1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы
Название1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы
страница2/3
Дата конвертации19.09.2012
Размер0.63 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://portal.vkgu.kz:1010/5338/3/3.3.doc
1   2   3

РЕФЕРАТ ТАҚЫРЫПТАРЫ


 1. Дискретті кездейсоқ шамаларын қолдану жолдары

 2. Үзіліссіз кездейсоқ шамаларын қолдану жолдары

 3. Гаусс қисығын қолдану ерекшеліктері

 4. Полигон және гистограмманы қолдану айырмашылықтары

 5. Полигон және қисықтың қолдану айырмашылықтары

 6. Вилкоксон критерийлерін салыстыру

 7. Манн-Уитни критерийлерін салыстыру

 8. Крускал-Уоллис критерийлерін салыстыру

 9. Спирмен корреляция коэффициенттерін қолдану жолдары

 10. Кендалл корреляция коэффициенттерін қолдану жолдары

 11. Пирсон критерийлерін қолдану жолдары

 12. Стъюдент критерийлерін қолдану жолдары

 13. Бартлетт критерийлерін қолдану жолдары

 14. Бернулли формуларын қолдану жолдары

 15. Муавр-Лапластың шектік теоремаларын қолдану жолдарыПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Кіріспе


Бұл пәннің үйрену объектісі ретінде психологиялық зерттеулер нәтижесін математикалық өндеу процедуралары мен теориялық түсініктері қабылданады. Математикалық өндеу деп зерттеу нәтижесіндегі сыналушыдан алынған белгі мәндеріне әртүрлі әрекет амалдар жасауды айтады.

Үйрену әдістері ретінде барлық теориялық материалда анық психологиялық зерттеулер практикасымен айқындалатын дәрістік, практикалық және лабораториялық сабақтар бола алады. Материалды баяндаудың негізгі принципі – психологиялық мысалдарға қолданылатын математикалық түсініктер мен әдістерді бір жүйеге келтіру.


НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Кездейсоқ оқиғалар

Психологиялық құбылыс – кездейсоқ оқиға. Кездейсоқ оқиғалардың түрлері. Мүмкін емес және ақиқат оқиғалар. Жиілік және ықтималдық. Ықтималдықтың классикалық және статистикалық анықтамасы. Ықтималдықтарды тікелей есептеуге мысалдар.

Ықтималдықтың классикалық анықтамасының шектелуі.

Күрделі оқиғалар ықтималдығы. Ықтималдарды қосу және көбейту теоремалары. Шартты ықтималдық Оқиғаның ең болмағанда бір рет пайда болу ықтималдығы. Қосу және көбейту теоремаларының салдары. Толық ықтималдық формуласы. Жорамалдар (гипотезалар) ықтималдығы. Бейес формуласы. Ықтималдықтар бойынша оқиғаларды бір жүйеде рангілеу.


Тәуелсіз сынақтарды қайталау.

Бернулли формуласы. Муавр-Лапластың шектік теоремалары. Тәуелсіз сынақтардағы салыстырмалы жиіліктің тұрақты ықтималдықтан ауытқуының ықтималдығы.


Кездейсоқ шамалар

Дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалар. Дискретті кездейсоқ шаманың ықтималдықтарының үлестіру заңдылығы.

Биномдық, Пуассондық, геометриялық, және гипергеометриялық үлестірулер.

Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Психология үшін аса маңызды кейбір басқа үлестіру заңдылықтары.

Бастапқы және орталық теориялық моменттер. Кездейсоқ шаманың ықтималдықтарының үлестіру функциясы және оның қасиеттері.

Үзіліссіз кездейсоқ шаманың ықтималдықтарының үлестіру тығыздығы және оның қасиеттері.

Үзіліссіз кездейсоқ шаманың берілген интервалда болу ықтималдығы.

Ықтималдықтардың бірқалыпты үлестіру заңдылығы.

Қалыпты үлестіру

Қалыпты қисық. (Гаучч қисығы). Қалыпты үлестіру параметрлерінің қалыпты қисық формасына әсері. Берілген ауытқу ықтималдығын есептеу. Үш сигма ережесі.

Теориялық үлестірудің қалыпты үлестіруден ауытқуын бағалау. Ассиметрия және эксцесс. «Хи-квадрат» үлестіруі. Стъюдент және Фишер-Снедекор үлестірулері. Көрсеткішті үлестіру. Көрсеткіштік үлестірудің сандық сипаттамалары. Жалпы, әлеуметтік және педагогикалық психологиядағы қалыпты үлестіру мысалдары.


Таңдама әдісі

Бас жиынтық, таңдама жиынтық және оны ұйымдастыру. Таңдаманың статистикалық үлестіруі. Үлестірудің эмпирикалық (тәжірибелік) функциясы. Полигон және гистограмма. Полигон және кумулята құру.


Үлестіру параметрлерінің статистикалық бағалары

Бағалардың статистикалық критерийлері және гипотезаларды тексеру. Психологиялық зерттеулердегі гипотезаларды статистикалық тексеру есептері.

Ығыспаған, қисындылық және тиімді бағалар. Статистикалық бағалардың қателіктері. Статистикалық маңыздылық деңгейлері.

Бас жиынның орта мәні. Таңдама ортасы. Бас дисперсия және таңдама дисперсия. Түзетілген дисперсия бойынша бас дисперсияны бағалау. Дисперсияны компьютерде есептеуді жүзеге асыру.

Баға дәлдігі. Сенімділік, сенімділік интервалы. Өлшем дәлдігін бағалау. Өлшем шкалалары. Белгілер критерийі, Вилкоксон, манн-Уитни, Крускал-Уоллис критерийлері.

Үлестіру параметрлерін нүктелік бағалау үшін моменттер әдісі. Ең үлкен шындыққа ұқсас әдіс.

Ауытқу шамасы: медиана, мода. Вариация құлашы. Эмпирикалық үлестіру бойынша вариация коэффицентін, шашылуды, ассиметрия мен эксцесті есептеу.

Психологиялық зерттеу практикасында үлестіру параметрлерін статистикалық бағалау мысалдары.


Таңдаманың құрама сипаттамаларын есептеу әдістері

Таңдама ортасы мен дисперсиясын есептеу үшін көбейтінді және қосынды әдістері. Көбейтінді әдісімен ассиметрия мен эксцессті есептеу. Таңдама ортасын және дисперсиясын компьтерде есептеуді жүзеге асыру.

Функционалдық, статистикалық және корреляциялық тәуелділіктер. Регрессияның таңдама теңдеулері. Топтастырылған берілгендер бойынша сызықты корреляцияның таңдама коэффицентін есептеу әдістемесі.


Корреляциялық анализ

Корреляция және оның қасиеттері. Корреляция әдісі. Ең аз квадраттар әдісі. Қисық сызықты регрессиялар.

Психологиялық қолданымды қисық сызықты регрессиялардың түрлері. Жай периодты және күрделі периодты регрессиялар.

Рангтік корреляция және оның өлшемдері. Спирмен және Кендалл бойынша рангтердің корреляция коэффициенттері. Корреляциялық байланысты өлшеу үшін корреляциялық қатынас. Артықшылығы мен кемшіліктері. Корреляциялық сандық әдісі. Психологиялық зерттеу практикасында корреляция коэффициенттерін пайдалану ерекшеліктері.


Статистикалық гипотезаларды тексеру

Нольдік және конкуренттік (альтернативті) жай және күрделі гипотезалар. Бірінші және екінші текті қателіктер. Сынақ облысы. Гипотезаны қабылдау облысы. Психологиялық зерттеулердегі гипотезаларды статистикалық тексеру есептері.

Пирсон, Стъюдент және Бартлетт критерийлері. А.Вальд ұсынған статистикалық гипотезаларды жүйелік тексеру әдісі. Бас жиынтықтың қалыпты таңдама коэффицентінің маңыздылығы туралы гипотезаны тексеру.


Психологиядағы дисперсиялық анализ

Дисперсиялық анализ туралы түсінік. Дисперсиялық анаклиздің мәні мен міндеттері. Бір факторлы дисперсиялық анализ. Дисперсиялық анализ педагогикалық психологидағы қолдану мысалдары.


Психологиядағы факторлық анализ

Корреляциялық матрицаны өңдеудің күрделі әдісінің бірі факторлық анализ туралы түсінік. Факторлық анализ мәні. Латенттік айнымалы (фактор). Психологияның әр саласындағы факторлық анализ есептері. Факторлық анализдегі SPSS-8.0 компьютерлік программасы. Психологиялық зерттеу практикасындағы факторлық анализдің қолданылуы.


ЛАБОРАТОРЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ЖОБАСЫ


 1. Полигон және кумуляталар құру, оларға сәйкес реттелген оқиғаларды рангтік жүйесінің ықтималдықтар үлестіруінің гистограммаларын құру. Үлестірудің эмпирикалық функциясының мәндерін компьютерде есептеу.

 2. Элементарлық есептеу операцияларын орындағандығы сенімдік туралы эксперименттік психология есебін компьютерде жүзеге асыру.

 3. Таңдама ортасы мен дисперсиясын есептеуді компьютерде орындау. Әрбір класс және барлық n класс бойынша орташа баға туралы есеп.

 4. Статистикалық үлестірудің ассиметриясы мен эксцессін компьютермен есептеу және нәтижесін талдау.

 5. Сызықты регрессияның теңдеуін құру және сандық сипаттамаларын (таңдама ортасы, дисперсиясы және детерминант коэффициенті) анықтау. Программалар пакетін пайдаланып, есептеуді. Компьютерде орындау.

 6. ең аз квадраттар әдісі. Есептеу нәтижелеріне талдау жасау.

 7. спирмен бойынша рангтік корреляция коэффициентін есептеу. Алфавит бойынша он оқушының математика және музыка қабілеті туралы Спирмен бойынша рангтік корреляция коэффициентін есептеу. Талдау нәтижесін компьютерде орындау.

 8. Детерминация коэффицентін және корреляциялық қатынасты есептеу.

 9. Баға дәлдігі. Қалыпты үлестірудің математикалық күтімін бағалау үшін сенімділік интервалы.

 10. Спирмен және Кендалл бойынша рангтік корреляцияның таңдама коэффициентінің маңыздылығы туралы гипотезаны тексеру.

 11. Дисперсиялық анализді (ДА) психологиялық есептерде қолдану.

 12. Факторлық анализ (ФА) әдісін психологияда қолдану.ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ

Негізгі:

 1. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов. – Л., ЛГУ, 1972

 2. Сидоренко Е.В. методы математической обработки в психологии. – С.Петербург: Речь, 2000

 3. Бектаев Қ.Б. ықтималдар теориясы және математикалық статистика. Алматы: Рауан, 1991

 4. Жанабеков Ж.Ж. Психологиядағы математикалық әдістер бойынша практикалық сабақтар – Алматы. Қазақ университеті, 2002

 5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М., Высшая школа, 2000

 6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической ститистике. – М., Высшая школа, 1999


Қосымша:

 1. Артемьева Е.Ю., Мартынов Е.М. Вероятные методы в социальноөпсихологических исследованиях. – Л.: ЛГУ., 1985

 2. Захаров В.П. Применение математических методов в социально-психологических исследованиях. – Л.: ЛГУ, 1985

 3. Паповян С.С. Математические методы в социальной психологии. – М.: Наука, 1983

 4. Жаңбырбаев Б.С. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері. – Алматы.: мектеп, 1988

 5. Фролов Г.Д., Кузнецов Э.И. Элементы информатики. – М.: Высшая школа, 1989
 1. Пәннің әдістемелік картасы
«Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер»

Автор

Атауы

Жасалған жылы

Ескерту

1

2

3

4

Негізгі әдебиеттер:Суходольский Г.В.

Основы математической статистики для психологов. – Л., ЛГУ,

1972

ШҚМУ №1 оқу ғимараты кітапханасыСидоренко Е.В.

методы математической обработки в психологии. – С.Петербург: Речь,

2000

ШҚМУ №1 оқу ғимараты кітапханасыБектаев Қ.Б.

ықтималдар теориясы және математикалық статистика. Алматы: Рауан,

1991

ШҚМУ №1 оқу ғимараты кітапханасы www.koob.ruЖанабеков Ж.Ж.

Психологиядағы математикалық әдістер бойынша практикалық сабақтар – Алматы. Қазақ университеті,


2002

ШҚМУ №1 оқу ғимараты кітапханасыГмурман В.Е.


Теория вероятностей и математическая статистика. – М., Высшая школа,

2000

ШҚМУ №1 оқу ғимараты кітапханасыГмурман В.Е.


Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической ститистике. – М., Высшая школа,

3-Том. 328 бет.;

5-Том. 34-48, 153-168 б.

1999

ШҚМУ №1 оқу ғимараты кітапханасыАртемьева Е.Ю., Мартынов Е.М. Вероятные методы в социальноөпсихологических исследованиях. – Л.: ЛГУ., 1985


Вероятные методы в социальноөпсихологических исследованиях. – Л.: ЛГУ.,


1985

ШҚМУ №1 оқу ғимараты кітапханасыЗахаров В.П.

Применение математических методов в социально-психологических исследованиях. – Л.: ЛГУ, 1985


1985

ШҚМУ №1 оқу ғимараты кітапханасы. www.koob.ruПаповян С.С.

Математические методы в социальной психологии. – М.: Наука,


1983

ШҚМУ №1 оқу ғимараты кітапханасы. www.koob.ruЖаңбырбаев Б.С.

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері. – Алматы.: мектеп,

1988

ШҚМУ №1 оқу ғимараты кітапханасы. www.koob.ruФролов Г.Д., Кузнецов Э.И.

Элементы информатики. – М.: Высшая школа,


1989

ШҚМУ №1 оқу ғимараты кітапханасы. www.koob.ru5 Бақылау формалары бойынша тақырыптар мен сұрақтар тізімі


Тесттік тапсырмалар


Өзін- өзі тексергу арналған тесттер

 1. Психикалық құбылыстың пайда болуы, заңдылықтарга сәйкес, рет -ретімен өзгеруі, бір кезеңнен басқа кезеңге ауысуы - бұл:

A) Психикалык процесс

B) Психикалық құбылыс

C) Психикалык ұйымдасулар

D) Психикалык күй

E) Психикалык күрылымдар

 1. Қоршаған ортаны жалпыланған және жанама түрде бейнелеумен сипатталатын

танымдык процесс:

A) Қабылдау

B) Ойлау

C) Түйсік

D) Қиял

E) Ес

 1. Балаларда еріктің дамуы немен байланысты?

A) Олардың мотивациялык жэне адамгершілік аумағының дамуымен

B) Ригидтіліктің калыптасуымен

C) Соматикалыктонустың дамуымен

D) Ойын әрекетінің кезеңдерімен

E) Танымдык әрекеттің ерекшеліктерімен


 1. Ерік процестерінің ең дәл сипаттамасы:
  A) Көңіл-күйді калпына келтіру

B) Жүріс-тұрыс пен сананың ұйымдаспауы

C) Кедергілер пайда болған жағдайларда жүріс-тұрысты реттеу

D) Жағдайларға бейімделу

E) Мазасыздану сезімінің болмауы

 1. Субьективті тұлғалык мағынаға негізделген қатынас:

A) Тұлғалық-бағдарлы карым-катынас

B) Әлеуметтік -бағдарлы карым-қатынас

C) Ресми емес карым-катынас

D) Ресми карым-катынас

E) Іскерлік карым-катынас

 1. Дұрыс емес жауапты көрсетіңіз:

A) Мотив - мотивацияның жеке көрінісі

B) Мотив жеке адамның бағыттылығына байланысты

C) Мотив пен мотивация - бір нәрсені білдіреді

D) Мотив мінез-құлыкты реттейді

E) Мотив ағза және тұлғаның кажеттіліктеріне тәуелді

 1. Бұл теория бойынша, эмоциялар тірі ағзаларда коршаған ортадағы жағдайларға бейімделу үшін кажетті өмірлік механизмдер ретінде пайда болды:

A)Психоаналитикалык

B) Когнитивті диссонанс теориясы

C) Бихевиористік

D) Активациялық

E) Эволюциялық

 1. Психоанализдің негізін калаушы:

A) Хорни

B) Юнг C) Адлер

D) Фрейд

E) Кеттел

 1. Эгоизм - бұл:

A) Таным процесі

B) Темперамент

C) Қабілет

D) Мінез сапасы

E) Эмоция

 1. Кейбір адамдарда музыка дыбыстарынан белгілі-бір елестер туады. Бұл процесті калай түсіндіруге болады?

A) Экстероризация

B) Адаптация

C) Бейімделу

D) Интериоризация

E) Синестезия

 1. Көздін түстерді айыра алмайтын кемістігі:

A) Амнезия

B) Дендрит

C) Конвергенция

D) Дальтонизм

E) Эндолимфа

 1. Дәм сезу, тері түйсігі қай түйсік тобына жатады?

A) Түйісу

B) Вибрациялық

C) Ішкі

D) Аралық

E) Органикалық

 1. Тітіркендіргіштерді түйсіне алу жэне оларға жауап кайтара алу кабілеті:

A) Түстерді айыра алмау

B) Сенсибилизаия

C) Синестезия

D) Сезгіштік

E) Адаптация

 1. Кез-келген музыка үзіндісін есту аркылы оны тану, кабылдаудың қандай касиеті?

A) Тандамалығы

B) Тұтастылығы

C) Иллюзиясы

D) Заттылығы

E) Тұрақтылығы

Қабылдаудың константтылығы сөзінің синонимі:

A) Заттылығы

B) Таңдамалығы

C) Иллюзиясы

D) Тұтастылығы

E) Тұрақтылығы

 1. Бұрын алынған акпараттың естен шығып кетуі:

A) Амнезия

B) Ұмыту

C) Қайта жаңғырту

D) Есте сактау

E) Еске түсіру

 1. Қиял негізінде бір-бірімен бірікпейтін бөліктерді біріктіру калай аталады?

A) Схематизация

B) Типизиация

C) Агглютинация

D) Гиперболизация

E) Фантазия

 1. Интеллект коэффиценті:

A) Ақыл-ой қабілеттерінің өзгеруі

B) Ментальдық құрылымдарының жиынтығы

C) Таным процесстерінің денгейін анықтайды

D) Интеллект деңгейінің өсуі

E) Интеллектуалдық мүмкіншіліктер деңгейімен өзінің жас топтарындағы орташа көрсеткіштің аракатынасы

 1. Заттар мен қүбылыстардын маңызды белгілерін біріктіріп, ортақ пікір жасау:

A) Қорытынды

B) Абстракция

C) Индукция

D) Синтез

E) Дедукция

 1. Ойлау-дегеніміз не?

A) Әлемді дерексіз түсіну

B) Байланыс және қарым-катынас әрекетіндегі акиқатты жанама және жалпылай бейнелеу

C) Сезім мүшелері арқылы тану

D) Естегіні кайта жаңғырту

E) Дүниені бейнелеу сезімі

 1. Белгілі -бір ақпаратты білдіретін белгілер жүйесі:

A) Сөйлеу

B) Қабылдау

C) Түйсіну

D) Ойлау

E) Зейін

 1. Организмнің қоршаған ортаға әсері қалай аталады?

A) Аккомодация

B) Ассимиляция

C) Адаптация

D) Интерриоризация

E) Эктерриоризация

 1. Материалды жэне рухани кұндылықтар жасауға бағытталған ересектер іс-әрекеті:

A) Оқу

B) Ойын

C) Еңбек

D) Спорт

E) Қарым-қатынас

 1. Экспериментгік психология білімінің негізін салушы:

A) Спиноза

B) Декарт

C) Платон

D) Аристотель

E) В.Вундт

 1. Барлык ерікті іс-әрекет калыптастырудың физиологиялық негізі:

A) Мишық

B) Ортаңғы ми

C) Гипоталамус

D) Маңдай бөлігі

E) Аралык ми

 1. Жинақталған өзіндік тәжірибенің нақты іске ауысудың обьективті процесі: A) Қарым-қатынас

B) Интериоризация

C) Іскерлік

D) Еңбек кызметі

E) Экстериоризация

 1. Төмендегі келтірілген пайымдаулардың ішінен тек эксперименталды әдістерге арналған талаптарды тандаңыз:

A) Алынатын акпарат зерттеушінің субъективті қасиеттерінен тәуелсіз болады

B) Зерттеуші оны қызыктыратын психикалык процесті тудыру жағдайларын ұйымдастырады

C) Психика адамның күнделікті іс-әрекетінде зерттелінеді

D) Зерттеуші психикалык процестердің ағымына араласпайды

E) Психика оның объективті көріністері бойынша зерттелінеді

 1. Кез келген тіршілік иесі ретіндегі адам белсенділігінің көзі болатын:

A) Нышан

B) Қабілеттіліктер

C) Қажеттілік

D) Тәрбие

E) Рефлекс

 1. Мотивті күшейту қалай аталады?

A) Нейтрализация

B) Стимуляция

C) Ауыстыру

D) Ұйымдасу

E) Басу


 1. Тұлғаның бағыт-бағдары бұл- (дұрыс жауап тандаңыз):

A) Тұлға белсенділігі

B) Мінез- кұлық

C) Тұракты мотивтердің жиынтығы

D) Психикалык көрініс

E) Максатқа ұмтылу

 1. Төмендегі психикалық жүйелердің қайсысы ең тұрақты болып табылады?

A) Эмоциялар

B) Аффект

C) Сезімдер

D) Стресс

E) Көңіл-күй

 1. Қорғаныс механизмі, яғни – санадан кандай да бір мазмұнды кетіру, 3.Фрейд бойынша калай аталады?

A) Ығыстыру

B) Проекция

C) Үнемдеу

D) Интеллектуализациялау

E) Басу

 1. Қандай психологиялык бағытта еркін ассоциациялар әдісін колданады?

A) Когнитивизм

B) Ассоционизм

C) Гуманистік психология

D) Бихевиоризм

E) Психоанализ

 1. Организмнің белгілі-бір ішкі немесе сыртқы коздырғыштың әрекеттеріне автоматты түрде жауап қайтару реакциясы:

A) Адаптация

B) Рефлекс

C) Үрей

D) Қуаныш

E) Реминисценция


 1. Түйсіктерге тән касиеттер:

A) Қарама-карсы белсенділік касиет

B) Заттардын мидағы тұтастай бейнеленуі

C) Оқыту мен тәжірибені меңгеруі

D) Жеке қасиеттердің бейнеленуі

E) Сананың объектілерге шоғырлануы


 1. Феноменалды есті зерттеген авторды көрсетіңіз:

A) А.Р.Лурия

B) Л.С.Выготский

C) А.А.Смирнов

D) П.Я.Гальперин

E) П.Я Зинченко

 1. Қабылданғанды, есте қалдырғанды кажет болған кезде еске түсіре алмау қалай аталады?

A) Иллюзия

B) Агнозия

C) Галлюцинация

D) Амнезия

E) Афазия


 1. Зейін келемін эксперименталды зерттеу ушін кажет аппарат:

А) Кодоскоп

B) Феноскоп

C) Тахистоскоп

D) Кардиограф

E) Кинескоп

 1. Адамның бір уакытта бірнеше әрекетті атқара алу мүмкіншілігін зейіннің кандай касиеті деп атаймыз?

A) Зейіннің концентрациясы

B) Зейіннің көлемі

C) Зейіннің бөлінуі

D) Тандамалылығы

E) Зейіннің аударылуы

 1. Қоршаған заттар мен кұбылыстардың формасын, көлемін тұракты түрде кабылдауды, кабылдаудың кандай касиеті қамтамасыз етеді?

A) Мағналылығы

B) Иллюзиясы

C) Тұтастығы

D) Заттылығы

E) Константтылығы

 1. Санадағы мәліметті жинақтау және сактау

A) Түйсіктерге тән

B) Еске тән

C) Қиялға тән

D) Қабылдауға тән

E) Ойлауға тән

 1. Заң практикасында жәбірленушінің көргеніне қосып айтуы бұл қиялдыңқай қасиетіне сай келеді?

A) Агглютинация

B) Схематизация

C) Типизация

D) Гиперболизация

E) Фантазия


 1. Ойлаудың тереңдігі сипатталады:

A) Күйімен

B) Түрімен

C) Деңгейлігімен

D) Формасымен

E) Сапалылығымен


 1. Кейбір проблемаларды тез арада саналы шешу бұл:

A) Инсайт

B) Ойлау

C) Қиял

D) Интеллект

E) Болжам

 1. Заттар мен кұбылыстардың жалпы және мәнді қасиеттерін бейнелейтін процесс:

A)Ес

B) Қиял

C) Қабылдау

D) Ойлау

E) Түйсіктер


 1. Сырткы дүние заттары мен құбылыстарының субъективтік образдарын кайтадан жаңартып, өңдеп, бейнелеуде көрінетін тек адамға ғана тән психикалык процесс калай аталады?

A)Ес

B) Сөйлеу

C) Ойлау

D) Қиял

E) Қабылдау


 1. Қандай да бір жетістікке жетудегі санадан тыс ұмтылыс:

A) Қызығу

B) Фобия

C) Қиял

D) Ынтызарлык

E) Эмоция

 1. Оқыту мен тәрбиенің заңдылыктарын зерттейтін психологияның қолданбалы саласы:

A) Балалар психологиясы

B) Психодиагностика

C) Педагогикалык психология

D) Жас ерекшелік психологиясы

E) Әлеуметтік психология

 1. Жануарлар психикасының ерекшелігін карастыратын психология саласы:

A) Зоопсихология

B) Медициналык психология

C) Дифференциалды психология

D) Жалпы психология

E) Жас ерекшелік психологиясы

 1. Стереотип дегеніміз:

A) Қоғамдык тәжірибенің жинағы

B) Адамның жеке тэжірибелерімен байланысты

C) Қалыптасқаннан кейін колданбайды

D) Тікелей карым-катынаста күшеймейді

E) Наным емес

 1. Психологияның кай саласы адамның психикасындағы жеке айырмашылыктарды карастырады?

A) Еңбек психологиясы

B) Жас ерекшелік психологиясы

C) Әлеуметтік психология

D) Жалпы психология

E) Дифференциалды психология

 1. Адамның жеке дамуы:

A) Социогенез

B) Эмбриогенез

C) Антропогенез

D) Онтогенез

E) Филогенез

 1. Қайғы, ашу, жиіркену, жек көру, корқыныш, кінә және жасқаншақтықтан құралатын эмоциялардың жиынтығы:

A) Қуаныш

B) Дистресс

C) Агрессия

D) Депрессия

E) Стресс

 1. Қысқа уакытка созылатын, бүрк етіп катты көрінетін эмоциянық түрін көрсетіңіз:

A) Аффект B) Стресс

C) Фрустрация

D) Қобалжу

E) Сезім

 1. Құрылымдык психология келесі танымдык процеске ерекше көңіл аударған:

A) Қиялға

B) Түйсікке

C) Еске

D) Қабылдауга

E) Ойлауға

 1. Беделді және топта билікке ие болатын мүшесі:

A) Жетекші

B) Нонконформист

C) Аутсайдер

D) Бағынышты

E) Конформист

 1. Қарам-катынаста көрінетін жоғарғы сезім:

A) Қызығушылық

B) Адамгершілік

C) Акыл-ой

D) Табандылылық

E) Эстетикалык

 1. К. Юнг өзінін теориясында кандай түсінікті колданған?

A) Архетип

B) Катарсис

C) Толымсыздық кешені
D) Бейне
E) Құштарлық

 1. 20-ғ. 50-жылдарында американ психологы Э.Берн негізін калаған психотерапия бағыты:

A) Психоанализ

B) Трансактылы талдау (жіктеу)

C) Гештальтпсихология

D) Феноменологоия

E) Экзистенциализм

 1. Бір уақытта бірнеше түйсіктің пайда болуы калай аталады?

A) Синестезия

B) Адаптация

C) Иллюзия

D) Сенсибилизация

E) Бейнелеу

 1. Экстерорецептивті түйсікке катыстыларды көрсет:

A) Температуралық

B) Органикалық

C) Көру, есту, иіс сезу

D) Вибрациялык

E) Статикалық

 1. Төмендегі жауаптар қатарынан қабылдаудың касиетіне жатпайтын жауапты көрсетіңіз:

A) Таңдамалылық

B) Заттылык

C) Тұтастық

D) Синестезия

E) Тұрақтылык

 1. Оптикалық тітіркендіргіштің әсері жойылғаннан кейін біраз уакыт сакталатын көру түйсігі:

A) Бірізді бейнелер

B) Эйдетизм

C) Түс көру

D) Қабылдаудың иллюзиясы

E) Ұғым

 1. Біздің сезім мүшелерімізге әсер ететін заттар мен кұбылыстардың касиеттерін бөлек түрде бейнелеуін калай атаймыз?

A) Зейін

B) Қабылдау

C) Қиял

D) Түйсік

E) Ойлау

 1. Сезім мүшелерінің тітіркендіргіштерге біртіндеп икемделуі

A) Иллюзия

B) Сенсибилизация

C) Бейнелеу

D) Синестезия

E) Адаптация

 1. Өзінің калыптасуында ойлау мына кезеңдерден өтеді:

A) Түсініктен кейінгі

B) Түсінік алды

C) Түсінікке дейінгі және түсінікті

D) Түсінікке дейінгі

E) Түсініктегі

 1. Бір нәрсені жокка шығару немесе растау, не мақұлдау ол :

A) Силлогизм

B) Ой корытындысы

C) Абстракция

D) Ұғым

E) Пікір

 1. Болмысты жанама түрде сезім аркылы бейнелеу:

A) Қабылдауға тән

B) Ойлауға тән

C) Еске тән

D) Түйсіктерге тән

E) Қиялға тән

 1. Заттармен әрекет жасау, қимыл әрекеттер мен тікелей байланысты ойлаудың түрі:

A) Көрнекі-бейнелі

B) Заттық-әрекеттік

C) Теориялық

D) Практикалық

E) Абстрактлы- логикалық

 1. Ұйымдастырылған арнайы тәсілдерді колданып, еске сактау:

A) Түсіну

B) Әсер калдыру

C) Арнайы еске сактау

D) Реминисценция

E) Қайталау

 1. Бастан кешкен және сакталған сезімдерге негізделген есте сактаудың түрі:

A) Сөздік-логикалық

B) Қозғалыс

C) Бейнелік

D) Механикалык

E) Эмоционалдык

 1. Әр түрлі жағдайларда өзінің «Меніне» қауіп ретінде кабылданатын эмоциялық күй:

A) Стресс

B) Депрессия

C) Үрей

D) Ашу

E) Көңіл-күй

 1. «Деятельность. Сознание. Личность» еңбегінің авторы:

A) П.Я Зинченко

B) А.А.Смирнов

C) А.Н.Леонтьев

D) А.Р.Лурия

E) Л.С.Выготский


 1. Адамның қоғамдағы іс-әрекетінің мінез-құлық заңдылықтарын зерттейтін ғылым:

A) Балалар психологиясы

B) Педагогикалык психология

C) Жалпы психология

D) Әлеуметтік психология

E) Медициналық психология


 1. Іс-әрекеттің накты түрінің жемісті болуын қамтамасыз ететін қабілет:

A) Табиғи

B) Жалпы

C)Үйымдастырушылық

D) Коммуникативті

E) Арнаулы

 1. Дүниеге мағыналық- құндылықтык катынас жүйесі, даралық сана-сезімнің субъективтік ерекшелігі, ол:

A) Өзін - өзі жариялау

B) Өзін - өзі бағалау C) Өзін - өзі түйсіну D) Өзін - өзі кабылдау

E) Өзіндік сана-сезім

 1. А.Н.Леонтьев бойынша тірі организмдердің психикасындағы басты критерий-

A) Ортаға икемді бейімделе білу кабілеттілігі

B) Жүріс-тұрыс инстинктісі

C) Ізденушілік- жүріс-тұрыска кабілеттілік

D) Сезгіштіктің болуы

E) Ішкі жоспарды, әрекетті орындай білуі

 1. Еріктік басқаруға нені жаткызбаймыз?

A) органикалык кажеттіліктерді канағаттандыруға ұмтылуды

B) адамның алдына саналы максат коюын

C) тұлғаның еріктік қасиеттерін

D) ырықсыз психикалык процестерді ырыкты процестерге ауыстыруды

E) адамның өз-өзін бакылауын

 1. Даралылык дегеніміз:

A) Нонконформизм

B) Адамның баскалардан түр өзгешілігі

C) Кандай да бір касиеттердің басымдылығының жүйесі

D) Адамның даралык болмысының барлык факторларын камтитын көп денгейлік байланыстардың жүйесі

E) Түлғаның топтык кысымға қарсы тұруына көмектесетін касиет

 1. Қандай психологиялық бағыт тұлға дамуының негізі ретінде өзектелуді өзіндік, дамуды карастырған:

A) Гуманистік психология

B) Психоанализ

C) Бихевиоризм

D) Когнитивизм

E) Гештальтпсихология

 1. Дамуды қалыптастыру деп түсіндірген ғалым:

A) Хоппе

B) Вилюнас

C) К. Левин

D) Ж. Пиаже

E) Л. С. Выготский

 1. Фрейдизмнің негізгі түсініктерінің бірі болып белгіленген, ерте балалық шакта пайда болып, негізінен карсы жыныстағы ата-анасына жыныстық кұмарлыктан көрінетін елестету және сезіну комплексі:

A) Эдип комплексі

B) Конвергенция

C) Симптомокомплекс

D) Дивергенция

E) Кінәлау комплексі

 1. Адамды жаулап алатын және оны игеретін күшті, ұзақ сезім – бұл:

A) Аффект

B) Құмарлық

C) Көңіл-күй

D) Ашу

E) Сезім

 1. Әр түрлі жоғары дамыған кабілеттердің үйлесімділігі:

A) Іскерлік

B) Білім

C) Данышпандылык

D) Дағды

E) Дарындылық

 1. Заттар мен құбылыстардың белгілі себептерге байланысты қате қабылдау:

A) Қиял

B) Иллюзия

C) Ес

D) Қабылдау

E) Ойлау

 1. Өткен шақтың тез өтуі, келер шактың ұзақ болып көрінуінің психологиялық себебі неде?

A) Объективті жағдайлар

B) Іс-әрекет мазмұны

C) Субъективті сезім

D) Қызмет формасы

E) Істің орындалу әдісі

 1. Болмашы түйсіну шақыратын тітіркендіргіштің минималды мәнін қалай атаймыз?

A) Адаптация

B) Синезтезия

C) Түйсіктің абсолютті жоғары табалдырығы

D) Түйсіктің айырма табалдырығы

E) Түйсіктің абсолютті төменгі табалдырығы

 1. Иіс түйсігі, есту, көру түйсіктері кандай түйсік тобына жатады?

A) Органикалық

B) Аралық

C) Түйісу

D) Вибрациялық

E) Ішкі

 1. Өз қасиеттерінің жиынтығын тұтас түрде кеңістігін бейнелейді:

A)3ейін

B) Ойлау

C) Қабылдау

D)Ес

E)Түйсік

 1. "Доминант" түсінігін енгізген:

A) У. Найссером

B) А. А. Ухтомский

C) С.А.Рубинштейн

D) П.Я.Гальперин

E) В.М. Бехтерев

 1. Арман бұл қиялдың кандай ерекше сипаты?

A) Қиял түрі

B) Қызметі

C) Механизмі

D) Формасы

E) Тәсілі

 1. Түрлі формалы бейнелерді еске калдыру қабілеті:

A) Қозғалыс ес

B) Эмоциялық ес

C) Көрнекілік ес

D) Сөздің-логикалык ес

E) Бейнелік ес

 1. Танымдык әрекеттің жоғарғы функциясы:

A) Қабылдау

B) Ойлау C)3ейін D)Ес

E) Қиял

 1. Адамның баска адамдармен қарым-катынас жасау максатында тілді практикалык колдану процесі қалай аталады?

A) Ес

B) Ойлау

C) Пайымдау

D) Сөйлеу

E) Қабылдау

 1. Белгілі деңгейде бейімдеушілік мінез-кұлыкка кабілетті пайданы табу (іскерлігі, тапсырмаларды шешу, логикалык пікірлесу- бұл:

A) Арнайы кабілет

B) Сана

C) Саналылык

D) Интеллект

E) Жалпы кабілеттілік


 1. Бұрын қабылдағанды еске түсіре алмау:

A) Қабылдау

B) Қиял

C) Ұмыту

D) Тану

E) Ес

 1. Басканың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу:
  A) Эмпатия.

B) Аффект.

C) Аттракция.

D) Симпатия.

E) Альтуризм

 1. Психопатияға аса жакын шектелген мінездің жеке ерекшеліктері мен уйлесімділігінің айқын байқалуын белгілейтін түсінік:

A) Альтерация.

B) Аффилиация.

C) Мағыналы кедергі.

D) Мінез акцентуациясы.

E) Жас ерекшелігі

 1. Бір адамды ұзак уақыт бойына зерттеу әдісі:
  A) Көлденең кесінді әдіс

B) Эксперименттік әдіс

C) Лонгитюд әдісі

D) Салыстырмалы әдіс

E) Социометриялык әдіс

 1. Тұлғаның әлеуметтік-психологиялық дамуын, баска адамдармен қарым-қатынасын аныктайтын сала:

A) Медициналык

B) Жалпы

C) Әлеуметтік

D) Жас ерекшелік

E) Дифференциалдык

 1. Түрлі формалы бейнелерді еске калдыру қабілеті:

A) Қозғалыс ес

B) Эмоциялық ес

C) Көрнекілік ес

D) Сөздің-логикалык ес

E) Бейнелік

Реферат тақырыптары


 1. Психологиялық білімдердің педагогикалық теория мен пратика үшін мәні

 2. Психологиялық құбылыстарды ғылыми және тұрмыстық түсіну

 3. Модельдеу психологиялық зерттеу әдісі ретінде

 4. Психологиядағы проективті әдістер

 5. Дағдылар және жануарлар интеллектісі

 6. Онтогенездегі адам санасының дамуы

 7. Психологиядағы бейсана проблемасы

 8. Түстер және олардың шығу тегі

 9. Онтогенездегі адам іс-әрекетінің дамуы

 10. Адамдардың қылықтарына психологиялық талдау жасау

 11. Тұлғаның түрлі анықтамаларына салыстырмалы талдау

 12. Тұлғаның қазіргі күнгі теорияларының сипаттамалары

 13. Тұлға дамуының бастаулары, факторлары, шарттары және қозғаушы күштері


6 Курс саясаты


Себепсіз семинар және практикалық сабақтарды босатпау, себеп болған жағдайда мұғалімге ескертіп, тапсырмаларды белгіленген уақытта өткізу керек;

Өзбетінше жұмыс тапсрымалары өз уақытында өткізу керек, уақытынан кешігіп өткізген жағдайда 1 балл шегеріліп тасталады;

Аралық және қорытынды бақылауға студент міндетті түрде қатысу керек.

Рұқсат етілмейді:

 • Кешігу

 • Сабақ үстінде қол телефонын қолдану

 • Алдау және плагиат

 • Тапсырманы өз уақытында тапсырмау

 • Сабаққа дайындықсыз келу

 • Сабаққа үстірт дайындалу (яғни, берілген сұрақтардың барлығына дайындалу)
 1. Баға бойынша ақпарат

Пән бойынша қортынды білім бағалау

Әріптік жүйе бойынша баға

Ұпайлар

%-қ мазмұны

Дәстүрлі жүйедегі баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз
1   2   3

Похожие:

1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы icon1 Пән бойынша жұмыс бағдарламасы Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы Қр мжмбс 08. 261-2006, Астана 2006, типтік бағдарламасы (Алматы, 2006) негізінде жасалды
1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы iconСырттай оқу нысанына арналған жұмыс бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы «Заңтану» мамандығы бойынша мемлекеттік стандарт негізінде құрылған
1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы iconЖҰмыс бағдарламасы «Әлеуметтану» пәні бойынша
Жұмыс бағдарламасы типтік бағдарлама, мамандықтың Мемлекеттік стандарты негізінде жасалды
1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы iconПӘннің мақсаты мен міндеттері, ОҚу процесінде басқа пәндермен байланысы мен оның алар орыны
Жұмыс бағдарламасы негізгі Жоғарғы Білім берудің Мемлекеттік Стандартының негізінде құрылды, Алматы, 1996, Типтік оқу бағдарламасы,...
1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы iconЖҰмыс бағдарламасы «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру» пәні бойынша
Жұмыс бағдарламасы типтік бағдарлама, мамандықтың Мемлекеттік стандарты негізінде жасалды
1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы iconПӘн бойынша жұмыстық бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы «Жалпытехникалық және арнайы пәндерді окыту әдістемесі» пәні бойынша Қр білім және Ғылым Министрлігі бекіткен...
1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы iconЛекция 10 сағ соөж зертханалық жұмыс 10 сағ барлығы 20 сағат Өскемен, 2009 Жұмыс бағдарламасы 050506 «Экономика»
Жұмыс бағдарламасы 050506 «Экономика», 050509 «Қаржы» мамандықтарына арналған «Эконометрика» пәні бойынша мемлекеттiк стандарттың...
1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы iconПӘн бойынша жұмыс бағдарламалары
Жұмыс бағдарламасы 050703-Ақпараттық жүйелер мамандығына арналған «Ақпараттық жүйелерді жобалау» пәнінің типтік бағдарламасы негізінде...
1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы icon1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінде дайындалып (2006жыл), Қазақстан Республикасының білім...
1 ПӘн бойынша жұмыс бағдарламасы iconПрактиканы өту бойынша жұмыс бағдарламасы мен әдістемелік нұсқаулары
Практиканы өту бойынша жұмыс бағдарламасы мен әдістемелік нұсқауларына бекіту парағы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница