На заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №4 от 17. 02. 2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы: Сагинов Н. А., Шакирова Г. А., Бердіходжаева М. С. Аудит
Скачать 401.57 Kb.
НазваниеНа заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №4 от 17. 02. 2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы: Сагинов Н. А., Шакирова Г. А., Бердіходжаева М. С. Аудит
страница1/4
Дата конвертации09.02.2016
Размер401.57 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.znanie.ksu.kz/download/metodcab/Uchebno_metod_izdaniya__17_02_2012.doc
  1   2   3   4
На заседании Научно-методического совета КарГУ им. Е.А. Букетова (протокол №4 от 17.02.2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы:

Сагинов Н.А., Шакирова Г.А., Бердіходжаева М.С. Аудит: Оқу-эдістемелік құрал. - Қарағанды, 2011. - 2006.

Оқу-әдістемелік құрал тәжірибелік сабақтарды жүргізу үшін және «Аудит» курсын өз бетінше оқу үшін арналған. Онда қысқаша теориялық материал, теориялық материалды бекітуге арналған тапсырмалар, сонымен қатар өткен материалды бекіту үшін арналған бақылау сұрақтары бар. Құралда тапсырмаларды шешу кезінде толтырылуы тиісті кейбір құжаттардың үлгілері беріледі. Оқу-әдістемелік құралда келтірілген кәсіпорындардың атауы, лауазымды түлғалардың аты-жөндері, шаруашьшық операциялар мен сандық мәліметтер шартты болып табылады.

Жоғары оқу орындарының экономика мамандығының оқытушылары мен студенттеріне арналған.


Н.М.Дүзбаева, Р.Т.Мусина. «Экологияны оқыту әдістемесі»: Оқу құралы «5В060800-Экология» мамандығы бойынша оқитын биология-география факультетінің студенттеріне арналған. - Қарағанды, 2012

Оқу құралда жоғары оқу орындарында экологияны оқытудың әдістемесі техника мен қарқынды дамып жатқан жаңа технологияларды игеруде экологиялық сауатсыздық пен экологиялық білімдердің жетіксіздігі қоғамда жағымсыз салдарды туындатуы мүмкін. Ересектер жас ұрпақтың тәрбиесімен айналысқанда табиғат қорғаудың көпжақты аспектілерінің ішінде табиғатпен қарым-қатынаста адамның мінез-құлықтарының жоғары мәдениетін тәрбиелеу мәселелердің шешімінің бір көрінісі ретінде бола алады, себебі бұл пәнді оқыту болашақ эколог маманның методологиялық, дүниетанымдық және кәсіби дайындығын үйлестіреді және табиғи жүйеге жағымсыз әсерлердің зардаптарын болжауға, ғылыми білім мен әлеуметтік тәжірибені талдауға, экологиялық мәселелерді дүрыс шешуге, ғылыми және практикалық мүмкіндіктерін қолдануға әдістемелік негіздерді қалыптастырады.


Карипбаев Б.И., Исина Г.И.,Дагарова Ж.У., Солощенко П.П. Терминологический словарь-справочник по курсу «История и философия науки» /русско-казахско-английский./ - Караганда: Изд-во КарГУ, 2012. - 116 с.

Настоящий словарь-справочник предназначен для использования в учебном процессе магистратуры, докторантуры, а также в качестве лексикографического справочника, содержащего материал на русском, казахском и английском языках. Словарь включает свыше 167 терминов по курсу «История и философия науки», расположенных в алфавитном порядке.

Словарь-справочник представляет интерес для студентов, магистрантов, докторантов, а также специалистов различных сфер, интересующихся проблемами истории, философии и методологии науки.


Сағатова Ә.С. Қазақ рухани дүниесіндегі данадық және үйлесімділік: Оқу құралы – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2012. –104 б.

Оқу құралында қазақ халқының өзіндік дүниетанымдық түсініктерінің қалыптасу және даму тарихы сараланған. Қазақ рухының болмысөбітімі, қадір-қасиеті әр заманда қалыптасқан философиялық, коғамдық, саяси және әлеуметтік көзқарастарының мән-мазмұнымен өз көріністерін тапқан.

Оқу құралы жоғарғы курс студенттері мен магистранттарына және қазақ философиясымен қызығушы оқырман қауымына арналған.


Б.А. Жетписбаева, Ж.Г. Шайхызада, Л.М. Сугралина Английский язык для естественнонаучных специальностей:Учеб. пос. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2012. - 200 с.

Учебное пособие представляет собой курс английского языка для естественнонаучных специальностей университетов. Предназначено для студентов, магистрантов высших учебных заведений, преподавателей, специалистов естественнонаучного профиля.


Устинова Л.В., Адекенова А.Н. «Компьютерная графика на DELPHI»: Учебное пособие. – Караганда, 2012.

Учебное пособие предназначено для изучения основ компьютерной графики. Рассматриваются вопросы, связанные с использованием объектно-ориентированного языка и интегрированной среды разработки Delphi и созданием графических изображений. Собран и систематизирован справочный материал о графических возможностях Delphi, который проиллюстрирован многочисленными примерами. Последовательное изложение материала, сопровождающееся примерами программ позволит получить навыки, необходимые для работы с графикой.

Учебное пособие написано по материалам лабораторных занятий дисциплин: «Компьютерная графика», «Программирование на Delphi», «Графические редакторы». Пособие может быть использовано студентами специальностей: «Информатика», «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Прикладная математика», «Информационные системы» и преподавателями при проведении занятий.

Пособие состоит из четырех разделов:

Раздел первый содержит вводное описание интерфейса графических устройств GDI операционной системы Windows, предназначенный для взаимодействия приложений Windows с графическими устройствами, такими, как видеомонитор, принтер или плоттер. В стандартном графическом интерфейсе Windows (GDI) основой для рисования служит дескриптор контекста устройства hDC и связанные с ним шрифт(TFont), перо(TPen) и кисть (TBrush). Шрифт, перо и кисть являются составными компонентами класса TCanvas.

Второй раздел рассматривает компоненты для создания мультимедийных программ в Delphi Animate и MediaPlayer. Мультимедийные программы обеспечивают просмотр видеороликов и мультипликации, воспроизведение музыки, речи, звуковых эффектов. Типичными примерами мультимедийных программ являются игры и обучающие программы.

Третий раздел знакомит с различными преобразованиями координат на плоскости. В компьютерной графике широко используются методы проективной геометрии, поэтому рассматриваются однородные координаты в трех­мерном пространстве. Любое аффинное преобразование может быть разбито на суперпозицию следую­щих простых преобразований системы координат поворот (rotation), растяжение (dilatation), отражение (reflection), перенос (translation). В разделе рассматриваются примеры программ, демонстрирующие математические преобразования в пространстве.

Четвертый раздел посвящен деловой графике построению диаграмма. Рассматривается библиотека TeeChar Delphi, в которая позволяет использовать различные виды диаграмм.

Коды программ и приложения рассмотренных в пособии практические заданий представлены на компакт-диске.


Түйте Е.Е., Мажитаева Ш.М. «Когнитивті лингвистика» пәні бойынша СОӨЖ, СӨЖ тапсырмаларына арналған әдістемелік нұсқау. –Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2012. –70 б.

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқау жоғары оқу орындарындағы филология факультеттерінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналады. Мұнда «Когнитивті лингвистика» пәнін меңгертуге қажетті материалдар қамтылған, оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмыстары (СОӨЖ) бойынша өткізілетін сабақтарда талданатын сұрақтар, тапсырмалар және бақылау-пысықтау жұмыстары берілген. Соңында пайдаланылған әдебиеттер мен студенттердің өзіндік жұмыстарына (СӨЖ) қажетті әдебиеттер тізімі, тест тапсырмалары берілді.


«Практикум по дисциплине «Язык для специальных целей » (уровень С2)» / Сост. Еськова Ю.С., Юнкина Е.В., Карманова А.А.. Караганды: Изд-во КарГУ, 2012. – 131 c.

Данные методическое издание предназначено для студентов 4 курса специальности 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка», обучающихся по кредитной технологии, и включают в себя задания, методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя.


Кикимова А.К.: Методические указания по выполнению практических работ в программе Corel Draw по дисциплине «Компьютерная графика». – Караганда: Изд-во КарГУ, 2012. – 73 с.

В работе освещены основные понятия по разделу CorelDraw дисциплины «Компьютерная графика» для обучающихся специальности 1305000 – «Информационные системы (по областям применения)», приводятся практические работы по данному разделу.

Настоящие методические указания дают возможность обучающимся воплотить свои теоретические знания в практические навыки и преследуют цель оказать помощь в подготовке к практическим занятиям.

Методические указания предназначены для обучающихся учебных заведений технического и профессионального, послесреднего образования, преподавателей.


На заседании Научно-методического совета КарГУ им. Е.А. Букетова (протокол №5 от 06.04.2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы:

Турлаев А.В. Основы современного казахстанского права. (Основы права): учебное пособие. - Караганда: Издательство АРКО, 2012. – 142с.

В учебном пособии рассматриваются понятия о праве, правовых явлениях и государстве, основные правовые нормы и принципы ведущих отраслей современного казахстанского права.

Предназначено для студентов не юридических специальностей высших и средне – специальных учебных заведений, учащихся гимназий и школ, а также для лиц самостоятельно изучающих основы права.


Civil procedural law of the Republic of Kazakhstan and foreign countries/ Aliyeva L.R. - Karaganda: Pub. House of the KarSU, 2012. - 147p.

The concept, system, structure and content of civil procedural law are considered in text edition. The essence and basic first principles of civil process reveal, questions about subjects of civil remedial relations, about institute of judicial representation, remedial terms, court costs, measures of compulsion, jurisdiction and competence of civil cases, questions of evidence law, questions of claim doctrine, features of disposal of legal proceeding as special claim and special proceedings, revision of judicial acts are stated.

For students, candidates for a master's degree, teachers of legal high schools and faculties, interested by problems of civil procedural law of the Republic of Kazakhstan and foreign countries.


Рамашов Н.Р., Қожамжаров Е.Ж., Бөдеев М.Т. Алғашқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі: Оқу құралы. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2012. – 165 б.

Оқу құралында алғашқы әскери дайындық пәнін оқытудың әдістемелік негіздері берілген және тактикалық, саптық, атыс дайындығы, әскери топография мен азаматтық қорғаныс бөлімдерін оқыту мен үйретудің әдістемелері қарастырылған. Сонымен қатар, жоғары оқу орындарында оқитын студенттердің педагогикалық практика өту ерекшеліктері мазмұндалған.

Оқу құралы жоғары оқу орындарының 5В010400 – «Алғашқы әскери дайындық» мамандығында оқитын студенттерге және алғашқы әскери дайындық оқытушы-ұйымдастырушыларына арналған.


Какжанова Ф.А. «Ағылшын тілінің функциональды грамматикасы», оқулық. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2012. – 165 б.

Ұсынылып отырған оқулык шет тілдері факультетінің ағылшын бөлімінің 6ipiшi курсына арналған. Оньң құрылымы ағылшын тілін ары қарай өз бетімен шыңдай және шетелдік оқу орнына түсу ниеті бар қауымға да ұсынылады.

Басылымның нeriзri мақсаты — оқушының сөйлеу, тыңдау, оку қабілетін дамыту, жазу шеберлігіне үйрету.

Еңбекті жазу барысында еліміздің оқу стандарты сақталып, шетелдердің деңгейлі оқытуды дамытудағы озьқ тәжірибесі мен кеңес, ұсыныстары толық ескерілген.


Какжанова Ф.А. «Функциональная грамматика английского языка». учебник. - Караганда: Издательство КарГУ, 2012. – 142с.

Учебник предназначен для факультетов иностранных языков.

Грамматика рассматривается с точки зрения функционально-коммуникативного аспекта. Каждое грамматическое явление анализируется с точки зрения формы, семантики, функции, техники перевода и ареала применения.

Каждая представленная тема по грамматике проходит три этапа развития:

1. Установочный этап - это понятийный или ознакомительно-
информационный этап, цель этапа - восприятие. При ознакомлении с
материалами использованы логические моменты изложения и
использованы логические константы «если ...то», «только
тогда...когда» и вопросы.

2. Тренировочный этап: цель этапа - закрепление материала.

3. Контрольный этап: цель этапа - определение уровня
воспроизведения грамматических тем во время разговора,
распознание в текстах, передачи сложных идей при письме.

3.Тренировочный и контрольный этапы имеют мини контрольные тесты с ключами для самоконтроля..

Для актуализации грамматических тем помогают картины знаменитого Херлупа Биструпа и небольшие тексты.

Непродуктивных упражнении нет. Объем грамматического материала доведен до уровня TOEFL.


Методические рекомендации по подготовке и выполнению заданий для СРСП по дисциплинам кафедры конституционного и международного права для специальности «Международное право» /Сост. Старожилова Н.П., Нурбекова Г.Т., Исабекова B.C., Алиева И.Ж. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2012.- 56 с.

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях выполнения решения кафедры конституционного и международного права «О разработке заданий и организации СРСП по дисциплинам кафедры конституционного и международного права на дневном и заочном отделениях» и предназначены для студентов всех курсов специальности «международное право», обучающихся на дневном отделении, в группах полиязычного образования, а также по дистанционной технологии обучения.

Методические рекомендации содержат подробные советы студенту по подготовке и выполнению заданий СРСП, включенных в УМК по дисциплинам специальности. Методическая рекомендация по каждому заданию содержит перечень дисциплин, при изучении которых такое задание может использоваться, цель задания, рекомендация по подготовке и выполнению, пример оформления задания.


Абеуова О.А., Рамашов Н.Р., Ахметжанова У.А. Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері пәні бойынша практикум. - Қарағанды: 2012, - 29 бет

Практикумның мақсаты – дәрістерде берілген ілімдік материалдарды нақтылау, студенттердің өзіндік зерттеулер жүргізуге дағдыландырып тәрбиелеу, шығармашылық сананы дамыту және өздерінің педагог-жаттықтырушы жұмысында физиологиялық нәтижелерді қолдануға үйрету.

Практикум күндізгі және сыртқы бөлімдерінде оқитын студенттерге, сонымен қатар дене шынықтыру және спорт мамандар үшін ұсынылады.


Абеуова О.А., Рамашов Н.Р., Ахметжанова У.А. Практикум по физиологическим основам физического воспитания и видов спорта - Караганда: Изд-во КарГУ, 2012. 30 с.

Цель практикума - подкрепление теоретического материала и положений, изложенных на лекциях, воспитание у студентов навыков самостоятельного проведения исследований, развитие творческого мышления и умения использовать полученные физиологические данные в своей практической работе учителя физической культуры и педагога-тренера.

Практикум рекомендуется для студентов дневного и заочного форм обучения, а также для специалистов в области физической культуры и спорта.


Альберти И.В., Адильбаева B.C. Практикум по деловому немецкому языку - Караганда: Изд-во КарГУ, 2012. 156 с.

Данное методическое пособие предназначено для студентов факультетов иностранных языков. Пособие разработано для специальности 5В011923-Иностранный язык: два иностранных языка (немецкий) по модульной образовательной программе для дисциплины продвинутого языкового модуля по выбору по специальности «Деловой иностранный язык». В пособии даются краткие сведения об особенностях, правилах и нормах делового общения на немецком языке Пособие содержит теоретический материал, практические и тестовые задания В качестве самостоятельной работы предусмотрены ролевые игры и презентации проектов на заданную тему.

  1   2   3   4

Похожие:

На заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №4 от 17. 02. 2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы: Сагинов Н. А., Шакирова Г. А., Бердіходжаева М. С. Аудит icon«Адам мен жануарлар физиологиясы» пәні бойынша соөЖ тапсырмаларын орындау үшін әдістемелік нұсқаулар
На заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №1 от 23. 09. 2011 г.) рекомендованы к изданию следующие...
На заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №4 от 17. 02. 2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы: Сагинов Н. А., Шакирова Г. А., Бердіходжаева М. С. Аудит iconНа заседании Научно-методического совета №6 от 14. 05. 2010г рекомендованы к публикации в открытой печати следующие учебно-методические издания

На заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №4 от 17. 02. 2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы: Сагинов Н. А., Шакирова Г. А., Бердіходжаева М. С. Аудит iconНа заседании Научно-методического совета №7 от 14. 06. 2010г рекомендованы к публикации в открытой печати следующие учебно-методические издания

На заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №4 от 17. 02. 2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы: Сагинов Н. А., Шакирова Г. А., Бердіходжаева М. С. Аудит iconНа заседании Научно-методического совета №2 от 19. 11. 2010г рекомендованы к публикации в открытой печати следующие учебно-методические издания

На заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №4 от 17. 02. 2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы: Сагинов Н. А., Шакирова Г. А., Бердіходжаева М. С. Аудит iconНа заседании Научно-методического совета №1 от 24. 09. 2010г рекомендованы к публикации в открытой печати следующие учебно-методические издания
Методические рекомендации предназначены для студентов высших учебных заведений
На заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №4 от 17. 02. 2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы: Сагинов Н. А., Шакирова Г. А., Бердіходжаева М. С. Аудит iconДеньги, кредит, банки учебно-методические материалы
Учебно-методические материалы рекомендованы к изданию на заседании кафедры «Финансы и кредит» Института экономики маэп (Протокол...
На заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №4 от 17. 02. 2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы: Сагинов Н. А., Шакирова Г. А., Бердіходжаева М. С. Аудит iconРабочая учебная программа дисциплины «Инновационные технологии в научно-исследовательской практике»
Одобрено и рекомендовано к изданию на заседании Учебно-методического совета университета
На заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №4 от 17. 02. 2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы: Сагинов Н. А., Шакирова Г. А., Бердіходжаева М. С. Аудит iconПрограмма дисциплины «Радиационная экология»
Одобрено и рекомендовано к изданию на заседании Учебно-методического совета университета
На заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №4 от 17. 02. 2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы: Сагинов Н. А., Шакирова Г. А., Бердіходжаева М. С. Аудит iconГосударственный университет имени шакарима города семей
Одобрено и рекомендовано к изданию на заседании Учебно-методического совета университета
На заседании Научно-методического совета Каргу им. Е. А. Букетова (протокол №4 от 17. 02. 2012 г.) рекомендованы к изданию следующие учебно-методические материалы: Сагинов Н. А., Шакирова Г. А., Бердіходжаева М. С. Аудит iconУчебно – методическое пособие по проведению занятий литературной гостиной
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница