6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Скачать 72.56 Kb.
Название6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Дата конвертации06.02.2016
Размер72.56 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kaznu.kz/content/files/pages/folder9724/РЭТ каз.doc
әл-фараби атындағы қазақ ұлттық УНИВЕРСИТЕТі


«6M071900– радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

мамандығы бойынша МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ


АЛМАТЫ 2012 1. Емтихан тақырыптарының тізімі«Механика» пәні

 1. Координат жүйелері. Векторлық және координаттық формаларда материялық нүктенің орын ауыстыруын, жылдамдығын және үдеуін сипаттау. Орташа және лездік жылдамдық және үдеу. Бірқалыпты айнымалы қозғалыстың кинематикасының формулалары.

 2. Салыстырмалық принціпі. Жарық жылдамдығының тұрақтылық принціпі. Лоренц түрлендірулері.

 3. Табиғаттағы күштер және әсерлесулер. Дененің массасы, күші және импульсы. Ньютонның үш заңы.

 4. Импульс моменті және күш моменті. Нүкте үшін және материялық нүктелер жүйесі үшін моменттер теңдеуі. Жүйенің импульс моментінің сақталу заңы.

 5. Күш жұмысын анықтау. Потенциалдық және потенциалдық емес күштер. Потенциалдық энергия және оны нормалау. Механикалық энергияның сақталу заңы.

 6. Релятивтік бөлшектің энергиясы мен импульсінің арасындағы қатынас. Тыныштық массасы мен энергиясы арасындағы байланыс. Байланыс энергиясы. Массалар дефектісі.

 7. Қатты дененің қозғалмайтын өстің маңайындағы айналуы. Өске қатысты дененің инерция моменті. Гюйгенс-Штейнер теоремасы. Айналмалы қозғалыс динамикасының теңдеуі.

 8. Қатты дененің ілгерілемелі, айналмалы және жазық қозғалыстарының кинетикалық энергиясы

 9. Қатты денелердегі деформация. Гук заңы. Юнг модулі.

 10. Идеал сұйықтың стационар ағысы үшін Бернулли заңы

 11. Ламинарлық және турбуленттік ағыс. Рейнольдс саны. Сұйықта қозғалатын денеге әсер ететін күштер.

 12. Тұтас ортадағы толқындар үшін Доплер эффектісі«Молекулалық физика» пәні

 1. Идеал газдың шартты үлгісі. Бір және кез-келген моль үшін Клапейрон-Менделеев теңдеуі.

 2. Изохоралық, изобаралық, изотермиялық процесстер (осы процестің теңдеуі, графигі, жұмысы).

 3. Температура. Идеал газдың ішкі энергиясы. Еркіндік дәрежелеріне сәйкес энергияның бірқалыпты үлестірілу заңы.

 4. Жылусиымдылық. Жылусиымдылықтардың өзара байланыс қатынастары мен идеал газдардағы еркіндік дәрежелерімен санымен сипатталынуы. Кванттық жылусиымдылық туралы түсінік.

 5. Молекулалар жылдамдығының Максвелл үлестірімі. Максвелл үлестірімінің сипаттама жылдамдығы.

 6. Больцман үлестірімі. Максвелл-Больцман үлестірімі.

 7. Термодинамиканың негізгі заңдары. Термодинамиканың бірінші заңы және оның физикалық мағынасы. Адиабаталық процесс. Политроптық процесс.

 8. Циклдық процестер. Карно циклы. Карно теоремалары.

 9. Термодинамиканың екінші заңы. Термодинамиканың екінші бастамасының статистикалық сипаттамасы.

 10. Диффузия, тұтқырлық, жылуөткізгіштік (процесстің физикалық мағынасы, теңдеуі, коэффициенті).

 11. Нақты газдар. Ван-дер-Ваальс теңдеуі. Ван-дер-Ваальс күштері.

 12. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. Қаныққан бу қысымының температурадан тәуелділігі.


«Электр және магнетизм» пәні

 1. Вакуумдағы тұрақты электр тоғы. Электрмагниттік әсердің табиғаттағы және практикадағы маңызы. Микроскопиялық зарядтар. Зарядтың сақталу заңы.

 2. Тұрақты электр өрісі. Кулон заңы.Кулон заңының өрістік интерпретациясы. Гаусс теоремасы. Кулон заңының дифференциалдық түрде тұжырымдалуы.

 3. Электростатикалық өрістің потенциалдығы. Электрстатикалық өрістегі жұмыс. Скалярлық потенциал.

 4. Әртүрлі заңдылықпен таралған зарядтардың потенциалын есептеу. Лаплас және Пуассон теңдеулері.

 5. Өткізгіштердегі электростатикалық өріс. Өткізгіш жаңынан пайда болған өріс механизмі.

 6. Оңашаланған өткізгіш электрсыйымдылығы. Конденсаторлар және олардың электр сыйымдылығы.

 7. Үзіліссіз таралған зарядтардың дипол моменті.

 8. Поляризацияланудың электр өрісі кернеулігінен байланыстылығы. Поляризацияның электр өрісіне әсері.

 9. Электрлік ығысу. Жазық конденсатордың өрісі. Диэлектриктер үшін Гаусс теоремасы.

 10. Дискретті зарядтардың энергмясының байланысы. Электр өрісінің энергия тығыздығы. Зарядталған конденсатордың энергиясы.

 11. Поляры және полярлы емес диэлектриктердің механизмі.

 12. Тұрақты электр тогы. Ток күші және оның тығыздығы. Ток бар кездегі зарядтардың сақталу заңы. Біртекті өткізгіш бөлігі үшін Ом заңы. Кирхгоф ережелері.


«Оптика» пәні

 1. Кіріспе. Физика пәнінде оптиканың орны және басқа пәндермен байланысы. Жарықтың электромагниттік табиғаты. Фотометриялық ұғымдар мен шамалар.

 2. Тербелістің когеренттілігі. Интерференциялық бейнелердің көмектескі болу себебі. Когеренттіліктің ұзындығы және уақыты.

 3. Координата және толқындық санның анықталмағандық принципі. Оптикадағы когерент толқындарды алу әдісі. Квант генераторлары.

 4. Жұқа қабыршақ (ұлпалардағы) интерференция. Бірдей қалыңдықтағы жолақтар. Интерференция құбылысының өндірісте қолдануы.

 5. Френельдің аумақ әдісі. Жарықтың түзу сызықпен таралуы. Амплитуданы график арқылы анықтау. Аумақ пластинасы.

 6. Фраунгофер дифракциясы. Дифракциялық тор және оның спектрлік сипаттамасы. Майкельсон эшелоны.

 7. Көп өлшемді құрылымдағы дифракция. Лауэ, Вульф-Брэггтердің формуласы. Кескінді голографиялық жазудың физикалық әдістерінің негіздері. Голограммалардың техникадағы қолданылуы.

 8. Электромагнит толқындардың поляризация түрлері. Екі диэлектрик шекарасына қалыпты түскен электромагнит толқындары (шағылу және өткізу коэффициенттері).

 9. Френель формуласы. Шағылған және сынған сәулелердің поляризациясы.

 10. Толық ішкі шағылу. Жарық жетекшілер.

 11. Анизотроп орта. Диэлектрик өтімділіктің тензоры. Қосарланып сыну. Кәдімгі және ерекше сәулелер. Қосарланып сынған сәулелердің поляризациялануы. Поляроидтар.

 12. Жарықтың эллипстік поляризациялануы. Кристаллдан өткен поляризацияланған сәулелердің интерференциясы. Төрттен бір, жарты, бір толқын ұзындығына тең қалыңдықтағы пластина. Жасанды анизотропия, электр өрісінің кристаллдардағы жеке деформация тудыру.

 13. Аморф заттардағы поляризация жазықтығының айналуы. Поляризация жазықтығы айналуының элементар феноменологиялық теориясы.

 14. Қалыпты және «аномаль» дисперсия. Оны бақылау әдістері. Дисперсияның электрон теориясының негіздері. Фазалық және топтық жылдамдық. Олардың арасындағы байланыс.


6. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


Негізгі әдебиет:

 1. Мухин К.А. Экспериментальная ядерная физика. М.: Энергоатомиздат, 1993.

 2. Гл.ред. Боголюбов Н.Н. Физика элементарных частиц и атомного ядра. М.: Энергоатомиздат, 1986

 3. Капитонов И.М.Введение в физику ядра и частиц, УРСС.2002

 4. ОКУНЬ Л. Б. Элементарное введение в физику элементарных частиц. М.НАУКА 1985

 5. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика.Наука.1980

 6. Қадыров Н.Б. Ядролық физика негіздері. Оқу құралы, «Қазақ университеті», 2008

 7. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности : Учеб.пособие / А.Н. Матвеев . - 2-е изд.перераб.и доп. - М. : Высш.шк., 1986. - 320с

 8. Общий курс физики : учеб. пособие для вузов рек. МО РФ: в 3 т. Т.1. Механика / Д.В.

 9. Иродов И. С. Механика. Основные законы : Учеб.пособие рек.МО РФ / И.С. Иродов 6-е изд.,испр. - М. : Лаб.базовых знаний, 2003.

 10. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М., Высшая школа, 1981.

11. Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.2, М., Наука, 1975.

12. Телеснин Р.В. Молекулярная физика, Изд. 2, Москва, Наука, 1973.

13. Рейф Ф. Берклеевский курс физики, т.5. Статистическая физика. Изд. 3. Москва, Наука, 1986.

14. «Сборник вопросов и задач по общей физике. Термодинамика и молекулярная физика. Электричество и магнетизм». Составитель И.В.Милютин; УдГУ. Ижевск, 2007. 195 с.

15. Трофимова Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова. - М; Высш. шк., 2003.-541с.

16. Матвеев А.Н. Атомная физика / А.Н. Матвеев: - М.: Высшая школа, 1989. 

17. Сивухин Д.В. Атомная и ядерная физика. Ч. 1. Атомная физика/Д.В. Сивухин; - М.: Наука, 1986.

18. Cивухин Д.В. Атомная и ядерная физика. Ч. 2. Ядерная физика/Д.В. Сивухин; - М: Наука, 1989. 

19. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц /А.И. Наумов; – М.: Просвещение, 1984.

20. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 3 /И.В. Савельев; - М.: Наука, 1987. 

21. Колесникова Т.Н. Лабораторный практикум по атомной и ядерной физике. Учебное пособие для физических специальностей университетов /Т.Н. Колесникова, Ш.Б.

22. Насохова, Е.С. Тур, Е.А.Анохин – Усть-Каменогорск: ВКГУ, 1999.


Қосымша әдебиет:

1 Сивухин Д.В. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика. Том 5, Часть

Физматлит.1989

2. Маршак Р., Судершан Э. Введение в физику элементарных частиц. М.: Издательство

иностранной литературы1962.

3. Д. Блан. Ядра, частицы, ядерные реакторы: Мир.1990

4. Берклеевский курс физики: Пер.с англ. Т.1. Механика /Ч. Киттель, В. Найт, М.

Рудерман ; под ред. А.И. Шальникова, А.С. Ахматова. - М. : Наука, 1983. – 446.

5. Хайкин С.Э. Физические основы механики: Учебное пособие. 1971, М.: Наука

6. Зоммерфельд А. Механика /Пер.с нем.Т.Е.Тамм. Под ред.Д.В.Сивухина. - 2-е изд. –

Ижевск : НИЦ"Регул.и хаотич.динамика", 2001. - 368с.

7. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика, изд. 2. Москва, Наука, 1976.

8. Детлаф А.А. Курс физики: учеб. пособие для студ. вузов

А.А. Детлаф, Б.М.Яворский. - 2.изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1999. - 718с.: ил.

9. Савельев И.В. Курс общей физики /И.В. Савельев. — Т. 1-3. -

М., 1982. -432 с; Т. 2. - М, 1982. - 496 с; Т. 3. - М, 1982. - 304 с.

10. Бушок Г.Ф. Курс физики /Г.Ф. Бушок, В.В. Левандовский, Г.Ф. Пивень. - К.:

Либидь, 2001; - Кн. 1,2 - 448с.

11. Яворский Б.М. Справочник по физике /Б.М. Яворский. - М., 1990. - 624 с.

12. Иродов И.Е. Задачи по общей физике /И.Е. Иродов; - М: Наука. 

13. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики /В.С. Волькенштейн; -

М: Наука, 1969.

14. Чертов А.Г. Задачник по физике /А.Г. Чертов, А.А. Воробьев – М.: Высшая школа

Нерсесов Э.А. Основные законы атомной и ядерной физики / Э.А. Нерсесов; - М.: Высшая школа. 1988. 

15. Вихман Э. Квантовая физика (Берклеевский курс физики, т.4) / Э. Вихман; - М.:

Наука, 1974.

16. Фейнмановские лекции по физике. Выпуски 3, 8, 9. М.: Мир, 1976. 

17. Шпольский Э.В. Атомная физика. т. 1, 2./Э.В. Шпольский; - М.: Наука, 1984. 

Похожие:

6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының студенттері арналған
6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығының (тарының) студенттеріне арналған
6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының күндізгі оқу студенттеріне арналған
6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының күндізгі оқу студенттеріне арналған
6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының сырттай оқитын студенттерге арналған
6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының cырттай оқу студенттеріне арналған
6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының cырттай оқу студенттеріне арналған
6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
В0719000 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының сырттай оқитын студенттерге арналған
6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы
6M071900- радиотехника, электроника және телекоммуникациялар icon050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығының студенттеріне арналған
Дістемелік нұсқаулардың мақсаты – пәнді оқыған кезде студенттерге көмекті көрсету
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница