2 Operativ teхniki uçotun хarakterik хüsusiyyəti hansıdır?
Название2 Operativ teхniki uçotun хarakterik хüsusiyyəti hansıdır?
страница12/26
Дата конвертации07.02.2016
Размер1.21 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.eralast.com/endir/eczaciliq_ali.doc
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26

393) Sulu mühitdə suspenziya əmələ gətirən dərman vasitələri hansılardır?

A) Natrium-xlorid, kalium- xlorid, kalium yodid

B) Novokain-hidroxlorid, analgin, natrium-bromid

C) Kalium -yodid, streptosid, bor turşusu

D) Sink-oksid, talk, bismut-nitrat

E) Maqnezium-sulfat, kalium-yodid, gümüş-nitrat


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası. I hissə, 1989, s. 222


394) Soyuq suda pis həll oluan dərman vasitəsi hansıdır?

A) Bor turşusu

B) Natrium hidrokarbonat

C) Natrium bromid

D) Natrium xlorid

E) Askorbin turşusu


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası. I hissə, 1989, s. 222


395) İnyeksiya məhlullarını sterilizə etmək üçün aşağıdaki üsullardan hansını istifadə etmək olmaz?

A) Ultrafiltrasiya

B) Termiki sterilizasiya

C) Kimyəvi sterilizasiya

D) Ultrasəslə sterilizasiya

E) Membranlı filtrləmə


Ədəbiyyat: Г.П.Грядунова, Л.М.Козлова, Т.П.Литвинова. Руководство к практическим занятиям по заводской технологии лекарственных форм. М,, Медицина, 1986, с. 56


396) Pastaların tərkibində bərk dərman maddələrinin miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) 22%

B) 10%

C) 25%-65%

D) 5%

E) 20%


Ədəbiyyat: Г.П.Грядунова, Л.М.Козлова, Т.П.Литвинова. Руководство к практическим занятиям по заводской технологии лекарственных форм. М.,»Медицина»,1986


397) Aşağıdakı dərman maddələrindən hansılar məlhəmin tərkibinə həll edilmiş vəziyyətdə daxil edilməlidir?

A) Kükürd, yod

B) Sink-oksid, təmizlənmiş kükürd

C) Kseroform, kükürd

D) Kalium- yodid, protarqol

E) Protarqol, sink-oksid


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası. I hissə, 1989, s. 222


398) Pepsin preparatının alınması üçün heyvanın mədəsinin selikli qişasının ilkin işlənilməsi hansı həlledici-aktivləşdirici vasitəsilə aparılır?

A) 5%-li natrium-xlorid məhlulu ilə

B) Xlorid turşusu ilə turşulaşdırılmiş su ilə

C) 0,5-li sulfat turşusu ilə

D) 0,1M natrium-hidroksid məhlulu ilə

E) 70%-li etil spirti məhlulu ilə


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


399) Şamlar (rektal suppozitoriyalar) hansı üsullarla hazırlanır?

A) Drajeləşdirmə üsulu ilə

B) Polikondensləşdirmə üsulu ilə

C) Koaservasiya üsulu ilə

D) Presləmə üsulu ilə

E) Damcı üsulu ilə


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası, I hissə, 1989, s. 65


400) Lyuqol məhlulunun (qliserinlə) hazırlanması zamanı hansı inqrediyentlərdən istifadə olunur?

A) Yod 1q, kalium- yodid 2q, su 97q

B) Yod 2q, kalium- yodid 0,5q, qliserin 90q, su 7,5q

C) Yod 1q, kalium- yodid 2q, qliserin 94q, su 3q

D) Yod 1q, qliserin 90q, su 9q

E) Yod 0,5q, qliserin 94q, təmizlənmiş su 5,5q


Ədəbiyyat: В.М.Грецкий, В.С.Хоменок. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарств., М., 1984.


401) Pankreatin preparatı hansı mənbədən alınır?

A) Böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsindən

B) Hipofiz vəzinin ön payından

C) Timus vəzindən

D) Mədəaltı vəzidən

E) Qara ciyərdən


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası, I hissə, 1989, s. 268


402) Hansı dərman vasitələri ilə hazırlanan göz damcıları sterilizə olunmur?

A) Dimedrol ilə

B) Protarqol ilə

C) Sink- sulfatla

D) Atropin- sulfatla

E) Pilokarnin- hidroxlorid ilə


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası, I hissə, 1989, s. 244


403) Tabletlərin hansı mənfi xüsusiyyətləri var?

A) Təyinatından asılı olaraq (məs., mədə şirəsinin təsirinə davamlı tabletlər) örtüklü tablet şəklində buraxıla bilirlər

B) Dəqiq dozalana bilirlər

C) Lokal təsirə malikdir

D) Portativ (yığcam) olurlar

E) Bayılmış xəstələrə təyin etmək mümkün deyil


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası, I hissə, 1989, s. 187


404) Bunlardan hansılar məhlul məlhəmi əmələ gətirir?

A) Mentol, kafur

B) Protarqol, kükürd

C) Kollarqol, maqnezium-oksid

D) Dermatol, sink-oksid

E) Salisil turşusu, dermatol


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.


405) Salisil turşusu məhlulunu hazırlamaq üçün hansı həlledici(lər)dən istifadə olunur?

A) 70%-li etil spirtindən

B) 90%-li etil spirtindən

C) Xloroformdan

D) Xloroform-etil spirti qarışığından

E) Asetondan


Ədəbiyyat: В.М.Грецкий, В.С.Хоменок. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарств., М., 1984.


406) Korqlikon preparatı hansı bitkidən alınır?

A) May inciçiçəyindən

B) Üskükotundan

C) Xoruzgülü otundan

D) Qaragilə meyvələrindən

E) Jenşendən


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası, I hissə, 1989, s. 270


407) Flamin hansı bitkidən alınan yeni qalen preparatıdır?

A) Yerkökündən

B) Çaytikanı meyvələrindən

C) Solmazçiçəyindən

D) İtburnu meyvələrindən

E) Gülümbahardan


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


408) Antrasennin hansı qrup preparatlara aiddir?

A) Tərkibində alkaloidlər olan yeni qalen preparatlarına

B) Tərkibində ürək qlikozidləri olan yeni qalen preparatlarına

C) Tərkibində antraqlikozidlərin kalsium duzu olan yeni qalen preparatlarına

D) Tərkibində tioqlikozidlər olan yeni qalen preparatlarına

E) Tərkibində triterpen qlikozidləri olan yeni qalen preparatlarına


Ədəbiyyat: Фармакогнозия ( Учебное пособие ) / Под редакцией Г.П.Яковлева/. С-П. 2006.


409) Plantaqlusid hansı bitkidən alınan preparatdır?

A) Biyan köklərindən

B) Səhləbdən

C) Gülxətmidən

D) Solmazçiçəyindən

E) Bağayarpağından


Ədəbiyyat: Фармакогнозия ( Учебное пособие ) / Под редакцией Г.П.Яковлева/. С-П. 2006.


410) Uşaqlar üçün nəzərdə tutulan dərmanların dadını yaxşılaşdırmaq məqsədilə hansı vasitələrdən istifadə olunur?

A) Bağayarpağı şirəsindən

B) 95%-li etanoldan

C) Meyvələrdən alınan şərbətlərdən

D) Askorbin turşusundan

E) Pektindən


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.


411) Göz damcılarının uzunmüddətli təsirini hansı köməkçi vasitələrin köməyilə təmin etmək olar?

A) Natrium- tiosulfat

B) Askorbin turşusu

C) Natrium- nitrat

D) Natrium- xlorid

E) Polivinil spirti


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.


412) Xanımotu tinkturası hansı nisbətdə hazırlanır?

A) 1:10

B) 1:2

C) 1:15

D) 1:8

E) 1:20


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


413) FiBS hansı mənbədən alınır?

A) Mineral mənşəli xammaldan

B) Liman palçığının qovulmasından

C) Dəniz suyunun qovulmasından

D) Heyvan mənşəli xammaldan

E) Dərman bitki xammalından


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası, I hissə, 1989, s. 268


414) Gülümbahar (kalendula) çiçəklərindən tinktura hansı nisbətdə hazırlanır?

A) 1:4

B) 1:3

C) 1:20

D) 1:5

E) 1:10


Ədəbiyyat: В.М.Грецкий, В.С.Хоменок. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарств., М., 1984, с. 213


415) Uzunmüddətli təsirə malik göz damcılarının alınması üçün hansı həlledicidən istifadə olunur?

A) Təmizlənmiş su

B) Zeytun yağı

C) Qlükoza məhlulu

D) Şaftalı yağı

E) Polietilenqlikol 400


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası, I hissə, 1989, s. 242


416) Aerozolların hazırlanmasında hansı sıxılmış qazlardan istifadə olunur?

A) Karbon qazından (CO2)

B) Butandan

C) Propandan

D) Etilenxloriddən

E) Metilenxloriddən


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


417) ”Kameton” hansı dərman formasına aiddir?

A) Suppozitoriyalara

B) Yumşaq dərman formasına

C) Bərk dərman formasına

D) Maye dərman formasına

E) Aerozol dərman formasına


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


418) Rumalon preparatının hazırlanmasında hansı xammaldan istifadə olunur?

A) Cavan heyvanın qığırdağından və dalağından alınan ekstraktların qarışığından

B) Cavan heyvanların qığırdaqlarından alınan ekstraktlardan

C) Heyvan dalağının ekstraktından

D) Sümük iliyindən və cavan heyvanların qığırdağından alınan ekstraktların

E) Heyvan beyninin ekstraktından


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


419) Plazmol hansı mənbədən alınır?

A) Iribuynuzlu heyvanların sümük iliyindən

B) Donuz qanından

C) İnsan qanından

D) Qoyun qanından

E) Iribuynuzlu heyvanların dalağından


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


420) Aktovegin hansı mənşəli xammaldan alınır?

A) İribuynuzlu heyvanların dalağından

B) Zülallardan təmizlənmiş buzov qanının ekstraktından

C) İribuynuzlu heyvanların sümük iliyinin ekstraktından

D) Buzovların təmizlənməmiş qanından

E) Donuzların təmizlənmiş qanından


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


421) Yeni qalen preparatlarının tərkibinə nə daxildir?

A) Ballast maddələr

B) Bitki dərman xammallarından alınan təsiredici maddələrin məcmusu

C) Rəngləyici maddələr

D) Yüksəkmolekullu birləşmələr

E) Köməkçi maddələr


Ədəbiyyat: Г.П.Грядунова, Л.М.Козлова, Т.П.Литвинова. Руководство к практическим занятиям по заводской технологии лекарственных форм. М.,»Медицина»,1986


422) Spansullar necə dərman formasıdır?

A) Mikrodraje ilə doldurulmuş jelatin kapsuldur

B) Jelatin kapsula doldurulmuş qranullardır

C) İçərisinə müəyyən nisbətdə mikrodraje və örtüklü mikrodraje yerləşdirilmiş bərk jelatin kapsul olub, dərman maddəsinin uzunmüddətli təsirini təmin edir

D) Səthi lipofil maddə ilə örtülmüş və mikrodraje ilə doldurulmuş jelatin kapsuldur

E) İçərisi qranula və mikrodraje ilə doldurulmuş jelatin kapsuldur


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


423) Nanə tinkturası hansı nisbətdə hazırlanır?

A) 1:3

B) 1:10

C) 1:5

D) 1:20

E) 1:7,5


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


424) Tinkturaların təmizlənməsi necə həyata keçirilir?

A) Dializ yolu ilə

B) Adsorbentlə işləməklə

C) Duzlaşdırma yolu ilə

D) Saxlama, sonra süzməklə

E) Spirtlə çökdürmə yolu ilə


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


425) Quru ekstraktlarda nəmlik nə qədər olmalıdır?

A) 10%-dən artıq

B) 5%-dən artıq

C) 5%-ə qədər

D) 20-25%

E) 15%-ə qədər


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


426) Duru ekstraktların keyfiyyətini qiymətləndirərkən əsasən hansı göstəricilər yoxlanılır?

A) Ağır metalların olması

B) Ekstraktın quru qalığı

C) Bioloji fəal maddələrin olması

D) Ekstraktın sıxlığı

E) Ekstraktın tərkibində olan spirtin miqdarı


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


427) Tinkturalar hansı temperatur şəraitində saxlanılmalıdır?

A) 25°C-də

B) 15°C-də

C) 30°C-də

D) 8°C-də

E) 10°C-də


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


428) ”Kordigit” yeni qalen preparatının tərkibində hansı bioloji fəal maddələrin məcmusu vardır?

A) Furokumarinlərin

B) Ürək qlikozidlərinin

C) Flavonoidlərin

D) Tioqlikozidlərin

E) Alkaloidlərin


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


429) Lidaza preparatı hansı mənbədən alınır?

A) Qalxanabənzər vəzidən

B) Hipofiz vəzinin arxa payından

C) İribuynuzlu heyvanların toxumluqlarından

D) İribuynuzlu heyvanların dalağından

E) Mədəaltı vəzindən


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


430) Liposomları hazırlamaq üçün hansı materialdan istifadə olunur?

A) Xolesterindən

B) Yağ turşularından

C) Flavonoidlərdən

D) Zülallardan

E) Fosfolipidlərdən


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


431) Abomin preparatı hansı mənbədən alınır ?

A) İribuynuzlu heyvanın mədəaltı vəzindən

B) İribuynuzlu heyvanların qaraciyərindən

C) Südəmər quzu və buzovların mədəsinin selikli qişasından

D) İribuynuzlu heyvanların dalağından

E) Donuzların mədəsinin selikli qişasından


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


432) ”Okusert tipli” terapevtik sistemlər hansı orqanın xəstəliklərində istifadə olunur?

A) Göz xəstəliyində

B) Uroloji xəstəliklərdə

C) Neyrocərrahiyədə

D) Ginekoloji xəstəlikdə

E) Dəri-zöhrəvi xəstəliklərdə


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница