1 курс
Скачать 18.33 Mb.
Название1 курс
страница69/161
Дата конвертации30.11.2012
Размер18.33 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.tarmpi.kz/download/ucheb_otdel/katalog_2012_2013.doc
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   161

Музыкалық аспап: Домбыра. (Домбра. Dombra)

Пререквизиттер: Орта мектебтегі музыкалық білім сабағы

Постреквизиттер: Музыка тарихы, гармония, полифония, музыкалық аспап

Пәннің мазмұны: Қосымша музыкалық аспапта ойнау барысында іскерлік пен дағдыны меңгеру. Музыкалық аспапты үйренудегі орындаушылық ерекшеліктері. Музыкалық шығарманы меңгеру үрдісіндегі жұмыс әдістемесі. Түрлі бағыттардағы және дәуірлердегі, стильдердегі үйретілетін аспаптық шығармалар.

Пәннің мақсаты – білімгерлерге музыканы оқып, жазу және орындау үшін қажет музыка теориясының негізгі білім заңдылықтарынан толық мәлімет беру; мектеп оқутушыларын дайындауда қамтылатын теориялық білім негіздерін игерту.

Пәнің міндеті- жоғары дәрежелі музыкалық білімі бар ұстаздар даындау. Музыкадағы көркемдік пән әсемдікті сүйіп, түсіне алатын маман әзірлеу.

Әдістемелік оқу:Танымдалық әректтерді жандандыру әдстері.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1.Э.Боренбойм «Школа игры на домбыре» М. -1995

Қосымша әдебиеттер:

1.А.Артоболевская Л. -1992

2.М.Ветлугина «Музыкальный букварь» Л. -1998

3.Е.Давыдова «Музыкальная грамота» М.-1991

4.А.Малюков «Музыкальный Букварь» М.-1995

5.Б.Милич «Хрестоматия» М.-1997

6.Н.Любомудрова, Н.Сорокин, А.Туманян «Хрестоматия » М.-1990

Оқыту тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Бағдарлама жетекшісі: оқытушы Фролова Е.А.


Музыкалық аспап: Баян. (Баян. Accordion)

Пререквизиттер : Орта мектебтегі музыкалық білім сабағы

Постреквизиттер: Музыка тарихы, гармония, полифония, музыкалық аспап

Пәннің мазмұны: Қол аппараты. Дыбыспен жұмыс. Ноталық сауат. Баян клавиатурасы. Мажор тональдігі: а) До мажор; б) Соль мажор; в) Ре мажор; г) Фа мажор. Минор тональдігі: а) ля минор; б) ми минор; в) си минор; г) ре минор. Этюдпен жұмыс. Пьесамен жұмыс. Мажор гаммасы: а)гамма; б)арпеджио; в)аккорды. Минор гаммасы: а)гамма; б)арпеджио; в)аккорды. Терминдер. Этюдтар. Сонатиналар

Қосымша музыкалық аспапта ойнау барысында іскерлік пен дағдыны меңгеру. Музыкалық аспапты үйренудегі орындаушылық ерекшеліктері. Музыкалық шығарманы меңгеру үрдісіндегі жұмыс әдістемесі. Түрлі бағыттардағы және дәуірлердегі, стильдердегі үйретілетін аспаптық шығармалар

Пәннің мақсаты – білімгерлерге музыканы оқып, жазу және орындау үшін қажет музыка теориясының негізгі білім заңдылықтарынан толық мәлімет беру; мектеп оқутушыларын дайындауда қамтылатын теориялық білім негіздерін игерту.

Пәннің міндеті- жоғары дәрежелі музыкалық білімі бар ұстаздар дайындау. Музыкадағы көркемдік пән әсемдікті сүйіп, түсіне алатын маман әзірлеу.

Әдістемелік оқу:Танымдалық әректтерді жандандыру әдстері.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1.Э.Боренбойм «Школа игры на Баяне» М. -1995

Қосымша әдебиеттер:

1.М.Ветлугина «Музыкальный букварь» Л. -1998

2.Е.Давыдова «Музыкальная грамота» М.-1991

Оқыту тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Бағдарлама жетекшісі: оқытушы Фролова Е.А.


Музыка теориясының негіздері. (Основы теории музыки. Bases of music theory)

Пререквизиттер : Орта мектебтегі музыкалық білім сабағы

Постреквизиттер: Музыка тарихы, гармония, полифония, музыкалық аспап

Пәнінің мазмұны: Дыбыс. Музыкалық дыбыстардың атаулары. Нота жазуы. Кілттер. Жарты тон және бүтін тон. Альтерация. Дыбыстар энгармонизмі. Ноталардың қосымша белгілері. Өлшем және ырғақ.. Метр мен размер. Күрделі метрлер мен өлшемдер. Ауыспалы өлшемдер. Жылдамдық.. Интервал. Лад және тональдік. Мажорлық лад. Минорлық лад. Ладтағы интервалдар. Аккорд. Септаккорд. Күрделі метрлер мен өлшемдер. Ауыспалы өлшемдер. Ғылым және оқу пәні ретіндегі музыкалық білім берудің әдістемесі. Жалпы білім беретін мектеп бітірушілерінің музыкалық педагогикалық модельдері. Педагог-музыкант тұлғасының приоритеттік қасиеттерінің сипаттамасы. Музыкалық білім мен тәрбиенің мазмұны мен әдістері. Музыка сабағын өткізу мен жоспарлаудың технологиясы. Мектептен тыс музыкалық сабақтарды ұйымдастыру. Федеральдық деңгейдегі оқу құралы және оқулықтар ретінде жүретін жалпы білім беретін мектептердегі музыка бағдарламасы. Балалардың шығармашылық дамуының міндеттері және оны шешудің жолдары. Шетелдегі музыкалық білім.

Пәннің мақсаты – білімгерлерге музыканы оқып, жазу және орындау үшін қажет музыка теориясының негізгі білім заңдылықтарынан толық мәлімет беру; мектеп оқутушыларын дайындауда қамтылатын теориялық білім негіздерін игерту.

Пәннің міндеті- жоғары дәрежелі музыкалық білімі бар ұстаздар даындау. Музыкадағы көркемдік пән әсемдікті сүйіп, түсіне алатын маман әзірлеу.

Әдістемелік оқу:Танымдалық әректтерді жандандыру әдстері.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1.В.В. Вахромеев. Элементарная теория музыки. М.-1993

2.В.Д. Хвостенко. Задачи и уражнения по элементарной теории музыки.М.-1995

Қосымша әдебиеттер:

1.Е.Назайкинский.Звуковой мир музыки.Л.-1992

2.Г.Фридкин.Практическое руководство по музыкальной грамоте.Л.-1997

Оқыту тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Бағдарлама жетекшісі: оқытушы Фролова Е.А.


Музыка тарихы . (История музыки. History of music)

Пререквизиттер : Орта мектебтегі музыкалық білім сабағы

Постреквизиттер: Музыка тарихы, гармония, полифония, музыкалық аспап

Пәнінің мазмұны: Батыс пен Шығыстың музыка мәдениеті. Музыкадағы классицизм. Веналық классиктер стильдерінің жекелік ерекшеліктері. Музыкадағы романтизм. Музыкалық жанр саласындағы жаңа құбылыстар. ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы еуропалық музыканың романтизм дәстүрі. ХХ ғасырдағы еуропалық музыканың музыкалық жанрларының әртүрлілігі, олардың жаңартылуы. Композиторлық техниканың жаңа жүйелері, басты композиторлардың жеке стильдері.

Пәннің мақсаты – білімгерлерге музыканы оқып, жазу және орындау үшін қажет музыка теориясының негізгі білім заңдылықтарынан толық мәлімет беру; мектеп оқутушыларын дайындауда қамтылатын теориялық білім негіздерін игерту.

Пәннің міндеті- жоғары дәрежелі музыкалық білімі бар ұстаздар даындау. Музыкадағы көркемдік пән әсемдікті сүйіп, түсіне алатын маман әзірлеу.

Әдістемелік оқу:Танымдалық әректтерді жандандыру әдстері.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. У.Л.Гуревич. История зарубежной музыки. М. 1990

2. В.Конен.История зарубежной музыки.М.1989

3. Жақсылықов А.Ж. «Қазақ музыка мәдениеті», А.Фолиант 2005

4. Әубакиров Ж. «Қазақ музыкалық аспаптары»

Оқыту тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Бағдарлама жетекшісі: оқытушы Фролова Е.А.


Өзін-өзі тану. (Самопознание. Тo know Itself)

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, жалпы психология, философия, әлеуметтану, педагогика және т.б.

Постреквизиттер: Денсаулық психологиясы, жас ерекшелік психологиясы, психологиялық-педагогикалық диагностика, педагогикалық психология, девиантология және т.с.с.

Курстың мақсаты: студенттердің Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесінің білім беру сферасындағы орны мен ролін түсінуін, оның білікті маман даярлап, қалыптастырудағы мәнін ұғынун қалыптастыру болып табылады.

Пәннің міндеттері: Оқу пәні ретіндегі «Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесінің» теориялық негіздерінің мазмұнын ашу;

- Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесінің мәселелеріне қызығушылық тудыру;

- Студенттің өзін әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану маманы ретінде үздіксіз жетілдіруге ұмтылысын қалыптастыру;

- Студенттердің өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі пәні бойынша алған білімдерін өзінің кәсіби іс-әрекетінде қолдануға ынталандыру.

Әдебиеттер тізімі:

1. Конвенция ООН о правах ребенка //Учитель Казахстана. – 1995. – 5 июля.

2. Конституция (Основной Закон) Республики Казахстан. – Алматы: Юрист, 2007.

3. Об образовании: Закон РК //Законодательство об образовании в Республике Казахстан. – Алматы, 2007. – с.3-484

4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.- М., 1971.- С. 229 - 252.

5. Бачинин В.А. Духовная культура личности: Философ.очерки. – М., 1986.- 111 с.

6. Самопознание: Курс лекций и семинаров-тренингов для вузов. – Алматы: КазГосЖенПИ, 2003. – 140 с.

7. Касымова Г.М., Ауталипова У.И. /Под ред. Шерьяздановой Х.Т. Самопознание: Метод.пособие. 1 курс. - Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2006.- 302с.

8. Кожахметова К., Таубаева Ш., Джанзакова Ш. Методология общей и этнической педагогики в логико-структурных схемах. – Алматы, 2005. – 174 с.

9. Нравственно-духовное просвещение /Турсунов Б.Ж. (Ак-Бекет), Нурахметов Р.К., Ергалиев Л.Е., Иргебаева Н.М. – Алматы, 1995.

10. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М.: Владос, 2004.

11. Бапаева М.Қ. Жоғары мектепте психологиялық білім беру процесін жетілдіру: Оқу қүралы. - Алматы, 2006.- 176 б.

12. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. М., 1992. С. 8 – 13.

Оқыту тілі: қазақ, орыс

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Бекембетова Л.И.., п.ғ.к., доцент Тасжурекова Ж.Т.


Би шығармасы: (Сочинение танца. Composition dance)

Прериквизиттер: Би қойылымының шығармашылығы

Постреквизиттер: Балетмейтер өнері, би компазициясы, би қойылымының шығармашылығы Пәннің мазмұны: Мәдени мекемелерде, шығармашылық орталықтарда, мектептерде, мектептен тыс мекемелерде көпшілілле арнайы өткізілетін бағдарламаларды ұйымдастырудың басты міндеті-тыңдаушыларға, оқушыларға, жастарға эстетикалық тәрбие беру арқылы, сезімталдыққа, әдемілік пен сұлулыққа, оны көре, сезіне білуге, иманжүзділікке баулу. Аталған іс-шараны дұрыс ұйымдастыру жан-жақты адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген, өз ұлттық өнеріміз бен өзге ұлттардың үлгілерін қатар игерген білікті, ойлы азамат тәрбиелеп шығаруға септігін тигізеді.

Пәннің мақсаты: Хореграфиялық- тағлымдық жұмыстарды жүргізуші, мерекелік кештер мен концерттерді ұйымдастырушы маман дайындау

Пәннің міндеті: Бағдарламаны ұйымдастыру және жүргізе білу әдістемесін игеру.

Әдістемелік оқу:Танымдалық әректтерді жандандыру әдстері.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Абиров Д.Т.»Бала бақшаларға арналған билер», Алматы 1996 ж.

2. Рубб А. Занавес закрыт Москва 1987

3. Силин А.Д. Площади наши палитры Москва 1982

4. Қарамолдаев Г.Ж. Тақырыптық кештерді өткізу сценарийлер Алматы 2000,2001ж . (қол жазба)

5. Захаров Р. «Сочинение танца», М. 1983 ж.

6. Ткаченко Т.С. «Работа с танцевальным коллективом», М. 1958 ж.

7. Эльяш Н. «Образы танца». М. 1970 ж.

8. Сирнов И.В. «Природа танца» . М. 1970 ж.

Оқыту тілі: қазақ ша, орысша

Бағдарлама жетекшісі: ассистент Бекназарова А.Ж.


Музыкалық аспап: Фортепиано (Фортепиано. Pianoforte)

Пререквизиттер: Орта мектебтегі музыкалық білім сабағы

Постреквизиттер: Музыка тарихы, гармония, полифония, музыкалық аспап

Пәнінің мазмұны: Қол аппараты. Дыбыспен жұмыс. Ноталық сауат. Фортепиано клавиатурасы. Мажор тональдігі: а) До мажор; б) Соль мажор; в) Ре мажор; г) Фа мажор. Минор тональдігі: а) ля минор; б) ми минор; в) си минор; г) ре минор. Этюдпен жұмыс. Пьесамен жұмыс. Мажор гаммасы: а)гамма; б)арпеджио; в)аккорды. Минор гаммасы: а)гамма; б)арпеджио; в)аккорды. Терминдер. Этюдтар, Сонатиналар. Қосымша музыкалық аспапта ойнау барысында іскерлік пен дағдыны меңгеру. Музыкалық аспапты үйренудегі орындаушылық ерекшеліктері. Музыкалық шығарманы меңгеру үрдісіндегі жұмыс әдістемесі. Түрлі бағыттардағы және дәуірлердегі, стильдердегі үйретілетін аспаптық шығармалар.

Пәннің мақсаты – білімгерлерге музыканы оқып, жазу және орындау үшін қажет музыка теориясының негізгі білім заңдылықтарынан толық мәлімет беру; мектеп оқутушыларын дайындауда қамтылатын теориялық білім негіздерін игерту.

Пәннің міндеті- жоғары дәрежелі музыкалық білімі бар ұстаздар даындау. Музыкадағы көркемдік пән әсемдікті сүйіп, түсіне алатын маман әзірлеу.

Әдістемелік оқу:Танымдалық әректтерді жандандыру әдстері.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1.Э.Боренбойм «Школа игры на фортепиано» М. -1995

2.А.Николаев «Фортепианная игра» М.- 1999

Қосымша әдебиеттер:

1.А.Артоболевская «Хрестоматия маленького пианиста» Л. -1992

2.М.Ветлугина «Музыкальный букварь» Л. -1998

3.Е.Давыдова «Музыкальная грамота» М.-1991

4.А.Малюков «Пианист фонтазер» М.-1995

5.Б.Милич «Фортепиано» М.-1997

6.Н.Любомудрова, Н.Сорокин, А.Туманян «Хрестоматия для фортепиано» М.-1990

7.М.Тургенева «Пианист» М.-1996

8.Е.Тимакин «Воспитание пианиста» М.-1989

Оқыту тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Бағдарлама жетекшісі: оқытушы Фролова Е.А.


Музыкалық аспап: Домбыра. (Домбра. Dombra.)

Пререквизиттер Орта мектебтегі музыкалық білім сабағы

Постреквизиттер: Музыка тарихы, гармония, полифония, музыкалық аспап

Пәнінің мазмұны: Қосымша музыкалық аспапта ойнау барысында іскерлік пен дағдыны меңгеру. Музыкалық аспапты үйренудегі орындаушылық ерекшеліктері. Музыкалық шығарманы меңгеру үрдісіндегі жұмыс әдістемесі. Түрлі бағыттардағы және дәуірлердегі, стильдердегі үйретілетін аспаптық шығармалар.

Пәннің мақсаты – білімгерлерге музыканы оқып, жазу және орындау үшін қажет музыка теориясының негізгі білім заңдылықтарынан толық мәлімет беру; мектеп оқутушыларын дайындауда қамтылатын теориялық білім негіздерін игерту.

Пәннің міндеті- жоғары дәрежелі музыкалық білімі бар ұстаздар даындау. Музыкадағы көркемдік пән әсемдікті сүйіп, түсіне алатын маман әзірлеу.

Әдістемелік оқу:Танымдалық әректтерді жандандыру әдстері.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1.Э.Боренбойм «Школа игры на домбыре» М. -1995

Қосымша әдебиеттер:

1.А.Артоболевская Л. -1992

2.М.Ветлугина «Музыкальный букварь» Л. -1998

3.Е.Давыдова «Музыкальная грамота» М.-1991

4.А.Малюков «Музыкальный Букварь» М.-1995

5.Б.Милич «Хрестоматия» М.-1997

6.Н.Любомудрова, Н.Сорокин, А.Туманян «Хрестоматия » М.-1990

Оқыту тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Бағдарлама жетекшісі: оқытушы Фролова Е.А.


Музыкалық аспап: Баян. (Баян. Accordion.)

Пререквизиттер: Орта мектебтегі музыкалық білім сабағы

Постреквизиттер: Музыка тарихы, гармония, полифония, музыкалық аспап

Пәнінің мазмұны: Қол аппараты. Дыбыспен жұмыс. Ноталық сауат. Баян клавиатурасы. Мажор тональдігі: а) До мажор; б) Соль мажор; в) Ре мажор; г) Фа мажор. Минор тональдігі: а) ля минор; б) ми минор; в) си минор; г) ре минор. Этюдпен жұмыс. Пьесамен жұмыс. Мажор гаммасы: а)гамма; б)арпеджио; в)аккорды. Минор гаммасы: а)гамма; б)арпеджио; в)аккорды. Терминдер. Этюдтар. Сонатиналар

Қосымша музыкалық аспапта ойнау барысында іскерлік пен дағдыны меңгеру. Музыкалық аспапты үйренудегі орындаушылық ерекшеліктері. Музыкалық шығарманы меңгеру үрдісіндегі жұмыс әдістемесі. Түрлі бағыттардағы және дәуірлердегі, стильдердегі үйретілетін аспаптық шығармалар.

Пәннің мақсаты – білімгерлерге музыканы оқып, жазу және орындау үшін қажет музыка теориясының негізгі білім заңдылықтарынан толық мәлімет беру; мектеп оқутушыларын дайындауда қамтылатын теориялық білім негіздерін игерту.

Пәннің міндеті- жоғары дәрежелі музыкалық білімі бар ұстаздар даындау. Музыкадағы көркемдік пән әсемдікті сүйіп, түсіне алатын маман әзірлеу.

Әдістемелік оқу:Танымдалық әректтерді жандандыру әдстері.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1.Э.Боренбойм «Школа игры на Баяне» М. -1995

Қосымша әдебиеттер:

1.М.Ветлугина «Музыкальный букварь» Л. -1998

2.Е.Давыдова «Музыкальная грамота» М.-1991

Оқыту тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Бағдарлама жетекшісі: оқытушы Фролова Е.А.

1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   161

Похожие:

1 курс iconЭлективный курс   В. А. Ходаков моу воротынская средняя школа Перемышльского района Калужской области
Элективный курс предназначен для учащихся 9-10 классов (также может преподаваться в 11 классе как факультативный курс)
1 курс iconИнтеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Курс рассчитан на пять семестров. Он начинается в 5 семестре (3 курс) и заканчивается в 9 семестре (5 курс). Таким образом, изучение...
1 курс iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Мамандықтар: 050109 «Математика», 050110 «физика», 050111 «информатика» 3 курс, 5 семестр, 050703 «информациялық жүйе» 2 курс, 3...
1 курс iconКурс лекций по макроэкономике А. А. Фридман
Особенность предлагаемого курса в том, что он соединяет в себе вводный курс и курс промежуточного уровня по степени охвата материала,...
1 курс iconПроводит набор на курс подготовки
...
1 курс iconКурс Патрологиии © Holy Trinity Orthodox Mission Содержание А. И. Сидоров 1 Курс Патрологиии 1
I. Вероучительные и литургико-канонические памятники первохристианской церкви 28
1 курс iconЫқтималдықтар теориясы және математикалық статистика
«Математика», 050110 «физика», 050111 «информатика» 3 курс, 5 семестр, 050703 «информациялық жүйе» 2 курс, 3 семестр
1 курс iconУчебно-методическое пособие цикл опд. Ф. 08 общепрофессиональные дисциплины Специальность: 021100 «Юриспруденция» казань 2007
«Гражданское процессуальное право», предназначено для студентов юридического факультета (4 курс – очная форма обучения; 5 курс –...
1 курс iconАрнайы курс бағдарламасы Информатика
«Компьютерде іс – қағаздарын жүргізу» тақырыбы бойынша курс бағдарламасы орта жалпы білім беретін мектептің қоғамдық – гуманитарлық...
1 курс iconКурс: пользователь пк. Бастапқы курс Ба ғдарлама мақсаты
Бағдарлама мақсаты: дербес компьютер туралы бастапқы мәліметтер алу, пайдаланушы дағдысын қалыптастыру
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница