5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған




Скачать 301.21 Kb.
Название5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған
страница1/3
Дата конвертации10.02.2016
Размер301.21 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/46310.doc
  1   2   3
Пәнді оқыту бағдарлама

сының титул парағы Нысан

(Syllabus) ПМУ ҰС Н 7.18.3/37






Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті


Математика кафедрасы


5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған

Математика 1




ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ


(Syllabus)




Павлодар





Пәнді оқыту бағдарламасын Нысан

бекіту парағы ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

(Syllabus)






БЕКІТЕМІН

ФМжАТФ-нің деканы

__________ Ж.К.Нурбекова

20__ж. «___»___________


Құрастырушы: профессор,ф.-м.ғ.к.________________М.Мұхтаров

Математика кафедрасы




5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған

Математика 1




пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)




Бағдарлама 20 ж. «___»_____________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.



Кафедра отырысында ұсынылды 20 ж. «___»___________№____Хаттама

Кафедра меңгерушісі______________ И. И.Павлюк 20 ж. «___»_________


Физика,математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ж.«____»_________№___Хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Ж.Г.Муканова 20__ж. «___»________

КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісімен ______________ М.Сүйіндіков 20__ж. «___»_____




1. Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Мұхтаров Мағзұм Мұхтарұлы – ф.-м-ғ.к., профессор

Қабылдау уақыты: сәрсенбі, сағат 1215, А1-201 т. 673646(120).


2. Пән туралы мәлімет

Математика 1

Емтихан

Кредиттер саны 3


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ



































































Бар-лығы

3

45

15

30

-







90

9

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

«Математика 1» пәнінің негізгі мақсаты мен міндеттері, оның оқу жүйесіндегі орны

Пәнді оқыту мақсаты. Математикалық әдістер ғылым, техника, экономика және басқару мәселелерін шешуде үлкен роль атқарады. Сондықтан математиканы оқытудың алдына келесі мақсаттар қойылады:

 • студенттердің математикалық және алгоритмдік ойлауын дамыту;

 • студенттердің математикалық есептерді зерттеу және оларды шешу әдістерін игеру;

 • студенттердің қолданбалы кәсіптік есептерді шешуде математикалық білімдерін қолдану дағдыларын қалыптастыру;


Пәнді оқыту міндеттері.

Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін математиканы оқытуда келесі негізгі міндеттер қойылады:

 • математикалық ұғымдар мен әдістер мысалында студенттерге ғылыми көзқарастың мәнін түсіндіру;

 • математиканың мәнін және оның қолданбалы – кәсіптік есептерді шешудегі ролін түсіндіру;

 • студенттерді математикалық әдістерді кәсіптік әрекеттерінде қолдануға бағыттау. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін:

 1. Дәрістерді оқу. Дәрістерде курстың мазмұны оқытылады, негізгі математикалық ұғымдар мен әдістерге талдау жүргізіледі. Сонымен қатар дәрістердің мазмұнын студенттің болашақ кәсіптік әрекетімен байланыстыру қажет.

 2. Тәжірибелік сабақтар. Тәжірибелік сабақтарда студенттер математикалық есептерді шешудің негізгі тәсілдері мен әдістерін игереді және математика курсының теориялық қағидаларының түсіндірмесін алады.

 3. Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ). Студенттің өздік жұмысына:

 • үздіксіз аудиториялық жұмыс;

 • үздіксіз аудиториядан тыс жұмыс;

 • математикалық талдаудың арнайы бөлімдері мен тақырыптары бойынша рефераттар жазу, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу;

 • студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысу және т.б.


Математика 1 курсын оқыту нәтижесінде студенттер міндетті:

 • теориялық материалдың негізгі бөлігін білу;

 • теориялық білімдерін белгілі бір қолданбалы және тәжірибелік есептерді зерттеу кезінде қолдана алу;

 • белгілі бір есепті шешудің дұрыс әдісін таңдау және шешуді ақырлы нәтижесіне дейін жеткізу;

 • алынған нәтижелердің математикалық талдауын жүргізу және қорытынды жасау;

 • ғылыми әдебиетті пайдалану және өз бетінше математикалық білімдерін кеңейту;

 • белгілі бір білім қорына ие болу, қолданбалы және тәжірибелік-кәсіптік есептерді шешудің негізгі тәсілдері мен әдістерін білу.

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

6 Пререквизиттер

Курстың мазмұны келесі пәндер бойынша білімдеріне негізделген:

 • алгебра және анализ бастамалары (мектептік курс);

 • геометрия (мектептік курс).

Осы пәндер бойынша толық білімдері қажет.

7 Постреквизиттер


8 Тақырыптық жоспар

Математика 1

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

п/п

Тақырыптың атауы

Сағат саны

Дәр.

Тәж.

Лаб.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. Сызықтық алгебра. Матрицалар. Анықтауыштар.

1

2




6

2

Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі, оларды шешу әдістері

1

2




8

3

Векторлық алгебра элементтері.

1

2




8

4

Жазықтықтағы аналитикалық геометрия. Жазықтықтағы түзулердің теңдеулері. Екінші ретті қисықтар.

1

3




10

5

Кеңістіктегі аналитикалық геометрия. Кеңістіктегі жазықтық пен түзулердің теңдеулері. Екінші ретті беттер.

1

3




10

6

Математикалық анализге кіріспе.

2

4




8

7

Бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептеулері.

2

4




10

8

Комплекс сандар және көпмүшелер

2

2




8

9

Анықталмаған интеграл.

2

4




12

10

Анықталған интеграл, қасиеттері, қолданылуы. Меншіксіз интегралдар.

2

4




10

Барлығы :

15

30




90



9 Пәннің қысқаша сипаттамасы


10 Курстың компоненттері

10.1 Пәннің мазмұны

Теориялық курстың мазмұны

1 тақырып. Сызықтық алгебра. Матрицалар. Анықтауыштар.

Анықтауыштар және олардың қасиеттері. Алгебралық толықтауыш. Минор. Матрицалар және оларға амалдар қолдану. Кері матрица. Матрицаның рангі.

2 тақырып. Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі, оларды шешу әдістері.

Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін зерттеу және шешу. Крамер формуласы. Біртекті жүйелер. Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін Гаусс әдісімен шешу. Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін матрицалық әдіспен шешу. Кронекер-Капелли критерийі.

3 тақырып. Векторлық алгебра элементтері.

Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың ұзындығы. Екі вектордың арасындағы бұрыш. Скалярлық, векторлық және аралас көбейтінді, қасиеттері, қолданылулары. Векторлардың коллинеарлық, ортогональдық, компланарлық шарттары. Бағыттауыш косинустар.

4 тақырып. Жазықтықтағы аналитикалық геометрия.

Жазықтықтағы координаталар жүйесі. Екі нүктенің арақашықтығы. Кесіндіні белгілі-бір қатынаста бөлу. Жазықтықтағы түзудің теңдеулері. Екі түзудің арасындағы бұрыш. Түзулердің перпендикулярлық, параллельдік шарттары. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық. Екінші ретті қисық-сызықтар, олардың канондық теңдеулері.

5 тақырып. Кеңістіктегі аналитикалық геометрия.

Кеңістіктегі координаталар жүйесі. Екі нүктенің арақашықтығы. Кесіндіні белгілі-бір қатынаста бөлу. Кеңістіктегі жазықтық пен түзулердің теңдеулері. Жазықтықтардың, түзулердің, түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш, олардың өзара орналасуы. Нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтық. Екінші ретті беттер.

6 тақырып. Математикалық анализге кіріспе.

Нақты сандар жиыны. Сандық тізбектер. Шек. Жиының жоғарғы және төменгі шегі. ℮ саны. Натурал логарифм. Функцияның нүктедегі және шексіздіктегі шегі. Шегі бар функциялардың қасиеттері. Бірінші және екінші тамаша шектер.

Функцияның үздіксіздігі. Үзіліс нүктелері. Негізгі қарапайым функциялардың үзіліссіздігі. Шексіз аз және үлкен шамалар, қасиеттері. Шексіз аз және шексіз үлкен шамалардың арасындағы байланыс. Шексіз аз шамаларды салыстыру. Эквивалентті шексіз аз шамалар және шектерді есептеуде олардың қолданылуы.

7 тақырып. Бір айнымалы функцияның туындысы және дифференциалы.

Функция туындысының және дифференциалдануының анықтамасы. Дифференциалдау ережелері. Күрделі және кері функцияның туындысы. Негізгі қарапайым функциялардың туындылары. Негізгі функциялардың туындылар кестесі. Жоғары ретті туындылар және дифференциалдар. Функцияның дифференциалы. Туындысы бар функцияның үздіксіздігі. Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары (Ферма, Ролль, Лагранж, Коши). Туындының геометриялық және механикалық мағынасы.

8 тақырып. Функцияны зерттеу және графигін салу.

Бірінші туындыны пайдаланып функцияны зерттеу (монотондылық, экстремумдар). Екінші туындыны пайдаланып функцияны зерттеу (ойыстығы немесе дөңестігі, иілу нүктелері). Асимптоталар.

9 тақырып. Комплекс сандар

Жорамал бірлік және комплекс сандар, комплекс сандарға амалдар қолдану. Комплекс санның геометриялық мағынасы. Комплекс санның тригонометриялық түрі. Эйлер функциясы. Комплекс санның көрсеткіштік түрі. Көрсеткіштік түрдегі комплекс сандарға амалдар қолдану: көбейту, бөлу, дәрежеге шығару. Комплекс санды түбірге шығару.

10 тақырып. Көпмүшелер

Көпмүше. Көпмүше түбірлері. Безу теоремасы. Екі көпмүшенің тең болу шарты. Алгебраны тұжырымдау. Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу. Көпмүшенің еселік түбірлері. Нақты коэффициенттермен көпмүше түбірлерінің жұптық түйіндесі. Көпмүшені нақты сызықтық және квадраттық көбейткіштерге жіктеу.

11 тақырып. Анықталмаған интеграл.

Алғашқы образдың және анықталмаған интегралдың анықтамасы. Анықталмаған интегралдың қасиеттері. Анықталмаған интегралды есептеу әдістері (тікелей, бөліктеп, алмастырып). Негізгі функциялардың анықталмаған интегралдар кестесі. Рационал, иррационал бөлшектерді интегралдау. Тригонометриялық және трансценденттік функцияларды интегралдау.
  1   2   3

Похожие:

5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
В07900«Металлургия», 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандықтарының студенттеріне арналған
5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
В071200 «Машинажасау», 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар»,...
5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
М072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының магистранттарына арналған
5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
В071200 «Машинажасау», 5В071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар», 5В072200 «Полиграфия», 5В072300 «Техникалық физика»,...
5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған iconМеталлургия кафедрасы
«Металлургия» 050724 «Технологиялық машиналар және жабдықтар», 050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандықтарының...
5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған iconТехнологиялық машиналдардың ажж пәні бойынша
«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығы жалпа орта білім негізінде күндізгі оқу түріндегі тәлімгерлерге “Технологиялық...
5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған iconРабочая учебная программа Мамандық : 5В071200 «Машинажасау»
В071200 «Машинажасау», 5В071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар», 5В072200 «Полиграфия», 5В072300 «Техникалық физика»,...
5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған iconСтуденттеріне арналған пән бағдарламасы
Металлургия, 050712 – Машинажасау, 050713 – Көлік, көлік техникасы және технологиялары, 050724 – Технологиялық машиналар және жабдықтар,...
5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған iconТехнологиялық машиналарды жинақтау (монтаждау) және пайдалану
М072400 – «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтихандарының
5В072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған icon«Металлургиядағы қолданбалы инженерлік бағдарламалар» пәні бойынша
«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» және 050709 «Металлургия» мамандықтарынғы тәлімгерлерге арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница