында мәдениет пен өркениет ұғымдарын бірі біріне қарсы қойып, өркениетті мәдениеттің өлімі деді?

A) Ж.Ж.Руссо

B) Н.Бердяев

C) А.Тойнби

D) О.Шпенглер

E) Ф.Шеллинг


256. А.Шопенгауэр Гегельдің абсолюттік рухының альтернативасы ретінде нені ұсынды?

A) зердені

B) жанды

C) бостандықты

D) ерікті

E) сезімдік бастаманы


257. «Жоғарғы адам» ұғымы кімнің шығармасынан көрініс табады?

A) Маркс

B) Фрейд

C) Ницше

D) Камю

E) Шопенгауэр


258. 20 ғасырдағы ойшыл – гуманистердің қайсысы экзистенциализм концепциясын ұсынды?

A) Хайдеггер

B) Печчей

C) Ганди

D) Ясперс

E) Швейцер


259. 20 ғасырдың бірінші жартысында ноосфера идеясын өңдеген орыс ойшылы:

A) Чижевский

B) Федоров

C) Вернадский

D) Циалковский

E) Бердяев


260. ХХ ғасырдағы француз экзистенцианализмінің өкілі

A) Сартр

B) Декарт

C) Хайдеггер

D) Ясперс

E) Вольтер


261. Өз танымында болмыстың абсурдтылығы мен бүлікшіл адам мәселесіне назар аударған философ-экзистенциалист:

A) Хайдеггер

B) Камю

C) Сартр

D) Ясперс

E) Марсель


262. 20 ғасыр философиясындағы «Белдеулік уақыт» концепциясының авторы:

A) Хайдеггер

B) Сартр

C) Гуссерль

D) Поппер

E) Ясперс


263. 19 ғасырдағы Психоанализ өкілі:

A) К.Юнг

B) Э.Фромм

C) О.Ранк

D) З.Фрейд

E) Г.Маркузе


264. Л. Витгенштейннің пікірінше философия:

A) ойды түсіндіруге бағытталған белсенділік

B) құдай болмысын ашады

C) адам туралы ілім

D) көзқарастың түрі

E) метафизика


265. «Заратустра осылай деді» еңбегінің авторы:

A) К.Ясперс.

B) А.Шопенгауэр.

C)З.Фрейд.

D) Ф.Ницше.

E) Л.Фейербах.


266. Өмір философиясының өкілі:

A) Сократ

B) Ницше

C) Абай

D) Демокрит

E) Аристотель


267. Ж.Деррида өзінің философиясында мынаны ұсынады:

A) европалық мәдениет ренессансы

B) қазақ мәдениетіне көңіл бөлу

C) шығыс мәдениетіне көңіл бөлу

D) европалық мәдениеттің реформациясы

E) европалық мәдениеттің деконструкциясы


268. Лакатостың ғылымның дамуы туралы ұсынған концепциясы

A) Ғылыми-зерттеу бағдарламасының конкуренциясы

B) Коммуникативтік

C) Интегративтік

D) Әдістік анархизм

E) ешқандай


269. Философиялық герменевтика түсінігі.

A) өздігінен ұйымдасу

B) текст

C) болмыстың жалпы заңдары

D) логика

E) техника


270. Санасыздықтың психикалық мотивациясын ашқан кім?

A) Ницше

B) Маркс

C) Кант

D) Гегель

E) Фрейд


271. Волюнтаризмнің негізін қалаған философ?

A) З. Фрейд

B) С. Кьеркегор

C) В. Дильтей

D) А. Бергсон

E) А. Шопенгауер


272. Классикалық емес философиясының ағымы.

A) агностицизм

B) позитивизм

C) рационализм

D) неопозитивизм

E) психоанализ


273. Ницше, құдай мәселесін былай шешеді

A) құдай өлген

B) құдай және адам – екеуі бір

C) құдай, құндылықтарды тудырады

D) құдай үшін бәрі тең

E) құдай мен табиғат тең


274. Шопенгауер Гегельдің абсолюттік рухының орнына мынаны ұсынады.

A) еркіндік

B) зерде

C) сезімдік бастау

D) еріктілік

E) экзистенция


275. М Фуконың «Сөздер мен заттар» еңбегіндегі негізгі гносеологиялық ұғымды көрсет:

A) децентрация

B) деконструкция

C) маргиналдық

D)эпистема

E) заттық


276. Симулякр-бұл

A) реалдылық көшірмесі

B) реалдылық өзі ретінде

C) ойдан шығарылған әлем

D) реалдылықтың көшірмесінің көшірмесі

E) нақты әлем


277. Өз танымында болмыстың абсурдтылығы мен бүлікшіл адам мәселесіне назар аударған философ-экзистенциалист:

A) Хайдеггер

B) Камю

C) Сартр

D) Ясперс

E) Марсель


278. Шпенглер бойынша өркениет-бұл

A) мәдениеттің гүлденуі

B) массалардың көтерілісі

C) мәдениеттің тұрақтылығы

D) мәдениеттің акыры

E) мәдениеттің прогресі


279. Қай философтың ойы бойынша ақылдың орнында ерік болуы керек

A) Сартрдің

B) Хайдеггердің

C) Шопенгауердің

D) Ницшенің

E) Бергсонның


280. ХХ-ғасыр философиясындағы адам мәселсін қай бағыт көтерді деуге толық негіз бар?

A) экзистенциализм

B) марксизм

C) постмодернизм

D) постструктурализм

E) неопрагматизм


281. П.Теярде Шарденнің көзқарасы бойынша ғарыштағы адам болмысының мақсаттарының символикалық көрінісі болып табылады.

A) білімнің өсу жүйесі

B) Ғарыштың анти-әлеммен түйісу нүктесі

C) ,,омега,, нүктесі

D) космостық дәуірдің басталуын есептеу нүктесі

E) математикалық


282. Адам мен мәдениеттегі аполлондық және дионистік бастамалар туралы бірінші рет айтқан кім болатын?

A) Платон

B) Аристотель

C) Шопенгауэр

D) Ницше

E) Достоевский


283. Ницше бойынша өмірге деген ерік жігермен қоса адамға не түрткі болады?

A) Болмыстың өзі

B) Билікке деген ерік

C) Таза ерік

D) Репрессиялайтын болмыс

E) Биліктік инстинг


284. Лакатостың ғылымның дамуы туралы ұсынған концепциясы

A) Ғылыми-зерттеу бағдарламасының конкуренциясы

B) Коммуникативтік

C) Интегративтік

D) Әдістік анархизм

E) ешқандай


285. Текстер мен пікірлерді талдау өнерін қалыптастыру міндеті қай философиялық бағыттың үлесінде?

A) экзистенциализм

B) позитивизм

C) аналитикалық философия

D) герменевтика

E) логикалық симантика


286. Экзистенциализмнің негізін салушы ,,Немесе-немесе,, атты шығарманы жазған

A) Карл Ясперс

B) Серен Кьеркегор

C) Гамлет

D) Мартин Хайдеггер

E) Жан-Поль Сартр


287. ХХ-ғасырда философияның көрнекті өкілдері адам мәселесін қай тұрғыда қарастырды?

A) Синергетизм

B) Неопозитивизм

C) Герменевтика

D) Экзистенциализм

E) Неогегельяншылдық


288. Симулякр, резома сияқты сөздер-кімдердің теориялық сөздіктерінде маңызды ұғымдар болып табылады?

A) структуралистерде

B) Митьков

C) Фантаст-жазушыларда

D) Постмодернистерде

E) Постпозитивистерде


289. Сөздер және заттар кітабындағы М.Фуко қолданған маңызды ұғымдардың бірі

A) децентрация

B) деконструкция

C) маргиналдық

D) эпистема

E) вещизм


290. Адамдарға деген пессимистік көзқарасты негіздеудегі басты болған, адамның эгоистік табиғаты туралы идея, келесі философтардың қайсысына тән?

A) Кьеркегорға

B) Шопенгауерге

C) Ницщеге

D) Камюге

E) Шестовқа


291. Әлеуметтік құрылымдардың, қауымдастықтардың әлеуметтіктің ,,децентрациясы,, ( орталықтардың, орталықтандырудың болмауы, жойылуы)-…………философиясындағы өлшем принциптерінің бірі.

A) постпозитивизм

B) посттоталитаризм

C) поставангардизм

D) постимпрессионизм

E) постмодернизм


292. Философиялық-социологиялық білімнің өсуіне деген өзінің көзқарасы мен оның мәселелерін ұғынуын тезистік түрде көрсеткен ,,Әлеуметтік ғылымның логикасы,, еңбегі кімдікі?

A) Гегель

B) Витгенштейн

C) Рассел

D) К.Поппер

E) Деррида


293. Ашық қоғамның жауларының қатарына Поппер кімді қосты?

A) Аристотель

B) Платон

C) Пратогор

D) Диоген

E) Гераклит


294. К.Поппер ,,қайыршылық,, деп атап, сынаған теория.

A) фальцификация

B) информатизация

C) тарихизм

D) қоғамдық формациялар

E) тарихшылдық


295. К.Попердің белгілі шығармаларының бірі- ,,Ашық қоғам және оның,…………..,,.

A) жаулары

B) сыншылары

C) жақтастары

D) апологеттері

E) теоретиктері


296. З.Фрейдтің концепциясындағы мәдениет-

A) Эго

B) Ид

C) Супер Эго

D) Супер Ид

E) Маңызы жоқ ұғым


297. Мәдениеттің соңы туралы идеяны ХХ-ғасырда жариялаған ……..

A) Швейцер

B) Шпенглер

C) Шопенгауэр

D) Шестов

E) Шри Ауробиндо Гхош


298. Американ философы Фукуяманың ,,Тарихтың соңы,, идеясы қандай құбылыстың баламасының жоқтығына сүйенді.

A) тоталитаризмнің

B) христиандық мораль

C) діни бастаманың

D) либералды демократияның

E) американдық құндылықтардың


299. Карл Густав Юнгтың философиясындағы фундаментальды ұғымдар қатарына жататын ұғым………

A) ұжымдық санасыздық архетипі

B) индивуальды санасыздық архетипі

C) ,,архе,, Ғарыш пен Адамзатты қозғалыысқа келтіретін күш

D) құндылықтардың архетиптік функцилары

E) адамзаттың өткені туралы маңызды ғылым ретіндегі археология


300. А.Тойнбидің теориясының жалпы масштабтылығына қарамастан, оның теориясының негізінде жатқан қандай нәрсе?

A) әлемдік тарих жөніндегі шым-шытырық білім

B) мемлекеттің ролін бөліп көрсететін философиялық принциптер

C) діннің шешуші ролі жөніндегі түсініктер

D) ежелгі халықтардың мифтері мен аңыздары

E) саяси тапсырыс әбден болуы мүмкін


301. ,,Бұқара және билік,,-бұл кімнің негізгі философиялық саяси зерттеуі болып табылады ?

A) В.И.Лениннің

B) Э.Канетти

C) Ф.Ницше

D) Сталин

E) Макиавелли


302. ХХ-ғ постструктурализм позициясынан гуманитарлық білімдердің құрылмынан егжей-тегжейлі зерттеген-

A) Фуко

B) Гуссерль

C) Э.Фромм

D) Хайдеггер

E) Леви-Стросс

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconТест тапсырмалары «Халықаралық туризмнің тарихы» пәні бойынша экономикалық бағыттағы топтар үшін 050902 Туризм
Адамзат тарихы және алғашқы ұйымдасқан саяхаттардың әлеуметтік-экономикалық себептері
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін icon«Дінтану» пәнінің Оқу- әдістемелік кешені Оқытушылар үшін Редакция №1
Барлық мамандықтар үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін icon«Дінтану» пәнінің Оқу- әдістемелік кешені Оқытушылар үшін Редакция №1
Барлық мамандықтар үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін icon«Дінтану» пәнінің Оқу- әдістемелік кешені Студенттер үшін Редакция №1
Барлық мамандықтар үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін icon5. 4 Пәннің мазмұны: «сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру негіздері» пәнінің білім жүйесінде пәнаралық және толық пән болып табылады. Бакалавр даярлау кезеңінде барлық бағыттағы пәндерге арналған пән. 5 Пәнді игеру кезеңіндегі әдістемелік нұсқаулар
Барлық бакалавр даярлау бағыттары және мамандықтар бойынша «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері»
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconТәуелсіздік барлық қазақстандықтар үшін аса қасиетті құндылық
Республикасының негізін қалаушы тұлға Н.Ә. Назарбаевтың «Тәуелсіздік – барлық қазақстандықтар үшін аса қасиетті құндылық» деген сөзі...
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconТест тапсырмалары Ерте темір дәуіріне шолу
Кен тасы ұнтақтарынан балқыған темірді алу үшін қолданған температураның градусы?
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconБекітемін
Бакалавриаттың барлық мамандықтар студенттеріне арналған. Оқу түрі сырттай және қашықтықтағы
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconД. Э. Әшімханова, Ж. С. Батталова, Г. М. Досанова, О. В. Калдыбаева, А. Н. Родионов, т б
Еуразия университеті элиталық университет болу үшін қажетті барлық талаптарға жауап береді
Тест тапсырмалары барлық бағыттағы топтар үшін барлық мамандықтар үшін iconЗакон Республики Казахстан на охране здоровья школьников
Біздің барлық ойымыз, біліміміз бен ісіміз – Отан, Ізгілік пен Қайырымдылық үшін!
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница