Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Скачать 237.33 Kb.
НазваниеФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Дата конвертации10.02.2016
Размер237.33 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/23371.doc

Студенттеріне

арналған бағдарлама

Ф

ФСО ПГУ 7.18.2/07
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті«Сұлбатехника» пәні бойынша

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының

Студенттеріне арналған

ПӘН бағдарламаСЫ
ПавлодарСтуденттеріне


арналған бағдарламаның бекіту парағы

Ф

ФСО ПГУ 7.18.2/07
БЕКІТЕМІН

ФМ және АТ факультетінің деканы

_____________ Тлеукенов С.К.

«__»____________________20__ ж.

Құрастырушы: доцент Джарасова Г.С.Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Сұлбатехника пәні бойынша 050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған

пән бағдарламасы
Пән бағдарламасы «__»_______________________2007 ж. бекітілген жұмыс жоспары негізінде әзірленген.


Кафедраның отырысында қарастырылған

«__»_______________________20___ ж.

№_____ хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.К.Нұрбекова

(қолы)


Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған

______________________________________

«___»___________20___ ж. №______ хаттама


ӘК төрайымы ____________ А.Т.Кишубаева

(қолы)


1. Оқытушылар туралы мәліметтер


Джарасова Гульжан Сагидуллаевна - «Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасының доценті

Қабылдау уақыты: Кеңес беру кестесіне сәйкес А1-102 ауд.


2. Пән туралы мәліметтер

Сұлбатехника

Курс 4 семестрге есептелген. Семестрде 1 кредит оның ішінде 15 сағат дәрістік сабақтар, 7,5 практикалық, 15 зертханалық және 30 сағат студенттердің өздік жұмысы қарастырылған. Бақылау түрі - емтихан.

Сабақтардың, межелік бақылаулардың және сынақ - емтихан сессиясының кестелерін деканат қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.


Курстың мақсатыСтуденттерге схемотехника негіздерін игеру және қолдану үшін қажетті білімге және дағдыларға үйрету.


2 Пән туралы мәліметтер


2.1 Оқу жұмыс жоспарынан көшірмелерОқу түрі

Бақылау түрлері

Ст. 1 сағатта істеген жұмыс көлемі

Распределение часов по курсам и семестрам (часов)

емт.

сын.

кп.

кж.

ЕГЖ

бақыл

жұм

барлығы

дәр

тәж

зерт

сөж

дәр

тәж

зерт

сөж

жалпы

ауд

Сөж

1

Күндізгі жалпы орта білім негізінде

4
90

30

60

3 семестр

4 семестр

15

7,5

15

60

2

сырттай жалпы орта білім негізінде

4
90

12

78

3 семестр

4 семестр

6

3

3

78

3

сырттай кәсіптік білім негізінде

4
90

12

78

3 семестр

4 семестр

6

3

3

782.2 Пререквизиттер:

- бағдарламалау;

- Физика;


2.3 Пәннің қысқаша сипаттамасы. Курс 4 семестрге есептелген. Семестрде 1 кредит оның ішінде 15 сағат дәрістік сабақтар, 7,5 практикалық, 15 зертханалық және 30 сағат студенттердің өздік жұмысы қарастырылған. Бақылау түрі - емтихан.

Сабақтардың, межелік бақылаулардың және сынақ - емтихан сессиясының кестелерін деканат қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.

Курстың мақсатыСтуденттерге схемотехника негіздерін игеру және қолдану үшін қажетті білімге және дағдыларға үйрету.

Курстың міндеттері:

Логикалық схемаларды, кодтарды түрлендіруді, мультиплексорларда комбинациялық схемаларды синтездеуді үйрену.

Курстың оқылу нәтижесінде студенттер білуі қажет:

  • шығыста екілік кодты және активті сигналдарды анықтау;

  • схема құру;

ЦАТ шығысында кернеуді анықтау.


Пререквизиттер:

  • электрлік цептердің теориясы;

  • жоғары математика;

.

3. Әдебиеттер тізімі


Негізгі әдебиеттер

1. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника.-СПб.: БВХ-Санкт-Петербург, 2000

2. Букреев И.Н. и др. Микроэлектронные схемы цифровых устойсв. 3-е издание – М.: Радио и связь, 1990г.

3. Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника (Полный курс): Учеб. Вузов-Под.ред. О.П.Глудкина. – М.:Горячая линия –Телеком, 1999

4. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике. Справочник-Под.ред. Б.Н.Фабзуллаева, Б.В.Тарабрина. – М.: Радио и связь, 1989

5. А.Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника. – М.: Радио и связь, 1990

6. Основы схемотехники: Учебное пособие/ Ахметов Б.С.-Актобе:АГУ им.К.Жубанова, 2005

7. Ляхович В.Ф. Руководство к решению задач по основам информатики и вычислительной техники. - М.: Высш.шк., 1994.


Қосымша әдебиеттер

8. Информатика и программирование на ЭВМ. Задания к лаб.работам. -Алматы: КазГАСА, 1996.

9. Гриншкун В.В. Организация компьютеризированного обучения на базе иерархических структур данных. - Алматы, 1996.

10. Громов А.И. Основы информатики и вычислительной техники. - М/.1994,

11. Системы и средства информатики. - М.: Наука. -1993. Ю.Власов В.К. Элементы информатики. - М.: Наука, 1988.

12.Системная информатика. - Новосибирск: Наука.Сиб.отд-ние. -1991.. 13.Алтухов Е.В. Основы информатики и вычислительной техники. - М.: Высш.шк., 1992.Пәннің тақырыптық жоспары
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

4 Пәннің тақырыптық жоспары4.1 Жалпы орта білім негізінде оқитын студенттерге арналған пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптың маөмұны

Сағат саны

дәр

тәж

зерт

сөж

1

2

3

4

5

6

1

Базалық жартылай өткізгіш диодтар мен транзисторлар

2

2

2

10

2

Функционалдық түйіндер

4

3

6

10

3

Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысы

410

4

Аналогтық электрондық құрылғылардың схемотехникасы

1
4

10

5

Аналогты-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер

3

2,5

3

10

6

Коректендіру блоктарының сұлбатехникасы және ЭЕМ құрылғыларын программалық басқару элементтері

110

барлығы:

15

7,5

15

602.2 Сырттай орта білім және сырттай кәсіптік білім негізінде оқитын студенттерге арналған пәннің тақырыптық жоспары
Тақырыптың маөмұны

Сағат саны

дәр

Тәж

зерт

Сөж

1

2

3

4

5

6

1

Базалық жартылай өткізгіш диодтар мен транзисторлар

1

1

1

13

2

Функционалдық түйіндер

1

2

2

13

3

Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысы

113

4

Аналогтық электрондық құрылғылардың схемотехникасы

113

5

Аналогты-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер

113

6

Коректендіру блоктарының сұлбатехникасы және ЭЕМ құрылғыларын программалық басқару элементтері

113

Барлығы:

6

3

3

785. Курс мазмұны


5.1 Дәріс сабақтардың мазмұны

1 тақырып Базалық жартылай өткізгіш диодтар мен транзисторлар

Транзистор-транзистор логикалы (ТТЛ) және эмиттерлі байланысқан логикалы (ЭСЛ) сұлбалар. Үш тұрақты күйі бар ТТЛ сұлбасы. Интегралды – инжекторлық сұлбалар.

2 тақырып Функционалдық түйіндер

Тізбектелген функционалды түйіндер. Триггерлік сұлбалар. Регистрлар. Тізбектелген (жылжытқыш), параллель, параллельді-тізбектелген және реверсивті тіркегіштер. Комбинациялық типтес сандық түйіндер: шифраторлар, дешифраторлар, мультиплексорлар және демультиплексаторлар, сандық компараторлар, қосындылғыштар.

3 тақырып Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысы

Есте сақтау құрылғыларының жіктелуі, қолданылу өрісі, негізгі параметрлері. Статикалық есте сақтау құрылғысы (SRAM). Динамикалық есте сақтау құрылғысы (DRAM). Тұрақты есте сақтау құрылғысы (ПЗУ). ФЛЭШ –жады.

4 тақырып Аналогтық электрондық құрылғылардың сұлбатехникасы

Аналогтық электрондық құрылғыларды қолданудың ерекшеліктері. Негізгі параметрлері, жіктелуі және сипаттамасы. Операциялық күшейткіштің құрылымдық сұлбасы. Аналогтық сигналды салыстыру құрылғысы. Компараторлар.

5 тақырып Аналогты-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер

Қолданылуы, негізгі сипаттамалары және қолданылу өрісі. Аналогты-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер. Аналогтық мультиплексорлар, компараторлар.

6 тақырып Коректендіру блоктарының сұлбатехникасы және ЭЕМ құрылғыларын программалық басқару элементтері

Үзіліссіз жұмыс істейтін қорек көздері. Қоректендіру блоктарының схемотехникасы. РС қоректендіру блоктары. Қосымша қорек көздері. Импульсті қоректендіру режимі.


5.2 Тәжірибелік сабақтардың жоспары

Тақырыбы Базалық жартылай өткізгіш диодтар мен транзисторлар

ТЖ1 – ТТЛ интегралды сұлбалар.

ТЖ2- nMOП және КМОП интегралды сұлбалар.

Тақырыбы Функционалдық түйіндер

ТЖ 3- Триггерлік құрылғы.

ТЖ 4- Шифратор, дешифратор, мультиплексор және демультиплексорлар.

ТЖ 5- Тіркегіштер мен сандық санағыштар.

Тақырыбы Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысы

ТЖ 6- Статикалық есте сақтау құрылғылары

Тақырыбы Аналогты-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер

ТЖ 7- Аналогты-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер


5.3 Зертханалық сабақтардың жоспары

З1– ТТЛ сұлбасының сипаттамаларын және жұмыс логикасын зерттеу.

З2- Эмиттерлі байланысқан логикалы (ЭСЛ) сұлбаның сипаттамаларын және жұмыс логикасын зерттеу.

З3- nMOП және КМОП интегралды сұлбаларын зерттеу.

З4- RS, D, Т және JK типтес синхронды триггерлер сұлбасын зерттеу

З5- Шифратор, дешифратор, мультиплексор, демультиплексор және сумматор сұлбаларын зерттеу.

З6- Тіркегіштер, санағыштар және импульс таратқыштар сұлбаларын зерттеу.


5.3 СӨЖ сабақтарының мазмұны


Оқу түрі күндізгіСӨЖ түрі

Тапсыру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

10

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй жұмыстарын орындау.

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

20

3

Аудиториялық сағаттарға кірмеген тақырыптарды қарастыру

Конспек

Коллоквиум (және басқалар)

20

4

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБК1, МБ2, коллоквиум

10
барлығы

60


Оқу түрі сырттайСӨЖ түрі

Тапсыру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

20

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй жұмыстарын орындау.

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

20

3

Аудиториялық сағаттарға кірмеген тақырыптарды қарастыру

Конспек

Коллоквиум (және басқалар)

20

4

Бақылау жұмыстарына дайындық
МБК1, МБ2, коллоквиум

18
барлығы

78


Ұсынылатын СОӨЖ тақырыптарының мазмұны

1 тақырып Базалық жартылай өткізгіш диодтар мен транзисторлар

Транзистор-транзистор логикалы (ТТЛ) және эмиттерлі байланысқан логикалы (ЭСЛ) сұлбалар. Үш тұрақты күйі бар ТТЛ сұлбасы. Интегралды – инжекторлық сұлбалар.

Ұсынылатынәдебиет: [2], 7-19 стр;

2 тақырып Функционалдық түйіндер

Тізбектелген функционалды түйіндер. Триггерлік сұлбалар. Регистрлар. Тізбектелген (жылжытқыш), параллель, параллельді-тізбектелген және реверсивті тіркегіштер. Комбинациялық типтес сандық түйіндер: шифраторлар, дешифраторлар, мультиплексорлар және демультиплексаторлар, сандық компараторлар, қосындылғыштар.

Ұсынылатынәдебиет: [2], 26-36 стр;

3 тақырып Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысы

Есте сақтау құрылғыларының жіктелуі, қолданылу өрісі, негізгі параметрлері. Статикалық есте сақтау құрылғысы (SRAM). Динамикалық есте сақтау құрылғысы (DRAM). Тұрақты есте сақтау құрылғысы (ПЗУ). ФЛЭШ –жады.

Ұсынылатынәдебиет: [2], 44-59 стр;

4 тақырып Аналогтық электрондық құрылғылардың сұлбатехникасы

Аналогтық электрондық құрылғыларды қолданудың ерекшеліктері. Негізгі параметрлері, жіктелуі және сипаттамасы. Операциялық күшейткіштің құрылымдық сұлбасы. Аналогтық сигналды салыстыру құрылғысы. Компараторлар.

Ұсынылатынәдебиет: [2], 97-99 стр; 99-105 стр;

5 тақырып Аналогты-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер

Қолданылуы, негізгі сипаттамалары және қолданылу өрісі. Аналогты-сандық және сандық-аналогтық түрлендіргіштер. Аналогтық мультиплексорлар, компараторлар.

Рекомендуемая литература: [3],

6 тақырып Коректендіру блоктарының сұлбатехникасы және ЭЕМ құрылғыларын программалық басқару элементтері

Үзіліссіз жұмыс істейтін қорек көздері. Қоректендіру блоктарының схемотехникасы. РС қоректендіру блоктары. Қосымша қорек көздері. Импульсті қоректендіру режимі.

Ұсынылатынәдебиет: [2], 26-36 стр;


5.5 Бақылау түрлері бойынша үлестердің таралымы

Аралық бақылау 0,6

Емтихан 0,4

5.6 Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

Оқу түрі күндізгі


1 рейтинг (4 семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7 8

Барлығы

Апта бойынша жоғары балл

7

12

25

12

7

25

7

12

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәріс

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Тәжірибе ТЖ
5
5
5
5

20

Зерт.

саб

З

5

5

5

5

5

5

5

5

40

СӨЖ уақытында тапсыру121224

Межелік бақылау


100

100
2 рейтинг (4 семестр)

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы
Апта бойынша жоғары балл

7

24

7

12

24

12

7

100
Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәріс

2

2

2

2

2

2

2

14
Тәжірибе ТЖ
5
5
5
15
Зерт.

саб

З

5

5

5

5

5

5

5

35
СӨЖ уақытында тапсыру
12
12
12
36
Межелік бақылау100

100
5.6.2 Оқу түрі сырттай


Апталар

1

2

3

Всего

Апта бойынша жоғары балл

34

34

32

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәріс

2

2

2

6

Тәжірибе ТЖ

5

5

5

15

Зерт.

саб

З

7

7

5

19

Бақылау жұмысын тапсыру

20

20

20

60

Межелік бақылау100

100
6. Курс саясаты

«Сұлбатехника» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

Семестрлік рейтинг мына формула бойынша есептеледі:

,

мұндағы: Р1 – рейтинг 1

Р2 – рейтинг2

Пән бойынша қорытынды рейтинг ұпайлар бойынша мына формула бойынша есептеледі:


Қ=СР*0,6+Е*0,4

мұндағы: СР – семестрлік рейтинг, Е – емтиханда алынған ұпайлар саны

Емтихан түрі аралас.Похожие:

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница