3 Қазақстан республикасының экономикалық- географиялық жағдайы
Скачать 145.75 Kb.
Название3 Қазақстан республикасының экономикалық- географиялық жағдайы
Дата конвертации30.09.2012
Размер145.75 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://portal.vkgu.kz:1010/6022/5.doc
3.Бөлім ПРАКТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ.


3.1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ-

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ


3.1.1. Қазақстанның географиялық-экономикалық жағдайы.

Өткізу үлгісі(машықтану сабақтары)

Дәрістің мақсаты: Қазақстанның аймақтарының географиялық-экономикалық жағдайларының ерекшеліктерін салыстырмалы түрде сипаттау.

Дәрістің көрнекілігі : Карта, атлас,сызбалар , статистикалық материалдар.

Тақырыпқа қатысты негізгі сұрақтар:

1.Қазақстанның аймақтарының географиялық-экономикалық жағдайлары.

2.Шекарасы, көрші елдермен тиімді және қолайсыз жақтары.

Әдістемелік ұсынымдар:

1. Атласты пайдаланып отырып, кескін картаға Қазақстанның көршілес мемлекеттерімен және аймақтар арасындағы шекараларын, шеткі координаттарын түсіріңіз.

2.Мемлекеттің құрылықтағы, теңіздегі шекараларына сипаттама жазыңыз.

3.Қазақстанның аймақтарының географиялық - экономикалық жағдайларының ерекшеліктерін салыстырмалы түрде сипаттап, қорытынды жазыңыз.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

1.Ердавлетов С.Р.Учебное пособие по курсу Экономическая и социальная география Казахстана.- Алматы: Қазақ университеті, 1998.- 278 с.

2.Ермаков В.А. Қазақстан қазіргі дүние әлемінде. Алматы, 2002.-101 бет.

3.Хайрлиев И. Н., Кожахметов М. К. Экономическая и социальная география Республики Казахстан. (Общие вопросы. Природно-ресурсный потенциал и население). Учебное пособие для студентов специальности «0110-География». Караганда: изд-во КарГУ. 1998.

4. Назарбаев Н.Ә.Ресурс үнемдеу стратегиясы және рынокқа өту.-М., 1992.

5.Регионы Казахстана. Статистический сборник. Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике, 2007.

6.Регионы Казахстана. Статистический сборник. Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике, 2008.

7.Атлас Казахской ССР. 1том. М., 1982.

8. Атлас Казахской ССР. 2том. М., 1982.

9. Мектеп атластары, 2008.


3.1.2. Қазақстанның табиғи жағдайы мен табиғи ресурстарына баға беру.

Өткізу үлгісі(машықтану сабақтары)

Дәрістің мақсаты : Қазақстанның аймақтарының табиғи жағдайлары мен қорларын оқып, оларға баға беру.

Дәрістің көрнекілігі : Карта, атлас,сызбалар , статистикалық материалдар.

Тақырыпқа қатысты негізгі сұрақтар:

1.Қазақстанның табиғи жағдайы мен ресурстары.

2.Табиғи қорлардың түрлері.

3.Табиғи қорларға баға беру.

Әдістемелік ұсынымдар:

1. Қазақстанның табиғи жағдайына жалпы сипаттама беріңіз кесте түрінде (1- кесте).

2. Табиғи қорлардың географиялық орналасу заңдылықтарына сипаттама жазып, оларға баға беріңіз.

3.Минералды қорлардың алабтары мен кеніштерін кескін картаға түсіріп, жаттап алыңыз.

1-кесте. Табиғи жағдайларының сипаты.

Аймақта-ры

Жер бедерінің ерекшелік-тері

және

геология-сы


Климат-тық жағдайы

Сумен қамтама-

сыз етілуі, гидрогра-фиясы

Топы-

рағы

Табиғи жағдайдың шаруашылық-тың дамуына әсері

Солтүстік Қазақстан
Орталық Қазақстан
Батыс Қазақстан
Шығыс Қазақстан
Оңтүстік Қазақстан

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

1.Ердавлетов С.Р.Учебное пособие по курсу Экономическая и социальная география Казахстана.- Алматы: Қазақ университеті, 1998.- 278 с.

2.Ермаков В.А. Қазақстан қазіргі дүние әлемінде. Алматы, 2002.-101 бет.

3.Хайрлиев И. Н., Кожахметов М. К. Экономическая и социальная география Республики Казахстан. (Общие вопросы. Природно-ресурсный потенциал и население). Учебное пособие для студентов специальности «0110-География». Караганда: изд-во КарГУ. 1998.

4.Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы. .-М., 1992.

5. Назарбаев Н.Ә.Ресурс үнемдеу стратегиясы және рынокқа өту.-М., 1992.

6.Регионы Казахстана. Статистический сборник. Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике, 2007.

6. Регионы Казахстана. Статистический сборник. Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике, 2007.

7.Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы: Жалпы білім беретін мектептің 9- сыныбына арналған оқулық/ В. Усиков,Г. Забенова.- Алматы: Атамұра, 2005.

8.Мектеп атластары,2008.


3.1.3. Қазақстанның халқы және еңбек ресурстары.

Өткізу үлгісі(машықтану сабақтары)

Дәрістің мақсаты: Қазақстан халқының санының өзгерісі, табиғи өсімі мен миграциясы және еңбек қорларын талдау.

Көрнекілігі:Қазақстанның географиялық атластары, кескін карталар, статистикалық жинақтар, мәліметтер.

Тақырыпқа қатысты негізгі сұрақтар:

1. Қазақстанның халық санының динамикасы.

2. Қазақстандағы демографиялық жағдайы.

3.Халықтың ұлттық құрамы мен еңбек қорлары.

4.Миграцияның түрлері.

Әдістемелік ұсынымдар:

1.Статистикалық мәліметтерді пайдаланып, 1930 жылдардан қазіргі кезеңге дейінгі халық санының өзгеру динамикасын анықтап, сипаттама жазыңыз.

2.Статистикалық мәліметтерді пайдаланып демографиялық үрдістің негізгі көрсеткіштерін анықтаңыз.Қазақстан және облыстар бойынша халықтың табиғи өсімдерін (% немесе %0) есептеңіз.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

1. Ердавлетов С.Р. Экономическая и социальная география Казахстана :Учеб. пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 1998.- 287 с.

2. Алексеенко А.Н. Население Казахстана 1920-1990 гг.- Алматы: Ғылым, 1993.- 126 с.

3. Голиков Н.Ф. Проблемы расселения населения Казахстана. – Алматы: Наука, 1989. – 248 с.

4. Татимов М.Б. Социальная обусловленность демографических процессов. Алма- Ата, 1989.

5.Регионы Казахстана. Статистический сборник. Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике, 2008.

6. Мектеп атластары,2008.

3.2.ҚАЗАҚСТАННЫҢ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МЕН ӨНЕРКӘСІБІНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМА.

3.2.1.Отын – энергетикалық кешен.

Өткізу үлгісі(машықтану сабақтары)

Дәрістің мақсаты: Қазақстан Республикасының отын – энергетикалық кешенінің (ОЭК) құрлымдық, аумақтық ерекшеліктерін, салаларының орналасуын, осы кезеңдегі жағдайы мен даму бағыттарын оқып-үйреніп, сонымен бірге картографиялық және статистикалық материалдарды талдау.

Көрнекі құралдар: Географиялық атлас картасы, статистикалық материалдар және карта -сызбалар.

Тақырыпқа қатысты негізгі сұрақтар:

1.Отын өнеркәсібінің салалық құрамы.

2.Отын түрлерінің географиялық орналасуы

3. Электр энергияларының қазіргі жағдайы мен мәселелері.

Әдістемелік ұсынымдар:

1.Еліміз шаруашылығы мн өнеркәсібінің салалық құрамы мен схемаларын сызу.

2.Отын ресурстарының кен орнын теріп жазу.

3.Электр станциясы типтері схемасын сызу.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

1.Ердавлетов С.Р. Экономическая и социальная география Казахстана. Учебное пособие. – Алматы. Қазаќ университеті, 1998.-287с.

2.Чигархин А.В. Геоэкология Казахстана. Алматы, Санат, 1995г.

3.Географический атлас, Атлас Казахской ССР (ч.1,2).

4.Статистикалық материалдар 2000-2007.

5.Назарбаев Н.А. Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку. М: Машиностроения. 1992.

6.Назарбаев Н.А. На пороге ХХ1 века. Алматы: өнер, 1996.

7.Мектеп атластары,2008.


3.2.3.Металлургия кешені.


Өткізу үлгісі(машықтану сабақтары)

Дәрістің мақсаты: Қара және түсті металлургия салаларының құрылымын, кәсіпорындарының орналасу принциптерін және қазіргі кезеңдегі даму ерекшеліктерін оқып үйрену. Статистикалық мәліметерді талдауды жетілдіре үйрену.

Дәрістің көрнекілігі:Географиялық атластар, статистикалық мәліметтер.

Тақырыпқа қатысты негізгі сұрақтар:

1.Металлургияның салалық құрамы.

2. Металлургия өнеркәсібінің географиялық орналасу аспектілері.

Әдістемелік ұсынымдар:

1.Металлургияның салалық құрамы, кәсіпорындарының орналасу ерекшелігіне сипаттама жазыңыз.

2.Түсті және қара металлургия орталықтарының карта-сызбасын жасаңыз.

3.Шикізаттар мен жартылай фабрикаттардың қозғалу бағытын көрсетіңіз.

4.Металлургия кешенінің өнім өндіру көрсеткіштерін талдап, даму тенденциясын сараптаңыз. МК өнім өндіру статистикалық көрсеткіштермен танысып, Қазақстанның металлургия кешенінің дамуы туралы қорытынды жасаңыз.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:


1.Ердавлетов С.Р. Экономичекая и социальная география Казахстана: Учеб. пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 1998. – 287 с.

2.Чигаркин А.В. Геоэкология Казахстана. – Алматы: Санат, 1995.

3.Географический атлас. Атлас Казахской ССР (Ч.1,2)

4.Статистикалық материалдар.

5.Назарбаев Н.А. Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку. – М.: Машиностроение, 1992

6.Мектеп атластары,2008.


3.2.4.Машина жасау кешені

Өткізу үлгісі(машықтану сабақтары)

Дәрістің мақсаты: Қазақстанның машина жасау кешенінің орналасуына әсер ететін факторлар мен географиялық орналасуын талдау.

Дәрістің көрнекілігі: Географиялық атластар, карталар, кестелер, сызбалар, статистикалық мәліметтер.

Тақырыпқа қатысты негізгі сұрақтар:

1.Машина жасау саласының түрлері және олардың географиялық орналасуы.

2. Машина жасау саласының қазіргі жағдайы мен болашағы.

Әдістемелік ұсынымдар:

1. Қосымша мәліметтерді пайдаланып контурлы картаға Қазақстанның машина жасау кәсіпорындарының орналасуын түсіндіріңіз.

2.Статистикалық мәлімет көздерінен машина жасау кешенінің ерекшеліктерін сипаттап талдаңыз.

3.Машина жасау кешенінің негізгі салаларын атап, олардың географиялық орналасу факторларын сипаттап, карта-сызбасын жасаңыз.

4.Машина жасау кешенінің нарықтық қарым-қатынастардың қалыптасуы кезіндегі негізгі мәселелерін атаңыз және оларды талдаңыз.

5.Қазақстанның машина жасау кешенінің құрылымы мен даму деңгейін сипаттаңыз.

6.Қазақстанның машина жасау кешенінің даму болашағына қорытынды жазыңыз.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:


1.Ердавлетов С.Р. Экономичекая и социальная география Казахстана: Учеб. пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 1998. – 287 с.

2.Чигаркин А.В. Геоэкология Казахстана. – Алматы: Санат, 1995.

3.Географический атлас. Атлас Казахской ССР (Ч.1,2)

4.Статистикалық материалдар.

5.Назарбаев Н.А. Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку. – М.: Машиностроение, 1992

6.Мектеп атластары,2008.


3.2.5. Агроөнеркәсіп кешені

Өткізу үлгісі(машықтану сабақтары)

Дәрістің мақсаты: Агроөнеркәсіп кешенінің салаларын талдап, оқып үйрену.

Көрнекілігі: карта, атлас, статистикалық мәліметтер

Тақырыпқа қатысты негізгі сұрақтар:

1.Агроөнеркәсіп кешеннің құрамы.

2. Өсімдік және мал шаруашылығы.

3. Жеңіл және тамақ өнеркәсіптері.

Әдістемелік ұсынымдар:

1.Агроөнеркәсіп құрамының схемасын сызып, талдаңыз.

2.Қазақстанның өсімдік шаруашылығының табиғат-климаттық жағдайлары бойынша таралу заңдылықтарына сипаттама жазыңыз.

3.Жеңіл және тамақ өнеркәсіптерінің қазіргі жағдайы мен болашағын сипаттаңыз.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

1.Ердавлетов С.Р.Учебное пособие по курсу Экономическая и социальная география Казахстана.- Алматы: Қазақ университеті, 1998.- 278 с.

2.Ермаков В.А. Қазақстан қазіргі дүние әлемінде. Алматы, 2002.-101 бет.

3.Хайрлиев И. Н., Кожахметов М. К. Экономическая и социальная география Республики Казахстан. (Общие вопросы. Природно-ресурсный потенциал и население). Учебное пособие для студентов специальности «0110-География». Караганда: изд-во КарГУ. 1998.

4.Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы. .-М., 1992.

5. Назарбаев Н.Ә.Ресурс үнемдеу стратегиясы және рынокқа өту.-М., 1992.

6.Регионы Казахстана. Статистический сборник. Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике, 2007.

6. Регионы Казахстана. Статистический сборник. Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике, 2007.

7.Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы: Жалпы білім беретін мектептің 9- сыныбына арналған оқулық/ В. Усиков,Г. Забенова.- Алматы: Атамұра, 2005.

8.Мектеп атластары,2008.


3.2.6.Көлік кешені.

Өткізу үлгісі(машықтану сабақтары)

Дәрістің мақсаты: Қазақстанның транспорт түрлерінің дамуын және олардың шаруашылықтағы алатын орнын, ерекшеліктерін оқып үйрену.

Дәрістің көрнекілігі: Географиялық атластар, карталар, кестелер, сызбалар, статистикалық мәліметтер.

Тақырыпқа қатысты негізгі сұрақтар:

1.Қазақстанның көлік түрлері.

2. Аумақ бойынша көлік жиілігінің айырмашылықтары.

Әдістемелік ұсынымдар:

1.Қазақстанның жүк айналымы, жүк тасымалындағы жеке көлік түрлерінің үлесін бағалаңыз.

2.Республика аумағының көрші елдер арасындағы транзиттік экономикалық-географиялық жағдайына баға беріңіз.

3.Жеке көлік түрлерінің ірі магистралдарының болашағын сипаттап жазыңыз.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:


1.Ердавлетов С.Р. Экономичекая и социальная география Казахстана: Учеб. пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 1998. – 287 с.

2.Чигаркин А.В. Геоэкология Казахстана. – Алматы: Санат, 1995.

3.Географический атлас. Атлас Казахской ССР (Ч.1,2)

4.Статистикалық материалдар.

5.Назарбаев Н.А. Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку. – М.: Машиностроение, 1992

6.Мектеп атластары,2008.


3.2.7. Қазақстанның сыртқы экономикалық байланысы.


Өткізу үлгісі(машықтану сабақтары)

Дәрістің мақсаты: Қазақстанның сыртқы экономикалық байланыс түрлерін оқып, талдау.

Дәрістің көрнекілігі: Географиялық атластар, карталар, кестелер, сызбалар, статистикалық мәліметтер.

Тақырыпқа қатысты негізгі сұрақтар:

1.Қазақстанның сыртқы экономикалық байланыс түрлері.

2.Еліміздің алыс шетелдер және Азия елдерімен экономикалық байланысы.

3.Жеке көлік түрлерінің ірі магистралдары және оның болашағын сипаттау.

Әдістемелік ұсынымдар:

1.Қазақстанның сыртқы экономикалық байланыстарының түрлеріне сипаттама жазыңыз.

2.Сыртқы экономикалық байланыстардағы географиялық еңбек бөлісуіндегі әр түрлі тауарлардың экспорты мен импорттының үлестерін талдап, сипаттаңыз.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:


1.Ердавлетов С.Р. Экономичекая и социальная география Казахстана: Учеб. пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 1998. – 287 с.

2.Чигаркин А.В. Геоэкология Казахстана. – Алматы: Санат, 1995.

3.Географический атлас. Атлас Казахской ССР (Ч.1,2)

4.Статистикалық материалдар.

5.Назарбаев Н.А. Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку. – М.: Машиностроение, 1992

6.Мектеп атластары,2008.


3.2.8. Қазақстанды экономикалық аудандастыру.

Өткізу үлгісі(машықтану сабақтары)

Дәрістің мақсаты: Қазақстанды экономикалық аудандастыру және олардың геогра-фиялық-экономикалық жағдайларының ерекшеліктерін салыстырмалы түрде сипаттау.

Дәрістің көрнекілігі: Карта, атлас,сызбалар , статистикалық материалдар.

Тақырыпқа қатысты негізгі сұрақтар:

1.Экономикалық аудандардың құрамы және мамандану бағыттары.

Әдістемелік ұсынымдар:

1. Қазақстанды экономикалық аудандастыру және олардың географиялық – экономикалық жағдайларының ерекшеліктерін салыстырмалы түрде сипаттау (1-кесте).

1- кесте. Қазақстанды экономикалық аудандастыру және географиялық - экономикалық жағдайларын бағалау.

аймақтар


тапсырма

Солтүстік

Орталық

Шығыс

Батыс

Оңтүстік

Әкімшіліктік құрамы (облыстар мен облыс орталық-тары)
Аумақтар-

ның ауданы.
Халық саны, орташа тығ-ыздығы
Аумақтың пішіні және облыс орталығынан ең қашық, шеткі елді мекеннің, аумақтың алыстығы
Ел астанасы мен салыс-тырғандағы орналасу жағдайы ж/ә оған дейінгі қашықтық
Шаруашылығының басты салалары
Транспорттың географиялық жағдайы
Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

1.Ердавлетов С.Р.Учебное пособие по курсу Экономическая и социальная география Казахстана.- Алматы: Қазақ университеті, 1998.- 278 с.

2.Ермаков В.А. Қазақстан қазіргі дүние әлемінде. Алматы, 2002.-101 бет.

3.Хайрлиев И. Н., Кожахметов М. К. Экономическая и социальная география Республики Казахстан. (Общие вопросы. Природно-ресурсный потенциал и население). Учебное пособие для студентов специальности «0110-География». Караганда: изд-во КарГУ. 1998.

4. Назарбаев Н.Ә.Ресурс үнемдеу стратегиясы және рынокқа өту.-М., 1992.

5.Регионы Казахстана. Статистический сборник. Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике, 2007.

6.Регионы Казахстана. Статистический сборник. Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике, 2008.

7. Мектеп атластары, 2008.
Похожие:

3 Қазақстан республикасының экономикалық- географиялық жағдайы iconІ бөлім. Дүние жүзі елдеріне аймақтық шолу (60 сағат)
Германия. Экономикалық-географиялық жағдайы. Табиғат жағдайлары мен ресурстары. Халқы
3 Қазақстан республикасының экономикалық- географиялық жағдайы iconӘлеуметтік-экономикалық дамуының болашағы мен жағдайы туралы баяндама Кіріспе
Ортамерзімдік жоспары (әрі қарай Жоспар) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылдың 14 маусымындағы №647 қаулысымен бекітілген,...
3 Қазақстан республикасының экономикалық- географиялық жағдайы iconКонтинеттер мен елдер бойынша. Өзендердің, қалалардың, мемлекеттердің, таулардың, шөлдердің, аралдардың және түбектердің атауларын білу. Географиялық
Жер-Күн жүйесіндегі жалғыз. Географиялық ұғымдарды білу. Географиялық қабық. Географиялық қабықтың заңдылықтары
3 Қазақстан республикасының экономикалық- географиялық жағдайы iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Экономикалық жүйе теориясының әдістемелік негіздері. Негізгі экономикалық жүйелер мен оларды дамыту заңдылықтары. Экономикалық жүйені...
3 Қазақстан республикасының экономикалық- географиялық жағдайы iconИсточник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16
Республикасының егемендігі мен экономикалық қауіпсіздігін қорғауға, Қазақстан экономикасының дүниежүзілік экономикалық қатынастар...
3 Қазақстан республикасының экономикалық- географиялық жағдайы icon2010 жылдың 11 айында Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы
«2010 жылдың 11 айында Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы» мәселе жөніндегі Қазақстан Республикасы...
3 Қазақстан республикасының экономикалық- географиялық жағдайы icon1. 1“Облгаз” АҚ-ның экономикалық жағдайы
Бөлім “ Облгаз” АҚ-ның ұйымдық-экономикалық сипаттамасы және оның есебін ұйымдастыру
3 Қазақстан республикасының экономикалық- географиялық жағдайы icon2011 жылғы 30 желтоқсан №1723 Астана, Үкімет Үйі Арнайы экономикалық аймақтың басқарушы компаниясын басқару үшiн тұлғаларға конкурстық iрiктеуді жүргiзу қағидаларын, сондай-ақ оларға қойылатын талаптарды бекiту туралы
«Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 21 шілдедегі Заңының 19-бабының...
3 Қазақстан республикасының экономикалық- географиялық жағдайы iconСоңғы өзгерістер мен толықтырулар 15. 07. 10 ж жағдайы бойынша енгізілген
Республикасының Заңдар жинағының IV томына енгізілген әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі  мәтінін...
3 Қазақстан республикасының экономикалық- географиялық жағдайы iconҚазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы
Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында арнайы экономикалық аймақтарды құру, олардың жұмыс істеуі және таратылуы кезінде туындайтын...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница