1 курс
Название1 курс
страница38/41
Дата конвертации23.09.2012
Размер4.85 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.tarmpi.kz/download/ucheb_otdel/ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР ФАКУЛЬТЕТІ.doc
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Этнопедагогика. (Этнопедагогика. Ethnopedagogics)

Пререквизиттер: Педагогика, Педагогика тарихы

Постреквизиттер: Педагогикалық менеджмент. Қазақстандағы педагогика ғылымы.

Курстың қысқаша мазмұны. Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері. Адамзат дамуы тарихындағы этнопедагогикалық идеялардың генезисі . Этнопедагогикадағы тәрбие мақсаттары. Этнопедагогикадағы тәрбие әдістері мен құралдары. ҚР халықтарының ұлттық әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері халықтық тәрбие негізі ретінде. Халықтық педагогикадағы рухани мінез-құлықтық және азаматтық ,патриоттық тәрбие. Халық педагогикасындағы еңбек және дене тәрбиесі. Халық педагогикасындағы эстетикалық және зиялылық тәрбиесі. Халықтық педагогиканың қазіргі қызметі. Жалпы білім беретін мекеменің оқу процесінде халық педагогикасының прогрессивтік элементтерін пайдалану.

Курстың мақсаты: Білімгерлерді этнопедагогиканың мәні мен спецификасымен, өскелең ұрпақты тәрбиелеуде халықтардың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын оқу-тәрбие үрдісіне енгізу. Берілген пән білімгерлерді халықтық педагогиканың теориялық-әдіснамалық негізімен қаруландыру, Қазақстан Республикасындағы этномәдени білім тұжырымдамасының оның көпұлттылығын, түрін, ұлттық тәрбие ерекшеліктерін ескере отырып, негізгі идеяларымен, ережелерімен таныстыру.

Курстың міндеті: Болашақ мұғалімдердің бойында кәсіби сапалар (гуманизм, педагогикалық ойлау, компетенттілік, толеранттық, көпмәденилік т.б.) қалыптастыру;

Болашақ мұғалімдердің өзінің кәсіби қызметіне жүйелі көзқарасын қалыптастыру.

Болашақ мұғалімдердің кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапасын қалыптастыру (гуманизм, адамгершілік, жүйелі көре білу, педагогикалық ойлау, ұжымшылдық, педагогикалық әдеп, толеранттық және т.б.).

Білімгерлердің шығармашылық ғылыми-ізденіс жұмыстарға, өздігінен білім алуына дайындығын қалыптастыру.

Негізгі әдебиеттер:

 1. Конституция Республики Казахстан. Алматы, 2003г., 40с.

 2. Антология педагогической мысли Казахстана. Сост.К.Жарикбаев, С.Калиев. –Алматы: Рауан, 1995. 512с.

 3. Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974.-376 с.

 4. Казахская этнопедагогика \ Сост. С.Калиев.- Алматы, 1996. -22с.

 5. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика : методология, теория, практика. Алматы: Ғылым, 1998. -316б.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Наурызбай Ж.Ж. Этнокультурное образование.- Алматы: Ғылым, 1997. -69с.

 2. Виноградов Г.С. Народная педагогика. – Иркутск, 1926. – 293с.

 3. Узакбаева С.А., Кожахметова К.Ж. Концепция этнопедагогического образования студентов высшей школы. –Алматы: Өнер, 1998.- 20с.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілінде

Бағдарлама жетекшісі: Ибраимова Л.Н – п.ғ.к., доцент, Бөлеева П.Қ– п.ғ.к., доцент


Мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі. (Методика воспитательной работы в школе. The Methods воспитательной work in school)

Пререквизиттер: Педагогика, Педагогика тарихы.Тәрбие теориясы.

Постреквизиттер: Педагогиканы оқыту әдістемесі.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны.

Мектептің тәрбие үрдісіндегі педагогикалық технологиялар.Ұлттық тәрбие нақышы. Мектеп оқушысы тәрбиесінде тұлғалық көзқарасты қалыптастыру. Мектеп пен әлеуметтің тәрбиелік жүйелері. Оқушылардың сыныптан тыс іс-әрекетіне педагогикалық басшылық.Оқушылардың сыныптан тыс іс-әрекеттерін ұйымдастыру және оның формасы мен мазмұны. Балалар бірлестіктері. Мәселелік жағдаятты туғызудың технологиясы. Сынып жетекшісі іс-әрекетіндегі педагогикалық технологиясы. Балалар ұжымы педагогикалық үрдісте. Оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру әдістемесі. Ауыл мектебіндегі экологиялық және экономикалық тәрбие жұмысының әдістемесі. Сынып жетекшісі жұмысында оқушыларға адамгершілік құқықтық тәрбиелеудің әдістемесі. Сынып жетекшісінің жұмысындағы практикалық психология.

Курстың мақсаты: Бүгінгі күннің талабына сай педагогикалық оқу орны студенттеріне өскелең жас ұрпақты тәрбиелеу және білім берудің ерекшеліктері мен заңдылықтары жайында кәсіби білімдермен қаруландыруға, оларды жобалау және ұйымдастыру, сонымен бірге оның нәтижесін бағалауға көмегін тигізеді. Студенттердің тәрбие жұмысының әдістемесі саласынан білімі мен біліктілігін кеңейту, әрі тереңдету, нақты тәрбие міндеттерін шығармашылықпен шеше білуге қалыптастырады.

Мектептегі тәрбие жұмысын ұйымдастыруда сынып жетекшісінің тәрбиелік-кәсіптік қызметі туралы толық мәлімет бере отырып келесі міндеттерді шешеді:

 • Білімгерлерде бүгінгі мектептің тәрбие үрдісінің өзекті проблемасы туралы ғылыми түсінік қалыптастыру.

 • Педагогикалық институт білімгерлеріне оқушылардың тәрбие жұмысының мазмұны мен ұйымдастыру әдістемесінің негізгі мәселелерін оқып-үйренуге, бағыт-бағдар беруге көмек көрсету.

 • Мектеп оқушыларының тәрбие жұмыстарының ерекшеліктеріне сәйкес студенттердің педагогикалық іскерлігімен дағдыларын жүйелеу.

 • Білімгерлердің өз бетінше білім алуға, өзін-өзі тәрбиелеуге деген қажеттілігін тәрбилеу.

Курстың міндеті: Болашақ мұғалімдердің бойында кәсіби сапалар (гуманизм, педагогикалық ойлау, компетенттілік, толеранттық, көпмәденилік т.б.) қалыптастыру;

Болашақ мұғалімдердің өзінің кәсіби қызметіне жүйелі көзқарасын қалыптастыру.

Болашақ мұғалімдердің кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапасын қалыптастыру (гуманизм, адамгершілік, жүйелі көре білу, педагогикалық ойлау, ұжымшылдық, педагогикалық әдеп, толеранттық және т.б.).

Білімгерлердің шығармашылық ғылыми-ізденіс жұмыстарға, өздігінен білім алуына дайындығын қалыптастыру.

Негізгі әдебиеттер:

 1. Конституция Республики Казахстан. Алматы, 2003г., 40с.

 2. Методика воспитательной работы \\ под. редСластенина В.А., М.-2003

 3. Классный руководитель\\ под ред.Калюжный А.А., Тажбаева С.Г., Алимбаева А.А. – Алматы, АНПУ им.Абая, 2000

 4. Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе. – М.- Просвещение; 1981

Қосымша әдебиеттер:

1. Калиев С.К., Бейсенбаева А.А. и др. Теория и методика воспитания школьников (1-11классы) Уч. пособие, Алматы, РИК КАО им.И.Алтынсарина, 1999, 138с

2. Бейсенбаева А., Ералиева М. Жалпы білім беретін мектепте оқу тәрбие үрдісін ізгілендіру. Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Шымкент, 2001. 187-189 б.

3. Педагогика. Дәріс курсы. Абай атындағы ҰПУ. Алматы: «Нұрлы Әлем» 2003. 368 б.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілінде

Бағдарлама жетекшісі: Бупетаева С.Ж- оқытушы, Бөлеева П.Қ– п.ғ.к., доцент


Педагогикалық шеберлік. ( Педагогическое мастерство. The Pedagogical skill)

Пререквизиттер: Педагогика. Педагогикалық мамандыққа кіріспе.

Постреквизиттер: Педагогика тарихы. Педагогиканы оқыту әдістемесі.

Курстың қысқаша мазмұны. Педагогикалық шеберліктің педагогикалық мәдениеттің компоненті ретіндегі мәні мен мазмұны. Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізі - кәсіби-педагогикалық іс-әрекет. Жаңашыл педагогтардың педагогикалық қызметтегі іс-тәжірибелерімен танысу Педагогикалық шеберліктің басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзыреттілік. Мұғалімнің кәсіби компетенттілігі педагогикалық қызметті орындауға дайындық ретінде. Кәсіби педагогикалық қызметтегі мұғалімнің жеке басының қалыптасуы. Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде. Педагогтің өзін-өзі тәрбиелеу және кәсіби шеберлігін қалыптастыруы. Тұтас педагогикалық процесті басқарудағы мұғалім шеберлігі Педагогтің сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. Педагог сөзі мен коммуникативтік іс-әрекет. Педагогтің сөйлеу мәдениеті. Мұғалімнің жеке атақ, абыройын, беделін қалыпта Кәсіптік шеберліктің құрамдас бөлігі педагогикалық қарым-қатынас. Педагогикалық қарым-қатынастың формасы – коммуникативті іс-әрекет. Педагогикалық қарым-қатынас және оның ұжым мен тұлғаның дамуына ықпалы. Педагогикалық қарым-қатынастың негізгі элементі педагогикалық этика. Педагогикалық этика - әдептілік - педагог қатынасы Студенттердің өзіндік және ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.

Курстың тілі: қазақ, орыс тілінде

Курстың мақсаты: Болашақ педагог студенттер бойында оқу мен тәрбиелеудің, өзін-өзі жетілдірудің өнерін үнемі жетілдіріп отырудың қажеттілігін қалыптастыру және болашақ мұғалімдерді даярлаудың негізі ретінде кәсіптік іс-әрекеттің теориясымен қаруландыру.

Курстың міндеті: Болашақ мұғалімдердің өзінің кәсіби қызметіне жүйелі көзқарасын қалыптастыру; педагогикалық такт, педагогикалық этика ұғымдарының мәнін ашып түсіндіру.

Болашақ мұғалімдердің кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапасын қалыптастыру (гуманизм, адамгершілік, жүйелі көре білу, педагогикалық ойлау, ұжымшылдық, педагогикалық әдеп, толеранттық және т.б.);

Білімгерлердің шығармашылық ғылыми-ізденіс жұмыстарға, өздігінен білім алуына дайындығын қалыптастастыру.

Негізгі әдебиеттер:

1. И.А. Зязюн Основы педагогического мастерства М. Просвещение, 1989.

2.В.А. Кан-Калик Учителю о педагогическом общении. Книга для учителя М., Просвещение. 1987.

3. Б.П. Зязин. Профессиональное самовоспитание педагога. Алма-Ата .- Мектеп,1988.

Қосымша әдебиеттер:

1. А.А Калюжный. Педагогическая имиджелогия. Алматы.- НИЦ Гылым, 2004.

2. Хмель Н.Д. Педагогический процесс как объект профессиональной подготовки учителей.- Алма-ата: Мектеп, 1984.

Курстың тілі: қазақ, орыс тілінде.

Бағдарлама жетекшісі: Бупетаева С.Ж – оқытушы, Жұмағалиев Р.А – аға оқытушы.


Компьютерлік технологиялар және телекоммуникация. (Компьютерные технологии и телекоммуникации. Computer technologies and telecommunications)

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Мамандық бойынша пәнді оқыту әдістемесі

Курстың қысқаша мазмұны: Мәліметтерді өңдеудің компьютерлік технологиялары. Мәліметтер базасы және мәліметтер базасын басқару жүйесі MS Access. Мәліметтер базасының негізгі түсініктері. Мәліметтер базасын жобалау. MS Access мәліметтер базасын басқару жүйесімен жұмыс істеу негіздері. Компьютерлік желілер қызметі және классификациясы, олардың негізгі компоненттері. Жергілікті және ауқымды желілер. Бір рангілі және "клиент/-сервер" типті желілер. Желілік хаттамалар ұғымы. Желілік және көліктік хаттамалар. TCP/IP хаттамалары. IP-адрестер мен URL-адрестер. Атаулар мен ресурстар көрсеткіштерінің домендік жүйесі. Аттардың домендік жүйесі. WWW-ке арналған броузер. Internet Explorer программасымен жұмыс істеудің негізгі принциптері. Электрондық пошта. Интернетте мәлімет іздеу. Іздеу серверлерімен жұмыс істеу. Сұраныстарды қалыптастыру. HTML тілі, командалары және олардың атрибуттары. HTML тілінің атқаратын қызметі. HTML тэгтері. Тэг атрибуттары.Мәтіндік құжаттың құрылымы, стилі. Фонның және шрифтер түсі. Номерленген және маркіленген тізімдер. HTML тілі. Графика. GIF, JPG форматтары. Мәтіндегі суреттер. Сілтеме ретіндегі суреттер.

Курстың мақсаты: Жаңа компьютерлік технологиялар мен телекоммуникациялар туралы жалпы түсініктеме беру; қазіргі заманғы технологиялар мен коммуникация құралдары мүмкіндіктерін ашу; мамандыққа сай есептерді шешу үшін компьютерлік технологиялардың программалық құралдарымен жұмыс істеуді үйрету.

Курстың міндеттері: қарапайым мәліметтер базасын құруға, қарапайым WEB-беттерін жасауға, жергілікті желілердің қажетті құрал жабдықтарын таңдай білу және жергілікті желілерін конфигурациялау, әртүрлі қосымшалар үшін желілік хаттамалар жиынтығын таңдау.

Әдебиеттер тізімі:

1. ACCESS 7.0 для WINDOWSE. –Киев: Торгово-издательское бюро BHV, 1996.

2. Информатика. Базовый курс. Под ред. С.В.Симоновича. Санк-Петерберг.-2000г.

3. Могилев А.В., Н.И.Пак, Е.К.Хеннер. Информатика. М.2000.

Оқу тілі: қазақ/орыс

Бағдарлама жетекшісі: Раимбаева Сауле Адилхановна


Компьютерлік желілер және интернет. (Компьютерные сети и интернет. Computer networks and internet)

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Мамандық бойынша пәнді оқыту әдістемесі

Курстың қысқаша мазмұны: Компьютерлік желілер қызметі және классификациясы, олардың негізгі компоненттері. Жергілікті және ауқымды желілер. Бір рангілі және "клиент/-сервер" типті желілер. Желілік хаттамалар ұғымы. Желілік және көліктік хаттамалар. TCP/IP хаттамалары. IP-адрестер мен URL-адрестер. Атаулар мен ресурстар көрсеткіштерінің домендік жүйесі. Аттардың домендік жүйесі. WWW-ке арналған броузер. Internet Explorer программасымен жұмыс істеудің негізгі принциптері. Электрондық пошта. Интернетте мәлімет іздеу. Іздеу серверлерімен жұмыс істеу. Сұраныстарды қалыптастыру. HTML тілі, командалары және олардың атрибуттары. HTML тілінің атқаратын қызметі. HTML тэгтері. Тэг атрибуттары.Мәтіндік құжаттың құрылымы, стилі. Фонның және шрифтер түсі. Номерленген және маркіленген тізімдер. HTML тілі. Графика. GIF, JPG форматтары. Мәтіндегі суреттер. Сілтеме ретіндегі суреттер.

Курстың мақсаты: Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар туралы жалпы түсініктеме беру; қазіргі заманғы технологиялар мен коммуникация құралдары мүмкіндіктерін ашу; мамандыққа сай есептерді шешу үшін компьютерлік технологиялардың программалық құралдарымен жұмыс істеуді үйрету.

Курстың міндеттері: Компьютерлік желілермен жұмыс, қарапайым WEB-беттерін жасауға, жергілікті желілердің қажетті құрал жабдықтарын таңдай білу және жергілікті желілерін конфигурациялау, әртүрлі қосымшалар үшін желілік хаттамалар жиынтығын таңдау.

Әдебиеттер тізімі:

1. Информатика. Базовый курс. Под ред. С.В.Симоновича. Санк-Петерберг.-2000г.

2. Могилев А.В., Н.И.Пак, Е.К.Хеннер. Информатика. М.2000.

3. Ф. Халсалл Передача данных, сети компьютеров и взаимосвязь открытых систем. - М.: Радио и связь, 1995.

4. Григорьев Ю. А., Фраерман В. В. NetWare 5. Настольная книга администратора. - М.: ДМК.

Оқу тілі: қазақ/орыс

Бағдарлама жетекшісі: Қалақбасова Н.Б.


Ақпараттық жүйелер негіздері. (Основы информационных систем. The basic information system’s )

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Мамандық бойынша пәнді оқыту әдістемесі

Курстың қысқаша мазмұны: бұл курсты оқу нәтижесінде студенттер:

 • ақпараттық үрдіс құрылымын, ақпараттық үрдістерді ұйымдастырудың негіздерін білу; ақпараттық үрдістер мен объектілерді формальді түрде сипаттау әдістерін қолдана алу;

 • ақпараттық жүйе есептерін қою мен алгоритмдеу кезінде жүйелік талдауды қолдана алу және ақпараттық жүйелердің концептуалды моделін анықтауды меңгереді;

Курстың мақсаты: әртүрлі топтағы және әртүрлі міндет атқаратын ақпараттық жүйелерді құру бағытында модельдер мен әдістерді жасаудың арнайы білімдерін қалыптастыру болып табылады.

Курстың міндеттері: ақпараттық жүйелерді талдау әдістері, техникалық, өндірістік, экономикалық, экологиялық жүйелердің проблемалары туралы; ақпараттық жүйелердің қызметін талдау, ерекшеліктерін зерттеу және олардың жағдайын бағалау, дамуын болжау туралы; ақпарат теориясы негіздерін, қағидаларын және әдістерін. Қолданбалы және жалпы ақпарат теориясы негіздерін, ақпараттық жүйелердің математикалық моделдеу әдіастерін. білімгер ақпараттық жүйелерді жүйелік талдау әдістерінің мазмұнын және негізгі қағидаларын түсініп, іс жүзінде қолдану жолдарын білуге міндетті; және де ақпараттық жүйелерді зерттеуге таңдаған әдістерін түбегейлі оқып үйреніп, қосымша әдебиеттерді пайдалана білуі керек.

Әдебиеттер тізімі:

1. А.И. Мишенин. Теория экономических информационных систем. Москва. “Финансы и статистика”.1999г.235с.

2. Н.П. Бусленко. Моделирование сложных систем. 3-е изд-во Москва. наука, 1978г. 399 с.

3. Юркевич Е.В. Введение в теорию информационных систем. Москва, Санкт -Петербург, Киев. 2004.

4. Ханенко В.Н. Информационные системы. Л.2001

Оқу тілі: қазақ/орыс

Бағдарлама жетекшісі: Абдимомынова Маншук Максутовна


Шоу-бағдарламаларды ұйымдастыру. (Организация шоу-программ. Show program organization.)

Перериквизиттер: Сахналық бейне және биді сахналық көркемдеу

Постреквизиттер: Сақналық бейне және сақналық көркемдеу, шоу бағдарлама ұйымдастыру.

Пәннің мазмұны: Мәдени мекемелерде, шығармашылық орталықтарда, мектептерде, мектептен тыс мекемелерде көпшілікке арнайы өткізілетін шоу-бағдарламаларды ұйымдастырудың басты міндеті-тыңдаушыларға, оқушыларға, жастарға эстетикалық тәрбие беру арқылы, сезімталдыққа, әдемілік пен сұлулыққа, оны көре, сезіне білуге, иманжүзділікке баулу. Аталған іс-шараны дұрыс ұйымдастыру жан-жақты адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген, өз ұлттық өнеріміз бен өзге ұлттардың үлгілерін қатар игерген білікті, ойлы азамат тәрбиелеп шығаруға септігін тигізеді.

Пәннің мақсаты: Хореграфиялық- тағлымдық жұмыстарды жүргізуші, мерекелік кештер мен концерттерді ұйымдастырушы маман дайындау

Пәннің міндеті: Шоу бағдарламаны ұйымдастыру және жүргізе білу әдістемесін игеру.

Әдебиеттер тізімі

1.Рубб А. Занавес закрыт Москва 1987

2.Силин А.Д. Площади наши палитры Москва 1982

3.Қарамолдаев Г.Ж. Тақырыптық кештерді өткізу сценарийлер Алматы 2000,2001ж . (қол жазба)

Оқыту тілі: қазақ ша, орысша

Бағдарлама жетекшісі: ассистент Бекназарова А.Ж.


Хореграфядағы педагогикалық тәжірибе. (Педагогический опыт в хореографии. Pedagogical experience in Choreography. )

Перериквизиттер: Сахналық бейне және биді сахналық көркемдеу

Постреквизиттер: Сақналық бейне және сақналық көркемдеу,шоу бағдарлама ұйымдастыру.

Пәннің мазмұны: Мәдени мекемелерде, шығармашылық орталықтарда, мектептерде, мектептен тыс мекемелерде көпшілілле арнайы өткізілетін шоу-бағдарламаларды ұйымдастырудың басты міндеті-тыңдаушыларға, оқушыларға, жастарға эстетикалық тәрбие беру арқылы, сезімталдыққа, әдемілік пен сұлулыққа, оны көре, сезіне білуге, иманжүзділікке баулу. Аталған іс-шараны дұрыс ұйымдастыру жан-жақты адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген, өз ұлттық өнеріміз бен өзге ұлттардың үлгілерін қатар игерген білікті, ойлы азамат тәрбиелеп шығаруға септігін тигізеді.

Пәннің мақсаты: Хореграфиялық- тағлымдық жұмыстарды жүргізуші, мерекелік кештер мен концерттерді ұйымдастырушы маман дайындау

Пәннің міндеті: Шоу бағдарламаны ұйымдастыру және жүргізе білу әдістемесін игеру.

Әдебиеттер тізімі

1.Рубб А. Занавес закрыт Москва 1987

2.Силин А.Д. Площади наши палитры Москва 1982

3.Қарамолдаев Г.Ж. Тақырыптық кештерді өткізу сценарийлер Алматы 2000,2001ж . (қол жазба)

Оқыту тілі: қазақ ша, орысша

Бағдарлама жетекшісі: ассистент Бекназарова А.Ж.


Қазақстандағы педагокалық мұралық хореографясы. (Педагогическое наследие в хореографии Казахстана. Pedagogical heritage in Choreography of Kazakhstan.)

Перериквизиттер: Сахналық бейне және биді сахналық көркемдеу

Постреквизиттер: Сахналық бейне және сахналық көркемдеу,шоу бағдарлама ұйымдастыру.

Пәннің мазмұны: Мәдени мекемелерде, шығармашылық орталықтарда, мектептерде, мектептен тыс мекемелерде көпшілілле арнайы өткізілетін бағдарламаларды ұйымдастырудың басты міндеті-тыңдаушыларға, оқушыларға, жастарға эстетикалық тәрбие беру арқылы, сезімталдыққа, әдемілік пен сұлулыққа, оны көре, сезіне білуге, иманжүзділікке баулу. Аталған іс-шараны дұрыс ұйымдастыру жан-жақты адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген, өз ұлттық өнеріміз бен өзге ұлттардың үлгілерін қатар игерген білікті, ойлы азамат тәрбиелеп шығаруға септігін тигізеді.

Пәннің мақсаты: Хореграфиялық- тағлымдық жұмыстарды жүргізуші, мерекелік кештер мен концерттерді ұйымдастырушы маман дайындау

Пәннің міндеті: Бағдарламаны ұйымдастыру және жүргізе білу әдістемесін игеру.

Әдебиеттер тізімі

1.Рубб А. Занавес закрыт Москва 1987

2.Силин А.Д. Площади наши палитры Москва 1982

3.Қарамолдаев Г.Ж. Тақырыптық кештерді өткізу сценарийлер Алматы 2000,2001ж . (қол жазба)

Оқыту тілі: қазақ ша, орысша

Бағдарлама жетекшісі: ассистент Бекназарова А.Ж.

Сахналық бейне және сахналық биді көркемдеу. (Сценический образ и сценическое оформление танца. Scenic image and Scenic setting of dance.)


Перериквизиттер: Сахналық бейне және биді сахналық көркемдеу

Постреквизиттер: Сақналық бейне және сақналық көркемдеу, шоу бағдарлама ұйымдастыру.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: «Сахналық бейне және сахналық биді көркемдеу» пәні сахна өнерін меңгеруге дағдыландыратын пәндердің бірі. Пән-музыкалы-хореографиялық образ жасауда үлкен роль атқарады. Халық киімдері, театр реквизиттері, декорация, жарықпен сахнаны көркемдеу хореографиялық образдар жасаужа негізгі компоненттер. Сондықтан әр студент образды ашуда сырт пішін, киім үлгісі т.б. тиімді пайдалану арқылы хореографиялық образдар жасауға болатындығын оқып-біледі.

Бейнелеу тәсілдерінің хореография өнерімен байланысын оқып-білу курстың мақсаты мен міндеті болып табылады.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Құрымбаева Ж.М.


Хореографиядағы фольклор. (Фольклор в хореографии. Folklore in Choreography.)

Пререквизиттер: Орта мектебтегі музыкалық білім сабағы

Постреквизиттер: Музыка тарихы, гармония, полифония, музыкалық аспап

Пәннің мазмұны: Халықтық рухани мәдениетінің формасы және сферасы ретінде музыкалық этнография. Халықтық көркемдік мәдениетінің бірі-музыкалық фольклор

Қосымша музыкалық аспапта ойнау барысында іскерлік пен дағдыны меңгеру. Музыкалық аспапты үйренудегі орындаушылық ерекшеліктері. Музыкалық шығарманы меңгеру үрдісіндегі жұмыс әдістемесі. Түрлі бағыттардағы және дәуірлердегі, стильдердегі үйретілетін аспаптық шығармалар.

Пәннің мақсаты – білімгерлерге музыканы оқып, жазу және орындау үшін қажет музыка теориясының негізгі білім заңдылықтарынан толық мәлімет беру; мектеп оқутушыларын дайындауда қамтылатын теориялық білім негіздерін игерту.

Пәннің міндеті- жоғары дәрежелі музыкалық білімі бар ұстаздар даындау. Музыкадағы көркемдік пән әсемдікті сүйіп, түсіне алатын маман әзірлеу.

Әдістемелік оқу:Танымдалық әректтерді жандандыру әдстері.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1.Э.Боренбойм «Школа игры на фортепиано» М. -1995

2.А.Николаев «Фортепианная игра» М.- 1999

Қосымша әдебиеттер:

1.А.Артоболевская «Хрестоматия маленького пианиста» Л. -1992

2.М.Ветлугина «Музыкальный букварь» Л. -1998

3.Е.Давыдова «Музыкальная грамота» М.-1991

4.А.Малюков «Пианист фонтазер» М.-1995

5.Б.Милич «Фортепиано» М.-1997

6.Н.Любомудрова, Н.Сорокин, А.Туманян «Хрестоматия для фортепиано» М.-1990

7.М.Тургенева «Пианист» М.-1996

8.Е.Тимакин «Воспитание пианиста» М.-1989

Оқыту тілі: қазақ тілі.орыс тілі

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Құрымбаева Ж.М.


Қазақстандағы музыкалық хореографиялық фольклор. (Музыкально-хореографический фольклор Казахстана. Musical and choreographic folklore.)

Пререквизиттер: Орта мектебтегі музыкалық білім сабағы

Постреквизиттер: Музыка тарихы, гармония, полифония, музыкалық аспап

Пәннің мазмұны:Халықтық рухани мәдениетінің формасы және сферасы ретінде музыкалық этнография. Халықтық көркемдік мәдениетінің бірі-музыкалық фольклор

Қосымша музыкалық аспапта ойнау барысында іскерлік пен дағдыны меңгеру. Музыкалық аспапты үйренудегі орындаушылық ерекшеліктері. Музыкалық шығарманы меңгеру үрдісіндегі жұмыс әдістемесі. Түрлі бағыттардағы және дәуірлердегі, стильдердегі үйретілетін аспаптық шығармалар.

Пәннің мақсаты – білімгерлерге музыканы оқып, жазу және орындау үшін қажет музыка теориясының негізгі білім заңдылықтарынан толық мәлімет беру; мектеп оқутушыларын дайындауда қамтылатын теориялық білім негіздерін игерту.

Пәннің міндеті- жоғары дәрежелі музыкалық білімі бар ұстаздар даындау. Музыкадағы көркемдік пән әсемдікті сүйіп, түсіне алатын маман әзірлеу.

Әдістемелік оқу: Танымдалық әректтерді жандандыру әдстері.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1.Э.Боренбойм «Школа игры на фортепиано» М. -1995

2.А.Николаев «Фортепианная игра» М.- 1999

Қосымша әдебиеттер:

1.А.Артоболевская «Хрестоматия маленького пианиста» Л. -1992

2.М.Ветлугина «Музыкальный букварь» Л. -1998

3.Е.Давыдова «Музыкальная грамота» М.-1991

4.А.Малюков «Пианист фонтазер» М.-1995

5.Б.Милич «Фортепиано» М.-1997

6.Н.Любомудрова, Н.Сорокин, А.Туманян «Хрестоматия для фортепиано» М.-1990

7.М.Тургенева «Пианист» М.-1996

8.Е.Тимакин «Воспитание пианиста» М.-1989

Оқыту тілі: қазақ тілі.орыс тілі

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Құрымбаева Ж.М.


МАМАНДЫҚ: 5В0421000 – ДИЗАЙН

Академиялық дәреже – дизайн бакалавры

1 КУРС


1 семестр – 18 кредит

цикл

код

пәндер атауы

кр

цикл

код

пәндер атауы

кр

Міндетті компонент – 18кредит

Таңдау компоненті – 0 кредит

Жалпы білім беру пәндері

IK1101

Қазақстан тарихы

3
K(R)Y1102

Қазақ (орыс) тілі

3

Inf 1103

Информатика

3

Ekol UR 1103

Экология және тұрақты даму

2

Базалық пәндер

Ris1204

Сурет-I

2

Kom1205

Композиция

3

IG1206

Инженерлік графика 1

2

2 семестр –16 кредит

Міндетті компонент -14 кредит

Таңдау компоненті – 2кредит

Жалпы білім беру пәндері

K(R)Y1106

Қазақ (орыс) тілі

3

Базалық пәндер

ZS 1201

SD1201

Белгілер мен таңбалар Дизайндағы таңбалар

2

IYa 1107

Шет тілі


3

OP1108

Құқық негіздері

2

OBZh1109

Өмір тіршілік қауіпсіздік негіздері

2

Базалық пәндер

Ris1210

Сурет-II

2

IG1211

Инженерлік графика II

2
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Похожие:

1 курс iconЭлективный курс   В. А. Ходаков моу воротынская средняя школа Перемышльского района Калужской области
Элективный курс предназначен для учащихся 9-10 классов (также может преподаваться в 11 классе как факультативный курс)
1 курс iconИнтеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Курс рассчитан на пять семестров. Он начинается в 5 семестре (3 курс) и заканчивается в 9 семестре (5 курс). Таким образом, изучение...
1 курс iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Мамандықтар: 050109 «Математика», 050110 «физика», 050111 «информатика» 3 курс, 5 семестр, 050703 «информациялық жүйе» 2 курс, 3...
1 курс iconКурс лекций по макроэкономике А. А. Фридман
Особенность предлагаемого курса в том, что он соединяет в себе вводный курс и курс промежуточного уровня по степени охвата материала,...
1 курс iconПроводит набор на курс подготовки
...
1 курс iconКурс Патрологиии © Holy Trinity Orthodox Mission Содержание А. И. Сидоров 1 Курс Патрологиии 1
I. Вероучительные и литургико-канонические памятники первохристианской церкви 28
1 курс iconЫқтималдықтар теориясы және математикалық статистика
«Математика», 050110 «физика», 050111 «информатика» 3 курс, 5 семестр, 050703 «информациялық жүйе» 2 курс, 3 семестр
1 курс iconУчебно-методическое пособие цикл опд. Ф. 08 общепрофессиональные дисциплины Специальность: 021100 «Юриспруденция» казань 2007
«Гражданское процессуальное право», предназначено для студентов юридического факультета (4 курс – очная форма обучения; 5 курс –...
1 курс iconАрнайы курс бағдарламасы Информатика
«Компьютерде іс – қағаздарын жүргізу» тақырыбы бойынша курс бағдарламасы орта жалпы білім беретін мектептің қоғамдық – гуманитарлық...
1 курс iconКурс: пользователь пк. Бастапқы курс Ба ғдарлама мақсаты
Бағдарлама мақсаты: дербес компьютер туралы бастапқы мәліметтер алу, пайдаланушы дағдысын қалыптастыру
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница