Лекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері»




НазваниеЛекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері»
страница2/16
Дата конвертации06.02.2016
Размер3.1 Mb.
ТипЛекция
источникhttp://astu.org/Content/UserImages/priemnaya_komissia/file/биология 9 класс.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

мүшелері жүйесін құрайдм.

 • Нервтік байланысты іске асырьш, барлық мүшелердің қыз-
  метін бІртұтас етіп біріктірстін мүшелер нерв жүйесін қүрайды,
  жоғары дәрсжелі нерв қыэметі (психика) соиымен байланысты.

  Тірек-қимыл аппараты, сезім мүшслері және нерв жүйесі ани-мальдык, жануарлык, (апітаі — жануар) тІршІлік мүшелері дегсн атпен біріктіріледі, өйткеиі қозғалу (орын ауыстыру) және нерв кызметі жануарларға ғана тән де, ал өсімдіктерде кездеспейді деуге болады. Алайда тұтас организмдегі вегетативтік және ани-чальдык процестердің бірлігін ссепке ала отырып, бұлай бөлу са-лыстырмалы, шартты, зерттеуге ыдғайлы болу үшін қажет екёнін есте сактау керек.

  Тсрімсп жабылғап тірек-қимыл аппараты нағыз деиені — «со-маны» құрады, оның ішіпде көкірек және күрсақ қуысы жатады. Демек «сома» қуыстардың қабырғасын құрайды. Бүл қуыстардьш ішіндегіні ішкі мүшелер деп атайды. Оларға аскорыту, тыиыс алу, зәр шығару, көбею жәнс солармен байланысты ішкі секреция без-дері (яғни өсімдік тіршілігі мүшелері) жатады. Ішкі мүшелсрге және «сомаға» сүйықтарды өткізетін жолдар, яғни қан мен лим-фаны таситьпі жане тамыр, жұйе_сін құрайтын, тамырлар мен ті-тіркенулерді вткізёт^Гп жолдар, яғни бас миы және жүлынмен бір-ге нерв жүйесін қүрайтын нервтер келеді. Сүйықтықтар мен тітір-кенулерді өткізетін жолдар нейрогуморальдық реттеудің кәмегімен организмді біріктірудің апатомиялык негізін кұрайды. Сопдықтан Ішкі мүшелер мси «сома» бірегей түтас организмнід бөліктері бо-лып табыллды жоне шартты түрде ғана бөлінеді. Осы айтылған-дарға сүйеиііі организм кұрылымының мынадай схемасын белгі-леуге болады: организм-мүшслер жүйесі-мүше-ткань-клетка-клст-калық элемснттер-молекулалар. Осылай бөлс отырып, жекелеген мушелер жәнс жүйелер арасындағы байланыстардын тығыздығы соншалық, организмде бір жүйені басқа жүйеден анатомиялык жа-гьшан да, сопдай-ақ фупкциональдық жагынан да оқшаулау мүмкІн еместігін атап көрсету қажет. Алайда көптеген фактілік материал-ды зерттеуге ыңғайлы болу үшін және түтас организмнің кұрылы-сын бірден оқып-менгеру мүмкін еместігін ескеріп дене қүрылысын жүйелер бонынша зерттеу кабылданған, олардың, әркайсысы ана-томияныд белгілі бір бөліміне сәйкес келеді: сүйек жүйесі туралы ілім (остеология), сүйектердің косылулары туралы (артрология), бүлшықет жүйесі туралы (миология), ішкі мүшелер туралы (спланхнология), жүрек-тамыр жүиесі туралы (ангиология), нерв жүйесі туралы (неврология), сезім мүшелерІ туралы (эстезиоло­гия), және ішкІ секреция бездері туралы (эндокринология).

  АДАМ ДЕНЕСІНІҢ ФОРМАСЫ, МӨЛШЕРІ, ЖЫНЫСТЫҚ АИЫРМАШЫЛЫКДАРЫ

  Адам денесі бастан — с a p u t, мойыннан — с о 1 1 u m, деиеден — truncus және екі жұп кол-аяқтан тұрады. Баста: бас-сүйек күмбе-зін — region e s fornicis capitis және бет бөлімін — ге-giones faciei денеде: көкірек — thorax, іш — abdomen және арканы — dorsum ажыратады.

  Көкірек бетінде бағдарлау үшін тік (вертикаль) сызықтар жүр-гізуді пайдаланады: 1) алдыңғы орта сызық — linea mediana an­terior; 2) төс сызығы — linea sternalis, төссүйектің шеттерімен жү-реді; 3) ортабұғапа (емшек сызығы)—linea medioclavicularis, s mamillaris, емізік немесе бұғананың ортасы арқылы жүреді; 4) тессүйек жаны сызығы — linea parasternalis, алдьщғылардың ор-тасымен; 5) алдыңғы, 6) ортаңғы және 7) артқы қолтық сызық-тары — lineae axillaris, media ct posterior, бүлардың біріншісі мен соңғысы қолтық шұңқырыныд алдыңғы және арткы жиектері, ал ортаңғысы — оның ортасы арқылы өтеді, жауырын сызығы — linea scapularis жауырынның төмеигі бұрьішы арқылы жүргізіледі.

  Ішті X қабырғалардың және мықын сүйектерінің екі алдыңғы жоғарғы осьтері арасымен жүргізілетін екІ көлденең (горизон­таль) сызыктармеп бірінің устіндс бірІ жататың үш бөлімге бө-леді: epigastrium (қүрсақүсті), mesogastrium (іштің ортаңғы бө-лімІ, қүрсақ) және hypogastrium (қүрсақасты). Іштің үш бәлімі-нің әркайсысы екі тік сызықпен тағы да үш екіпші бөліктерге бө-лінеді, сонын, езіидс epigastrium ортаңғы бөлікке — regio epigast-гіа {қүрсақүсті бөлігі) және екі бүйір белікке, regiones hypodon-driacae — dextra et sinistra (қабырға асты бөліктерІ) бәлінеді. Іщтің ортацғы бөлімІ де осындай жрлмен ортаңғы орналасқан кіндік бөлігіпе — regio umbilicalis жәпе Іштің екі бүйір бөлігіне— regiones laterales (dext et sin.) бөлінеді. Ақырында, hypogastrium regio pubica (қасаға белімі) және бүйір жақтарында жататьш екі regiones unguinalcs-dext. et sin. (шап бөлімдері) беліктеріне бө-лінеді.

  Арқа бөлімдеріне: омыртқа — regio vertebralis, жауы-рып — regiones scapulares (dext et sin) жауырынасты — regiones subscapulares және үшкіл — regio deltoi-d e a бөлімдері жатады.

  Кол — иық — b г а с һ і u m, білек — antebrachium жәпе колбасы -manus болып бөліпеді, колбасы — алақан —■ р а 1 m a m а п u s, қолдьгң сырты — dorsum manus жоне саусактарға — di-giti manus бөлінеді.

  Аяқ әз кезегінде мынадай бөлімдерге бөлінеді; бөксе — regio g I u t e a 1 i s, сан — femur, жіліншік — с г u s және аяқбасы — p e s.

  Аяқбасы: табан — planta, аяқбасыпың сырты — dorsum pedis және башпайларга — digitis pedis бвлінеді (2-сурет).

  Ересек адамдар {20—60 жас) денесіпің орташа ұзындығы ер-лерде 165 см, әйелдерде—154 см. Дененіц үзына бойы өсуі ер адамдарда 18—19 жаста, әйелдерде 16—17 жаста тоқтайды.

  Дененің пропорциясы жас пен жыныска байланысты. Қүрсак-тағы нәрестенін, дамуы процесінде алдымен оның денесінін, жоғар-

  Дене бітімі (конституция), Жоғарыда айқындалған «организм» деген жалпы ұғым нақты организм немесе индивидуум туралы үғыммен байланысты мазмүнды түтас бере алмайды, ал анатомияны зерттегенде, сондай-ақ дәрігер науқасты емдегенде органнзмді жете білугс тура келедІ.

  Дене бітімі дсп әдетте белгілі бір әлеуметтік табиғн жағдай-ларда қалыптасатын және организмнің түрлі (соның ішінде пато-логиялық та) әсерге реакциясынан көріпетін, нактылы адамға қа-тысты дара физиологиялық және морфологиялық ерекшеліктер жиынтыгын айтамыз. Бұл жиынтықтық негізгі езегі деп бұрынғы ұрпақтардан алыиган бірқатар тұқым қуалайтын қасиеттер есепте-ледІ. Сондықтан әрбір индивидуум оиьгң дсне қүрылысынан көріне-тін ішкі (түкым куалайтын) жәпе сыртқы (сәздің кен. мағынасын-дағы коршағап орта) факторлардыц бірлігі болып табылады.

  5.4. Әдебиеттер тізімі.

  Негізгі әдебиеттер.

  1.Кузенбаева Ә. Адам анатомиясы. - Алматы,2001.

  2.Рақышев А.Р. Адам анатомиясы. - А., 1991.

  3.Курепина М. М., Воккен Г.Г. Атлас по анатомии человека. - М., 1979.

  4.Привес. М.Г. Анатомия человека. - М., 1974

  5.Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. -

  М., 1985.

  6.Сапин Б.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. - М., 1989.

  7.Керимбаев Б.М. Анатомия человека. - А., 1992

  8. Р.Д. Синельников.Медицина. М.,1973 г.

  Атлас анатомии человека. 1-3 том

  Қосымша әдебиеттер:

  9..Анатомия человека в 2-х томах. / Под.ред. М.Р. Сапина. - 1987.

  10.Леви А., Сикевиц Ф. Структура и функция клетки. М., Мир. - 1971.

  11.Альбертс Б. и др. Молекулярная биология клетки. - 1987. Т.1-5.


  Лекция №2. Тірек-қимыл аппараты

  1. қаңка туралы түсінік.

  2. сүйек туралы ілім.

  3.сүйек классификациясы.

  4.сүйек аралық байланыстар-артрология.

  СҮЙЕКТІҢ ДАМУЫ

  Кез кслгсн сүйектІң түзілуі мезенхима текті жас дәнекер ткань-.ді клекалар — остеобластар есебінен жүреді, оларды басты тірск ролін атқаратын клеткааралық сүйек заты жасап шығарады. Атап өтілген қанқа дамуының үш сатысына сәйкес сүйектер дәнекер немесе шеміршек тканьдер негізіпде дамуы мүмкін, сондықтан суй&ктенудің (остеогенездід) мынадай түрлерш ажыратады: ЦУ Эндесмальды сүйектепу (сп — ішкі, desme — байланыстыр-ғыш) алғашқы, жабынды сүйсктердің дәнекер тканьдеріпде жү-реді.

  Болашақ сүйектіц пішіні бар ұрықтың дәнекер тканьнің белгі--лі бір бөлігіпде остеобластардын, орекеті иәтижесінде сүйекті зат-тың аралшықтары (сүйектену нүктесі) пайда болады. Бірінші орталықтан сүйектену процесі сүйекті заттыц шет жактарға ка­рай үстемелей өсуі (аппозиция) аркылы сәуле тәріздсніп жан-жаққа таралады. Жабынды сүйек қәлыптасатын дәнекер тканьнің беткі кабаттары сүйек кабы түрінде қалады, сүйек кабы жағынан сүйек калыңдап өседі. Мәселен, су омырткалыларында (мысалы, I сүйекті балықтар) гтерихондральды остеогенез арқылы барлык ры-чагтардагы снякты сң көп ауырлық түсетіп (сүнектенудің алғашқы ядролары) сүйектің тек ортаңғы бөлігі сүйектенедІ. Мүндай жагдай ГкосмскендІлерде де байқалады, бірақ оларда балыктарға Караган­да сүйектіқ ортақгы бөлігінің көбісІ сүйектенеді. Құрылықта тір-шілік етугс түпкІлІкті көшуге байланысты канк.аға кебірек функ-цион-альдық талаптар қойылады. Ол суға Караганда қүрылыкта

  Сөйтіп, сүйектің.сүйектенуі мен өсуі қарама-қарсы аппозиция жэне резорбция жасау және бұзу функцияларыи атқаратын остео-бластар мен остеокластардың тІршілік әрекеті нотижесІ болып табылады.

  Синатталғап даму мен атқаратын қызметіне сәйксс әрбір жілік сүйекте мынадай бөліктерді ажыратады.

  1. Сүйектін. денесі, диафнз,— негізінен тірек және қорғаныс функцнясын атқаратын, ересектерде сары жілік майы бар сүйек түтігі. Түтіктің кабырғасы тығыз тұтас заттан түрады, онда сүйек пластинкалары бір-біріне өте жақын орналасып, тығыз масса тү-зсді.

  Диафиздің тығыз заты екі түрлі сүйектснуге сәйкес скі кабат-қа бөлінеді: 1) сырткы қыртысы (cortex — қыртыс) қабат — ше-міршек қабығы мен сүйек қабынан перихондральды сүйектену ар-қылы пайда болады, оны қоректендіретін қаптамырларды да со-дан алады; 2) ішкІ қабат эндохондральды сүйектену арқылы пай-' да болады, коректі жілік майы тамырларынан алады.

  Эпифизарлық шсміршекке жанасып жаткан диафиздің үшта-ры — метафиздер. Олар днафизбен бірге дамиды, бірақ сүйек-тердің үзына бойына өсуіне катысады және кеуек заттан, substan-tia spongiosa тұрады.

  1. Әрбір жілік сүйектің эпифизарлык, шеміршектің баска жа-
   ғына орналасқан, буындық үштары эпифиздер деп аталады. Олар
   да қызыл жілік майы бар кемік заттан тұрады, бірақ метафиздер-
   деп өзгеше эпифиз шеміршегінің ортасында бастамасы қаланатыи
   дербес сүйектену нүктесінен эндохондральды жолмен дамиды;
   олардың сыртында буын түзуге катысатын буын беті боладьт.

  2. Эпифиздің қасына орналасқан сүйек бүдырлары — апофиз-
   дер, оларға бүлшықеттер мен жалғамалар бекиді.

  Апофиздер олардын шеміршегінде дербес каланған сүйектену нүктелерінен эндохондральды жолмен пайда болады жэне кеуек заттан күралған.

  Жіліктен баска бірак бірнеше сүйектену нүктелерінен дамитын сүйектерде де осындай бөліктерді ажыратуға болады.

  СҮЙЕҚТЕРДІ ЖІКТЕУ

  Қаңкада мынадәй бөліктерді ажыратады: түлабой қаңқасы (омыртқалар, қабьгрғалар, төстік), бас қанқасы (бассүйек пен бет сүйектері); кол-аяқ сүйектері — иык. белдеуі (жауырын, бүғана) және жамбас белдеуі (жамбас астауы) және қол сүйектері (токпақ жілік, корі жілік және қолбасы), аяқ сүйектері— (ортан жілік, си-рак сүйектері және аяк басы).

  Ересек адамнын, канкасыиа кіретіп жекелеген сүйектердің саны 200-ден асады, олардың 36—40 дененің орта сызығы бойы-меп орналасқан және так, қалғапдары — жүп сүйектер.

  Сыртқы пішіні жағынан сүйектер үзын, қысқа, жалпақ және аралас болады.

  Алайда ГаленнІң дәуірінен бастап сүйектерді тек бір ғана бел-гісі (сыртқы пішіні) бойынша белу біржакты жәнс ескІ сипатта-малық анатомпянын. формализмінің мысалы болып табылады, со-нық салдарынан қүрылысы, функциясы және пайда болу тегі жа-ғынап тіпті әр алуан сүйектер бір топка жаткызылады. Мәселен, жалпақ сүйектер тобына эндесмальды сүйектепетін, нағыз жабьш сүйек болып табылатын төбе сүйекті де, тІрек және кимыл үшін кажет, шеміршектен сүйектеніп, кәдімгі кеуек заттан құралзған жауырынды да жаткызады. Сондай-ақ патологиялық процестер саусақ және білезік сүйектерде тіпті әр түрлі жүреді (олардың екеуі де қысқа сүйектерге жатқызылғанмен), немесе ортан жілік пен қабырғада да (ұзын сүйектерге жатқызылған) әр түрлі өтеді. Соіідықтан сүйектерді кез келген анатомйялық жіктеу құрылуға тиісті үш принцип негізінде ажырату керек: пішіні (қүрылысы), функциясы жэне дамуы. Осы түрғыдан сүйектердің мыңадай жік-телуін белгілеуге болады (М. Г. Привес):

  к сүйектер

  I.

  2. Қысқа

  1. Үзын

  II. Кемік сүйектер

  1. Ұзын

  2. Қыска

  3. Тобык сүйектер IV. Аралас сүйектер

  HL Далпак сүйектер

  1. Бассүйек

  2. Иык, жамбас сүйектер

  I. ЖілІк суйектер. Олар жілік — майлы қуысы бар түтік түзетін
  кеуек жэне тығыз заттан тұрады; барлық үш фүнкцияны атқарады
  (тірек, қорғаныш, козғалыс). Олардан ұзын жілік сүйектер (ток-
  пак жілік жәнс корі жілік, ортан жілік және асық жілік) тіреуіш
  және үзын қозғалыс рычагтары болып табылады жэне диафизден
  басқасыныц екі эпифизде эндохондральды суйектену ошактары
  болады: (биэпифизар сүйектер); қыска жіліктер (білезік, тілср-
  сек, саусақ сүйектері) қысқа козғалыс рычагтары болып табыла­
  ды; эпифизде ғана болады (моноэпифизар сүйектер).

  II. Қемік суйектер. НегІзінен тығыз заттың жүка қабатымен
  жабылған кемік заттан құралған.- Олардыц ішінде ұзып кемік
  сүйектер (қабырға, тестік) мен қыска кемік сүйектердІ (омыртка,
  білезік, тілерсек сүйектері) ажыратады. Қемік сүйектсрге тобык
  сүйектер, ягни күнжіт әсімдігінің дәндёріне ұқсас сүйектер жата-
  ды, олардың аттары осыдан шыккан (тізе тобыгы, бүршақ пішін-
  дІ сүйек, кол мен аяқтың саусақ, башпайларынық тобык суйек­
  тер!) ; олардың аткаратын кызметІ — бұлшықеттердің жүмысы

  үшін тетік болу; дамуы — сіңір қабатында эндохондральды жол-мен. Тобық сүйектер буындардың маңайында орналасады, олар-дыд түзілуіне қатысып, козғалуына жәрдемдеседі, бірақ қаңқа сүйсктерімен тікелей байланыспаған.

  III. Жалпак сүйектер:

  а) бассүйектің жалпақ сүйектері (маңдай және төбе сүйектері) негізінен қорғаныш қызметін атқарады. Олар тығыз заттың екі жүқа пластинкасьшан түрады, олардын, арасында диплоэ, diploe — вена тамырлары үшіп өзектері бар кеуек зат болады. Бүл сүйек-тер дәнекер ткань негізінде дамиды (жабын сүйектер);

  ә) иық, жамбас бслдеулерінін. жалпақ сүйектсрі {жауырын, жамбас суйектері) тірек және қорғаныш қызметіп атқарады, не-гІзінен кемік заттан күралған; шеміршек тканьнен дамиды.

  IV. Аралас сүйектер (бассүйектін, астыдғы сүйектері). Оларға
  бІрпеше бөліктерден қосылатыи, функциялары, құрылысы " және
  дамуы ор түрлі сүйектер жатады. Аралас сүйектерге ішінара эн-
  дссмальды, ішінара эндохондральды дамитын бұғананы да жаткьі-
  зуға болады.

  СҮЙЕКТЕР ҚОСЫЛЫСЫ ТУРАЛЫ ІЛІМ - ARTHOLOGIA

  Сүйектердің алғашқы бітісіп-қосылу формасы (карапайым суда тіршілік ететің омыртқалыларда) олардың дәнекер иемесе (кейін-Деу) шеміршек тканьдер арқылы бітісуі болады. Алайда сүйектер-ДІЦ мұндай тұтас бітісу тәсілІ қозғалыс көлемін шектейді. Козға-лыстың суйекті рычагтарының пайда болуымен сүйектер арасын-дағы тканьде олардын, таралып-жойылуымен сақылаула. мен қу-ьістар пайда бола бастады, соның нәтижесіңде сүйектердіқ жалға-сып-қосылуының жақа түрі-үзілмелі, буындасу түрі пайда болады. Сүйектер қосылып қана қоймай, буындаса бастады, жануарлар ҮДіін әсіресс құрылықта тіршілік етуге, қажетті сүйекті рычагтар-ға қажетті кеқ аукымды қимылдар жасауға мүмкіндік беретін буындар түзіледі. Сөйтіп, филогенез процесінде сүйектердін қосы-луының 2 түрі дамиды: қозғалыс ауқымы шектеулі тұтас қосылу және кейінгі-үзілмелі, кең ауқымды қозғалыстар жасауға мүмкіндіктер беретін қосылу. Жануарлардыц коршаған ортаға буында-ғы козгалыстары арқылы бейімделуінің осы филогенездік проқе-сін бейнелей отырып, адам эмбрпогенезінде де сүйектердің косы-лып-жалғасуы осы кезенді қайталайды. Алғашқы кезде қаңқаның бастамалары өзара мезенхима қабатіііаларьшеп үздіксіз байла-кысқан. Мезенхима дәнекер тканые айналып, одан сүйектерді бай-лаиыстыратын аппараттар түзіледІ. Егер сүйектер арасындағы дә-некер ткань учаскелері түтас болса, онда сұйектер тұтас үздіксіз байланысып, бітісіп-өсу, немесе синартроз пайда болады. Егер олардың ішінде дәнекер тканьнін таралу жолымен қуыс пайда болса, онда сүйектердің қосылуынық жаңа түрі — қуысты немесе узілмелі түрІ — диартроз пайда болады.

  Сөйтіп, дамуы, кұрылысы және функциясы бойынша сүйектер-дің бір-бірімен косылуларын екі үлкен топка белуге болады:

  Үздіксіз крсылулар — синартроздар (BNA)— дамуы ертелеу, функциясы жағынан козғалмдйды немесе аз қозғалады.

  2. Үзілісті косылулар — диартроздар (BNA)—кештеу дамиды және қызметі жағынан козғалмалы.

  Осы формалардың арасында ауыспалы — үздіксізден үзІлІстіге немесе керісінше формасы болады. Ол нағыз буын қүрылысы жоқ кішкене саңылаудың болуымен сипатталады, осыдан келіп мұндай форманы жартылай буын — симфиз, symphysis (BNA) деп атан-ды.

  Үздіксіз қосылулар — синартроздар

  Атап өтілгендей, каңқа өз дамуында 3 кезеннен өтедІ: дәнекер-тканьді, шеміршокті және сүйекті. БІр кезеңнен баска кезен,ге өту сүйектер арасындагы ткапь өзгерІсіне де байланысты болғандык-тан, сүйектердін косылуы да өз дамуында осы үш кезеннен өтеді, сондықтан синартроздын, үш түрін ажыр'атады:

  I. Егер туғаннан кенін сүйектер арасында дәнекер ткань калса,
  онда сүйектер дәнекер ткань аркылы қосылады — articulationes
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

  Похожие:

  Лекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері» iconКіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы
  Кіріспе: Экология – ғылым ретінде анықтамасы. Экологияның мақсаты, есептері және әдістері. Экологияның даму тарихы. Экология – табиғатты...
  Лекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері» iconЖҰмыс бағдарламасы адам анатомиясының жасқа сай ерекшеліктері пәні бойынша
  Мамндықтың оқу жоспары және элективтік пәндер каталогының негізінде әзірленген жұмыс бағдарламасының бекіту парағы
  Лекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері» iconЭкономика,Экономикалық жүйе ұғымдары,түсінігі,анықтамасы
  Білімділік: Оқушыларға Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық географиясы пәні, мақсаттары, міндеттері, мазмұны жөнінде түсіндіру
  Лекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері» iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Кіріспе. Адам ағзасының химиялық құрамы. Адам ағзасындағы зат алмасуының жалпы заңдылықтары
  Лекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері» iconӘл- фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті География және табиғатты пайдалану факультеті Энергоэкология кафедрасы
  Экология ғылымының анықтамасы, мақсат, міндеттері, басқа ғылымдармен байланыс. Экологияның табиғатты қорғау функциясы
  Лекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері» iconТақырып Кіріспе. Заттардың агрегаттық күйі
  Массалар әрекеттесуші заңының анықтамасы. Кр мен Кс, олардың арасындағы байланыс. Гомогенді және гетерогенді реакциялардың мысалдарын...
  Лекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері» iconДәрістік сабақтардың мазмұны Тақырып 1 Адам анатомиясы пәні, міндеттері және зерттеу әдістері
  Анатомиялық және оның биологиялық ғылымдар жүйесіндегі орнын анықтау. Анатомияның міндеттері. Анатомияның зерттеу әдістері. Біртұтас...
  Лекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері» iconДиплом жұмысының мақсаты мен міндеттері
  Кіріспе
  Лекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері» iconМетодикалық кітаптар коорекция Кіріспе сабақ 1 1 Алғашқы әскери дайындаудың мақсат-міндеттері және мазмұны, «Қазақстан Республикасы қорғанысы және Қарулы Күштері туралы»
  «Қазақстан Республикасы қорғанысы және Қарулы Күштері туралы», «Әскери қызметкерлердің әскери міндеттері және мәртебесі туралы»,...
  Лекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері» iconКіріспе. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасының нысаны мен міндеттері. Фонетика туралы түсінік

  Разместите кнопку на своём сайте:
  Документы


  База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
  обратиться к администрации
  Документы
  Главная страница